Hosea 11

HOT(i) 1 כי נער ישׂראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃ 2 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃ 3 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃ 4 בחבלי אדם אמשׁכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃ 5 לא ישׁוב אל ארץ מצרים ואשׁור הוא מלכו כי מאנו לשׁוב׃ 6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃ 7 ועמי תלואים למשׁובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃ 8 איך אתנך אפרים אמגנך ישׂראל איך אתנך כאדמה אשׂימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃ 9 לא אעשׂה חרון אפי לא אשׁוב לשׁחת אפרים כי אל אנכי ולא אישׁ בקרבך קדושׁ ולא אבוא בעיר׃ 10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישׁאג כי הוא ישׁאג ויחרדו בנים מים׃ 11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשׁור והושׁבתים על בתיהם נאם יהוה׃ 12 (12:1) סבבני בכחשׁ אפרים ובמרמה בית ישׂראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושׁים נאמן׃