Daniel 2

  2:1   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   1208 δευτέρω 1second] 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom * Ναβουχοδονόσορ of Nebuchadnezzar, 1797 ενυπνιάσθη [2dreamed * Ναβουχοδονόσορ 1Nebuchadnezzar] 1798 ενύπνιον a dream, 2532 και and 1839 εξέστη [2was startled 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού 1his spirit], 2532 και and 3588 ο   5258-1473 ύπνος αυτού his sleep 1096 εγένετο went 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   2:2   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 2564 καλέσαι to call 3588 τους the 1883.3 επαοιδούς enchanters, 2532 και and 3588 τους the 3097 μάγους magi, 2532 και and 3588 τους the 5333 φαρμακούς administers of potions, 2532 και and 3588 τους the * Χαλδαίους Chaldeans, 3588 του   312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king 3588 τα the things 1798-1473 ενύπνια αυτού of his dreams. 2532 και And 2064 ήλθον they came 2532 και and 2476 έστησαν stood 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king.   2:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 1473 αυτοίς 4to them 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 1797 ενυπνιάσθην I dreamed, 2532 και and 1839 εξέστη it startled 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου my spirit 3588 του so as 1097 γνώναι to know 3588 το the 1798 ενύπνιον dream.   2:4   2532 και And 2980 ελάλησαν [3spoke 3588 οι 1the * Χαλδαίοι 2Chaldeans] 3588 τω to the 935 βασιλεί king * Συριστί in Syriac, 935 βασιλεύ O king, 1519 εις [2into 3588 τους 3the 165 αιώνας 4eons 2198 ζήθι 1live]! 1473 συ You 2036 είπον tell 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 3588 τοις to 3816-1473 παισί σου your servants! 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 312 αναγγελούμεν we shall announce.   2:5   611 απεκρίθη [3answered 3588 ο 1The 935 βασιλεύς 2king] 2532 και and 2036 είπε said 3588 τοις to the * Χαλδαίοις Chaldeans, 3588 ο The 3056 λόγος matter 575 απ΄ [2from 1473 εμού 3me 868 απέστη 1departed]. 1437 εάν If 3767 ουν then 3361 μη you should not 1107 γνωρίσητέ make known 1473 μοι to me 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it, 1519 εις [2for 684 απώλειαν 3destruction 1510.8.5 έσεσθε 1you will be], 2532 και and 3588 οι   3624-1473 οίκοι υμών your houses 1283 διαρπαγήσονται shall be torn in pieces.   2:6   1437-1161 εάν δε But if 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 1107 γνωρίσητέ you should make known 1473 μοι to me, 1390 δόματα gifts 2532 και and 1431 δωρεάς favors without charge, 2532 και and 5092 τιμήν [2honor 4183 πολλήν 1much] 2983 λήψεσθε you shall receive 3844 παρ΄ from 1473 εμού me. 4133 πλην Except 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 518 απαγγείλατέ report 1473 μοι to me!   2:7   611 απεκρίθησαν They answered 1208 δεύτερον a second time 2532 και and 2036 είπαν said, 3588 ο [2the 935 βασιλεύς 3king 2036 ειπάτω 1Let] tell 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 3588 τοις to 3816-1473 παισίν αυτού his servants! 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 312 αναγγελούμεν we shall announce.   2:8   2532 και And 611 απεκρίθη [3answered 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 2532 και and 2036 είπεν said, 1909 επ΄ In 225 αληθείας truth 1492-1473 οίδα εγώ I know 3754 ότι that 2540 καιρόν [3time 1473 υμείς 1you 1805 εξαγοράζετε 2buy back], 2532 και even 2530 καθότι in so far as 1492 είδετε you knew 3754 ότι that 868 απέστη [3departed 575 απ΄ 4from 1473 εμού 5me 3588 το 1the 4487 ρήμα 2word].   2:9   1437 εάν If 3767 ουν then 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 3361 μη you should not 312 αναγγείλητέ announce 1473 μοι to me, 1492 οίδα I know 3754 ότι that 4487 ρήμα [4word 5571 ψευδές 1a lying 2532 και 2and 1311 διεφθαρμένον 3corrupt] 4934 συνέθεσθε you agreed 2036 ειπείν to speak 1799 ενώπιόν before 1473 μου me 2193-3739 έως ου until 3588 ο the 2540 καιρός time 3928 παρέλθη should go by. 3588 το   1798-1473 ενύπνιόν μου [3my dream 2036 είπατέ 1Tell 1473 μοι 2to me]! 2532 και and 1097 γνώσομαι I shall know 3754 ότι that 2532 και also 3588 την   4793.1-1473 σύγκρισιν αυτού its interpretation 312 αναγγελείτέ you shall announce 1473 μοι to me.   2:10   611 απεκρίθησαν Answered 3825 πάλιν again 3588 οι the * Χαλδαίοι Chaldeans 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3004 λέγουσιν they say, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is not 444 άνθρωπος a man 1909 επί upon 3588 της the 3584 ξηράς dry land 3748 όστις who 1410 δυνήσεται is able 3588 το [2the 4487 ρήμα 3discourse 3588 του 4of the 935 βασιλέως 5king 1107 γνωρίσαι 1to make known], 2530 καθότι in so far as 3956 πας every 935 βασιλεύς [2king 3173 μέγας 1great] 2532 και and 758 άρχων ruler 4487 ρήμα [2matter 5108 τοιούτον 1according to such] 3756-1905 ουκ επερωτά asked not 1883.3 επαοιδόν an enchanter, 3097 μάγον magus or * Χαλδαίον Chaldean.   2:11   3754 ότι For 3588 ο the 3056 λόγος word 3739 ον which 3588 ο the 935 βασιλεύς king 1905 επερωτά asks 926 βαρύς is heavy, 2532 και and 2087-3756 έτερος ουκ [2no other 1510.2.3 έστιν 1there is] 3739 ος who 312 αναγγελεί shall announce 1473 αυτόν it 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 235 αλλ΄ except 3588 οι the 2316 θεοί gods, 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν are not 3739 η   2733 κατοικία dwelling 3326 μετά with 3956 πάσης any 4561 σαρκός flesh.   2:12   5119 τότε Then 3588 ο the 935 βασιλεύς king 1722 εν in 2372 θυμώ rage 2532 και and 3709 οργή [2anger 4183 πολλή 1much], 2036 είπεν said 622 απολέσαι to destroy 3956 πάντας all 3588 τους the 4680 σοφούς wise men * Βαβυλώνος of Babylon.   2:13   2532 και And 3588 το the 1378 δόγμα decree 1831 εξήλθε went forth, 2532 και that 3588 οι the 4680 σοφοί wise men 615 απεκτέννοντο be killed; 2532 και and 2212 εζήτησαν they sought * Δανιήλ Daniel 2532 και and 3588 τους   5384-1473 φίλους αυτού his friends 337 ανελείν to do away with.   2:14   5119 τότε Then * Δανιήλ Daniel 611 απεκρίθη answered 1012 βουλήν counsel 2532 και and 1106 γνώμην opinion 3588 τω to * Αριώχ Arioch 3588 τω the 749.3 αρχιμαγείρω chief guard 3588 του of the 935 βασιλέως king, 3739 ος who 1831 εξήλθεν came forth 337 ανελείν to do away with 3588 τους the 4680 σοφούς wise men * Βαβυλώνος of Babylon.   2:15   2532 και And 4441 επυνθάνετο he inquired 1473 αυτού of him, 3004 λέγων saying, 758 άρχων O Ruler 3588 του of the 935 βασιλέως king, 4012 περί for 5100 τίνος what reason 1831 εξήλθεν came forth 3588 η the 1106 γνώμη decree 3739 η which 335.1 αναιδής is impudent 1537 εκ from 4383 προσώπου in front 3588 του of the 935 βασιλέως king? 1107 εγνώρισε [3made known 1161 δε 1And 3588 το 4the 4487 ρήμα 5saying * Αριώχ 2Arioch] 3588 τω   * Δανιήλ to Daniel.   2:16   2532 και And * Δανιήλ Daniel 1525 εισήλθε entered 2532 και and 515 ηξίωσεν petitioned 3588 τον the 935 βασιλέα king 3704 όπως so as 5550 χρόνον [2time 1325 δω 1to give] 1473 αυτώ to him, 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 312 αναγγείλη he should announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king.   2:17   2532 και And 1525-* εισήλθε Δανιήλ Daniel went 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 2532 και and 3588 τω to * Ανανία Hananiah, 2532 και and 3588 τω to * Μισαήλ Mishael, 2532 και and 3588 τω to * Αζαρία Azariah 3588 τοις   5384-1473 φίλοις αυτού his friends 3588 το [2the 4487 ρήμα 3saying 1107 εγνώρισε 1to make known].   2:18   2532 και And 3628 οικτιρμούς [2compassions 2212 εζήτουν 1they sought] 3844 παρά from 3588 του the 2316 θεού God 3588 του   3772 ουρανού of heaven 5228 υπέρ concerning 3588 του   3466-3778 μυστηρίου τούτου this mystery, 3704 όπως so that 302 αν therefore 3361 μη [4should not 622 απόλωνται 5be destroyed * Δανιήλ 1Daniel 2532 και 2and 3588 οι   5384-1473 φίλοι αυτού 3his friends] 3326 μετά with 3588 των the 1954 επιλοίπων rest 4680 σοφών of the wise men * Βαβυλώνος of Babylon.   2:19   5119 τότε Then * Δανιηλ [4to Daniel 1722 εν 5in 3705 οράματι 7vision 3571 νυκτός 6a night 3588 το 1the 3466 μυστήριον 2mystery 601 απεκαλύφθη 3was uncovered], 2532 και and 2127 ευλόγησε [2blessed 3588 τον 3the 2316 θεόν 4God 3588 του   3772 ουρανού 5of heaven * Δανιήλ 1Daniel].   2:20   2532 και And 2036 είπεν he said, 1510.4 είη May it be -- 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του   2316 θεού of God 2127 ευλογημένον being blessed 575 από from 3588 του the 165 αιώνος eon 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon, 3754 ότι for 3588 η the 4678 σοφία wisdom 2532 και and 3588 η the 2479 ισχύς might 1473-1510.2.3 αυτού εστι are his.   2:21   2532 και And 1473 αυτός he 241.2 αλλοιοί changes 2540 καιρούς seasons 2532 και and 5550 χρόνους times; 2525 καθιστά he ordains 935 βασιλείς kings, 2532 και and 3179 μεθιστά changes; 1325 διδούς giving 4678 σοφίαν wisdom 3588 τοις to the 4680 σοφοίς wise, 2532 και and 5428 φρόνησιν intelligence 3588 τοις to the ones 1492 ειδόσι knowing 4907 σύνεσιν understanding.   2:22   1473 αυτός He 601 αποκαλύπτει uncovers 901 βαθέα deep 2532 και and 614 απόκρυφα concealed things, 1097 γινώσκων knowing 3588 τα the things 1722 εν in 3588 τω the 4655 σκότει darkness, 2532 και and 3588 το the 5457 φως light 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 1510.2.3 εστι 1is].   2:23   1473 σοι To you, 3588 ο O 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων μου of my fathers, 1843 εξομολογούμαι I acknowledge 2532 και and 134 αινώ praise, 3754 ότι for 4678 σοφίαν wisdom 2532 και and 1411 δύναμιν power 1325 έδωκάς you gave 1473 μοι to me, 2532 και and 1107 εγνώρισάς made known 1473 μοι to me 3739 α what 515 ηξιώσαμεν we petitioned 3844 παρά from 1473 σου you; 2532 και and 3588 το the 4487 ρήμα matter 3588 του of the 935 βασιλέως king 1107 εγνώρισάς you made known 1473 μοι to me.   2:24   2532 και And 2064-* ήλθε Δανιήλ Daniel came 4314 προς to * Αριώχ Arioch, 3739 ον whom 2525 κατέστησεν [3appointed 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 622 απολέσαι to destroy 3588 τους the 4680 σοφούς wise men * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3588 τους The 4680 σοφούς wise men * Βαβυλώνος of Babylon 3361 μη you should not 622 απολέσης destroy, 1521-1161 εισάγαγε δε but bring 1473 με me 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 3588 τω to the 935 βασιλεί king 312 αναγγελώ I will announce.   2:25   5119 τότε Then * Αριώχ Arioch 1722 εν in 4710 σπουδή haste 1521 εισήγαγε brought 3588 τον   * Δανιήλ Daniel 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 2147 εύρηκα I found 435 άνδρα a man 1537 εκ from out of 3588 των the 5207 υιών sons 3588 της of the 161 αιχμαλωσίας captivity 3588 της   * Ιουδαίας of Judea, 3748 όστις one who 3588 το [2the 4792.3 σύγκριμα 3interpretation 3588 τω 4to the 935 βασιλεί 5king 312 αναγγελεί 1will announce].   2:26   2532 και And 611 απεκρίθη [3answered 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 2532 και and 2036 είπε said 3588 τω   * Δανιήλ to Daniel, 3739 ου of which 3588 το the 3686 όνομα name * Βαλτασάρ was Belteshazzar, 1487 ει Are 1410 δύνασαί you able 1473-312 μοι αναγγείλαι to announce to me 3588 το the 1798 ενύπνιον dream 3739 ο which 1492 είδον I beheld, 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it?   2:27   2532 και And 611-* απεκρίθη Δανιήλ Daniel answered 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 2036 είπε he said, 3588 το The 3466 μυστήριον mystery 3739 ο which 3588 ο the 935 βασιλεύς king 1905 επερωτά asks 3756-1510.2.3 ουκ έστι is not 4680 σοφών of wise men, 3097 μάγων magi, 1883.3 επαοιδών enchanters, 1048.1 γαζαρηνών astrologers, 312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king.   2:28   235 αλλ΄ But 1510.2.3 έστι there is 2316 θεός a God 1722 εν in 3772 ουρανώ heaven 601 αποκαλύπτων uncovering 3466 μυστήρια mysteries, 2532 και and 1107 εγνώρισε he made known 3588 τω   935 βασιλεί to king * Ναβουχοδονόσορ Nebuchadnezzar 3739 α what 1163 δει must 1096 γενέσθαι take place 1909 επ΄ at 2078 εσχάτων the last 3588 των of the 2250 ημερών days. 3588 το The 1798 ενύπνιόν dream 1473 σου of yours, 2532 και and 3588 αι the 3706 οράσεις visions 3588 της   2776-1473 κεφαλής σου of your head 1909 επί upon 3588 της   2845-1473 κοίτης σου your bed, 3778-1510.2.3 τούτό εστι is this,   2:29   1473 συ You, 935 βασιλεύ O king, 3588 οι   1261-1473 διαλογισμοί σου your thoughts 1909 επί upon 3588 της   2845-1473 κοίτης σου your bed 305 ανέβησαν ascended 5100 τι to what 1163 δει must 1096 γενέσθαι take place 3326 μετά after 3778 ταύτα these things. 2532 και And 3588 ο the one 601 αποκαλύπτων uncovering 3466 μυστήρια mysteries 1107 εγνώρισέ made known 1473 σοι to you 3739 α what 1163 δει must 1096 γενέσθαι take place.   2:30   2532 και And 1473 εμοί to me 3756 ουκ there is not 1722 εν a 4678 σοφία wisdom 3588 τη   1510.6 ούση being 1722 εν in 1473 εμοί me 3844 παρά more than 3956 πάντας all 3588 τους the 2198 ζώντας living; 3588 το   3466-3778 μυστήριον τούτο [2this mystery 601 απεκαλύφθη 3was uncovered 235 αλλ΄ 1but] 1752 ένεκεν because 3588 του of the 3588 την   4793.1 σύγκρισιν interpretation 3588 τω [2to the 935 βασιλεί 3king 1107 γνωρίσαι 1to be made known], 2443 ίνα that 3588 τους [2the 1261 διαλογισμούς 3thoughts 3588 της   2588-1473 καρδίας σου 4of your heart 1097 γνώς 1you should know].   2:31   1473 συ You, 935 βασιλευ O king, 2334 εθεώρεις viewed. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1504 εικών [3image 1520 μία 1one 3173 μεγάλη 2great]. 3588 η   1504 εικών [3image 1565 εκείνη 1That 3173 μεγάλη 2great], 2532 και and 3588 η the 4360.2 πρόσοψις aspect 1473 αυτής of it 5251.1 υπερφερής was overwhelming, 2476 εστώσα standing 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face; 2532 και and 3588 η the 3706 όρασις vision 1473 αυτής of it 5398 φοβερά was fearful.   2:32   1504 εικών An image 3739 ης of which 3588 η the 2776 κεφαλή head 5553 χρυσίου was of [2gold 2513 καθαρού 1pure], 3588 αι the 5495 χείρες hands 2532 και and 3588 το the 4738 στήθος breast 2532 και and 3588 οι the 1023 βραχίονες arms 1473 αυτής of it 693 αργυροί silver, 3588 η the 2836 κοιλία belly 2532 και and 3588 οι the 3382 μηροί thighs 5470 χαλκοί brass,   2:33   3588 αι the 2833.1 κνήμαι legs 4603 σιδηραί iron, 3588 οι the 4228 πόδες feet 3313 μέρος part 3303-5100 μεν τι somewhat 4603 σιδηρούν of iron, 3313-1161 μέρος δε and part 5100 τι somewhat 3749 οστράκινον earthenware.   2:34   2334 εθεώρεις You viewed 2193 έως until 658.1 απετμήθη [2was shredded 3037 λίθος 1a stone] 1537 εξ from 3735 όρους a mountain 427 άνευ without 5495 χειρών hands, 2532 και and 3960 επάταξε it struck 3588 την the 1504 εικόνα image 1909 επί upon 3588 τους the 4228 πόδας feet 3588 τους   4603 σιδηρούς of iron 2532 και and 3749 οστρακίνους earthenware; 2532 και and 3016.1-1473 ελέπτυνεν αυτούς it thinned them out 1519 εις unto 5056 τέλος completion.   2:35   5119 τότε Then 3016.1 ελεπτύνθησαν they were thinned out 1522.1 εισάπαξ at once -- 3588 το the 3749.1 όστρακον potsherd, 3588 ο the 4604 σίδηρος iron, 3588 ο the 5475 χαλκός brass, 3588 ο the 696 άργυρος silver, 3588 ο the 5557 χρυσός gold; 2532 και and 1096 εγένετο they became 5616 ωσεί as 2868 κονιορτός a cloud of dust 575 από from 257 άλωνος the threshing-floor 2325.1 θερινής at harvest; 2532 και and 1808-1473 εξήρεν αυτά [5lifted them away 3588 το 1the 4128 πλήθος 2abundance 3588 του 3of the 4151 πνεύματος 4wind], 2532 και and 5117-3756 τόπος ουχ no place 2147 ευρέθη was found 1473 αυτοίς for them; 2532 και and 3588 ο the 3037 λίθος stone 3739 ο which 3960 πατάξας struck 3588 την the 1504 εικόνα image 1096 εγενήθη became 3735 όρος [2mountain 3173 μέγα 1a great], 2532 και and 4137 επλήρωσε it filled 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth.   2:36   3778 τούτό This 1510.2.3 εστι is 3588 το the 1798 ενύπνιον dream; 2532 και and 3588 την the 4793.1 σύγκρισιν interpretation 1473 αυτού of it 2046 ερούμεν we will tell 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king.   2:37   1473 συ You, 935 βασιλεύ O king, 935 βασιλεύς are king 935 βασιλέων of kings, 3739 ω to whom 3588 ο the 2316 θεός God 3588 του   3772 ουρανού of heaven 932 βασιλείαν [7kingdom 2478 ισχυράν 2a strong 2532 και 3and 2900 κραταιάν 4fortified 2532 και 5and 1784 έντιμον 6honorable 1325 έδωκεν 1gave].   2:38   1722 εν In 3956 παντί every 5117 τόπω place 3699 οπου where 2730 κατοικούσιν [4dwell 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons 3588 των   444 ανθρώπων 3of men], 2342-5037 θηρία τε both wild beasts 68 αγρού of the field 2532 και and 4071 πετεινά birds 3772 ουρανού of heaven 1325 έδωκεν he gave 1722 εν into 3588 τη   5495-1473 χειρί σου your hand, 2532 και and 2525 κατέστησέ he placed 1473 σε you 2962 κύριον lord 3956 πάντων of all. 1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 η the 2776 κεφαλή head 3588 η   5552 χρυσή of gold.   2:39   2532 και And 3694 οπίσω after 1473 σου you 450 αναστήσεται shall arise 932 βασιλεία [2kingdom 2087 ετέρα 1another] 2276 ήττων inferior 1473 σου of you, 2532 και and 932 βασιλεία [2kingdom 5154 τρίτη 1a third] 3748 ήτις which 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5475 χαλκός brass, 3739 η which 2961 κυριεύσει shall dominate 3956 πάσης over all 3588 της the 1093 γης earth.   2:40   2532 και And 932 βασιλεία [2kingdom 5067 τετάρτη 1a fourth] 3748 ήτις which 1510.8.3 έσται shall be 2478 ισχυρα strong 5613 ως as 4604 σίδηρος iron, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3588 ο   4604 σίδηρος iron 3016.1 λεπτύνει makes fine 2532 και and 1150 δαμάζει tames 3956 πάντα all things -- 3779 ούτως so 3016.1 λεπτυνεί it shall be made fine 2532 και and 1150 δαμάσει be tamed.   2:41   2532 και And 3754 ότι that 1492 είδες which you beheld 3588 τους of the 4228 πόδας feet 2532 και and 3588 τους of the 1147 δακτύλους toes, 3313 μέρος part 3303-5100 μεν τι somewhat 3749 οστράκινον earthenware, 3313-1161 μέρος δε and part 5100 τι somewhat 4603 σιδηρούν of iron, 932 βασιλεία [2a kingdom 1244 διηρημένη 3divided 1510.8.3 έσται 1will be]; 2532 και and 575 από some from 3588 της the 4491 ρίζης root 3588 της   4603 σιδηράς of iron 1510.8.3 έσται will be 1722 εν in 1473 αυτή it, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1492 είδες you beheld 3588 τον the 4604 σίδηρον iron 362.1 αναμεμιγμένον being intermingled 3588 τω with the 3749.1 οστράκω potsherd.   2:42   2532 και And 3588 οι the 1147 δάκτυλοι toes 3588 των of the 4228 ποδών feet, 3313 μέρος part 3303-5100 μεν τι somewhat 4603 σιδηρούν of iron 3313-1161 μέρος δε and part 5100 τι somewhat 3749 οστράκινον earthenware, 3313 μέρος part 5100 τι [4somewhat 3588 της 1of the 932 βασιλείας 2kingdom 1510.8.3 έσται 3will be] 2478 ισχυρόν strong, 2532 και and 575 απ΄ some from 1473 αυτής it 1510.8.3 έσται will be 4937 συντριβόμενον broken.   2:43   3754 ότι For 1492 είδες you beheld 3588 τον the 4604 σίδηρον iron 362.1 αναμεμιγμένον being intermingled 3588 τω with the 3749.1 οστράκω potsherd; 4830.2 συμμιγείς [2mixed together 1510.8.6 έσονται 1so they will be] 1722 εν with 4690 σπέρματι the seed 444 ανθρώπων of men. 2532 και But 3756-1510.8.6 ουκ έσονται they will not be 4347 προσκολλώμενοι cleaving, 3778 ούτος this one 3326 μετά with 3778 τούτου this other one, 2531 καθώς as 3588 ο the 4604 σίδηρος iron 3756 ουκ does not 362.1 αναμίγνυται intermingle 3326 μετά with 3588 του the 3749.1 οστράκου potsherd.   2:44   2532 και And 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days 3588 των   935-1565 βασιλέων εκείνων of those kings 450 αναστήσει [4shall raise up 3588 ο 1the 2316 θεός 2God 3588 του   3772 ουρανού 3of heaven] 932 βασιλείαν a kingdom, 3748 ήτις which 1519 εις [3into 3588 τους 4the 165 αιώνας 5eons 3756 ου 1shall not be 1311 διαφθαρήσεται 2corrupted]. 2532 και And 3588 η   932-1473 βασιλεία αυτού his kingdom 2992 λαώ [4people 2087 ετέρω 3to another 3756 ουχ 1shall not 5275 υπολειφθήσεται 2be left], 3016.1 λεπτυνεί but it shall thin 2532 και and 3039 λικμήσει winnow 3956 πάσας all 3588 τας the 932 βασιλείας kingdoms, 2532 και and 3778 αύτη this one 450 αναστήσεται shall rise up 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons.   2:45   3739 ον In which 5158 τρόπον manner 1492 ειδες you beheld 3754 ότι that 575 από from 3735 όρους a mountain 5058.2 ετμήθη [2was trimmed 3037 λίθος 1a stone] 427 άνευ without 5495 χειρών hands, 2532 και and 3016.1 ελέπτυνε it thinned 3588 το the 3749.1 όστρακον potsherd, 3588 τον the 4604 σίδηρον iron, 3588 τον the 5475 χαλκόν brass, 3588 τον the 696 άργυρον silver, 3588 τον the 5557 χρυσόν gold; 3588 ο the 2316-3588-3173 θεός ο μέγας great God 1107 εγνώρισε made known 3588 τω to the 935 βασιλεί king 3739 α what 1163 δει must 1096 γενέσθαι take place 3326 μετά after 3778 ταύτα these things. 2532 και And 228 αληθινόν [3is true 3588 το 1the 1798 ενύπνιον 2dream], 2532 και and 4103 πιστή [4is trustworthy 3588 η 1the 4793.1 σύγκρισις 2interpretation 1473 αυτού 3of it].   2:46   5119 τότε Then 3588 ο   935 βασιλεύς king * Ναβουχοδονόσορ Nebuchadnezzar 4098 έπεσεν fell 1909 επί upon 4383 πρόσωπον his face, 2532 και and 3588 τω   *-4352 Δανιήλ προσεκύνησε did obeisance to Daniel, 2532 και and 3126.2 μαναά [4of a gift offering 2532 και 5and 2175 ευωδίας 6of a pleasant aroma offering 2036 είπε 1said 4689 σπείσαι 2to offer a libation 1473 αυτώ 3to him].   2:47   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο the 935 βασιλεύς king 2036 είπε said 3588 τω   * Δανιήλ to Daniel, 1909 επ΄ In 225 αληθείας truth 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God, 1473-1510.2.3 αυτός εστι he is 2316 θεός God 2316 θεών of gods, 2532 και and 2962 κύριος lord 3588 των of the 935 βασιλέων kings, 2532 και and 601 αποκαλύπτων uncovering 3466 μυστήρια mysteries, 3754 ότι for 1410 ηδυνήθης you were able 601 αποκαλύψαι to uncover 3588 το   3466-3778 μυστήριον τούτο this mystery.   2:48   2532 και And 3170 εμεγάλυνεν [3magnified 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τον   * Δανιήλ Daniel, 2532 και and 1390 δόματα [6gifts 3173 μεγάλα 3great 2532 και 4and 4183 πολλά 5many 1325 έδωκεν 1he gave 1473 αυτώ 2to him], 2532 και and 2525 κατέστησεν he established 1473 αυτόν him 1909 επί over 3956 πάσης all 5561 χώρας the places * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 758 άρχοντα ruler 4568.2 σατράπων of satraps, 1909 επί over 3956 πάντας all 3588 τους the 4680 σοφούς wise men * Βαβυλώνος of Babylon.   2:49   2532 και And * Δανιήλ Daniel 154 ητήσατο asked 3844 παρά of 3588 του the 935 βασιλέως king, 2532 και and 2525 κατέστησεν he placed 1909 επί over 3588 τα the 2041 έργα works 3588 της of the 5561 χώρας region * Βαβυλώνος of Babylon, 3588 τον   * Σεδράχ Shadrach, * Μισάχ Meshach 2532 και and * Αβδεναγώ Abed-nego. 2532 και And * Δανιήλ Daniel 1510.7.3 ην was 1722 εν in 3588 τη the 833 αυλή courtyard 3588 του of the 935 βασιλέως king.