Jeremiah 2

  2:1   2532 και And 1096 εγένετο came to pass 4487 ρήμα the word 2962 κυρίου of the lord 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγον saying,   2:2   4198 πορεύου Go, 2532 και and 994 βοά yell 1519 εις into 3588 τα the 3775 ώτα ears * Ιερουσαλήμ of Jerusalem! 3004 λέγων saying, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3403 εμνήσθην I remembered 1656 ελέους the mercy 3503-1473 νεότητός σου of your youth, 2532 και and 26 αγάπης the love 5050-1473 τελειώσεώς σου of your consecration, 3588 του   1811-1473 εξακολουθήσαί σε for you to follow after 3588 τω the 39 αγίω holy one * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord;   2:3   39 άγιος Holy * Ισραήλ Israel 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 746 αρχή the beginning 1081-1473 γεννημάτων αυτού of his offspring. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 2068 έσθοντες devouring 1473 αυτόν him 4131.2 πλημμελήσουσι shall offend; 2556 κακά evils 2240 ήξει shall come 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 5346 φησί says 2962 κύριος the lord.   2:4   191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord, 3624 οίκος O house * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 3956 πάσα every 3965 πατριά family 3624 οίκου of the house * Ισραήλ of Israel!   2:5   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 5100 τι What 2147 εύροσαν [4find 3588 οι   3962 πατέρες 3fathers 1473 υμών 2did your 1722 εν 5in 1473 εμοί 6me 4131.3 πλημμέλημα 1trespass] 3754 ότι that 868 απέστησαν they left 3112 μακράν far 575 απ΄ from 1473 εμού me, 2532 και and 4198 επορεύθησαν went 3694 οπίσω after 3588 των the 3152 ματαίων vain things, 2532 και and 3154 εματαιώθησαν acted in folly?   2:6   2532 και And 3756-2036 ουκ είπον they said not, 4226 που Where 1510.2.3 εστι is 2962 κύριος the lord, 3588 ο the one 321 αναγαγών directing 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 3588 ο the one 2526.1 καθοδηγήσας steering 1473 ημάς us 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 1722 εν in 1093 γη [4land 552 απείρω 1a vast 2532 και 2and 4.2 αβάτω 3untrodden], 1722 εν in 1093 γη a land 504 ανύδρω waterless 2532 και and 175 ακάρπω unfruitful, 1722 εν in 1093 γη a land 3739 η in which 3756 ου no 1353 διώδευσεν [2traveled through 1722 εν 3in 1473 αυτή 4it 435 ανήρ 1man], 2532 και and 3756 ου no 2730 κατώκησεν [2dwelt 444 άνθρωπος 1man] 1563 εκεί there?   2:7   2532 και And 1521-1473 εισήγαγον υμάς I led you 1519 εις unto 3588 τον   * Κάρμηλον Carmel, 3588 του   2068 φαγείν to eat 3588 τους the 2590 καρπούς fruits 1473 αυτού of it, 2532 και and 3588 τα the 18 αγαθά good things 1473 αυτού of it. 2532 και And 1525 εισήλθετε you entered, 2532 και and 3392 εμιάνατε defiled 3588 την   1093-1473 γην μου my land; 2532 και and 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν μου my inheritance 5087 έθεσθε you made 1519 εις into 946 βδέλυγμα an abomination.   2:8   3588 οι The 2409 ιερείς priests 3756-2036 ουκ είπον said not, 4226 που Where 1510.2.3 εστι is 2962 κύριος the lord? 2532 και And 3588 οι the ones 472 αντεχόμενοι resisting 3588 του the 3551 νόμου law 3756 ουκ have not 1987 ηπίσταντό made acknowledgment 1473 με to me; 2532 και and 3588 οι the 4166 ποιμένες shepherds 764 ησέβουν were impious 1519 εις to 1473 εμέ me; 2532 και and 3588 οι the 4396 προφήται prophets 4395 προεφήτευσον prophesied 3588 τη   * Βάαλ by Baal, 2532 και and 3694 οπίσω [2after 512 ανωφελούς 3unprofitable things 4198 επορεύθησαν 1they went].   2:9   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2089 έτι still 2919 κριθήσομαι I will arbitrate 4314 προς for 1473 υμάς you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord; 2532 και and 4314 προς for 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 των   5207-1473 υιών υμών of your sons 2919 κριθήσομαι I will arbitrate.   2:10   2089 έτι For 1330 διέλθετε go 1519 εις into 3520 νήσους the islands * Χεττιείμ of the Chittim, 2532 και and 1492 ίδετε see! 2532 και And 1519 εις [2unto * Κηδάρ 3Kedar 649 αποστείλατε 1send], 2532 και and 3539 νοήσατε comprehend 4970 σφόδρα exceedingly! 2532 και And 1492 ίδετε see! 1487 ει if 1096 γέγονε [2have taken place 5108 τοιαύτα 1such things]   2:11   1487 ει if 236 αλλάξωνται [2changed 1484 έθνη 1nations] 2316-1473 θεούς αυτών their gods, 2532 και and 3778 ούτοι these 3756-1510.2.6 ουκ εισί are not 2316 θεοί gods! 3588 ο   1161 δε But 2992-1473 λαός μου my people 236 ηλλάξατο changed 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτών their glory 1537 εξ by 3739 ης which 3756 ουκ they do not 5623 ωφεληθήσονται derive benefit.   2:12   1839 εξέστη [3is amazed 3588 ο 1The 3772 ουρανός 2heaven] 1909 επί by 3778 τούτο this, 2532 και and 5425 έφριξεν shuddered 1909 επί over it 4183 πλείον much, 4970 σφόδρα exceedingly, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   2:13   3754 ότι For 1417 δύο two 2532 και and 4190 πονηρά wicked things 4160 εποίησεν [2did 3588 ο   2992-1473 λαός μου 1my people] 1473 εμέ to me; 1459 εγκατέλιπον they abandoned 4077 πηγήν the spring 5204 ύδατος of water 2222 ζωής of life, 2532 και and 3736 ώρυξαν they dug 1438 εαυτοίς for themselves 2978.1 λάκκους cisterns 4937 συντετριμμένους having been broken, 3739 οι the ones which 3756 ου are not 1410 δυνήσονται able 5204 ύδωρ [2water 4912 συνέχειν 1to hold].   2:14   3361 μη   1401 δούλός [3a servant 1510.2.3 εστιν 1Is * Ισραήλ 2Israel] 2228 η or 3615.3 οικογενής [2native-born 1510.2.3 εστι 1is he]? 1302 διατί Why did 1519 εις [2for 4307.2 προνομήν 3plunder 1096 εγένετο 1he become]?   2:15   1909 επ΄ Upon 1473 αυτόν him 5612 ωρύοντο [2roar 3023 λέοντες 1the lions], 2532 και and 1325 έδωκαν [6gave out 3588 την   5456-1473 φωνήν αυτών 7their voice 3739 οι 1the ones who 5021 έταξαν 2ordered 3588 την   1093-1473 γην αυτού 3his land 1519 εις 4for 854 αφανισμόν 5extinction]. 2532 και And 3588 αι   4172-1473 πόλεις αυτού his cities 2679 κατεσκάφησαν they razed 3844 παρά so as for 3588 το   3361 μη no one 2730 κατοικείσθαι to dwell.   2:16   2532 και And 5207 υιοί the sons * Μέμφεως of Memphis 2532 και and * Τάφνας Tahapanhes 1097 έγνωσάν knew 1473 σε you, 2532 και and 2661.1 κατέπαιζόν were mocking 1473 σου you.   2:17   3780 ουχί Were not 3778 ταύτα these things 4160 εποίησάν done 1473 σοι to you 3588 του for 2641-1473 καταλιπείν σε your forsaking 1473 εμέ me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God?   2:18   2532 και And 3568 νυν now, 5100 τι what is it 1473 σοι to you 2532 και and 3588 τη the 3598 οδώ way * Αιγύπτου of Egypt, 3588 του   4095 πιείν to drink 5204 ύδωρ the water * Σειώρ of Sihor? 2532 και And 5100 τι what is it 1473 σοι to you 3588 τη in the 3598 οδώ way * Ασσυρίων of the Assyrians, 3588 του   4095 πιείν to drink 5204 ύδωρ water 4215 ποταμών of the rivers?   2:19   3811 παιδεύσει [2shall correct 1473 σε 3you 3588 η   646-1473 αποστασία σου 1Your defection], 2532 και and 3588 η   2549-1473 κακία σου your evil 1651 ελέγξει shall reprove 1473 σε you. 2532 και And 1097 γνώθι know 2532 και and 1492 ίδε see 3754 ότι that 4089 πικρόν [3is bitter 1473 σοι 4to you 3588 το   2641-1473 καταλιπείν σε 1your forsaking 1473 εμέ 2me]! 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God. 2532 και And 3756-2106 ουκ ευδόκησα I thought not well 1722 εν in 1473 σοι you, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου your God.   2:20   3754 ότι For 575 απ΄ from 165 αιώνος the eon 4937 συνέτριψας you broke 3588 τον   2218-1473 ζυγόν σου your yoke, 2532 και and 1284 διέρρηξας tore up 3588 τους   1199-1473 δεσμούς σου your bonds. 2532 και And 2036 είπας you said, 3756 ου I will not 1398 δουλεύσω serve, 235 αλλά but 4198 πορεύσομαι I will go 1909 επί upon 3956 πάντα every 1015 βουνόν [2hill 5308 υψηλόν 1high], 2532 και and 5270 υποκάτω underneath 3956 παντός every 3586 ξύλου [2tree 2683.1 κατασκίου 1shady]; 1563 εκεί there 1315.1 διαχυθήσομαι I will disperse 1722 εν in 3588 τη   4202-1473 πορνεία μου my harlotry.   2:21   1473-1161 εγώ δε But I 5452 εφύτευσά planted 1473 σε you 288 άμπελον a grapevine 2593 καρποφόρον bearing fruit -- 3956 πάσαν all 228 αληθινήν true. 4459 πως How 4762 εστράφης are you turned 1519 εις into 4088 πικρίαν bitterness -- 3588 η   288 άμπελος [2grapevine 3588 η   245 αλλοτρία 1a strange]?   2:22   1437 εάν If 637 αποπλύνης you should wash 1722 εν in 3538.2 νίτρω bleach, 2532 και and 4129 πληθύνης should multiply 4572 σεαυτή [2to yourself 4157.1 πόαν 1soap], 2777.3 κεκηλίδωσαι still you are spotted 1722 εν in 3588 ταις   93-1473 αδικίαις σου your iniquities 1726 εναντίον before 1473 εμού me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   2:23   4459 πως How 2046 ερείς will you say, 3756-3392 ουκ εμιάνθην I was not defiled, 2532 και and 3694 οπίσω [2after 3588 της   * Βάαλ 3Baal 3756-4198 ουκ επορεύθην 1I went not]? 1492 ίδε Behold 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways 1722 εν in 3588 τω the 4179.3 πολυανδρίω cemetery, 2532 και and 1097 γνώθι know 5100 τι what 4160 εποίησας you did! 3796 οψέ [3in the evening 5456-1473 φωνή αυτής 1Her voice 3649 ωλόλυξε 2shrieks].   2:24   3588 τας   3598-1473 οδούς αυτής Her ways 4115 επλάτυνεν widen 1909 εφ΄ over 5204 ύδατα waters 2048 ερήμου of the wilderness; 1722 εν in 1939 επιθυμίαις the desires 5590-1473 ψυχής αυτής of her soul 4153.1 επνευματοφορείτο she was being carried by the wind; 3860 παρεδόθη she was delivered up to them, 5100 τις who 1994 επιστρέψει will turn 1473 αυτήν her? 3956 πάντες All 3588 οι the ones 2212 ζητούντες seeking 1473 αυτήν her 3756 ου shall not 2872 κοπιάσουσιν tire; 1722 εν in 3588 τη   5014-1473 ταπεινώσει αυτής her humiliation 2147 ευρήσουσιν they shall find 1473 αυτήν her.   2:25   654 απόστρεψον Turn 3588 τον   4228-1473 πόδα σου your foot 575 από from 3598 οδού [2way 5138 τραχείας 1the rough], 2532 και and 3588 τον   5333.2-1473 φάρυγγά σου your throat 575 από from 1373 δίψους thirst! 3588 η   1161 δε But 2036 είπεν she said, 407 ανδριούμαι I will be manly. 3754 ότι For 25 ηγάπησα I loved 245 αλλοτρίους strangers, 2532 και and 3694 οπίσω [2after 1473 αυτών 3them 4198 επορεύετο 1went].   2:26   5613 ως As 152 αισχύνη shame 2812 κλέπτου of a thief 3752 όταν whenever 234.1 αλώ he should be captured, 3779 ούτως so 153 αισχυνθήσονται shall [4be ashamed 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel]; 1473 αυτοί they, 2532 και and 3588 οι   935-1473 βασιλείς αυτών their kings, 2532 και and 3588 οι   758-1473 άρχοντες αυτών their rulers, 2532 και and 3588 οι   2409-1473 ιερείς αυτών their priests, 2532 και and 3588 οι   4396-1473 προφήται αυτών their prophets.   2:27   3588 τω [2to the 3586 ξύλω 3tree 2036 είπον 1They said] 3754 ότι that, 3962 πατήρ [4father 1473 μου 3my 1510.2.2 ει 2are 1473 συ 1You]; 2532 και and 3588 τω to the 3037 λίθω stone, 1473 συ You 1080 εγέννησάς engendered 1473 με me. 2532 και And 4762 έστρεψαν they turned 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 3577 νώτα 1their backs], 2532 και and 3756 ου not 4383-1473 πρόσωπα αυτών their faces. 2532 και And 1722 εν in 3588 τω the 2540 καιρώ time 3588 των   2556-1473 κακών αυτών of their evils 2046 ερούσιν they shall say, 450 ανάστα Rise up 2532 και and 4982 σώσον deliver 1473 ημάς us!   2:28   2532 και And 4226 που where 1510.2.6 εισιν are 3588 οι   2316-1473 θεοί σου your gods 3739 ους which 4160 εποίησας you made 4572 σεαυτώ for yourself? 1487 ει Shall 450 αναστήσονται they rise up 2532 και and 4982 σώσουσί deliver 1473 σε you 1722 εν in 2540 καιρώ the time 3588 της   2561-1473 κακώσεώς σου of your ill-treatment, no. 3754 ότι For 2596 κατά according to 706 αριθμόν the number 3588 των   4172-1473 πόλεών σου of your cities 1510.7.6 ήσαν were 2316-1473 θεοί σου your gods, * Ιούδα O Judah; 2532 και and 2596 κατά according to 706 αριθμόν the number 1353.1 διόδων of the corridors 3588 της   * Ιερουσαλήμ of Jerusalem, 2380 έθυον they sacrificed 3588 τη to * Βάαλ Baal.   2:29   2444 ινατί Why 2980 λαλείτε do you speak 4314 προς to 1473 με me? 3956-1473 πάντες υμείς You all 764 ησεβήσατε acted impious, 2532 και and 3956-1473 πάντες υμείς you all 457.1 ηνομήσατε acted lawlessly 1519 εις against 1473 εμέ me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   2:30   3155 μάτην In vain 3960 επάταξα I struck 3588 τα   5043-1473 τέκνα υμών your children. 3809 παιδείαν [2correction 3756-1209 ουκ εδέξασθε 1They received not]. 3162 μάχαιρα A sword 2719 κατέφαγε devoured 3588 τους   4396-1473 προφήτας υμών your prophets, 5613 ως as 3023 λέων a lion 3739 ο   3645 ολοθρεύων annihilating. 2532 και And 3756-5399 ουκ εφοβήθητε you feared not.   2:31   191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 3361 μη Did 2048 έρημος [2a wilderness 1096 εγενόμην 1I become] 3588 τω   * Ισραήλ to Israel, 2228 η or 1093 γη a land 5502.3 κεχερσωμένη being made barren? 1302 διατί Why 2036 είπεν said 3588 ο   2992-1473 λαός μου my people, 3756 ου We will not 2961 κυριευθησόμεθα be lorded over, 2532 και and 3756 ουχ we shall not 2240 ήξομεν come 4314 προς to 1473 σε you 2089 έτι any longer?   2:32   3361 μη Will 1950 επιλήσεται [2forget 3565 νύμφη 1the bride] 3588 τον   2889-1473 κόσμον αυτής her bridal ornament, 2532 και and 3933 παρθένος the virgin 3588 την   4737.1-1473 στηθοδεσμίδα αυτής her breastband? 3588 ο   1161 δε But 2992-1473 λαός μου my people 1950 επελάθετό forgot 1473 μου me 2250 ημέρας for days 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 706 αριθμός number.   2:33   5100 τι What 2089 έτι [3yet 2570 καλόν 1good device 2006.2 επιτηδεύσεις 2will you] apply 1722 εν in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς σου your ways 3588 του   2212 ζητείν to seek 26.1 αγάπησιν affection? 3756 ουχ It will not 3779 ούτως be thus. 235 αλλά But 2532 και even 1473 συ you 4188.2 επονηρεύσω did wicked 3588 του   3392 μιάναι to defile 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways.   2:34   2532 και And 1722 εν in 3588 ταις   5495-1473 χερσί σου your hands 2147 ευρέθησαν was found 129 αίματα blood 5590 ψυχών [2souls 121 αθώων 1of innocent]. 3756 ουκ [3not 1722 εν 4in 1357.2 διορύγμασιν 5ditches 2147 εύρον 1I found 1473 αυτούς 2them], 235 αλλ΄ but 1909 επί upon 3956 πάση every 1409.2 δρυϊ oak.   2:35   2532 και And 2036 είπας you said, 121-1510.2.1 αθώος ειμί I am innocent, 235 αλλά but 654 αποστραφήτω turn 3588 ο   2372-1473 θυμός αυτού his rage 575 απ΄ from 1473 εμού me! 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2919 κρίνομαι judge 4314 προς against 1473 σε you, 1722 εν in 3588 τω   3004-1473 λέγειν σε your saying, 3756-264 ουχ ήμαρτον I sinned not.   2:36   3754 ότι For 2706 κατεφρόνησας you are disdained 4970 σφόδρα very much 3588 του of the 1208.1 δευτερώσαι repeating a second time 3588 τας   3598-1473 οδούς σου of your ways. 2532 και And 575 από from * Αιγύπτου Egypt 2617 καταισχυνθήση you shall be disgraced, 2531 καθώς as 2617 κατησχύνθης you were disgraced 575 από by * Ασσούρ Assyria.   2:37   3754 ότι For 2532 και even 1782 εντεύθεν from here 1831 εξελεύση you shall go forth, 2532 και and 3588 αι   5495-1473 χείρές σου your hands 1909 επί will be upon 3588 της   2776-1473 κεφαλής σου your head. 3754 ότι For 683-2962 απώσατο κύριος the lord thrusted away 3588 την   1680-1473 ελπίδα σου your hope, 2532 και and 3756 ουκ you shall not 2137 ευοδωθήση be prosperous 1722 εν in 1473 αυτή it.