Amos 7

DSV_Strongs(i)
  1 H136 De Heere H3069 HEERE H3541 deed mij aldus H7200 [H8689] zien H2009 ; en ziet H3335 [H8802] , Hij formeerde H1462 sprinkhanen H8462 , in het begin H5927 [H8800] des opkomens H3954 van het nagras H2009 ; en ziet H3954 , het was het nagras H310 , na H4428 des konings H1488 afmaaiingen.
  2 H1961 [H8804] En het geschiedde H518 , als H6212 zij het kruid H776 des lands H3615 [H8765] geheel H398 [H8800] zouden hebben afgegeten H559 [H8799] , dat ik zeide H136 : Heere H3069 HEERE H5545 [H8798] ! vergeef H4994 toch H4310 ; wie H3290 zou er [van] Jakob H6965 [H8799] blijven staan H3588 ; want H1931 hij H6996 is klein!
  3 H5162 [H8738] [Toen] berouwde H5921 H2063 zulks H3068 den HEERE H3808 ; het zal niet H1961 [H8799] geschieden H559 [H8804] , zeide H3068 de HEERE.
  4 H136 [Wijders] deed mij de Heere H3069 HEERE H3541 aldus H7200 [H8689] zien H2009 ; en ziet H136 , de Heere H3069 HEERE H7121 [H8802] riep uit H7378 [H8800] , dat Hij wilde twisten H784 met vuur H398 [H8799] ; en het verteerde H7227 een groten H8415 afgrond H398 [H8804] , ook verteerde H2506 het een stuk lands.
  5 H559 [H8799] Toen zeide ik H136 : Heere H3069 HEERE H2308 H0 ! houd H4994 toch H2308 [H8798] op H4310 ; wie H3290 zou er [van] Jakob H6965 [H8799] blijven staan H3588 ; want H6996 hij is klein!
  6 H5162 [H8738] [Toen] berouwde H5921 H2063 zulks H3068 den HEERE H1571 . Ook H1931 dit H3808 zal niet H1961 [H8799] geschieden H559 [H8804] , zeide H136 de Heere H3069 HEERE.
  7 H3541 [Nog] deed Hij mij aldus H7200 [H8689] zien H2009 ; en ziet H136 , de Heere H5324 [H8737] stond H5921 op H2346 een muur H594 , die naar het paslood H594 [gemaakt was], en een paslood H3027 was in Zijn hand.
  8 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H4100 mij: Wat H7200 [H8802] ziet H859 gij H5986 , Amos H559 [H8799] ? En ik zeide H594 : Een paslood H559 [H8799] . Toen zeide H136 de HEERE H2009 : Zie H594 , Ik zal het paslood H7760 [H8802] stellen H7130 in het midden H5971 van Mijn volk H3478 Israel H3254 [H8686] ; Ik zal het voortaan H3808 niet H5750 meer H5674 [H8800] voorbijgaan.
  9 H3446 Maar Izaks H1116 hoogten H8074 [H8738] zullen verwoest H3478 , en Israels H4720 eigendommen H2717 [H8799] verstoord worden H5921 ; en Ik zal tegen H3379 Jerobeams H1004 huis H6965 [H8804] opstaan H2719 met het zwaard.
  10 H7971 [H8799] Toen zond H558 Amazia H3548 , de priester H1008 te Beth-el H413 , tot H3379 Jerobeam H4428 , den koning H3478 van Israel H559 [H8800] , zeggende H5986 : Amos H5921 heeft een verbintenis tegen H7194 [H8804] u gemaakt H7130 , in het midden H1004 van het huis H3478 Israels H776 ; het land H3605 zal al H1697 zijn woorden H3808 niet H3201 [H8799] kunnen H3557 [H8687] verdragen.
  11 H3588 Want H3541 alzo H559 [H8804] zegt H5986 Amos H3379 : Jerobeam H2719 zal door het zwaard H4191 [H8799] sterven H3478 , en Israel H1540 [H8800] zal voorzeker H4480 H4605 uit H127 zijn land H1540 [H8799] gevankelijk worden weggevoerd.
  12 H559 [H8799] Daarna zeide H558 Amazia H413 tot H5986 Amos H2374 : Gij ziener H3212 [H8798] ! ga weg H1272 [H8798] , vlied H413 in H776 het land H3063 van Juda H398 [H8798] , en eet H8033 aldaar H3899 brood H5012 [H8735] , en profeteer H8033 aldaar.
  13 H1008 Maar te Beth-el H3254 [H8686] zult gij voortaan H3808 niet H5750 meer H5012 [H8736] profeteren H3588 ; want H1931 dat H4428 is des konings H4720 heiligdom H1931 , en dat H1004 is het huis H4467 des koninkrijks.
  14 H6030 [H8799] Toen antwoordde H5986 Amos H559 [H8799] , en zeide H413 tot H558 Amazia H595 : Ik H3808 was geen H5030 profeet H3808 , en ik was geen H5030 H1121 profetenzoon H3588 ; maar H595 ik H951 was een ossenherder H1103 [H8802] , en las H8256 wilde vijgen af.
  15 H3068 Maar de HEERE H3947 [H8799] nam H4480 mij van H310 achter H6629 de kudde H3068 ; en de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H3212 [H8798] mij: Ga henen H5012 [H8734] , profeteer H413 tot H5971 Mijn volk H3478 Israel.
  16 H6258 Nu dan H8085 [H8798] , hoor H3068 des HEEREN H1697 woord H859 : Gij H559 [H8802] zegt H3808 : Gij zult niet H5012 [H8735] profeteren H5921 tegen H3478 Israel H3808 , noch H5197 [H8686] druppen H5921 tegen H1004 het huis H3446 van Izak.
  17 H3651 Daarom H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H802 : Uw vrouw H5892 zal in de stad H2181 [H8799] hoereren H1121 , en uw zonen H1323 en uw dochteren H2719 zullen door het zwaard H5307 [H8799] vallen H127 , en uw land H2256 zal door het snoer H2505 [H8792] uitgedeeld worden H859 ; en gij H5921 zult in H2931 een onrein H127 land H4191 [H8799] sterven H3478 , en Israel H1540 [H8800] zal voorzeker H4480 H5921 uit H127 zijn land H1540 [H8799] gevankelijk worden weggevoerd.
Reformed Dating