2 Samuel 17

HOT(i) 1 ויאמר אחיתפל אל אבשׁלם אבחרה נא שׁנים עשׂר אלף אישׁ ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה׃ 2 ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל העם אשׁר אתו והכיתי את המלך לבדו׃ 3 ואשׁיבה כל העם אליך כשׁוב הכל האישׁ אשׁר אתה מבקשׁ כל העם יהיה שׁלום׃ 4 ויישׁר הדבר בעיני אבשׁלם ובעיני כל זקני ישׂראל׃ 5 ויאמר אבשׁלום קרא נא גם לחושׁי הארכי ונשׁמעה מה בפיו גם הוא׃ 6 ויבא חושׁי אל אבשׁלום ויאמר אבשׁלום אליו לאמר כדבר הזה דבר אחיתפל הנעשׂה את דברו אם אין אתה דבר׃ 7 ויאמר חושׁי אל אבשׁלום לא טובה העצה אשׁר יעץ אחיתפל בפעם הזאת׃ 8 ויאמר חושׁי אתה ידעת את אביך ואת אנשׁיו כי גברים המה ומרי נפשׁ המה כדב שׁכול בשׂדה ואביך אישׁ מלחמה ולא ילין את העם׃ 9 הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושׁמע השׁמע ואמר היתה מגפה בעם אשׁר אחרי אבשׁלם׃ 10 והוא גם בן חיל אשׁר לבו כלב האריה המס ימס כי ידע כל ישׂראל כי גבור אביך ובני חיל אשׁר אתו׃ 11 כי יעצתי האסף יאסף עליך כל ישׂראל מדן ועד באר שׁבע כחול אשׁר על הים לרב ופניך הלכים בקרב׃ 12 ובאנו אליו באחת המקומת אשׁר נמצא שׁם ונחנו עליו כאשׁר יפל הטל על האדמה ולא נותר בו ובכל האנשׁים אשׁר אתו גם אחד׃ 13 ואם אל עיר יאסף והשׂיאו כל ישׂראל אל העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד הנחל עד אשׁר לא נמצא שׁם גם צרור׃ 14 ויאמר אבשׁלום וכל אישׁ ישׂראל טובה עצת חושׁי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל אבשׁלום את הרעה׃ 15 ויאמר חושׁי אל צדוק ואל אביתר הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את אבשׁלם ואת זקני ישׂראל וכזאת וכזאת יעצתי אני׃ 16 ועתה שׁלחו מהרה והגידו לדוד לאמר אל תלן הלילה בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבלע למלך ולכל העם אשׁר אתו׃ 17 ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין רגל והלכה השׁפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃ 18 וירא אתם נער ויגד לאבשׁלם וילכו שׁניהם מהרה ויבאו אל בית אישׁ בבחורים ולו באר בחצרו וירדו שׁם׃ 19 ותקח האשׁה ותפרשׂ את המסך על פני הבאר ותשׁטח עליו הרפות ולא נודע דבר׃ 20 ויבאו עבדי אבשׁלום אל האשׁה הביתה ויאמרו איה אחימעץ ויהונתן ותאמר להם האשׁה עברו מיכל המים ויבקשׁו ולא מצאו וישׁבו ירושׁלם׃ 21 ויהי אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל דוד קומו ועברו מהרה את המים כי ככה יעץ עליכם אחיתפל׃ 22 ויקם דוד וכל העם אשׁר אתו ויעברו את הירדן עד אור הבקר עד אחד לא נעדר אשׁר לא עבר את הירדן׃ 23 ואחיתפל ראה כי לא נעשׂתה עצתו ויחבשׁ את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃ 24 ודוד בא מחנימה ואבשׁלם עבר את הירדן הוא וכל אישׁ ישׂראל עמו׃ 25 ואת עמשׂא שׂם אבשׁלם תחת יואב על הצבא ועמשׂא בן אישׁ ושׁמו יתרא הישׂראלי אשׁר בא אל אביגל בת נחשׁ אחות צרויה אם יואב׃ 26 ויחן ישׂראל ואבשׁלם ארץ הגלעד׃ 27 ויהי כבוא דוד מחנימה ושׁבי בן נחשׁ מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים׃ 28 משׁכב וספות וכלי יוצר וחטים ושׂערים וקמח וקלי ופול ועדשׁים וקלי׃ 29 ודבשׁ וחמאה וצאן ושׁפות בקר הגישׁו לדוד ולעם אשׁר אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר׃