Hosea

HOT(i) 1 דבר יהוה אשׁר היה אל הושׁע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואשׁ מלך ישׂראל׃ 2 תחלת דבר יהוה בהושׁע ויאמר יהוה אל הושׁע לך קח לך אשׁת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃ 3 וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן׃ 4 ויאמר יהוה אליו קרא שׁמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשׁבתי ממלכות בית ישׂראל׃ 5 והיה ביום ההוא ושׁברתי את קשׁת ישׂראל בעמק יזרעאל׃ 6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שׁמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישׂראל כי נשׂא אשׂא׃ 7 ואת בית יהודה ארחם והושׁעתים ביהוה אלהיהם ולא אושׁיעם בקשׁת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשׁים׃ 8 ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן׃ 9 ויאמר קרא שׁמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה׃ 10 (2:1) והיה מספר בני ישׂראל כחול הים אשׁר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשׁר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃ 11 (2:2) ונקבצו בני יהודה ובני ישׂראל יחדו ושׂמו להם ראשׁ אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל׃