Romans 9:17

  9:17   3004 λέγει [4says 1063 γαρ 1For 3588 η 2the 1124 γραφή 3scripture] 3588 τω to * Φαραώ Pharaoh 3754 ότι that, 1519 εις For 1473-3778 αυτό τούτο this same thing 1825 εξήγειρά I awakened 1473 σε you, 3704 όπως so that 1731 ενδείξωμαι I should demonstrate 1722 εν in 1473 σοι you 3588 την   1411-1473 δύναμίν μου my power, 2532 και and 3704 όπως so that 1229 διαγγελή I should declare 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 1093 γη earth.