Proverbs 6

  6:1   5207 υιέ O son, 1437 εάν if 1449.1 εγγυήση you should guarantee a loan 4674 σον for your 5384 φίλον friend, 3860 παραδώσεις you shall deliver up 4674 σην your 5495 χείρα hand 2190 εχθρώ to the enemy.   6:2   3803 παγίς [6snare 1063 γαρ 1For 2478 ισχυρά 5are a strong 435 ανδρί 2a man's 3588 τα   2398 ίδια 3own 5491 χείλη 4lips], 2532 και and 234.1 αλίσκεται he is captured 4487 ρήμασιν by the words 2398 ιδίου of his own 4750 στόματος mouth.   6:3   4160 ποίει Do, 5207 υιέ O son, 3739 α what 1473 εγώ I 1473-1781 σοι εντέλλομαι give charge to you, 2532 και and 4982 σώζου preserve yourself! 2240 ήκεις [5you come 1063 γαρ 1For 1519 εις 6into 5495 χείρας 7the hands 2556 κακών 8of evils 1223 διά 2on account of 4674 σον 3your 5384 φίλον 4friend]. 1510.5 ίσθι Be 3361 μη not 1590 εκλυόμενος enfeebled! 3947-1161 παρόξυνε δε but you provoke 2532 και even 3588 τον   5384-1473 φίλον σου your friend 3739 ον whom 1449.1 εγεγγυήσω you guaranteed a loan.   6:4   3361 μη You should not 1325 δως give 5258 ύπνον sleep 4674 σοις to your 3659 όμμασι eyes 3366 μηδέ nor 1963.1 επινυστάξης slumber 4674 σοις to your 991.1 βλεφάροις eyelids,   6:5   2443 ίνα so that 4982 σώζη you should escape 5618 ώσπερ as 1393 δορκάς a doe 1537 εκ from 1029 βρόχων nooses, 2532 και and 5618 ώσπερ as 3732 όρνεον a fowl 1537 εκ from out of 3803 παγίδος a snare.   6:6   1510.5 ίθι Be 4314 προς as 3588 τον the 3463.4 μύρμηκα ant, 5599 ω O 3636 οκνηρέ lazy one, 2532 και and 2206 ζήλωσον be jealous 1492 ιδών beholding 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτού his ways; 2532 και and 1096 γενού become 1565 εκείνου as that one -- 4680 σοφώτερος wiser!   6:7   1565-1063 εκείνω γαρ For to that one 1091-3361 γεωργίου μη there is no farm 5224 υπάρχοντος possession, 3366 μηδέ nor 3588 τον   315 αναγκάζοντα [2one compelling him 2192 έχων 1is he having], 3366 μηδέ nor 5259 υπό [2under 1203 δεσπότην 3a master 1510.6 ων 1is he being].   6:8   2090 ετοιμάζεται He prepares 2330 θέρους [3of summer 3588 την 1the 5160 τροφήν 2nourishment], 4183 πολλήν [3much 5037 τε 1and also 1722 εν 4in 3588 τω 5the 281.1 αμητώ 6harvest 4160 ποιείται 2he prepares] 3588 την for the 3864.3 παράθεσιν fete.   6:9   2193-5100 έως τίνος For how long, 3636 οκνηρέ O lazy one, 2621 κατάκεισαι do you recline? 4219-1161 πότε δε And when 1537 εξ [2from out of 5258 ύπνου 3sleep 1453 εγερθήση 1will you arise]?   6:10   3641 ολίγον A little 3303 μεν then 5258.1 υπνοίς to sleep, 3641-1161 ολίγον δε and a little 2521 κάθησαι you sit down, 3397-1161 μικρόν δε and a little 3573 νυστάζεις you slumber, 3641-1161 ολίγον δε and a little 1723 εναγκαλίζη you fold your arms 5495 χερσί with hands 4738 στήθη to the breasts.   6:11   1534 ειτ΄ So then 1703.1 εμπαραγίνεταί [2comes upon 1473 σοι 3you 5618 ώσπερ 4as 2556 κακός 5an evil 3597.1 οδοιπόρος 6traveler 3588 η   3997.1 πενία 1poverty]; 2532 και and 3588 η   1729.1 ένδεια lack 5618 ώσπερ as 18 αγαθός a good 1407.1 δρομεύς runner.   6:12   435 ανήρ A man, 878 άφρων a fool 2532 και and 3892.1 παράνομος a lawbreaker, 4198 πορεύσεται shall go 3598 οδούς by ways 3756 ουκ not 18 αγαθάς good.   6:13   3588-1161 ο δε And the 1473 αυτός same 1770 εννεύει beckons 3788 οφθαλμώ with the eyes, 4591-1161 σημαίνει δε and makes signs 4228 ποδί with the foot, 1321-1161 διδάσκει δε and teaches 3505.2 νεύμασι with the beckoning 1147 δακτύλων of his fingers.   6:14   1294 διεστραμμένη [3being perverted 1161 δε 1And 2588 καρδία 2a heart] 5044.1 τεκταίνεται contrives 2556 κακά evils; 1722 εν at 3956 παντί all 2540 καιρώ time 3588 ο   5108 τοιούτος such a one 5016 ταραχάς [2disturbances 4921 συνίστησι 1concocts] 4172 πόλει to a city.   6:15   1223 διά On account of 3778 τούτο this 1819.1 εξαπίνης [3suddenly 2064 έρχεται 2comes 3588 η   684-1473 απώλεια αυτού 1his destruction]; 1249.1 διακοπή severance 2532 και and 4936.1 συντριβή [2destruction 446.3 ανίατος 1irretrievable].   6:16   3754 ότι For 5463 χαίρει he rejoices 3956 πάσιν in all things 3739 οις which 3404 μισεί [3detests 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord]; 4937-1161 συντρίβεται δε and he is destroyed 1223 δι΄ because of 167 ακαθαρσίαν uncleanness 5590 ψυχής of soul --   6:17   3788 οφθαλμός [2eye 5197 υβριστού 1an insulting], 1100 γλώσσα [2tongue 94 άδικος 1an unjust], 5495 χείρες hands 1632 εκχέουσαι pouring out 129 αίμα [2blood 1342 δίκαιον 1righteous],   6:18   2532 και and 2588 καρδία a heart 5044.1 τεκταινομένη contriving 3053 λογισμούς [2devices 2556 κακούς 1evil], 2532 και and 4228 πόδες feet 1986.1 επισπεύδοντες hurrying 2554 κακοποιείν to do evil.   6:19   1572 εκκαίει [3kindles 5571 ψευδή 4lying 3144 μάρτυς 2witness 94 άδικος 1An unjust], 2532 και and 1967.2 επιπέμπει brings in addition 2920 κρίσεις judicial cases 303.1 αναμέσον between 80 αδελφών brethren.   6:20   5207 υιέ O son, 5442 φύλασσε guard 3551 νόμους the laws 3962-1473 πατρός σου of your father! 2532 και and 3361-683 μη απώση you should not thrust away 2330.2 θεσμούς the rules 3384-1473 μητρός σου of your mother.   6:21   855.1-1161 άφαψαι δε But affix 1473 αυτούς them 1909 επί upon 4674 ση your 5590 ψυχή soul 1275 διαπαντός always, 2532 και and 1462.2 εγκλοίωσαι bind them with a cord 4012 περί around 4674 σω your 5137 τραχήλω neck!   6:22   2259 ηνίκα When 302 αν ever 4043 περιπατής you should walk, 1863 επάγου bring 1473 αυτήν it, 2532 και and 3326 μετά [2with 1473 σου 3you 1510.5 έστω 1let it be]! 5613-1161 ως δ΄ And when 302 αν ever 2518 καθεύδης you should sleep, 5442 φυλασσέτω let it guard 1473 σε you! 2443 ίνα that 1453 εγειρομένω in arising 4814 συλλαλή it should converse together 1473 σοι with you.   6:23   3754 ότι For 3088 λύχνος [3is a lamp 1785 εντολή 1the commandment 3551 νόμου 2of the law], 2532 και and 5457 φως a light, 2532 και and 3598 οδός a way 2222 ζωής of life, 2532 και and 1650 έλεγχος reproof, 2532 και and 3809 παιδεία instruction;   6:24   3588 του   1314 διαφυλάσσειν to guard 1473 σε you 575 από from 1135 γυναικός [2woman 5220 υπάνδρου 1a married], 2532 και and 575 από from 1227.2 διαβολής the distraction 1100 γλώσσης [2tongue 245 αλλοτρίας 1of a strange].   6:25   5207 υιέ O son, 3361 μη let not 1473-3528 σε νικήση [3overcome you 2566.3 κάλλους 2of beauty 1939 επιθυμία 1the desire], 3366 μηδέ nor 64 αγρευθής [3be caught 4674 σοις 1your 3788 οφθαλμοίς 2eyes] 3366 μηδέ nor 4884 συναρπασθής seized 575 από by 3588 των   1473 αυτής her 991.1 βλεφάρων eyelids.   6:26   5092-1063 τιμή γαρ For the value 4204 πόρνης of a harlot 3745 όση is as much as 2532 και even 1520 ενός one 740 άρτου bread loaf; 1135-1161 γυνή δε and a woman 435 ανδρών [4of men 5093 τιμίας 2the precious 5590 ψυχάς 3souls 64 αγρεύει 1ensnares].   6:27   588.1-5100 αποδήσει τις Shall anyone tie up 4442 πυρ fire 1722 εν in 2859 κόλπω his bosom, 3588 τα   1161 δε and 2440 ιμάτια his garments 3756 ου not 2618 κατακαύσει incinerate?   6:28   2228 η Or 4043-5100 περιπατήσει τις shall anyone walk 1909 επ΄ upon 440 ανθράκων coals 4442 πυρός of fire, 3588 τους   1161 δε and 4228 πόδας his feet 3756 ου shall not 2618 κατακαύσει incinerate.   6:29   3779 ούτως So 3588 ο the 1525 εισελθών one entering 4314 προς to 1135 γυναίκα [2woman 5220 ύπανδρον 1a married]; 3756 ουκ he shall not 121.1 αθωωθήσεται be acquitted, 3761 ουδέ nor 3956 πας any one 3588 ο   680 απτόμενος touching 1473 αυτής her.   6:30   3756 ου It is not 2298 θαυμαστόν a wonder 1437 εάν if 234.1-5100 αλώ τις any be captured 2813 κλέπτων stealing; 2813-1063 κλέπτει γαρ for he steals 2443 ίνα that 1705 εμπλήση he should fill up 5590 ψυχήν his soul 3983 πεινώσαν when hungering;   6:31   1437-1161 εάν δε but if 234.1 αλώ he should be captured 661 αποτίσει he shall pay 2035.3 επταπλάσια seven-fold, 2532 και and 3956 πάντα [4all 3588 τα   5224-1473 υπάρχοντα αυτού 5his possessions 1325 δους 3by giving 4506 ρύσεταί 1shall rescue 1438 εαυτόν 2himself].   6:32   3588-1161 ο δε But the 3432 μοιχός adulterer, 1223 δι΄ through 1729.1 ένδειαν lack 5424 φρενών of sense, 684 απώλειαν [2destruction 3588 τη   5590-1473 ψυχή αυτού 3for his soul 4046 περιποιείται 1procures].   6:33   3601-5037 οδύνας τε Both griefs 2532 και and 819 ατιμίας dishonor 5297 υποφέρει he suffers, 3588 το   1161 δε and 3681-1473 όνειδος αυτού his scorn 3756 ουκ shall not 1813 εξαλειφθήσεται be wiped away 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   6:34   3324 μεστός [4is full 1063 γαρ 1For 2205 ζήλου 5of zeal 2372 θυμός 2the rage 435-1473 ανδρός αυτής 3of her husband]; 3756 ου he will not 5339 φείσεται spare 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2920 κρίσεως of judgment.   6:35   3756 ουκ He will not 465.1 ανταλλάξεται bargain 3762 ουδενός for any 3083 λύτρου ransom 3588 την   2189 έχθραν of his hatred, 3762.1 ουδέ μη nor 1262 διαλυθή part 4183 πολλών by many 1435 δώρων gifts.