2 Samuel 17

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπεν Αχιτόφελ G*   G4314 προς G* Αβεσαλώμ G1951 επιλέξω G1211 δη G1683 εμαυτώ G1427 δώδεκα G5505 χιλιάδας G435 ανδρών G2532 και G450 αναστήσομαι G2532 και G2614 καταδιώξω G3694 οπίσω G* Δαυίδ G3588 την G3571 νύκτα
  2 G2532 και G1904 επελεύσομαι G1909 επ΄ G1473 αυτόν G2532 και G1473 αυτός G2872 κοπιών G2532 και G1590 εκλελυμένος G5495 χερσί G2532 και G1839 εκστήσω G1473 αυτόν G2532 και G5343 φεύξεται G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G3588 ο G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G3960 πατάξω G3588 τον G935 βασιλέα G3441 μονώτατον
  3 G2532 και G1994 επιστρέψω G3956 πάντα G3588 τον G2992 λαόν G4314 προς G1473 σε G3739 ον G5158 τρόπον G1994 επιστρέφει G3565 νύμφη G4314 προς G3588 τον G435 άνδρα αυτής G1473   G4133 πλην G5590 ψυχήν G435 ανδρός G1520 ενός G1473 συ G2212 ζητείς G2532 και G3956 παντί G3588 τω G2992 λαώ G1510.8.3 έσται G1515 ειρήνη
  4 G2532 και G700 ήρεσεν G3588 ο G3056 λόγος G1722 εν G3788 οφθαλμοίς G* Αβεσαλώμ G2532 και G1722 εν G3788 οφθαλμοίς G3956 πάντων G3588 των G4245 πρεσβυτέρων G* Ισραήλ
  5 G2532 και G2036 είπεν Αβεσαλώμ G*   G2564 καλέσατε G1211 δη G3588 τον G* Χουσί G3588 τον G* Αραχί G2532 και G191 ακουσόμεθα G5100 τι G1722 εν G3588 τω G4750 στόματι αυτού G1473   G2532 και G1065 γε G1473 αυτού
  6 G2532 και G1525 εισήλθε Χουσί G1473   G4314 προς G* Αβεσαλώμ G2532 και G2036 είπεν Αβεσαλώμ G*   G4314 προς G1473 αυτόν G3004 λέγων G2596 κατά G3588 το G4487 ρήμα τούτο G3778   G2980 ελάλησεν Αχιτόφελ G*   G1487 ει G4160 ποιήσομεν G2596 κατά G3588 τον G3056 λόγον αυτού G1473   G1490 ει δε μη G1473 συ G2980 λάλησον
  7 G2532 και G2036 είπε Χουσί G*   G4314 προς G* Αβεσαλώμ G3756 ουκ G18 αγαθή G3778 αύτη G3588 η G1012 βουλή G3739 ην G1011 εβουλεύσατο Αχιτόφελ G*   G3588 το G530 άπαξ τούτο G3778  
  8 G2532 και G2036 είπε Χουσί G*   G1473 συ G1492 οίδας G3588 τον G3962 πατέρα σου G1473   G2532 και G3588 τους G435 άνδρας αυτού G1473   G3754 ότι G1415 δυνατοί G1510.2.6 εισι G4970 σφόδρα G2532 και G2665.4 κατάπικροι G3588 τη G5590 ψυχή αυτών G1473   G5613 ως G715 άρκος G815.1 ητεκνωμένη G1722 εν G3588 τω G3977.1 πεδίω G2532 και G3588 ο G3962 πατήρ σου G1473   G435 ανήρ G4170.3 πολεμιστής G2532 και G3766.2 ου μη G2664 καταπαύσει G3588 τον G2992 λαόν
  9 G2400 ιδού γαρ G1063   G1473 αυτός G3568 νυν G2928 κέκρυπται G1722 εν G1520 ενί G3588 των G836.1 αυλώνων G2228 η G1722 εν G1520 ενί G3588 των G5117 τόπων G2532 και G1510.8.3 έσται G1722 εν G3588 τω G1968 επιπεσείν G1473 αυτοίς G1722 εν G746 αρχή G2532 και G191 ακούση G3588 ο G191 ακούων G2532 και G2036 είπη G1096 εγενήθη G2351.5 θραύσις G1722 εν G3588 τω G2992 λαώ G3588 τω G3694 οπίσω G* Αβεσαλώμ
  10 G2532 και G1065 γε G1473 αυτός G5207 υιός G1411 δυνάμεως G3739 ου G3588 η G2588 καρδία G2531 καθώς G3588 η G2588 καρδία G3588 του G3023 λέοντος G5080 τηκομένη G5080 τακήσεται G3754 ότι G1492 οίδε G3956 πας G* Ισραήλ G3754 ότι G1415 δυνατός G3588 ο G3962 πατήρ σου G1473   G2532 και G5207 υιοί G1411 δυνάμεως G3956 πάντας G3588 οι G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  11 G3779 ούτως G4823 συμβουλεύων G1473 εγώ G4823 συνεβούλευσα G2532 και G4863 συναγόμενος G4863 συναχθήσεται G1909 επί G1473 σε G3956 πας G* Ισραήλ G575 από G* Δαν G2532 και G2193 έως G* Βηρσαβεέ G5613 ως G3588 η G285 άμμος G3588 η G1909 επί G3588 της G2281 θαλάσσης G1519 εις G4128 πλήθος G2532 και G3588 το G4383 πρόσωπόν σου G1473   G4198 πορεύσεται G1722 εν G3319 μέσον G1473 αυτών
  12 G2532 και G2240 ήξομεν G1909 επ΄ G1473 αυτόν G1519 εις G1520 ένα G3588 των G5117 τόπων G3739 ου G302 αν G2147 εύρωμεν G1473 αυτόν G1563 εκεί G2532 και G3924.2 παρεμβαλούμεν G1909 επ΄ G1473 αυτόν G5613 ως G4098 πίπτει G1408.1 δρόσος G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G3756 ουχ υπολειψόμεθα G5275   G1722 εν G1473 αυτώ G2532 και G3588 τοις G435 ανδρασίν αυτού G1473   G3588 τοις G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G1065 γε G1520 ένα
  13 G2532 και G1437 εάν G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν G4863 συναχθή G2532 και G2983 λήψεται G3956 πας G* Ισραήλ G4314 προς G3588 την G4172 πόλιν εκείνην G1565   G4979 σχοινία G2532 και G4951 συρούμεν G1473 αυτήν G2193 έως G1519 εις G3588 τον G5493 χειμάρρουν G2193 έως G3361 μη G2641 καταλειφθή G1563 εκεί G3366 μηδέ G3037 λίθος
  14 G2532 και G2036 είπεν Αβεσαλώμ G*   G2532 και G3956 πας G435 ανήρ G* Ισραήλ G18 αγαθή G3588 η G1012 βουλή G* Χουσί G3588 του G* Αραχί G5228 υπέρ G3588 την G1012 βουλήν G* Αχιτόφελ G2532 και G2962 κύριος G1781 ενετείλατο G3588 του G1286.1 διασκεδάσαι G3588 την G1012 βουλήν G3588 του G* Αχιτόφελ G3588 την G18 αγαθήν G3704 όπως G302 αν G1863 επαγάγη κύριος G2962   G3588 τα G2556 κακά G1909 επί G* Αβεσαλώμ
  15 G2532 και G2036 είπε Χουσί G1473   G4314 προς G* Σαδώκ G2532 και G4314 προς G* Αβιαθάρ G3588 τους G2409 ιερείς G3779 ούτω G2532 και G3779 ούτω G4823 συνεβούλευσεν G* Αχιτόφελ G3588 τω G* Αβεσαλώμ G2532 και G3588 τοις G4245 πρεσβυτέροις G* Ισραήλ G2532 και G3779 ούτω G2532 και G3779 ούτω G4823 συνεβούλευσα εγώ G1473  
  16 G2532 και G3568 νυν G649 αποστείλατε G5036 ταχύ G2532 και G518 απαγγείλατε G3588 τω G* Δαυίδ G3004 λέγοντες G3361 μη G835 αυλισθής G3588 την G3571 νύκτα G2596 κατά G1424 δυσμάς G3588 της G2048 ερήμου G235 αλλά G1224 διαβαίνων G1224 διάβηθι G3704 όπως G3361 μη G2666 καταποθή G3588 ο G935 βασιλεύς G2532 και G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G3588 ο G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  17 G2532 και G* Ιωναθάν G2532 και G* Αχιμάας G2476 ειστήκεισαν G1909 επί G3588 τη G4077 πηγή G* Ρωγήλ G2532 και G4198 επορεύθη G3588 η G3814 παιδίσκη G2532 και G312 ανήγγειλεν G1473 αυτοίς G2532 και G1473 αυτοί G4198 πορεύονται G2532 και G312 αναγγέλλουσι G3588 τω G935 βασιλεί Δαυίδ G*   G3754 ότι G3756 ουκ G1410 ηδύναντο G3708 οφθήναι G3588 του G1525 εισελθείν G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν
  18 G2532 και G1492 είδεν G1473 αυτούς G3808 παιδάριον G2532 και G312 ανήγγειλε G3588 τω G* Αβεσαλώμ G2532 και G4198 επορεύθησαν G3588 οι G1417 δύο G5030 ταχέως G2532 και G1525 εισήλθον G1519 εις G3624 οίκον G435 ανδρός G1722 εν G* Βαουρίμ G2532 και G1473 αυτώ G2978.1 λάκκος G1722 εν G3588 τη G833 αυλή G2532 και G2597 κατέβησαν G1563 εκεί
  19 G2532 και G2983 έλαβεν G3588 η G1135 γυνή G2532 και G1276.1 διεπέτασε G3588 το G1942 επικάλυμμα G1909 επί G3588 του G4750 στόματος G3588 του G2978.1 λάκκου G2532 και G5594 έψυξεν G1909 επ΄ G1473 αυτώ G3818.1 παλάθας G2532 και G3756 ουκ εγνώσθη G1097   G3588 το G4487 ρήμα
  20 G2532 και G2064 ήλθον G3588 οι G3816 παίδες G* Αβεσαλώμ G4314 προς G3588 την G1135 γυναίκα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2532 και G2036 είπον G4226 που G* Αχιμάας G2532 και G* Ιωναθάν G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτοίς G3588 η G1135 γυνή G3928 παρήλθον G3397 μικρόν G3588 του G5204 ύδατος G2532 και G2212 εζήτουν G2532 και G3756 ουχ G2147 εύρισκον G2532 και G390 ανέστρεψαν G1519 εις G* Ιερουσαλήμ
  21 G1096 εγένετο δε G1161   G3326 μετά G3588 το G565 απελθείν αυτούς G1473   G305 ανέβησαν G1537 εκ G3588 του G2978.1 λάκκου G2532 και G4198 επορεύθησαν G2532 και G518 απήγγειλαν G3588 τω G935 βασιλεί G* Δαυίδ G2532 και G3004 λέγουσιν G1473 αυτώ G450 ανάστητε G2532 και G1224 διάβητε G5030 ταχέως G3588 το G5204 ύδωρ G3754 ότι G3592 τάδε G1011 βεβούλευται G2596 κατ΄ G1473 υμών G* Αχιτόφελ
  22 G2532 και G450 ανέστη Δαυίδ G*   G2532 και G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G3588 ο G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G1224 διέβησαν G3588 τον G* Ιορδάνην G2193 έως G3588 του G5457 φωτός G3588 του G4404 πρωϊ G2193 έως G1520 ενός G3756 ουκ έλαθεν G2990   G3739 ος G3756 ου G1224 διέβη G3588 τον G* Ιορδάνην
  23 G2532 και G* Αχιτόφελ G1492 είδεν G3754 ότι G3756 ουκ γέγονεν G1096   G3588 η G1012 βουλή αυτού G1473   G2532 και G1977.2 επέσαξε G3588 τον G3688 όνον αυτού G1473   G2532 και G450 ανέστη G2532 και G565 απήλθεν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473   G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν αυτού G1473   G2532 και G1781 ενετείλατο G3588 τω G3624 οίκω αυτού G1473   G2532 και G519 απήγξατο G2532 και G599 απέθανε G2532 και G2290 ετάφη G1722 εν G3588 τω G5028 τάφω G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473  
  24 G2532 και G* Δαυίδ G1330 διήλθεν G1519 εις G* Μαναϊμ G2532 και G* Αβεσαλώμ G1224 διέβη G3588 τον G* Ιορδάνην G1473 αυτός G2532 και G3956 πας G435 ανήρ G* Ισραήλ G3326 μετ΄ G1473 αυτού
  25 G2532 και G3588 τον G* Αμεσσά G2525 κατέστησεν G* Αβεσαλώμ G473 αντί G* Ιωάβ G1909 επί G3588 της G1411 δυνάμεως G2532 και G* Αμεσσά G5207 υιός G435 ανδρός G2532 και G3686 όνομα αυτώ G1473   G* Ιεθέρ G3588 ο G* Ισραελίτου G3778 ος G1525 εισήλθε G4314 προς G* Αβιγαϊλ G2364 θυγατέρα G* Νάας G79 αδελφήν G* Σαρουϊα G3384 μητρός G* Ιωάβ
  26 G2532 και G3924.2 παρενέβαλεν Αβεσαλώμ G*   G2532 και G3956 πας G* Ισραήλ G1519 εις G3588 την G1093 γην G* Γαλαάδ
  27 G2532 και G1096 εγένετο G3753 ότε G1525 εισήλθε Δαυίδ G*   G1519 εις G* Μαναϊμ G2532 και G* Σοβί G5207 υιός G* Νάας G1537 εκ G* Ραβάθ G5207 υιών G* Αμμών G2532 και G* Μαχίρ G5207 υιός G* Αμιήλ G1537 εκ G* Λωδαβάρ G2532 και G* Βερζελαϊ G3588 ο G* Γαλααδίτης G1537 εκ G* Ρογελίμ
  28 G5342 ήνεγκαν G2845 κοίτας G2532 και G295.1 αμφιτάπους G2532 και G3003.1 λέβητας G2532 και G4632 σκεύη G2766 κεράμων G2532 και G4447.1 πυρούς G2532 και G2915 κριθάς G2532 και G224 άλευρα G2532 και G2939.2 κύαμον G2532 και G5316.2 φακόν G2532 και G255.1 αλφϊτα
  29 G2532 και G3192 μέλι G2532 και G1016.2 βούτυρον G2532 και G4263 πρόβατα G2532 και G4569.2 σαφώθ G1016 βοών G2532 και G4374 προσήνεγκαν G3588 τω G* Δαυίδ G2532 και G3588 τω G2992 λαώ G3588 τω G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2068 φαγείν G3754 ότι G2036 είπαν G3588 ο G2992 λαός G3983 πεινών G2532 και G1590 εκλελυμένος G2532 και G1372 διψών G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω