3817 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

29 verses.

Exodus 12:13

  12:13   2532 και And 1510.8.3 έσται [3shall be 3588 το 1the 129 αίμα 2blood] 1473 υμίν to you 1722 εν for 4592 σημείω a sign 1909 επί upon 3588 των the 3614 οικιών houses 1722 εν in 3739 αις which 1473 υμείς you 1510.2.5 εστέ are 1563 εκεί there; 2532 και and 3708 όψομαι I will see 3588 το the 129 αίμα blood 2532 και and 4628.1 σκεπάσω shelter 1473 υμάς you; 2532 και and 3756 ουκ there shall not 1510.8.3 έσται be 1722 εν to 1473 υμίν you 4127 πληγή a calamity 3588 του of the 1625.3 εκτριβήναι obliteration, 3752 όταν whenever 3817 παίω I smite 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt.

Numbers 22:28

  22:28   2532 και And 455-3588-2316 ήνοιξεν ο θεός God opened 3588 το the 4750 στόμα mouth 3588 της of the 3688 όνου donkey, 2532 και and 3004 λέγει she says 3588 τω   * Βαλαάμ to Balaam, 5100 τι What 4160 πεποίηκά did I do 1473 σοι to you 3754 ότι that 3817 πέπαικάς you have hit 1473 με me 3778 τούτο this 5154 τρίτον third time?

Joshua 20:9

  20:9   3778 αύται These 3588 αι were the 4172 πόλεις cities 3588 αι   1945.1 επίκλητοι selected 3588 τοις   3956 πάσιν to all 5207 υιοίς sons * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3588 τω to the 4339 προσηλύτω foreigner, 3588 τω to the one 4343.3 προσκειμένω lying near 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 2703 καταφυγείν to take refuge 1563 εκεί there, 3956 παντί to any one 3817 παίοντι [2hitting 5590 ψυχήν 3a soul 190.7 ακουσίως 1unintentionally], 2443 ίνα that 3361 μη he should not 599 αποθάνη die 1722 εν by 5495 χειρί the hand 3588 του of the 70.4 αγχιστεύοντος one acting as next of kin 3588 το   129 αίμα for blood, 2193 έως until 302 αν whenever 2525 καταστή he should be placed 1725 έναντι before 3588 της the 4864 συναγωγής congregation 1722 εν for 2920 κρίσει judgment.

Judges 14:19

  14:19   2532 και And 2720 κατεύθυνεν [3straightened 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτόν 5him 4151 πνεύμα 1spirit 2962 κυρίου 2of the lord], 2532 και and 2597 κατέβη he went down 1519 εις unto * Ασκάλωνα Ashkelon, 2532 και and 3817 έπαισεν smote 1564 εκείθεν from there 5144 τριάκοντα thirty 435 άνδρας men, 2532 και and 2983 έλαβε took 3588 τας   4749-1473 στολάς αυτών their robes, 2532 και and 1325 έδωκε gave them 3588 τοις to the ones 518 απαγγείλασι explaining 3588 το the 4265.1 πρόβλημα riddle. 2532 και And 2373 εθυμώθη [2was enraged 3709 οργή 3in anger * Σαμψών 1Samson], 2532 και and 305 ανέβη he ascended 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού of his father.

1 Samuel 13:4

  13:4   2532 και And 3956 πας all * Ισραήλ Israel 191 ήκουσαν heard, 3004 λεγόντων saying, 3817-* πέπαικε Σαούλ Saul has smitten 3588 τον the * Νασίβ Nasib 3588 των of the 246 αλλοφύλων Philistines; 2532 και and 153-* ησχύνθησαν Ισραήλ Israel was put to shame 1722 εν by 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines. 2532 και And 305 ανέβη [3ascended up 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 3694 οπίσω after * Σαούλ Saul 1722 εν in * Γάλγαλα Gilgal.

1 Samuel 26:10

  26:10   2532 και And 2036-* είπε Δαυίδ David said, 2198-2962 ζη κύριος As the lord lives, 3754 ότι that 1437 εάν if 3361-2962 μη κύριος the lord should not 3817 παίση smite 1473 αυτόν him, 2228 η or 3588 η   2250-1473 ημέρα αυτού his day 2064 έλθη should come 2532 και and 599 αποθάνη he should die, 2228 η or 1519 εις by 4171 πόλεμον battle 2597 καταβή should go down 2532 και and 4369 προστεθή be added to his fathers;

2 Samuel 14:6

  14:6   2532 και And 1065 γε indeed 3588 τη to 1399-1473 δούλη σου your maidservant 1417 δύο are two 5207 υιοί sons, 2532 και and 3164 εμαχέσαντο they [2quarreled 297 αμφότεροι 1both] 1722 εν in 3588 τω the 68 αγρώ field, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no one 3588 ο   1807 εξαιρούμενος for rescuing 303.1 αναμέσον between 1473 αυτών them, 2532 και and 3817 έπαισεν [3hit 3588 ο 1the 1520 εις 2one] 3588 τον   1520 ένα [2one 80 αδελφόν 3brother 1473 αυτού 1his], 2532 και and 2289-1473 εθανάτωσε αυτόν killed him.   14:7   2532 και And 2400 ιδού behold, 1881 επανέστη [4rose up 3650 όλη 2entire 3588 η 1the 3965 πατριά 3family] 4314 προς against 3588 την   1399-1473 δούλην σου your maidservant, 2532 και and 2036 είπαν they said, 1325 δος Give over 3588 τον the 3817 παίσαντα one hitting 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 2532 και and 2289-1473 θανατώσομεν αυτόν we shall kill him, 473 αντί on account of 3588 της the 5590 ψυχής life 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού of his brother 3739 ον whom 615 απέκτεινε he killed; 2532 και and 1808 εξαρούμεν we shall take away 3588 τον the 2818 κληρονόμον heir. 2532 και And 4570 σβεσθήσεται so they shall extinguish 3588 τον   440-1473 άνθρακά μου my spark of coal, 3588 τον the one 2641 καταλειφθέντα being left behind to me, 5620 ώστε so as 3361 μη to not 5087 θέσθαι establish 3588 τω to 435-1473 ανδρί μου my husband 2640 κατάλειμμα a vestige 2532 και and 3686 όνομα name 1909 επί upon 4383 προσώπου the face 3588 της of the 1093 γης earth.

2 Samuel 20:10

  20:10   2532 και And * Αμεσσά Amasa 3756 ουκ did not 5442 εφυλάξατο guard 575 απο from 3588 της the 3162 μαχαίρας sword, 3588 της of the one 1722 εν in 3588 τη the 5495 χειρί hand * Ιωάβ of Joab. 2532 και And 3817 έπαισεν [2hit 1473 αυτόν 3him 1722 εν 4with 1473 αυτή 5it * Ιωάβ 1Joab] 1519 εις in 3588 την his 5589.1 ψόαν flank, 2532 και and 1632 εξεχύθη [3poured out 3588 η   2836 κοιλία 2belly 1473 αυτού 1his] 1909 επι upon 3588 την the 1093 γην ground, 2532 και and 3756 ουκ it was not 1208.1 εδευτέρωσεν repeated a second time 1473 αυτώ to him, 2532 και and 599 απέθανε he died. 2532 και And * Ιωάβ Joab 2532 και and * Αβεσσά Abishai 3588 ο   80-1473 αδελφός αυτού his brother 1377 εδίωξεν pursued 3694 οπίσω after * Σαβεαί Sheba 5207 υιόυ son * Βοχορί of Bichri.

1 Kings 16:16

  16:16   2532 και And 191 ήκουσεν [3heard 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 1722 εν in 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp, 3004 λεγόντων saying, 4962-* συνεστράφη Ζαμβρί Zimri conspired 2532 και and 3817 έπαισε smote 3588 τον the 935 βασιλέα king. 2532 και And 936 εβασίλευσαν they gave reign 1722 εν in * Ισραήλ Israel 3588 τον   * Αμβρί to Omri, 3588 τον the 2233 ηγούμενον one leading 3588 της the 4756 στρατιάς military 1909 επί over * Ισραήλ Israel 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 1722 εν in 3588 τη the 3925 παρεμβολή camp.

2 Kings 9:15

  9:15   2532 και And 654 απέστρεψεν [4returned * Ιωραμ 1Jehoram 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] 2394.4 ιατρευθήναι to be treated medically 1722 εν in * Ιεζραήλ Jezreel 575 από from 3588 των the 4127 πληγών wounds 3739 ων which 3817 έπαισαν [3hit 1473 αυτόν 4him 3588 οι 1the * Σύροι 2Syrians] 1722 εν in 3588 τω   4170-1473 πολεμείν αυτόν his waging war 3326 μετά against * Αζαήλ Hazael 935 βασιλέως king * Συρίας of Syria. 2532 και And 2036-* είπεν Ιού Jehu said, 1487 ει If 1510.2.3 έστι [2is 5590-1473 ψυχή υμών 1your soul] 3326 μετ΄ with 1473 εμού me, 3361 μη let there not 1831 εξελθέτω go forth 1537 εκ out of 3588 της the 4172 πόλεως city 1309 διαπεφευγώς any one escaping 3588 του   4198 πορευθήναι to go 2532 και and 518 απαγγείλαι report 1722 εν in * Ιεζραήλ Jezreel.

2 Kings 25:21

  25:21   2532 και And 3817 έπαισεν [4smote 1473 αυτούς 5them 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king * Βαβυλώνος 3of Babylon], 2532 και and 2289-1473 εθανάτωσεν αυτούς killed them 1519 εις in * Ρεβλαθά Riblah 1722 εν in 1093 γη the land * Αιμάθ of Hamath. 2532 και And 599.3 απωκίσθη he resettled * Ιούδας Judah 575 από from 3588 της   1093-1473 γης αυτού its land.

Job 2:7

  2:7   2532 και And 1831 εξήλθεν [3went forth 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil] 575 από from 3588 του the 2962 κυρίου lord, 2532 και and 3817 έπαισε smote 3588 τον   * Ιωβ Job 1668 έλκει [2sore 4190 πονηρώ 1with a severe] 575 από from 4228 ποδών feet 2193 έως unto 2776 κεφαλής head.

Job 4:19

  4:19   3588-1161 τους δε then the ones 2730 κατοικούντας dwelling in 3614 οικίας houses 4080.1 πηλίνας of clay, 1537 εξ of 3739 ων whom 2532 και also 1473 αυτοί we 1537 εκ [2from out of 3588 του 3the 1473 αυτού 4same 4081 πηλού 5mortar 1510.2.4 εσμέν 1are] -- 3817 έπαισεν he smites 1473 αυτούς them 4597 σητός [2of a moth 5158 τρόπον 1in the manner].

Job 5:18

  5:18   1473-1063 αυτός γαρ For he 217.1 αλγείν [2one to ache 4160 ποιεί 1causes], 2532 και and 3825 πάλιν again 600 αποκαθίστησιν he restores; 3817 έπαισε he smites, 2532 και and 3588 αι   5495-1473 χείρες αυτού his hands 2390 ιάσαντο heal.

Job 10:8

  10:8   3588 αι   5495-1473 χείρες σου Your hands 4111 έπλασάν shaped 1473 με me 2532 και and 4160 εποίησάν made 1473 με me; 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 3328 μεταβαλών in turning 1473-3817 με έπαισας you smote me.

Job 16:10

  16:10   185.5 ακίσιν [3points 3788 οφθαλμών 4of his eyes 1724.2 ενήλατο 1he assailed me 3691 οξεί 2with the sharp]; 3817 έπαισέ he smote 1473 με me 1519 εις onto 3588 τα my 1119 γόνατα knees; 3661-1161 ομοθυμαδόν δε and with one accord 2701 κατέδραμον they ran 1909 επ΄ upon 1473 εμοί me.

Isaiah 14:6

  14:6   3960 πατάξας Having struck 1484 έθνος a nation 2372 θυμώ in rage 4127 πληγή [2calamity 446.3 ανιάτω 1with an incurable]; 3817 παίων hitting 1484 έθνος a nation 4127 πληγή with a calamity 2372 θυμόυ of rage, 3739 η which 3756-5339 ουκ εφείσατο he spared not, 373 ανεπαύσατο he rested 3982 πεποιθώς persuading.

Isaiah 14:29

  14:29   3361-2165 μη ευφρανθείητε Be not glad 3588 οι   246-3956 αλλόφυλοι παντες all Philistines, 4937-1063 συνετρίβη γαρ for he broke 3588 ο the 2218 ζυγός yoke 3588 του of the 3817 παίοντος one hitting 1473 υμάς you. 1537-1063 εκ γαρ For from out of 4690 σπέρματος the seed 3789 όφεως of the serpent 1831 εξελεύσεται shall come forth 1549 έκγονα a progeny 785 ασπίδων of asps, 2532 και and 3588 τα   1549-1473 έκγονα αυτών their progeny 1831 εξελεύσονται shall come forth as 3789 όφεις [2serpents 4072 πετώμενοι 1flying].

Jeremiah 5:6

  5:6   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3817 έπαισεν [2smote 1473 αυτούς 3them 3023 λέων 1a lion] 1537 εκ from out of 3588 του the 1409.1 δρυμού forest; 2532 και and 3074 λύκος the wolf 2193 έως [3unto 3588 των   3614 οικιών 4their houses 3645 ωλόθρευσεν 1annihilated 1473 αυτούς 2them]; 2532 και and 3917 πάρδαλις a leopard 1127 εγρηγόρησεν acted vigilant 1909 επί over 3588 τας   4172-1473 πόλεις αυτών their cities. 3956 πάντες All 3588 οι the ones 1607 εκπορευόμενοι going forth 575 απ΄ from 1473 αυτών them 2340 θηρεύσονται shall be hunted; 3754 ότι for 4129 επλήθυναν they multiplied 763-1473 ασεβείας αυτών their impiety, 2480 ίσχυσαν they strengthened 1722 εν in 3588 ταις   654.1-1473 αποστροφαίς αυτών their rejection.

Jeremiah 14:19

  14:19   3361 μη Did 593 αποδοκιμάζων by rejecting 593 απεδοκίμασας you reject 3588 τον   * Ιούδαν Judah? 2532 και and 575 από [3from * Σιών 4Zion 868 απέστη 2removed itself 3588 η   5590-1473 ψυχή σου 1has your soul]? 2444 ινατί Why did 3817 έπαισας you smite 1473 ημάς us, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 1473-2392 ημίν ίασις healing for us? 5278 υπεμείναμεν We waited 1519 εις for 1515 ειρήνην peace, 2532 και but 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 18 αγαθόν good; 1519 εις for 2540 καιρόν a time 2392 ιάσεως of healing, 2532 και but 2400 ιδού behold, 5016 ταραχή only disturbance.

Jeremiah 30:14

  30:14   3956 πάντες all 3588 οι   5384-1473 φίλοι σου your friends 1950 επελάθοντό forgot 1473 σε you; 3766.2 ου μη in no way 1905 επερωτήσουσιν shall they ask, 3754 ότι for 4127 πληγήν [3with a beating 2190 εχθρού 4by the enemy 3817 έπαισά 1I smote 1473 σε 2you], 3809 παιδείαν [2discipline 4731 στερεάν 1even substantial]; 1909 επί [3over 3956 πάσαν 4all 93-1473 αδικίαν σου 5your iniquities 4129 επλήθυναν 2multiplied 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι σου 1your sins].

Lamentations 3:30

  3:30   1325 δώσει He will give 3588 τω [2to the one 3817 παίοντι 3hitting 1473 αυτόν 4him 4600 σιαγόνα 1his cheek]. 5526 χορτασθήσεται He will be filled 3680 ονειδισμών of scornings.

Daniel 8:7

  8:7   2532 και And 1492 είδον I beheld 1473 αυτόν him 5348 φθάνοντα anticipating 2193 έως unto 3588 του the 2919.1 κριού ram, 2532 και and 1805.2 εξηγριώθη he was furiously enraged 4314 προς against 1473 αυτόν him, 2532 και and 3817 έπαισε he hit 3588 τον the 2919.1 κριόν ram, 2532 και and 4937 συνέτριψεν he broke 297 αμφότερα both 3588 τα   2768-1473 κέρατα αυτού of his horns; 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 2479 ισχύς strength 3588 τω to the 2919.1 κριώ ram 3588 του   2476 στήναι to stand 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him; 2532 και and 4495 έρριψεν he tossed 1473 αυτόν him 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground, 2532 και and 4841.1 συνεπάτησεν trampled upon 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756-1510.7.3 ουκ ην there was not 3588 ο   1807 εξαιρούμενος one rescuing 3588 τον the 2919.1 κριόν ram 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός αυτού his hand.

Matthew 26:68

  26:68   3004 λέγοντες saying, 4395 προφήτευσον Prophesy 1473 ημίν to us, 5547 Χριστέ Christ! 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3817 παίσας hitting 1473 σε you?

Mark 14:47

  14:47   1520 εις [3one 1161 δε 1But 5100 τις 2a certain] 3588 των of the ones 3936 παρεστηκότων standing by, 4685 σπασάμενος having unsheathed 3588 την the 3162 μάχαιραν sword, 3817 έπαισεν hit 3588 τον the 1401 δούλον servant 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest, 2532 και and 851 αφείλεν removed 1473 αυτού his 3588 το   5621 ωτίον ear.

Luke 22:64

  22:64   2532 και And 4028-1473 περικαλύψαντες αυτόν having covered him up, 5180 έτυπτον they beat 1473 αυτού his 3588 το   4383 πρόσωπον face, 2532 και and 1905 επηρώτων asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying, 4395 προφήτευσον Prophesy! 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3817 παίσας hitting 1473 σε you?

John 18:10

  18:10   * Σίμων Simon 3767-* ουν Πέτρος Peter then 2192 έχων having 3162 μάχαιραν a sword 1670 είλκυσεν drew 1473 αυτήν it, 2532 και and 3817 έπαισε hit 3588 τον the 3588 του [2of the 749 αρχιερέως 3chief priest 1401 δούλον 1servant], 2532 και and 609 απέκοψεν cut off 1473 αυτού his 3588 το   5621 ωτίον [2ear 3588 το   1188 δεξιόν 1right]. 1510.7.3 ην [5was 1161 δε 1And 3686 όνομα 2the name 3588 τω 3to the 1401 δούλω 4servant] * Μάλχος Malchus.

Revelation 9:5

  9:5   2532 και And 1325 εδόθη was given 1473 αυταίς to them 2443 ίνα that 3361 μη they should not 615 αποκτείνωσιν kill 1473 αυτούς them, 235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 928 βασανίσθωσι they should be tormented 3376 μήνας [2months 4002 πέντε 1five]; 2532 και and 3588 ο   929-1473 βασανισμός αυτών their torment 5613 ως was as 929 βασανισμός the torment 4651 σκορπίου of a scorpion, 3752 όταν whenever 3817 παιση it should smite 444 άνθρωπον a man.