Proverbs 6:3

  6:3   4160 ποίει Do, 5207 υιέ O son, 3739 α what 1473 εγώ I 1473-1781 σοι εντέλλομαι give charge to you, 2532 και and 4982 σώζου preserve yourself! 2240 ήκεις [5you come 1063 γαρ 1For 1519 εις 6into 5495 χείρας 7the hands 2556 κακών 8of evils 1223 διά 2on account of 4674 σον 3your 5384 φίλον 4friend]. 1510.5 ίσθι Be 3361 μη not 1590 εκλυόμενος enfeebled! 3947-1161 παρόξυνε δε but you provoke 2532 και even 3588 τον   5384-1473 φίλον σου your friend 3739 ον whom 1449.1 εγεγγυήσω you guaranteed a loan.