Romans 9

  9:1   225 αλήθειαν [2truth 3004 λέγω 1I speak] 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 3756-5574 ου ψεύδομαι I do not lie, 4828 συμμαρτυρούσης (bearing witness with 1473 μοι me 3588 της   4893-1473 συνειδήσεώς μου is my conscience 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy],)   9:2   3754 ότι that 3077 λύπη [2distress 1473-1510.2.3 μοι εστί 3is with me 3173 μεγάλη 1great], 2532 και and 88 αδιάλειπτος continual 3601 οδύνη grief 3588 τη   2588-1473 καρδία μου in my heart.   9:3   2172-1063 ηυχόμην γαρ For I would make a vow, 1473-1473 αυτός εγώ I myself, 331-1510.1 ανάθεμα είναι to be anathema 575 από from 3588 του the 5547 χριστού Christ 5228 υπέρ for 3588 των   80-1473 αδελφών μου my brethren, 3588 των   4773-1473 συγγενών μου of my relatives 2596 κατά according to 4561 σάρκα flesh;   9:4   3748 οίτινές the ones who 1510.2.6 εισιν are * Ισραηλίται Israelites, 3739 ων whom 3588 η is the 5206 υιοθεσία adoption, 2532 και and 3588 η the 1391 δόξα glory, 2532 και and 3588 αι the 1242 διαθήκαι covenants, 2532 και and 3588 η the 3548 νομοθεσία legislation, 2532 και and 3588 η the 2999 λατρεία service, 2532 και and 3588 αι the 1860 επαγγελίαι promises,   9:5   3739 ων whom 3588 οι are the 3962 πατέρες fathers, 2532 και and 1537 εξ of 3739 ων whom 3588 ο the 5547 χριστός Christ came 3588 το   2596 κατά according to 4561 σάρκα flesh, 3588 ο the one 1510.6 ων being 1909 επί over 3956 πάντων all -- 2316 θεός God 2128 ευλογητός blessed 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons. 281 αμήν Amen.   9:6   3756 ουχ [2not 3634 οίον 3such as 1161 δε 1But] 3754 ότι that 1601 εκπέπτωκεν [4has fallen 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word 3588 του   2316 θεού 3of God]; 3756-1063 ου γαρ for not 3956 πάντες all 3588 οι the ones 1537 εξ of * Ισραήλ Israel 3778 ούτοι are these * Ισραήλ Israel;   9:7   3761 ουδ΄ and not 3754 ότι that 1510.2.6 εισί [3are 4690 σπέρμα 4seed * Αβραάμ 5of Abraham 3956 πάντες 1all 5043 τέκνα 2children]; 235 αλλ΄ but, 1722 εν In * Ισαάκ Isaac 2564 κληθήσεταί [2shall be called 1473 σοι 3to you 4690 σπέρμα 1a seed].   9:8   5123 τουτ΄ έστιν That is to say, 3756 ου not 3588 τα the 5043 τέκνα children 3588 της of the 4561 σαρκός flesh 3778 ταύτα are these 5043 τέκνα children 3588 του   2316 θεού of God; 235 αλλά but 3588 τα the 5043 τέκνα children 3588 της of the 1860 επαγγελίας promise 3049 λογίζεται are imputed 1519 εις for 4690 σπέρμα seed.   9:9   1860-1063 επαγγελίας γαρ For of promise 3588 ο   3056-3778 λόγος ούτος is this word, 2596 κατά According to 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 2064 ελεύσομαι I will come, 2532 και and 1510.8.3 έσται [2will be 3588 τη   * Σάρρα 3to Sarah 5207 υιός 1a son].   9:10   3756 ου [2not 3440 μόνον 3only this 1161 δε 1And], 235 αλλά but 2532 και also * Ρεβέκκα Rebecca 1537 εξ from out of 1520 ενός one 2845 κοίτην marriage-bed 2192 έχουσα had * Ισαάκ Isaac 3588 του   3962-1473 πατρός ημών our father   9:11   3380-1063 μήπω γαρ (for not yet 1080 γεννηθέντων being born, 3366 μηδέ nor 4238 πραξάντων having done 5100 τι anything 18 αγαθόν good 2228 η or 2556 κακόν bad, 2443 ίνα that 3588 η   2596 κατ΄ [3according to 1589 εκλογήν 4choice 3588 του   2316 θεού 2of God 4286 πρόθεσις 1the intention] 3306 μένη should abide, 3756 ουκ not 1537 εξ from 2041 έργων works, 235 αλλ΄ but 1537 εκ of 3588 του the one 2564 καλούντος calling),   9:12   4483 ερρέθη and it was said 1473 αυτή to her 3754 ότι that, 3588 ο The 3173 μείζων greater 1398 δουλεύσει shall serve 3588 τω the 1640 ελάσσονι lesser.   9:13   2531 καθώς As 1125 γέγραπται it has been written, 3588 τον   * Ιακώβ Jacob 25 ηγάπησα I loved, 3588 τον   1161 δε but * Ησαύ Esau 3404 εμίσησα I detested.   9:14   5100 τι What 3767 ούν then 2046 ερούμεν shall we say? 3361 μη There is no 93 αδικία injustice 3844 παρά with 3588 τω   2316 θεώ God? 3361 μη May it not 1096 γένοιτο be.   9:15   3588 τω   1063 γαρ For * Μωσή to Moses 3004 λέγει he says, 1653 ελεήσω I will show mercy on 3739 ον whom 302 αν ever 1653 ελεώ I should show mercy, 2532 και and 3627 οικτειρήσω I shall pity 3739 ον whom 302 αν ever 3627 οικτείρω I should pity.   9:16   686 άρα So 3767 ούν then 3756 ου it is not 3588 του of the one 2309 θέλοντος wanting, 3761 ουδέ nor 3588 του of the one 5143 τρέχοντος running, 235 αλλά but 3588 του of the 1653 ελεούντος showing mercy 2316 θεού of God.   9:17   3004 λέγει [4says 1063 γαρ 1For 3588 η 2the 1124 γραφή 3scripture] 3588 τω to * Φαραώ Pharaoh 3754 ότι that, 1519 εις For 1473-3778 αυτό τούτο this same thing 1825 εξήγειρά I awakened 1473 σε you, 3704 όπως so that 1731 ενδείξωμαι I should demonstrate 1722 εν in 1473 σοι you 3588 την   1411-1473 δύναμίν μου my power, 2532 και and 3704 όπως so that 1229 διαγγελή I should declare 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 1093 γη earth.   9:18   686 άρα So 3767 ούν then 3739 ον whom 2309 θέλει he wants, 1653 ελεεί he shows mercy; 3739-1161 ον δε but whom 2309 θέλει he wants, 4645 σκληρύνει he hardens.   9:19   2046 ερείς You will say 3767 ούν then 1473 μοι to me, 5100 τι Why 2089 έτι yet 3201 μέμφεται does he complain? 3588 τω   1063 γαρ For 1013-1473 βουλήματι αυτού [3his will 5100 τις 1who 436 ανθέστηκεν 2has opposed]?   9:20   3304 μενούνγε Certainly, 5599 ω O 444 άνθρωπε man, 1473 συ [3you 5100 τις 1who 1510.2.2 ει 2are] 3588 ο the one 470 ανταποκρινόμενος answering 3588 τω to 2316 θεώ God? 3361 μη Shall 2046 ερεί [3say 3588 το 1the 4110 πλάσμα 2thing shaped] 3588 τω to the one 4111 πλάσαντι shaping, 5100 τι Why 1473-4160 με εποίησας have you made me 3779 ούτως thus?   9:21   2228 η Or 3756-2192 ουκ έχει has not 1849 εξουσίαν [3authority 3588 ο 1the 2763 κεραμεύς 2potter] 3588 του of the 4081 πηλού clay, 1537 εκ from out of 3588 του the 1473 αυτού same 5445 φυράματος batch, 4160 ποιήσαι to make 3588 ο the one 3303 μεν indeed 1519 εις for 5092 τιμήν [2of honor 4632 σκεύος 1a vessel], 3739-1161 ο δε and the other 1519 εις for 819 ατιμίαν dishonor?   9:22   1487-1161 ει δε And if 2309-3588-2316 θέλων ο θεός God wanting 1731 ενδείξασθαι to demonstrate 3588 την the 3709 οργήν wrath, 2532 και and 1107 γνωρίσαι to make known 3588 το   1415-1473 δυνατόν αυτού his might, 5342 ήνεγκεν he bore 1722 εν with 4183 πολλή much 3115 μακροθυμία leniency 4632 σκεύη vessels 3709 οργής of wrath 2675 κατηρτισμένα being readied 1519 εις for 684 απώλειαν destruction;   9:23   2532 και and 2443 ίνα that 1107 γνωρίση he should make known 3588 τον the 4149 πλούτον riches 3588 της   1391-1473 δόξης αυτού of his glory 1909 επί upon 4632 σκεύη vessels 1656 ελέους of mercy, 3739 α which 4282 προητοίμασεν he prepared beforehand 1519 εις for 1391 δόξαν glory,   9:24   3739 ους whom 2532 και also 2564 εκάλεσεν he called 1473 ημάς us 3756 ου not 3440 μόνον only 1537 εξ from out of * Ιουδαίων Jews, 235 αλλά but 2532 και also 1537 εξ from out of 1484 εθνών the nations,   9:25   5613 ως (as 2532 και also 1722 εν in 3588 τω   * Ωσήε Hosea 3004 λέγει he says, 2564 καλέσω I will call 3588 τον the one 3756 ου not 2992-1473 λαόν μου my people, 2992-1473 λαόν μου My people; 2532 και and 3588 την the one 3756 ουκ not 25 ηγαπημένην being loved, 25 ηγαπημένην One being loved;   9:26   2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place 3739 ου where 4483 ερρέθη it was said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου [2not 2992-1473 λαός μου 3my people 1473 υμείς 1You are], 1563 εκεί there 2564 κληθήσονται they shall be called 5207 υιοί Sons 2316-2198 θεού ζώντος of the living God;   9:27   *-1161 Ησαϊας δε and Isaiah 2896 κράζει cries out 5228 υπέρ over 3588 του   * Ισραήλ Israel, saying, 1437 εάν Though 1510.3 η [6should be 3588 ο 1the 706 αριθμός 2number 3588 των 3of the 5207 υιών 4sons * Ισραήλ 5of Israel] 5613 ως as 3588 η the 285 άμμος sand 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 3588 το the 2640 κατάλειμμα vestige 4982 σωθήσεται shall be preserved,)   9:28   3056 λόγον [3a reckoning 1063 γαρ 1for 4931 συντελών 2completing], 2532 και and 4932 συντέμνων rendering it concise 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness; 3754 ότι that 3056 λόγον [4reckoning 4932 συντετμημένον 3a concise 4160 ποιήσει 2will make 2962 κύριος 1the Lord] 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth.   9:29   2532 και And 2531 καθώς as 4280-* προείρηκεν Ησαϊας Isaiah described before, 1508 ει μη Unless 2962 κύριος the Lord 4519 σαβαώθ of Hosts 1459 εγκατέλιπεν left behind 1473 ημίν for us 4690 σπέρμα a seed, 5613 ως [2as * Σόδομα 3Sodom 302-1096 αν εγενήθημεν 1we would have become], 2532 και and 5613 ως as * Γόμορρα Gomorrah 302-3666 αν ωμοιώθημεν we would be like.   9:30   5100 τι What 3767 ούν then 2046 ερούμεν shall we say? 3754 ότι That 1484 έθνη nations, 3588 τα the ones 3361 μη not 1377 διώκοντα pursuing 1343 δικαιοσύνην righteousness, 2638 κατέλαβε overtook 1343 δικαιοσύνην righteousness; 1343-1161 δικαιοσύνην δε but righteousness, 3588 την the one 1537 εκ of 4102 πίστεως belief.   9:31   *-1161 Ισραήλ δε But Israel, 1377 διώκων pursuing 3551 νόμον a law 1343 δικαιοσύνης of righteousness, 1519 εις [2unto 3551 νόμον 3the law 1343 δικαιοσύνης 4of righteousness 3756-5348 ουκ έφθασε 1attained not].   9:32   1302 διατί Why? 3754 ότι Because 3756 ουκ it was not 1537 εκ of 4102 πίστεως belief, 235 αλλ΄ but 5613 ως as 1537 εξ of 2041 έργων works 3551 νόμου of law. 4350-1063 προσέκοψαν γαρ For they stumbled against 3588 τω the 3037 λίθω stone 3588 του   4348 προσκόμματος of stumbling;   9:33   2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written, 2400 ιδού Behold, 5087 τίθημι I put 1722 εν in * Σιών Zion 3037 λίθον a stone 4348 προσκόμματος of stumbling, 2532 και and 4073 πέτραν a rock 4625 σκανδάλου of offence; 2532 και and 3956 πας every one 3588 ο   4100 πιστεύων trusting 1909 επ΄ upon 1473 αυτώ him 3756 ου shall not 2617 καταισχυνθήσεται be disgraced.