Daniel 2:23

  2:23   1473 σοι To you, 3588 ο O 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων μου of my fathers, 1843 εξομολογούμαι I acknowledge 2532 και and 134 αινώ praise, 3754 ότι for 4678 σοφίαν wisdom 2532 και and 1411 δύναμιν power 1325 έδωκάς you gave 1473 μοι to me, 2532 και and 1107 εγνώρισάς made known 1473 μοι to me 3739 α what 515 ηξιώσαμεν we petitioned 3844 παρά from 1473 σου you; 2532 και and 3588 το the 4487 ρήμα matter 3588 του of the 935 βασιλέως king 1107 εγνώρισάς you made known 1473 μοι to me.