Daniel 2:2

  2:2   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 2564 καλέσαι to call 3588 τους the 1883.3 επαοιδούς enchanters, 2532 και and 3588 τους the 3097 μάγους magi, 2532 και and 3588 τους the 5333 φαρμακούς administers of potions, 2532 και and 3588 τους the * Χαλδαίους Chaldeans, 3588 του   312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king 3588 τα the things 1798-1473 ενύπνια αυτού of his dreams. 2532 και And 2064 ήλθον they came 2532 και and 2476 έστησαν stood 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king.