Hosea 9

HOT(i) 1 אל תשׂמח ישׂראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃ 2 גרן ויקב לא ירעם ותירושׁ יכחשׁ׃ 3 לא ישׁבו בארץ יהוה ושׁב אפרים מצרים ובאשׁור טמא יאכלו׃ 4 לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשׁם לא יבוא בית יהוה׃ 5 מה תעשׂו ליום מועד וליום חג יהוה׃ 6 כי הנה הלכו משׁד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמושׂ יירשׁם חוח באהליהם׃ 7 באו ימי הפקדה באו ימי השׁלם ידעו ישׂראל אויל הנביא משׁגע אישׁ הרוח על רב עונך ורבה משׂטמה׃ 8 צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקושׁ על כל דרכיו משׂטמה בבית אלהיו׃ 9 העמיקו שׁחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם׃ 10 כענבים במדבר מצאתי ישׂראל כבכורה בתאנה בראשׁיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשׁת ויהיו שׁקוצים כאהבם׃ 11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃ 12 כי אם יגדלו את בניהם ושׁכלתים מאדם כי גם אוי להם בשׂורי מהם׃ 13 אפרים כאשׁר ראיתי לצור שׁתולה בנוה ואפרים להוציא אל הרג בניו׃ 14 תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משׁכיל ושׁדים צמקים׃ 15 כל רעתם בגלגל כי שׁם שׂנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשׁם לא אוסף אהבתם כל שׂריהם סררים׃ 16 הכה אפרים שׁרשׁם יבשׁ פרי בלי יעשׁון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃ 17 ימאסם אלהי כי לא שׁמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃