Jeremiah 3

  3:1   1437 εάν If 1821 εξαποστείλη [2should send away 435 ανήρ 1a husband] 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 2532 και and 565 απέλθη she should go forth 575 απ΄ from 1473 αυτού him, 2532 και and 1096 γένηται becomes 435 ανδρί [2man 2087 ετέρω 1to another], 3361 μη shall 344 ανακάμπτουσα by returning 344 ανακάμψει she return 4314 προς to 1473 αυτόν him 2089 έτι yet again? 3756 ου Shall not 3392 μιαινομένη by defiling 3392 μιανθήσεται [2be defiled 3588 η   1135-1565 γυνή εκείνη 1that woman]? 2532 και But 1473 συ you 1608 εξεπόρνευσας fornicated 1722 εν with 4166 ποιμέσι [2shepherds 4183 πολλοίς 1many], 2532 και and 344 ανέκαμπτες you have returned 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   3:2   142 άρον Lift 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς σου your eyes 1519 εις unto 2117 ευθείαν the upright way, 2532 και and 1492 ίδε see 4226 που where 3780 ουχί you have not 1630.3 εξεφύρθης been defiled! 1909 επί [2upon 3588 ταις 3the 3598 οδοίς 4ways 2523 εκάθισας 1You have sat] 1473 αυτοίς for them 5616 ωσεί as 2884.3 κορώνη a crowbar 2049 ερημουμένη having been made desolate, 2532 και and 3392 εμίανας defiled 3588 την the 1093 γην land 1722 εν in 3588 ταις   4202-1473 πορνείαις σου your harlotries, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   2549-1473 κακίαις σου your evils.   3:3   2532 και And 2192 έσχες you had 4166 ποιμένας [2shepherds 4183 πολλούς 1many] 1519 εις for 4348-1473 πρόσκομμά σου your occasion for stumbling; 3799 όψις the appearance 4204 πόρνης of a harlot 1096-1473 εγένετό σοι became to you; 527.5 απηναισχύντησας you cast shame 4314 προς to 3956 πάντας all.   3:4   3756 ουχ Was it not 2193 εως until 3568 νυν now 1473-2564 με εκάλεσας you called me 2532 και even, 3962 πατέρα Father? 2532 και and, 747 αρχηγόν Head 3588 της   3932-1473 παρθενίας σου of your virginity?   3:5   3361 μη Shall 1265 διαμενεί it abide 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon, 2228 η or 5442 φυλαχθήσεται shall it be guarded 1519 εις for 3534 νίκος victory? 2400 ιδού Behold, 2980 ελάλησας you spoke 2532 και and 4160 εποίησας did 3588 τα   4190-3778 πονηρά ταύτα these evils, 2532 και and 1410 ηδυνάσθης have prevailed.   3:6   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days * Ιωσίου of Josiah 3588 του the 935 βασιλέως king, 1492 είδες You saw 3739 α what 4160 εποίησε [4did 1473 μοι 5to me 3588 η 1the 2733 κατοικία 2house 3588 του   * Ισραήλ 3of Israel]. 4198 επορεύθη She went 1909 επί upon 3956 παν every 3735 όρος [2mountain 5308 υψηλόν 1high], 2532 και and 5270 υποκάτω underneath 3956 παντός every 3586 ξύλου tree 251.2 αλσώδους of the woods, 2532 και and 4203 επόρνευσεν she committed harlotry 1563 εκεί there.   3:7   2532 και And 2036 είπα I said 3326 μετά after 3588 το   4203-1473 πορνεύσαι αυτήν her committing harlotry 3778-3956 ταύτα πάντα all these things, 4314 προς [2to 1473 με 3me 390 ανάστρεψον 1Turn]! 2532 και And 3756-390 ουκ ανέστρεψε she turned not. 2532 και And 1492 είδε [4saw 3588 την   801.1-1473 ασυνθεσίαν αυτής 5her breach-of-contract 3588 η 1the 802 ασύνθετος 2 covenant-breaker * Ιούδα 1Judah].   3:8   2532 και And 1492 είδον I beheld 1360 διότι (for 4012 περί on account of 3956 πάντων all 473-3739 ανθ΄ ων of which 2638 κατελείφθη she was overtaken 1722 εν by 1473 αυτοίς them 3429 εμοιχάτο [4committed adultery 3588 η 1the 2733 κατοικία 2house 3588 του   * Ισραήλ 3of Israel], 2532 και and 1821-1473 εξαπέστειλα αυτήν I sent her out 2532 και and 1325 έδωκα gave 1473 αυτή to her 975 βιβλίον a scroll 647 αποστασίου certificate of divorce 1519 εις into 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτής her hands) 2532 και that 3756-5399 ουκ εφοβήθη [4feared not 3588 η 1the 802 ασύνθετος 2covenant-breaker * Ιούδα 3Judah], 2532 και and 4198 επορεύθη went 2532 και and 4203 επόρνευσε committed harlotry 2532 και even 1473 αυτή herself.   3:9   2532 και And 1096 εγένετο [2was 1519-3762 εις ουδέν 3nothing to her 3588 η   4202-1473 πορνεία αυτής 1her harlotry]; 2532 και and 3431 εμοίχευσε she committed adultery 1519 εις with 3588 το the 3586 ξύλον wood 2532 και and 3588 τον the 3037 λίθον stone.   3:10   2532 και And 1722 εν in 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 3756-1994 ουκ επεστράφη [4turned not 4314 προς 5to 1473 με 6me 3588 η 1the 802 ασύνθετος 2covenant-breaker * Ιούδα 3Judah] 1537 εξ with 3650 όλης [2whole 3588 της   2588 καρδίας 3heart 1473 αυτής 1her], 235 αλλ΄ but 1909 επί with 5579 ψεύδει a lie.   3:11   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 1344 εδικαίωσε [2justified 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτής 3her soul * Ισραήλ 1Israel] 575 από above 3588 της the 802 ασυνθέτου covenant-breaker * Ιούδα Judah.   3:12   4198 πορεύου Go 2532 και and 314 ανάγνωθι read 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words 4314 προς towards 1005 βορράν the north! 2532 και And 2046 ερείς you shall say, 1994 επιστράφητι Return 4314 προς to 1473 με me, 3588 η O 2733 κατοικία house 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord! 2532 και And 3766.2 ου μη in no way 4741 στηρίσω shall I firmly fix 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 1909 εφ΄ against 1473 υμάς you. 3754 ότι For 1655 ελεήμων [2merciful 1473-1510.2.1 εγώ ειμι 1I am], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 3756 ου I shall not 3376.4 μηνιώ be infuriated 1473 υμίν with you 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   3:13   4133 πλην Only 1097 γνώθι know 3588 την   93-1473 αδικίαν σου your iniquity! 3754 ότι For 1519 εις it is against 2962 κύριον the lord 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God 764 ησέβησας you acted impious, 2532 και and 1315.1 διέχεας dispersed 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways 1519 εις unto 245 αλλοτρίους strangers 5270 υποκάτω underneath 3956 παντός every 3586 ξύλου tree 251.2 αλσώδους of the woods; 3588 της   1161 δε but 5456-1473 φωνής μου my voice 3756-5219 ουχ υπήκουσας you obeyed not, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   3:14   1994 επιστράφητε Return, 5207 υιοί [2sons 868 αφεστηκότες 1O revolting], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord! 1360 διότι For 1473 εγώ I 2634 κατακυριεύσω shall lord over 1473 υμών you. 2532 και And 2983 λήψομαι I shall take 1473 υμάς you, 1520 ένα one 1537 εκ from out of 4172 πόλεως a city, 2532 και and 1417 δύο two 1537 εκ from out of 3965 πατριάς a family, 2532 και and 1521 εισάξω I will bring 1473 υμάς you 1519 εις into * Σιών Zion.   3:15   2532 και And 1325 δώσω I will appoint 1473 υμίν to you 4166 ποιμένας shepherds 2596 κατά according to 3588 την   2588-1473 καρδίαν μου my heart, 2532 και and 4165 ποιμανούσιν they shall tend 1473 υμάς you, 4165 ποιμαίνοντες tending 3326 μετ΄ with 1989.1 επιστήμης higher knowledge.   3:16   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1437 εάν if 4129 πληθυνθήτε you should be multiplied, 2532 και and 837 αυξηθήτε should grow 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days, 3756 ουκ they shall not 2046 ερούσιν say 2089 έτι any more, 2787 κιβωτός Ark 1242 διαθήκης of the covenant 39 αγίου of holy * Ισραήλ Israel. 3756 ουκ It shall not 305 αναβήσεται ascend 1909 επί upon 2588 καρδίαν the heart, 3761 ουδέ nor 3687 ονομασθήσεται be named, 3761 ουδέ nor 1980 επισκεφθήσεται shall it be examined, 2532 και and 3756 ου it shall not 4160 ποιηθήσεται be done 2089 έτι any more.   3:17   1722 εν In 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time 2564 καλέσουσι they shall call 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2362 θρόνος The throne 2962 κυρίου of the lord; 2532 και and 4863 συναχθήσονται shall be brought together 1519 εις unto 1473 αυτήν her 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations; 2532 και and 3756 ου they shall not 4198 πορεύσονται go 2089 έτι any more 3694 οπίσω after 3588 των the 1760.1 ενθυμημάτων [2thoughts 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτών 3of their heart 3588 της   4190 πονηράς 1wicked].   3:18   1722 εν In 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 4905 συνελεύσονται [4shall come together 3588 ο 1the 3624 οίκος 2house * Ιούδα 3of Judah] 1909 επί with 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   * Ισραήλ of Israel. 2532 και And 2240 ήξουσιν they shall come 2009.1 επιτοαυτό together 575 από from 1093 γης the land 1005 βορρά of the north, 2532 και and 575 από from 3956 πασών all 3588 των the 5561 χωρών places 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth 3739 ην which 2624.1 κατεκληρονόμησα I caused [2to inherit 3588 τους   3962-1473 πατέρας αυτών 1their fathers].   3:19   2532 και And 1473 εγώ I 2036 είπα said, 1096 γένοιτο May it be, 2962 κύριε O lord, 3754 ότι for you said, 5021 τάξω I shall arrange 1473 σε you 1519 εις among 5043 τέκνα children, 2532 και and 1325 δώσω I shall give 1473 σοι to you 1093 γην [2land 1588 εκλεκτήν 1a choice] 2817 κληρονομίαν (the inheritance 2316 θεού of God 3841 παντοκράτορος almighty) 1484 εθνών of nations. 2532 και And 2036 είπα I said, 3962 πατέρα [3father 2564 καλέσετέ 1you shall call 1473 με 2me]; 2532 και and 575 απ΄ [3from 1473 εμού 4me 3756 ουκ 1you shall not 654 αποστραφήσεσθε 2be turned].   3:20   4133 πλήν Only 5613 ως as 114 αθετεί [2annuls 1135 γυνή 1a wife] 1519 εις against 3588 τον the 4895 συνόντα one being with 1473 αυτή her, 3779 ούτως so 114 ηθέτησεν [4annulled 1519 εις 5against 1473 εμέ 6me 3588 ο 1the 3624 οίκος 2house * Ισραήλ 3of Israel], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   3:21   5456 φωνή A voice 1537 εκ from 5491 χειλέων the lips 191 ηκούσθη was heard 2805 κλαυθμού of weeping 2532 και and 1162 δεήσεως supplication 5207 υιών of the sons * Ισραήλ of Israel. 3754 ότι For 91 ηδίκησαν they transgressed 1722 εν in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτών their ways; 1950 επελάθοντο they forgot 2316 θεού God 39-1473 αγίου αυτών their holy one.   3:22   1994 επιστράφητε Turn! 5207 υιοί [2sons 1994 επιστρέφοντες 1O turning], 2532 και and 2390 ιάσομαι I shall heal 3588 τα   4938-1473 συντρίμματα υμών your brokenness. 2400 ιδού Behold, 3592 οίδε thus 1473 ημείς we 1510.8.4 εσόμεθά shall be 1473 σοι to you, 3754 ότι for 1473 συ you 2962 κύριος [2the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών 3our God 1510.2.2 ει 1are].   3:23   3689 όντως Really 1519 εις [9for 5579 ψεύδος 10a lie 1510.7.6 ήσαν 8were 3588 οι 1the 1015 βουνοί 2hills 2532 και 3and 3588 η 4the 1411 δύναμις 5powers 3588 των 6of the 3735 ορέων 7mountains]. 4133 πλην Only 1223 διά through 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God 3588 η is the 4991 σωτηρία deliverance 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   3:24   3588-1161 η δε But the 152 αισχύνη shame 2654 κατηνάλωσε consumed 3588 τους the 3449 μόχθους efforts 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers 575 από from 3503-1473 νεότητος ημών our youth; 3588 τα   4263-1473 πρόβατα αυτών their sheep 2532 και and 3588 τους   3448-1473 μόσχους αυτών their calves, 3588 τους   5207-1473 υιούς αυτών their sons 2532 και and 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας αυτών their daughters.   3:25   2837 εκοιμήθημεν We were gone to bed 1722 εν in 3588 τη   152-1473 αισχύνη ημών our shame, 2532 και and 1943 επέκαλυψεν [2covered 1473 ημάς 3us 3588 η   819-1473 ατιμία ημών 1our dishonor]. 1360 διότι For 1726 έναντίον before 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God 264-1473 ημάρτομεν [4sinned 1473 ημείς 1we 2532 και 2and 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 3our fathers] 575 από from 3503-1473 νεότητος ημών our youth 2193 έως until 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day, 2532 και and 3756-5219 ουχ υπηκούσαμεν we hearkened not 3588 της of the 5456 φωνής voice 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God.