Daniel 2:11

  2:11   3754 ότι For 3588 ο the 3056 λόγος word 3739 ον which 3588 ο the 935 βασιλεύς king 1905 επερωτά asks 926 βαρύς is heavy, 2532 και and 2087-3756 έτερος ουκ [2no other 1510.2.3 έστιν 1there is] 3739 ος who 312 αναγγελεί shall announce 1473 αυτόν it 1799 ενώπιον before 3588 του the 935 βασιλέως king, 235 αλλ΄ except 3588 οι the 2316 θεοί gods, 3739 ων which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν are not 3739 η   2733 κατοικία dwelling 3326 μετά with 3956 πάσης any 4561 σαρκός flesh.