Daniel 2:1

  2:1   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   1208 δευτέρω 1second] 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom * Ναβουχοδονόσορ of Nebuchadnezzar, 1797 ενυπνιάσθη [2dreamed * Ναβουχοδονόσορ 1Nebuchadnezzar] 1798 ενύπνιον a dream, 2532 και and 1839 εξέστη [2was startled 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού 1his spirit], 2532 και and 3588 ο   5258-1473 ύπνος αυτού his sleep 1096 εγένετο went 575 απ΄ from 1473 αυτού him.