Mark 3

  3:1   2532 και And 1525 εισήλθε he entered 3825 πάλιν again 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue. 2532 και And 1510.7.3 ην [2was 1563 εκεί 3there 444 άνθρωπος 1a man 3583 εξηραμμένην 7being withered 2192 έχων 4having 3588 την 5the 5495 χείρα 6hand].   3:2   2532 και And 3906-1473 παρετήρουν αυτόν they closely watched him, 1487 ει if 3588 τοις on the 4521 σάββασι Sabbaths 2323 θεραπεύσει he will cure 1473 αυτόν him, 2443 ίνα that 2723 κατηγορήσωσιν they should charge 1473 αυτού him.   3:3   2532 και And 3004 λέγει he says 3588 τω to the 444 ανθρώπω man, 3588 τω to the one 3583 εξηραμμένην [4being withered 2192 έχοντι 1having 3588 την 2the 5495 χείρα 3hand], 1453 έγειραι Arise 1519 εις into 3588 το the 3319 μέσον middle!   3:4   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 1832 έξεστι Is it allowed 3588 τοις on the 4521 σάββασιν Sabbaths 15 αγαθοποιήσαι to do good 2228 η or 2554 κακοποιήσαι to do evil? 5590 ψυχήν [2a life 4982 σώσαι 1to preserve] 2228 η or 615 αποκτείναι to kill? 3588-1161 οι δε And they 4623 εσιώπων kept silent.   3:5   2532 και And 4017 περιβλεψάμενος having looked round about 1473 αυτούς them 3326 μετ΄ with 3709 οργής anger, 4818 συλλυπούμενος being grieved 1909 επί over 3588 τη the 4457 πωρώσει callousness 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτών of their heart, 3004 λέγει he says 3588 τω to the 444 ανθρώπω man, 1614 έκτεινον Stretch out 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand! 2532 και And 1614 εξέτεινε he stretched it out, 2532 και and 600 αποκατεστάθη [2was restored 3588 η   5495-1473 χειρ αυτού 1his hand] 5199 υγιής in health 5613 ως as 3588 η the 243 άλλη other.   3:6   2532 και And 1831 εξελθόντες having gone forth, 3588 οι the * Φαρισαίοι Pharisees 2112 ευθέως immediately 3326 μετά with 3588 των the * Ηρωδιανών Herodians 4824 συμβούλιον [2council 4160 εποίουν 1took] 2596 κατ΄ against 1473 αυτού him, 3704 όπως how 1473-622 αυτόν απολέσωσι they should destroy him.   3:7   2532 και And 3588 ο   * Ιησούς Jesus 402 ανεχώρησε withdrew 3326 μετά with 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού his disciples 4314 προς to 3588 την the 2281 θάλασσαν sea. 2532 και And 4183 πολύ a great 4128 πλήθος multitude 575 από from 3588 της the * Γαλιλαίας Galilee 190 ηκολούθησαν followed 1473 αυτώ him, 2532 και and 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea,   3:8   2532 και and 575 από from * Ιεροσολύμων Jerusalem, 2532 και and 575 από from 3588 της   * Ιδουμαίας Idumea, 2532 και and 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 2532 και and 3588 οι the ones 4012 περί around * Τύρον Tyre 2532 και and * Σιδώνα Sidon. 4128 πλήθος [2multitude 4183 πολύ 1A great], 191 ακούσαντες having heard 3745 όσα as much as 4160 εποίει he was doing, 2064 ήλθον came 4314 προς to 1473 αυτόν him.   3:9   2532 και And 2036 είπεν he spoke 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples 2443 ίνα that 4142 πλοιάριον a small boat 4342 προσκαρτερή should attend constantly 1473 αυτώ to him 1223 διά because of 3588 τον the 3793 όχλον multitude, 2443 ίνα that 3361 μη they should not 2346 θλίβωσιν squeeze 1473 αυτόν him.   3:10   4183-1063 πολλούς γαρ For many 2323 εθεράπευσεν he cured; 5620 ώστε so as 1968 επιπίπτειν to fall upon 1473 αυτώ him, 2443 ίνα that 1473-680 αυτού άψωνται [4should touch him 3745 όσοι 1as many as 2192 είχον 2had 3148 μάστιγας 3scourges].   3:11   2532 και And 3588 τα the 4151 πνεύματα [2spirits 3588 τα   169 ακάθαρτα 1unclean], 3752 όταν whenever 1473-2334 αυτόν εθεώρει they viewed him, 4363 προσέπιπτεν fell at 1473 αυτώ him, 2532 και and 2896 έκραζε cried out 3004 λέγοντα saying 3754 ότι that, 1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God.   3:12   2532 και And 4183 πολλά [3much 2008 επετίμα 1he reproached 1473 αυτοίς 2them], 2443 ίνα that 3361 μη [2not 1473 αυτόν 4him 5318 φανερόν 5apparent 4160 ποιήσωσι 1they should 3make].   3:13   2532 και And 305 αναβαίνει he ascends 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain, 2532 και and 4341 προσκαλείται calls on 3739 ους whom 2309-1473 ήθελεν αυτός he wants; 2532 και and 565 απήλθον they went forth 4314 προς to 1473 αυτόν him.   3:14   2532 και And 4160 εποίησε he appointed 1427 δώδεκα twelve 2443 ίνα that 1510.3 ώσι they might be 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 2532 και and 2443 ίνα that 649 αποστέλλη he should send 1473 αυτούς them 2784 κηρύσσειν to proclaim,   3:15   2532 και and 2192 έχειν to have 1849 εξουσίαν authority 2323 θεραπεύειν to cure 3588 τας the 3554 νόσους diseases, 2532 και and 1544 εκβάλλειν to cast out 3588 τα the 1140 δαιμόνια demons.   3:16   2532 και And 2007 επέθηκε he placed upon 3588 τω   * Σίμωνι Simon, 3686 όνομα the name * Πέτρον Peter;   3:17   2532 και and * Ιάκωβον James 3588 τον the 3588 του son of * Ζεβεδαίου Zebedee, 2532 και and * Ιωάννην John 3588 τον the 80 αδελφόν brother 3588 του   * Ιακώβου of James; 2532 και and 2007 επέθηκεν he placed upon 1473 αυτοίς them 3686 ονόματα the names * Βοανεργές Boanerges, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is, 5207 υιοί sons 1027 βροντής of thunder.   3:18   2532 και And * Ανδρέαν Andrew, 2532 και and * Φίλιππον Philip, 2532 και and * Βαρθολομαίον Bartholomew, 2532 και and * Ματθαίον Matthew, 2532 και and * Θωμάν Thomas, 2532 και and * Ιάκωβον James 3588 τον the 3588 του son of * Αλφαίου Alphaeus, 2532 και and * Θαδδαίον Thaddaeus, 2532 και and * Σίμωνα Simon 3588 τον the * Κανανίτην Canaanite,   3:19   2532 και and * Ιούδαν Judas * Ισκαριώτην Iscariot, 3739 ος who 2532 και also 3860-1473 παρέδωκεν αυτόν delivered him up. 2532 και And 2064 έρχονται they come 1519 εις to 3624 οίκον a house;   3:20   2532 και and 4905 συνέρχεται comes together 3825 πάλιν again 3793 όχλος a multitude 5620 ώστε so that 3361 μη [2are not 1410 δύνασθαι 3able 1473 αυτούς 1they] 3383 μήτε neither 740 άρτον [2bread 2068 φαγείν 1to eat].   3:21   2532 και And 191 ακούσαντες hearing, 3588 οι the ones 3844 παρ΄ of 1473 αυτού his 1831 εξήλθον come forth 2902 κρατήσαι to seize 1473 αυτόν him, 3004-1063 έλεγον γαρ for they said 3754 ότι that, 1839 εξέστη He is startled.   3:22   2532 και And 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes, 3588 οι the ones 575 από from * Ιεροσολύμων Jerusalem, 2597 καταβάντες having come down 3004 έλεγον said 3754 ότι that, *-2192 Βεελζεβούλ έχει He has Beelzeboul; 2532 και and 3754 ότι that, 1722 εν By 3588 τω the 758 άρχοντι ruler 3588 των of the 1140 δαιμονίων demons 1544 εκβάλλει he cast out 3588 τα the 1140 δαιμόνια demons.   3:23   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called 1473 αυτούς them, 1722 εν in 3850 παραβολαίς parables 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 4459 πως How is 1410 δύναται [2able 4567 σατανάς 1Satan 4567 σατανάν 4Satan 1544 εκβάλλειν 3to cast out]?   3:24   2532 και And 1437 εάν if 932 βασιλεία a kingdom 1909 εφ΄ against 1438 εαυτήν itself 3307 μερισθή should be parted out, 3756-1410 ου δύναται [2is not able 2476 σταθήναι 3to stand 3588 η   932-1565 βασιλεία εκείνη 1that kingdom].   3:25   2532 και And 1437 εάν if 3614 οικία a house 1909 εφ΄ against 1438 εαυτήν itself 3307 μερισθή should be parted out, 3756-1410 ου δύναται [2shall not be able 2476 σταθήναι 3to stand 3588 η   3614-1565 οικία εκείνη 1that house].   3:26   2532 και And 1487 ει if 3588 ο   4567 σατανάς Satan 450 ανέστη rose up 1909 εφ΄ against 1438 εαυτόν himself, 2532 και and 3307 μεμέρισται has been parted out, 3756-1410 ου δύναται he is not able 2476 σταθήναι to stand, 235 αλλά but 5056 τέλος [2end 2192 έχει 1has an].   3:27   3756 ου   1410 δύναται [2is able 3762 ουδείς 1No one] 3588 τα   4632 σκεύη [2the items 3588 του 3of the 2478 ισχυρού 4strong man 1525 εισελθών 5by entering 1519 εις 6into 3588 την   3614-1473 οικίαν αυτού 7his house 1283 διαρπάσαι 1to plunder], 1437 εάν if 3361 μη not 4412 πρώτον first 3588 τον [2the 2478 ισχυρόν 3strong man 1210 δήση 1he should tie up], 2532 και and 5119 τότε then 3588 την   3614-1473 οικίαν αυτού his house 1283 διαρπάσει he will plunder.   3:28   281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 3956 πάντα All 863 αφεθήσεται [2shall be forgiven 3588 τα   265 αμαρτήματα 1sins] 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2532 και and 988 βλασφημίαι blasphemies 3745 όσας as many as 302 αν they should 987 βλασφημήσωσιν have blasphemed;   3:29   3739-1161 ος δ΄ but who 302 αν ever 987 βλασφημήση should blaspheme 1519 εις against 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy] 3756-2192 ουκ έχει has not 859 άφεσιν forgiveness 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon, 235 αλλ΄ but 1777-1510.2.3 ένοχός εστιν is liable to 166 αιωνίου eternal 2920 κρίσεως judgment.   3:30   3754 ότι For 3004 έλεγον they said, 4151 πνεύμα [3spirit 169 ακάθαρτον 2an unclean 2192 έχει 1He has].   3:31   2064-3767 έρχονται ουν Then come 3588 οι the 80 αδελφοί brothers 2532 και and 3588 η   3384-1473 μήτηρ αυτόυ his mother, 2532 και and 1854 έξω [2outside 2476 εστώτες 1standing] 649 απέστειλαν they sent 4314 προς to 1473 αυτόν him, 5455 φωνούντες calling 1473 αυτόν him.   3:32   2532 και And 2521 εκάθητο [2sat 3793 όχλος 1the multitude] 4012 περί around 1473 αυτόν him, 2036-1161 είπον δε and they said 1473 αυτώ to him, 2400 ιδού Behold, 3588 η   3384-1473 μήτηρ σου your mother 2532 και and 3588 οι   80-1473 αδελφοί σου your brothers 1854 έξω outside 2212 ζητούσί seek 1473 σε you.   3:33   2532 και And 611 απεκρίθη he answered 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγων saying, 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3588 η   3384-1473 μήτηρ μου my mother 2228 η or 3588 οι   80-1473 αδελφοί μου my brothers?   3:34   2532 και And 4017 περιβλεψάμενος having looked round 2945 κύκλω about 3588 τους the ones 4012 περί [2around 1473 αυτόν 3him 2521 καθημένους 1sitting], 3004 λέγει he says, 2396 ίδε See! 3588 η   3384-1473 μήτηρ μου my mother 2532 και and 3588 οι   80-1473 αδελφοί μου my brothers.   3:35   3739-1063 ος γαρ For who 302 αν ever 4160 ποιήση should do 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2316 θεού of God, 3778 ούτος this one 80-1473 αδελφός μου [2my brother 2532 και 3and 79 αδελφή 4sister 2532 και 5and 3384 μήτηρ 6mother 1510.2.3 εστί 1is].