37.1 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

714 occurrences in 625 verses.

Genesis 11:3

  11:3   2532 και And 2036 είπεν [2said 444 άνθρωπος 1a man] 3588 τω   4139-1473 πλησίον αυτού to his neighbor, 1205 δεύτε Come 4141.2 πλινθεύσωμεν let us make 4141.4 πλίνθους bricks, 2532 και and 3701.1 οπτήσωμεν let us bake 1473 αυτάς them 4442 πυρί in fire. 2532 και And 1096 εγένετο [3became 1473 αυτοίς 4to them 3588 η 1the 4141.4 πλίνθος 2brick] 1519 εις as 3037 λίθον stone, 2532 και and 805.2 άσφαλτος asphalt 1510.7.3 ην was 1473 αυτοίς their 3588 ο   4081 πηλός mortar.

Genesis 21:26

  21:26   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him * Αβιμέλεχ 1Abimelech], 3756-1097 ουκ έγνων I do not know 5100 τις who 4160 εποίησε did 3588 το   4487-3778 ρήμα τουτο this matter, 3761 ουδέ nor 1473 συ you 1473-518 μοι απήγγειλας reported it to me, 3761 ουδέ nor 1473 εγώ I 191 ήκουσα heard -- 237.1 αλλ΄ η but only 4594 σήμερον today.

Genesis 35:11

  35:11   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   2316 θεός 2God], 1473 εγώ I am 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God. 837 αυξάνου Grow 2532 και and 4129 πληθύνου multiply! 1484 έθνη Nations 2532 και and 4864 συναγωγαί gatherings 1484 εθνών of nations 1510.8.6 έσονται will be 1537 εκ from 1473 σου you, 2532 και and 935 βασιλείς kings 1537 εκ [2from 3588 της   3751-1473 οσφύος σου 3your loin 1831 εξελεύσονται 1shall come forth].

Genesis 37:34

  37:34   1284 διέρρηξε [3tore 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτού his clothes, 2532 και and 2007 επέθετο placed 4526 σάκκον sackcloth 1909 επί upon 3588 την   3751-1473 οσφύν αυτού his loin, 2532 και and 3996 επένθει mourned for 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού his son 2250 ημέρας [2days 4183 πολλάς 1many].

Genesis 38:18

  38:18   3588-1161 ο δε And 2036 είπε he said, 5100 τίνα What 3588 τον   728 αρραβώνά deposit 1473-1325 σοι δώσω shall I give to you? 3588 η   1161 δε And 2036 είπε she said, 3588 τον   1146-1473 δακτύλιόν σου Your ring, 2532 και and 3588 τον the 3731.1 ορμίσκον pendant, 2532 και and 3588 την the 4464 ράβδον rod 3588 την   1722 εν in 3588 τη   5495-1473 χειρί σου your hand. 2532 και And 1325 έδωκεν he gave them 1473 αυτή to her, 2532 και and 1525 εισήλθε he entered 4314 προς to 1473 αυτήν her. 2532 και And 1722 εν [2in 1064 γαστρί 3the womb 2983 έλαβεν 1she conceived] 1537 εξ from 1473 αυτού him.

Genesis 38:25

  38:25   1473 αυτή [3her 1161 δε 1And 71 αγομένη 2while leading], 649 απέστειλε she sent 4314 προς to 3588 τον   3995-1473 πενθερόν αυτής her father-in-law, 3004 λέγουσα saying, 1537 εκ From 3588 του the 444 ανθρώπου man 3739-5100 ου τινος whom 3778 ταύτά these things 1510.2.3 εστιν are 1473 εγώ I 1722 εν [2in 1064 γαστρί 3the womb 2192 έχω 1have one]. 2532 και And 2036 είπεν she said, 1921 επίγνωθι Recognize 5100 τίνος whose 3588 ο   1146 δακτύλιος ring 2532 και and 3588 ο   3731.1 ορμίσκος pendant 2532 και and 3588 η   4464 ράβδος rod 3778 αυτή these are!

Genesis 39:9

  39:9   2532 και and 3756 ουχ not 5224 υπάρχει exists 1722 εν in 3588 τη   3614-3778 οικία ταύτη this house 3762 ουθεν one thing 1623 εκτος outside 1473 εμού of me, 3761 ουδέ nor 5227.1 υπεξήρηται is [2secretly removed 575 απ΄ 3from 1473 εμού 4me 3762 ουδέν 1one thing], 4133 πλην besides 1473 σου you, 1223 διά on account of 3588 το   1473 σε you 1135-1473 γυναίκα αυτού [2his wife 1510.1 είναι 1being], 2532 και then 4459 πως how 4160 ποιήσω should I do 3588 το   4487 ρήμα [2thing 3588 το   4190-3778 πονηρόν τούτο 1this wicked], 2532 και and 264 αμαρτήσομαι sin 1726 εναντίον before 3588 του   2316 θεού God?

Genesis 45:6

  45:6   3778-1063 τούτο γαρ For this 1208 δεύτερον second 2094 έτος year 3042 λιμός a famine 1909 επί is upon 3588 της the 1093 γης earth, 2532 και and 2089 έτι still 3062 λοιπά remaining 4002 πέντε are five 2094 έτη years 1722 εν in 3739 οις which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 721.2 αροτρίασις plowing 3761 ουδέ nor 281.1 αμητός harvest.

Genesis 49:13

  49:13   * Ζαβουλών Zebulun 3882 παράλιος [2on the coast 2730 κατοικήσει 1shall dwell], 2532 και even 1473 αυτός himself 3844 παρ΄ by 3731.2 όρμον the mooring 4143 πλοίων of boats; 2532 και and 3905 παρατενεί he shall extend 2193 έως until * Σιδώνος Sidon.

Exodus 4:10

  4:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Μωυσής 2Moses] 4314 προς to 2962 κύριον the lord, 1189 δέομαι I beseech, 2962 κύριε O lord, 3756 ουχ [2not 2425 ικανός 3fit 1510.2.1 ειμί 1I am] 4253 προ before 3588 της   5504 εχθές yesterday 3761 ουδέ nor 4253 προ before 3588 της the 5154 τρίτης third 2250 ημέρας day, 3761 ουδέ nor 575 αφ΄ from 3739 ου which time 756 ήρξω you began 2980 λαλείν to speak 3588 τω   2324-1473 θεράποντί σου to your attendant, 2477.3 ισχνόφωνος [3weak voiced 2532 και 4and 1018.2 βραδύγλωσσος 5slow of tongue 1473 εγώ 1for I 1510.2.1 ειμι 2am].

Exodus 7:23

  7:23   1994 επιστραφείς [3turned 1161 δε 1And * Φαραώ 2Pharaoh] 1525 εισήλθεν to enter 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 2532 και and 3756 ουκ he did not 2186 επέστησε set 3588 τον   3563-1473 νούν αυτού his mind 3761 ουδέ neither 1909 επί upon 3778 τούτω this thing.

Exodus 10:6

  10:6   2532 και And 4130 πλησθήσονταί I will fill 1473 σου your 3588 αι   3614 οικίαι houses, 2532 και and 3588 αι the 3614 οικίαι houses 3588 των   2324-1473 θεραπόντων σου of your attendants, 2532 και and 3956 πάσαι all 3588 αι the 3614 οικίαι houses 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 1093 γη land 3588 των of the * Αιγυπτίων Egyptians, 3739 α which 3763 ουδέποτε at no time 3708 εωράκασιν have [2seen 3588 οι   3962-1473 πατέρες σου 1your fathers], 3761 ουδ΄ nor 3588 οι   4309.1-1473 πρόπαπποι αυτών their forefathers, 575 αφ΄ from 3739 ης which 2250 ημέρας day 1096 γεγόνασιν they were 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land, 2193 έως until 3588 της   3778 ταύτης this 2250 ημέρας day. 2532 και And 1578 εκκλίνας turning aside 1831 εξήλθεν he went forth 575 από from * Φαραώ Pharaoh.

Exodus 12:9

  12:9   3756 ουκ You shall not 2068 έδεσθε eat 1909 επ΄ of 1473 αυτών them 5606.1 ωμόν raw, 3761 ουδέ nor 2192.2 ηψημένον being boiled 1722 εν in 5204 ύδατι water, 235 αλλ΄ but 3588 η   3702 οπτά roasted 4442 πυρί by fire, 2776 κεφαλήν head 4862 συν with 3588 τοις the 4228 ποσί feet, 2532 και and 3588 τοις the 1741.2 ενδοσθίοις entrails.

Exodus 12:11

  12:11   3779-1161 ουτως δε And thus 2068 φάγεσθε shall you eat 1473 αυτό it -- 3588 αι with 3751-1473 οσφύες υμών your loins 4024 περιεζωσμέναι girded, 2532 και and 3588 τα the 5266 υποδήματα sandals 1722 εν on 3588 τοις   4228-1473 ποσίν υμών your feet, 2532 και and 3588 αι   902.1-1473 βακτηρίαι υμών your staff 1722 εν in 3588 ταις   5495-1473 χερσίν υμών your hands; 2532 και and 2068 έδεσθε you shall eat 1473 αυτό it 3326 μετά with 4710 σπουδής haste -- 3957-1510.2.3 πάσχα εστί it is the passover 2962 κυρίου of the lord.

Exodus 12:39

  12:39   2532 και And 4070.1 έπεψαν they baked 3588 το the 4712.5 σταις dough 3739 ο which 1627 εξήνεγκαν they brought 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt -- 1470.1 εγκρυφίας [2cakes baked in hot ashes 106 αζύμους 1unleavened]. 3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 2220 εζυμώθη 2it was] leavened, 1544 εξέβαλον [4cast 6out 1063 γαρ 1because 1473 αυτούς 5them 3588 οι 2the * Αιγύπτιοι 3Egyptians], 2532 και and 3756 ουκ they were not 1410 ηδυνάθησαν able 5278 υπομείναι to remain, 3761 ουδέ nor 1979 επισιτισμόν [2provisions 4160 εποίησαν 1to prepare] 1438 εαυτοίς for themselves 1519 εις for 3588 την the 3598 οδόν journey.

Exodus 13:7

  13:7   106 άζυμα Unleavened bread 2068 έδεσθε shall you eat 2033 επτά seven 2250 ημέρας days. 3756-3708 ουκ οφθήσεταί There shall not be seen 1473 σοι in you 2220.1 ζυμωτόν leavened bread, 3761 ουδέ nor 1510.8.3 έσται shall there be 1473 σοι to you 2219 ζύμη yeast 3956 πάσι in all 3588 τοις   3725-1473 ορίοις σου your boundaries.

Exodus 14:28

  14:28   2532 και And 1879.1 επαναστραφέν in turning back, 3588 το the 5204 ύδωρ water 2572 εκάλυψε covered 3588 τα the 716 άρματα chariots, 2532 και and 3588 τους the 306.3 αναβάτας riders, 2532 και and 3956 πάσαν all 3588 την the 1411 δύναμιν force * Φαραώ of Pharaoh, 3588 τους of the ones 1531 εισπορευομένους entering 3694 οπίσω after 1473 αυτών them 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea. 2532 και And 3756 ου there was not 2641 κατελείφθη left 1537 εξ of 1473 αυτών them 3761 ουδέ not even 1520 εις one.

Exodus 15:17

  15:17   1521 εισαγαγών Bringing them in -- 2707.3 καταφύτευσον plant 1473 αυτούς them 1519 εις in 3735 όρος [2mountain 2817 κληρονομίας 3of inheritance 1473 σου 1your]; 1519 εις into 2092 έτοιμον [2prepared 2732 κατοικητήριόν 3home 1473 σου 1your] 3739 ο which 2716 κατειργάσω you manufactured, 2962 κύριε O lord; 37.1 αγίασμα the sanctuary, 2962 κύριε O lord, 3739 ο which 2090 ητοίμασαν you prepared 3588 αι by 5495-1473 χείρές σου your hands.

Exodus 16:24

  16:24   2532 και And 2641 κατέλιπον they left 575 απ΄ of 1473 αυτού it 1519 εις into 4404 τοπρωϊ the morning, 2596 καθά as 4929 συνέταξεν [2ordered 1473 αυτοίς 3them * Μωυσής 1Moses]. 2532 και And 3756 ουκ it did not 2025.3 επώζεσεν stink, 3761 ουδέ nor 4663 σκώληξ [2a worm 1096 εγένετο 1was there] 1722 εν in 1473 αυτώ it.

Exodus 20:4

  20:4   3756 ου You shall not 4160 ποιήσεις make 4572 σεαυτώ to yourself 1497 είδωλον an idol, 3761 ουδέ nor 3956 παντός any 3667 ομοίωμα representation, 3745 όσα as much as 1722 εν is in 3588 τω the 3772 ουρανώ heaven 507 άνω upward, 2532 και nor 3745 όσα as much as 1722 εν is in 3588 τη the 1093 γη earth 2736 κάτω below, 2532 και nor 3745 όσα as much as 1722 εν is in 3588 τοις the 5204 ύδασιν waters 5270 υποκάτω underneath 3588 της the 1093 γης earth.

Exodus 20:17

  20:17   3756 ουκ You shall not 1937 επιθυμήσεις covet 3588 την the 1135 γυναίκα wife 3588 του   4139-1473 πλησίον σου of your neighbor. 3756 ουκ You shall not 1937 επιθυμήσεις covet 3588 την the 3614 οικίαν house 3588 του   4139-1473 πλησίον σου of your neighbor, 3761 ουδέ nor 3588 τον   68-1473 αγρόν αυτού his field, 3761 ουδέ nor 3588 τον   3816-1473 παίδα αυτού his manservant, 3761 ουδέ nor 3588 την   3814-1473 παιδίσκην αυτού his maidservant, 3777 ούτε nor 3588 του   1016-1473 βοός αυτού his ox, 3777 ούτε nor 3588 του   5268-1473 υποζυγίου αυτού his beast of burden, 3777 ούτε nor 3956 παντός any 2934-1473 κτήνους αυτού of his beasts, 3777 ούτε nor 3745 όσα as much 3588 τω [2to 4139-1473 πλησίον σου 3your neighbor 1510.2.3 εστί 1is].

Exodus 23:9

  23:9   2532 και And 4339 προσήλυτον a foreigner 3756 ου you shall not 2559 κακώσετε maltreat, 3761-3361 ουδέ μη nor in any way 2346 θλίψετε afflict. 1473-1063 υμείς γαρ For you 1492 οίδατε know 3588 την the 5590 ψυχήν soul 3588 του of the 4339 προσηλύτου foreigner, 1473-1063 αυτοί γαρ for you yourselves 4339-1510.7.5 προσήλυτοι ήτε were foreigners 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτου of Egypt.

Exodus 23:26

  23:26   3756 ουκ It will not 1510.8.3 έσται be 57.1 αγονος barren 3761 ουδέ nor 4723 στείρα sterile 1909 επί upon 3588 της   1093-1473 γης σου your land; 3588 τον the 706 αριθμόν number 3588 των   2250-1473 ημερών σου of your days 378 αναπληρώσω I will fill up.

Exodus 24:11

  24:11   2532 και And 3588 των of the 1952.1 επιλέκτων chosen ones 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 3756 ου none 1314.1 διεφώνησεν dissented -- 3761 ουδέ not 1520 εις one. 2532 και And 3708 ώφθησαν they appeared 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 2068 έφαγον ate 2532 και and 4095 έπιον drank.

Exodus 25:8

  25:8   2532 και And 4160 ποιήσεις you shall make 1473 μοι for me 37.1 αγίασμα a sanctuary, 2532 και and 3708 οφθήσομαι I will be seen 1722 εν by 1473 υμίν you.

Exodus 28:36

  28:36   2532 και And 4160 ποιήσεις you shall make 4070.2 πέταλον a panel 5552 χρυσούν [2gold 2513 καθαρόν 1of pure]. 2532 και And 1626.1 εκτυπώσεις you shall shape 1722 εν on 1473 αυτώ it 1626.2 εκτύπωμα an impression 4973 σφραγίδος seal -- 37.1 αγίασμα Sanctified 2962 κυρίου of the lord.

Exodus 28:42

  28:42   2532 και And 4160 ποιήσεις you shall make 1473 αυτοίς for them 4048.2 περισκέλη [2pants 3042.2 λινά 1flaxen linen] 2572 καλύψαι to cover 808 ασχημοσύνην the indecency 5559-1473 χρωτός αυτών of their flesh -- 575 από from 3751 οσφύος the loin 2193 έως unto 3382 μηρών the thighs 1510.8.3 έσται they shall be.

Exodus 29:6

  29:6   2532 και And 2007 επιθήσεις you shall place 3588 την the 3411.2 μίτραν mitre 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτού his head; 2532 και and 2007 επιθήσεις you shall place 3588 το the 4070.2 πέταλον [2panel 3588 το   37.1 αγίασμα 1sanctified] 1909 επί upon 3588 την the 3411.2 μίτραν mitre.

Exodus 29:34

  29:34   1437-1161 εάν δε And if 2641 καταλειφθή anything should be left behind 575 από from 3588 των the 2907 κρεών meats 3588 της of the 2378 θυσίας sacrifice 3588 της of the 5050 τελειώσεως consecration, 2532 και and 3588 των of the 740 άρτων bread loaves, 2193 έως until 4404 πρωϊ morning, 2618 κατακαύσεις you shall incinerate 3588 τα the 3062 λοιπά remainder 4442 πυρί with fire; 3756-977 ου βρωθήσεται it shall not be eaten, 37.1 αγίασμα [3sanctified 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστι 2it is].

Exodus 30:32

  30:32   1909 επί [2upon 4561 σάρκα 3the flesh 444 ανθρώπου 4of man 3756-5548 ου χρισθήσεται 1You shall not anoint with it]. 2532 και And 2596 κατά concerning 3588 την   4916.3-3778 σύνθεσιν ταύτην this composition, 3756-4160 ου ποιήσετε you shall not make any 1473 υμίν to you 1438 εαυτοίς yourselves 5615 ωσαύτως likewise -- 39-1510.2.3 άγιόν εστι it is holy, 2532 και and 37.1-1510.8.3 αγίασμα έσται it shall be sanctified 1473 υμίν to you.