Acts 26

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G67 Agrippa G5346 [G5713] zeide G4314 tot G3972 Paulus G4671 : Het is u G2010 [G5743] geoorloofd G5228 voor G4572 uzelven G3004 [G5721] te spreken G5119 . Toen G1614 [G5660] strekte G3972 Paulus G5495 de hand G626 [G5711] uit, en verantwoordde zich [aldus]:
  2 G2233 [G5766] Ik acht G1683 mijzelven G3107 gelukkig G935 , o koning G67 Agrippa G4594 , dat ik mij heden G1909 voor G4675 u G3195 [G5723] zal G626 [G5738] verantwoorden G4012 van G3956 alles G3739 , waarover G5259 ik van G2453 de Joden G1458 [G5743] beschuldigd word;
  3 G3122 Allermeest G1492 [G5761] , dewijl ik weet G4571 , dat gij G1109 G5037 kennis G5607 [G5752] hebt G3956 van alle G1485 gewoonten G2532 en G2213 vragen G2596 , die onder G2453 de Joden G1352 zijn. Daarom G1189 [G5736] bid ik G4675 u G3450 , dat gij mij G3116 lankmoediglijk G191 [G5658] hoort.
  4 G3303   G3450 Mijn G981 leven G3767 dan G1537 van G3503 der jonkheid G3588 aan, hetwelk G575 van G746 den beginne G1722 onder G3450 mijn G1484 volk G1722 te G2414 Jeruzalem G1096 [G5637] geweest is G2467 [G5758] , weten G3956 al G2453 de Joden;
  5 G509 Als die van over lang G3165 mij G4267 [G5723] te voren gekend hebben G1437 [indien G2309 [G5725] zij het wilden G3140 [G5721] getuigen G3754 ], dat G2596 ik, naar G196 de bescheidenste G139 sekte G2251 van onzen G2356 godsdienst G5330 , [als] een Farizeer G2198 [G5656] geleefd heb.
  6 G2532 En G3568 nu G2476 [G5758] sta ik G2919 [G5746] , en word geoordeeld G1909 over G1680 de hoop G1860 der belofte G5259 , die van G2316 God G4314 tot G3962 de vaderen G1096 [G5637] geschied is;
  7 G1519 Tot G3739 dewelke G2257 onze G1429 twaalf geslachten G1722 G1616 , geduriglijk G3571 nacht G2532 en G2250 dag G3000 [G5723] [God] dienende G1679 [G5719] , verhopen G2658 [G5658] te komen G4012 ; over G3739 welke G1680 hoop G935 ik, o koning G67 Agrippa G5259 , van G2453 de Joden G1458 [G5743] word beschuldigd.
  8 G5101 Wat G3844 ? wordt het bij G5213 ulieden G571 ongelofelijk G2919 [G5743] geoordeeld G1487 , dat G2316 God G3498 de doden G1453 [G5719] opwekt?
  9 G3303   G1473 Ik G1380 [G5656] meende G3767 waarlijk G1683 bij mijzelven G4314 , dat ik tegen G3686 den Naam G2424 van Jezus G3480 van Nazareth G4183 vele G1727 wederpartijdige G1163 [G5750] dingen moest G4238 [G5658] doen.
  10 G3739 Hetwelk G2532 ik ook G4160 [G5656] gedaan heb G1722 te G2414 Jeruzalem G2532 , en G1473 ik G4183 heb velen G40 van de heiligen G5438 in de gevangenissen G2623 [G5656] gesloten G1849 , de macht G3844 van G749 de overpriesters G2983 [G5631] ontvangen hebbende G5037 ; en G846 als zij G337 [G5746] omgebracht werden G2702 G5586 [G5656] , stemde ik het toe.
  11 G2532 En G2596 door G3956 al G4864 de synagogen G846 heb ik hen G4178 dikwijls G5097 [G5723] gestraft G315 [G5707] , en gedwongen G987 [G5721] te lasteren G5037 ; en G4057 boven mate G846 tegen hen G1693 [G5740] woedende G1377 [G5707] , heb ik [hen] vervolgd G2532 , ook G2193 tot G1519 in G1854 de buiten G4172 [landse] steden.
  12 G1722 G3739 Waarover G2532 ook G1519 als ik naar G1154 Damaskus G4198 [G5740] reisde G3326 , met G1849 macht G2532 en G2011 last G3844 , welk [ik] van G749 de overpriesters [had],
  13 G1492 [G5627] Zag ik G935 , o koning G3319 , in het midden G2250 van den dag G2596 , op G3598 den weg G5457 een licht G5228 , boven G2987 den glans G2246 der zon G3771 , van den hemel G3165 mij G2532 en G4862 degenen, die met G1698 mij G4198 [G5740] reisden G4034 [G5660] , omschijnende.
  14 G1161 En G2257 als wij G3956 allen G1519 ter G1093 aarde G2667 [G5631] nedergevallen waren G191 [G5656] , hoorde ik G5456 een stem G4314 , tot G3165 mij G2980 [G5723] sprekende G2532 , en G3004 [G5723] zeggende G1446 in de Hebreeuwse G1258 taal G4549 : Saul G4549 , Saul G5101 , wat G1377 [G5719] vervolgt gij G3165 Mij G4671 ? Het is u G4642 hard G4314 , tegen G2759 de prikkels G2979 [G5721] de verzenen te slaan.
  15 G1161 En G1473 ik G2036 [G5627] zeide G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt Gij G2962 , Heere G1161 ? En G2036 [G5627] Hij zeide G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G2424 Jezus G3739 , Dien G4771 gij G1377 [G5719] vervolgt.
  16 G235 Maar G450 [G5628] richt u op G2532 , en G2476 [G5628] sta G1909 op G4675 uw G4228 voeten G1063 ; want G1519 G5124 hiertoe G4671 ben Ik u G3700 [G5681] verschenen G4571 , om u G4400 [G5664] te stellen G5257 tot een dienaar G2532 en G3144 getuige G5037 der dingen, beide G3739 die G1492 [G5627] gij gezien hebt G5037 en G3739 in welke G4671 Ik u G3700 [G5701] [nog] zal verschijnen;
  17 G1807 [G5734] Verlossende G4571 u G1537 van G2992 dit volk G2532 , en G1484 [van] de heidenen G1519 , tot G3739 dewelke G4571 Ik u G3568 nu G649 [G5719] zende;
  18 G846 Om hun G3788 ogen G455 [G5658] te openen G1994 [G5658] , en [hen] te bekeren G575 van G4655 de duisternis G1519 tot G5457 het licht G2532 , en G1849 [van] de macht G4567 des satans G1909 tot G2316 God G846 ; opdat G859 zij vergeving G266 der zonden G2983 [G5629] ontvangen G2532 , en G2819 een erfdeel G1722 onder G37 [G5772] de geheiligden G4102 , door het geloof G1519 in G1691 Mij.
  19 G3606 Daarom G935 , o koning G67 Agrippa G3770 , ben ik dat Hemels G3701 gezicht G3756 niet G545 ongehoorzaam G1096 [G5633] geweest;
  20 G235 Maar G4412 heb eerst G1722 dengenen G1154 , die te Damaskus G2532 waren, en G2414 te Jeruzalem G5037 , en G1519 in G3956 het gehele G5561 land G2449 van Judea G2532 , en G1484 den heidenen G518 G518 [G5723] verkondigd G3340 [G5721] , dat zij zich zouden beteren G2532 , en G1909 tot G2316 God G1994 [G5721] bekeren G2041 , werken G4238 [G5723] doende G3341 der bekering G514 waardig.
  21 G1752 Om G5130 dezer zaken G3165 wil hebben mij G2453 de Joden G1722 in G2411 den tempel G4815 [G5642] gegrepen G3987 [G5711] en gepoogd G1315 [G5670] om te brengen.
  22 G3767 Dan G1947 , hulp G3844 van G2316 God G5177 [G5631] verkregen hebbende G2476 [G5758] , sta ik G891 tot op G5026 dezen G2250 dag G3140 [G5746] , betuigende G5037 beiden G3398 klein G2532 en G3173 groot G3762 ; niets G3004 [G5723] zeggende G1622 buiten G3739 G5037 hetgeen G4396 de profeten G2532 en G3475 Mozes G2980 [G5656] gesproken hebben G1096 [G5738] , dat geschieden G3195 [G5723] zoude;
  23 G1487 [Namelijk] dat G5547 de Christus G3805 lijden moest G1487 , en dat G4413 Hij, de Eerste G1537 uit G386 de opstanding G3498 der doden G5457 zijnde, een licht G3195 [G5719] zou G2605 [G5721] verkondigen G2992 dezen volke G2532 , en G1484 den heidenen.
  24 G1161 En G846 als hij G5023 deze dingen G626 [G5740] tot verantwoording sprak G5346 [G5713] , zeide G5347 Festus G3173 met grote G5456 stem G3105 [G5736] : Gij raast G3972 , Paulus G4183 , de grote G1121 geleerdheid G4062 [G5719] brengt G4571 u G1519 tot G3130 razernij!
  25 G1161 Maar G5346 [G5748] hij zeide G3105 [G5736] : Ik raas G3756 niet G2903 , machtigste G5347 Festus G235 , maar G669 [G5736] ik spreek G4487 woorden G225 van waarheid G2532 en G4997 van een gezond verstand;
  26 G1063 Want G935 de koning G1987 [G5736] weet G4012 van G5130 deze G4314 dingen, tot G3739 welken G2532 ik ook G3955 [G5740] vrijmoedigheid gebruikende G2980 [G5719] spreek G1063 ; want G3982 [G5743] ik geloof G3756 niet G846 , dat hem G5100 G3762 iets G5130 van deze dingen G2990 [G5721] verborgen is G1063 ; want G5124 dit G2076 [G5748] is G1722 in G3756 geen G1137 hoek G4238 [G5772] geschied.
  27 G4100 [G5719] Gelooft gij G935 , o koning G67 Agrippa G4396 , de profeten G1492 [G5758] ? Ik weet G3754 dat G4100 [G5719] gij ze gelooft.
  28 G1161 En G67 Agrippa G5346 [G5713] zeide G4314 tot G3972 Paulus G3982 [G5719] : Gij beweegt G3165 mij G1722 G3641 bijna G5546 een Christen G1096 [G5635] te worden.
  29 G1161 En G3972 Paulus G2036 [G5627] zeide G2172 [G5665] : Ik wenste G302 wel G2316 van God G2532 , dat, en G1722 G3641 bijna G2532 en G4183 geheellijk G3756 , niet G3440 alleen G4571 gij G235 , maar G2532 ook G3956 allen G3450 , die mij G4594 heden G191 [G5723] horen G5108 , zodanigen G1096 [G5635] wierden G3697 , gelijk als G2504 ik G1510 [G5748] ben G3924 , uitgenomen G5130 deze G1199 banden.
  30 G2532 En G5023 als hij dit G2036 [G5631] gezegd had G450 [G5627] , stond G935 de koning G2532 op, en G2232 de stadhouder G5037 , en G959 Bernice G2532 , en G846 die met hen G4775 [G5740] gezeten waren;
  31 G2532 En G402 [G5660] aan een zijde gegaan zijnde G2980 [G5707] , spraken zij G4314 tot G240 elkander G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3778 Deze G444 mens G4238 [G5719] doet G3762 niets G2288 des doods G2228 of G1199 der banden G514 waardig.
  32 G1161 En G67 Agrippa G5346 [G5713] zeide G5347 tot Festus G3778 : Deze G444 mens G1410 [G5711] kon G630 [G5771] losgelaten worden G1487 , indien G2541 hij zich op den keizer G3361 niet G1941 [G5716] had beroepen.