Romans 9:4

  9:4   3748 οίτινές the ones who 1510.2.6 εισιν are * Ισραηλίται Israelites, 3739 ων whom 3588 η is the 5206 υιοθεσία adoption, 2532 και and 3588 η the 1391 δόξα glory, 2532 και and 3588 αι the 1242 διαθήκαι covenants, 2532 και and 3588 η the 3548 νομοθεσία legislation, 2532 και and 3588 η the 2999 λατρεία service, 2532 και and 3588 αι the 1860 επαγγελίαι promises,