Romans 9:16

  9:16   686 άρα So 3767 ούν then 3756 ου it is not 3588 του of the one 2309 θέλοντος wanting, 3761 ουδέ nor 3588 του of the one 5143 τρέχοντος running, 235 αλλά but 3588 του of the 1653 ελεούντος showing mercy 2316 θεού of God.