Jeremiah 6

  6:1   1765 ενισχύσατε Grow in strength, 5207 υιοί O sons * Βενιαμίν of Benjamin, 1537 εκ from 3319 μέσου the midst 3588 της   * Ιερουσαλήμ of Jerusalem! 2532 και And 1722 εν in * Θεκουέ Tekoa 4591 σημάνατε signify 4536 σάλπιγγι by trumpet! 2532 και And 5228 υπερ over * Βηθαχάρμα Beth-haccerem 142 άρατε lift 4592 σημείον a sign! 3754 ότι For 2556 κακά bad things 1582.2 εκκέκυφεν look 575 από from 1005 βορρά the north, 2532 και and 4936.1 συντριβή [2destruction 3173 μεγάλη 1great] 1096 γινεται is happening.   6:2   2532 και And 851 αφαιρεθήσεται [2shall be removed 3588 το   5311-1473 ύψος σου 1your haughtiness], 2364 θύγατερ O daughter * Σιών of Zion.   6:3   1519 εις [3unto 1473 αυτήν 4her 2240 ήξουσι 2shall come 4166 ποιμένες 1Shepherds] 2532 και and 3588 τα   4168-1473 ποίμνια αυτών their flocks; 2532 και and 4078 πήξουσιν they shall pitch 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3her 4633 σκηνάς 1tents] 2945 κύκλω round about. 2532 και And 4165 ποιμανούσιν [2shall tend 1538 έκαστος 1each] 3588 τη   5495-1473 χειρί αυτού with his hand.   6:4   3903 παρασκευάσασθε Make preparations 1909 επ΄ against 1473 αυτήν her 1519 εις for 4171 πόλεμον war! 450 ανάστητε Rise up! 2532 και for 305 αναβώμεν we should ascend 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her 3314 μεσημβρίας at midday. 3759 ουαί Woe 1473 ημίν to us, 3754 ότι for 2827 κέκλικεν [3has declined 3588 η 1the 2250 ημέρα 2day], 3754 ότι for 1587 εκλείπουσιν [5fail 3588 αι 1the 4639 σκιαί 2shadows 3588 της 3of the 2250 ημέρας 4day].   6:5   450 ανάστητε Rise up! 2532 και for 305 αναβώμεν we should ascend 1722 εν at 3571 νυκτί night, 2532 και and 1311 διαφθείρωμεν utterly destroy 3588 το   2310-1473 θεμέλια αυτής her foundations.   6:6   3754 ότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 1581 έκκοψον Cut down 3588 τα   3586-1473 ξύλα αυτής her trees! 1632 έκχεον Discharge 1909 επί [2against * Ιερουσαλήμ 3Jerusalem 1411 δύναμιν 1a force], 5599 ω O 4172 πόλις [2city 5571 ψευδής 1lying]! 3650 όλη Complete 2615.1 καταδυναστεία tyranny 1722 εν is in 1473 αυτή her.   6:7   5613 ως As 5594 ψύχει [2cools 2978.1 λάκκος 1a well] 5204-1473 ύδωρ αυτού its water, 3779 ούτως so 5594 ψύχει [2cools 2549 κακία 1evil] 1473 αυτής her. 763 ασέβεια Impiety 2532 και and 5004 ταλαιπωρία misery 191 ακουσθήσεται shall be heard 1722 εν in 1473 αυτή her 1909 επί before 4383-1473 πρόσωπον αυτής her face 1275 διαπαντός always.   6:8   4192 πόνω In misery 2532 και and 3148 μάστιγι with a whip 3811 παιδευθήση you shall be corrected, * Ιερουσαλήμ O Jerusalem, 3361 μη lest 868 αποστή [2should depart 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul] 575 από from 1473 σου you; 3361 μη lest 4160 ποιήσω I should make 1473 σε you 4.2 άβατον an untrodden 1093 γην land, 3748 ήτις which 3756 ου shall not 2733.1 κατοικισθήσεται be settled in.   6:9   3754 ότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 2561.3 καλαμάσθε Glean! 2561.3 καλαμάσθε Glean 5613 ως [4as 288 άμπελον 5a grapevine 3588 τα 1the 2645 κατάλοιπα 2remnants 3588 του   * Ισραήλ 3of Israel]! 1994 επιστρέψατε Return 5613 ως as 5166 τρυγών one gathering the vintage 1909 επί returns unto 3588 τον   2593.5-1473 καρτάλλον αυτού his basket!   6:10   4314 προς To 5100 τίνα whom 2980 λαλήσω should I speak, 2532 και and 1263 διαμαρτύρωμαι testify, 2532 και and 1522 εισακούσεται he shall hearken? 2400 ιδού Behold, 564 απερίτμητα [2are uncircumcised 3588 τα   3775-1473 ώτα αυτών 1their ears], 2532 και and 3756-1410 ου δύνανται they are not able 191 ακούειν to hear. 2400 ιδού Behold, 3588 το the 4487 ρήμα word 2962 κυρίου of the lord 1096 εγενήθη became 1473 αυτοίς to them 1519 εις as 3680 ονειδισμόν a scorning; 3766.2 ου μη in no way 1014 βουληθώσιν shall they be willing 1473-191 αυτό ακούσαι to hear it.   6:11   2532 και And 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου [2my rage 4130 έπλησα 1I filled], 2532 και and 1907 επέσχον I waited, 2532 και but 3756 ου not 4931-1473 συνετέλεσα αυτούς finished them off entirely. 1632 εκχεώ I will pour out 1909 επί upon 3516 νήπια the simple ones 1855 έξωθεν outside, 2532 και and 1909 επί upon 4864 συναγωγήν the gathering 3495 νεανίσκων of young men 260 άμα together; 3754 ότι for 435 ανήρ man 2532 και and 1135 γυνή woman 4815 συλληφθήσονται shall be seized; 4245 πρεσβύτερος the elder 3326 μετά with 4134 πλήρους the one full 2250 ημερών of days.   6:12   2532 και And 3344 μεταστραφήσονται [2shall be transferred 3588 αι   3614-1473 οικίαι αυτών 1their houses] 1519 εις to 2087 ετέρους others, 68 αγροί with fields 2532 και and 3588 αι   1135-1473 γυναίκες αυτών their wives 2009.1 επιτοαυτό together. 3754 ότι For 1614 εκτενώ I will stretch out 3588 την   5495-1473 χείρά μου my hand 1909 επί against 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας dwelling 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   6:13   3754 ότι For 575 από from 3397-1473 μικρού αυτών their small 2532 και and 2193 έως unto 3173 μεγάλου great 3956 πάντες all 4931 συνετελέσαντο have completed 459 άνομα lawless deeds; 575 από from 2409 ιερέως the priest 2532 και and 2193 έως unto 5578 ψευδοπροφήτου false prophet, 3956 πάντες all 4160 εποίησαν acted 5571 ψευδή falsely.   6:14   2532 και And 2390 ιώντο they repaired 3588 το the 4938 σύντριμμα destruction 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people 1848 εξουθενούντες treating it with contempt, 2532 και and 3004 λέγοντες saying, 1515 ειρήνη Peace. 2532 και And 4226 που where 1510.2.3 εστιν is 1515 ειρήνη peace?   6:15   2617 κατησχύνθησαν They were shamed 3754 ότι for 1587 εξελίποσαν they failed; 2532 και but 3761 ουδ΄ neither 5613 ως as 2617 καταισχυνόμενοι ones being disgraced 2617 κατησχύνθησαν were they disgraced; 2532 και and 3588 την   819-1473 ατιμίαν αυτών their dishonor 3756-1097 ουκ έγνωσαν they knew not. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 4098 πεσούνται they shall fall 1722 εν in 3588 τη   4431-1473 πτώσει αυτών their downfall, 2532 και and 1722 εν in 2540 καιρώ time 1984-1473 επισκοπής αυτών of their visitation 622 απολούνται they shall perish, 2036 είπε said 2962 κύριος the lord.   6:16   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2476 στήτε Stand 1909 επί upon 3588 ταις the 3598 οδοίς ways, 2532 και and 1492 ίδετε behold! 2532 και and 2065 ερωτήσατε ask 5147 τρίβους [2roads 2962 κυρίου 3of the lord 166 αιωνίους 1of eternal]! 2532 και and 1492 ίδετε see 4169 ποιά what kind 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 3598 οδός [2way 3588 η   18 αγαθή 1good]! 2532 και and 897.2 βαδίζετε proceed 1722 εν in 1473 αυτή it! 2532 και and 2147 ευρήσετε you will find 49 αγνισμόν purification 3588 ταις to 5590-1473 ψυχαίς υμών your souls. 2532 και And 2036 είπαν they said, 3756 ου We will not 4198 πορευσόμεθα go.   6:17   2525 κατέστακα I have placed 1909 εφ΄ over 1473 υμάς you 4649 σκοπούς watchmen; 191 ακούσατε hearken 3588 της to the 5456 φωνής sound 4536 σάλπιγγος of the trumpet! 2532 και But 2036 είπαν they said, 3756 ουκ We will not 191 ακουσόμεθα hearken.   6:18   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 191 ήκουσαν [3heard 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations], 2532 και and 3588 οι the ones 4165 ποιμαίνοντες tending 3588 τα   4168-1473 ποίμνια αυτών their flocks.   6:19   191 άκουε Hearken, 1093 γη O earth! 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1863 επάγω will bring 1909 επί upon 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people 2556 κακά bad things -- 3588 τον the 2590 καρπόν fruit 654.1-1473 αποστροφής αυτών of their rejection. 3754 ότι For 3588 τω   3056-1473 λόγω μου my word 3756-4337 ου προσέσχον they heeded not, 2532 και and 3588 τον   3551-1473 νόμον μου my law 683 απώσαντο they have thrust away.   6:20   2444 ινατί Why 1473 μοι [5to me 3030 λίβανον 2frankincense 1537 εκ 3from out of * Σαβά 4Sheba 5342 φέρετε 1do you bring], 2532 και and 2792 κιννάμωμον cinnamon 1537 εκ from out of 1093 γης a land 3113 μακρόθεν far off? 3588 τα   3646-1473 ολοκαυτώματα υμών Your whole burnt-offerings 3756-1510.2.6 ουκ εισί are not 1184 δεκτά acceptable, 2532 και and 3588 αι   2378-1473 θυσίαι υμών your sacrifices 3756 ουχ have not 2237.1 ήδυνάν delighted 1473 μοι me.   6:21   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1325 δίδωμι impute 1909 επί upon 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people 769 ασθένειαν weakness, 2532 και and 770 ασθενήσουσι [4shall weaken 1722 εν 5in 1473 αυτή 6it 3962 πατέρες 1fathers 2532 και 2and 5207 υιοί 3sons] 260 άμα together; 1069 γείτων neighbor 2532 και and 3588 ο   4139-1473 πλησίον αυτού his near one 622 απολούνται shall perish.   6:22   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 2992 λαός a people 2064 έρχεται comes 575 από from 1005 βορρά the north, 2532 και and 1484 έθνη nations 1825 εξεγερθήσονται shall be awakened 575 απ΄ from 2078 εσχάτου the end 3588 της of the 1093 γης earth.   6:23   5115 τόξον Bow 2532 και and 2214.1 ζιβύνην pike 2902 κρατήσουσιν they shall hold. 2483.2-1510.2.3 ιταμός εστι It is audacious, 2532 και and 3756 ουκ will not 1653 ελεήσει show mercy. 5456-1473 φωνή αυτού Its sound 5613 ως is as 2281 θάλασσα the sea 2949.1 κυμαίνουσα swelling up. 1909 εφ΄ Upon 2462 ίπποις horses 2532 και and 716 άρμασι chariots 3904.4 παρατάξεται it shall deploy 5613 ως as 4442 πυρ fire 1519 εις for 4171 πόλεμον war 4314 προς against 1473 σε you, 2364 θυγάτερ O daughter * Σιών of Zion.   6:24   191 ηκούσαμεν We heard 3588 την the 189 ακοήν report 1473 αυτών of them; 3886 παρελύθησαν [2were disabled 3588 αι   5495-1473 χείρες ημών 1our hands]; 2347 θλίψις affliction 2722-1473 κατέσχεν ημάς holds us down; 5604 ωδίνες pangs 5613 ως as 5088 τικτούσης a woman giving birth.   6:25   3361-1607 μη εκπορεύεσθε Do not go forth 1519 εις into 68 αγρόν a field, 2532 και and 1722 εν [3in 3588 ταις 4the 3598 οδοίς 5ways 3361 μη 1do not 897.2 βαδίζετε 2proceed]! 3754 ότι For 4501 ρομφαία a broadsword 3588 των of the 2190 εχθρών enemies 3939 παροικεί sojourns 2943 κυκλόθεν round about.   6:26   2364 θυγάτηρ Daughter 2992-1473 λαού μου of my people, 4024 περίζωσαι gird on 4526 σάκκον sackcloth! 2661.3 κατάπασαι Strew 4700 σποδόν ashes! 3997 πένθος [3mourning 27 αγαπητού 4as of a beloved one 4160 ποιήσαι 1You shall observe 4572 σεαυτή 2for yourself] 2870 κοπετόν by beating the breast 3629.2 οικτρόν pitiably. 3754 ότι For 1810 εξαίφνης suddenly 2240 ήξει [2shall come 5004 ταλαιπωρία 1misery] 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you.   6:27   1381.1 δοκιμαστήν [3as an approver 1325 δέδωκά 1I have appointed 1473 σε 2you] 1722 εν among 2992 λαοίς peoples 1381 δεδοκιμασμένοις being tried; 2532 και and 1097 γνώση you shall know 1722 εν in 3588 τω   1381-1473 δοκιμάσαι με my trying 3588 την   3598-1473 οδόν αυτών their way.   6:28   3956 πάντες All 432.1 ανήκοοι are unhearing, 4198 πορευόμενοι going 4646.2 σκολιώς crookedly; 5475 χαλκός as brass 2532 και and 4604 σίδηρος iron 3956 πάντες [2all 1311 διεφθαρμένοι 3being corrupted 1510.2.6 εισίν 1they are].   6:29   1587 εξέλιπε [2failed 5445.6 φυσητήρ 1The bellows] 575 από at 4442 πυρός the fire; 1587 εξέλιπε [2failed 3432.1 μόλιβδος 1the lead]; 1519 εις [3in 2756 κενόν 4vain 695 αργυροκόπος 1the silversmith 694.1 αργυροκοπεί 2works silver]; 4189-1473 πονηρίαι αυτών their wickednesses 3756 ουκ do not 5080 ετάκησαν melt away.   6:30   694 αργύριον [4silver 593 αποδεδοκιμασμένον 3rejected 2564 καλέσατε 1Call 1473 αυτούς 2them]! 3754 ότι for 593 απεδοκίμασεν [2rejected 1473 αυτούς 3them 2962 κύριος 1the lord].