Matthew 14

  14:1   1722 εν In 1565 εκείνω that 3588 τω   2540 καιρώ time 191 ήκουσεν [4heard * Ηρώδης 1Herod 3588 ο 2the 5076 τετράρχης 3tetrarch] 3588 την the 189 ακοήν report * Ιησού of Jesus.   14:2   2532 και And 2036 είπε he said 3588 τοις to 3816-1473 παισίν αυτού his servants, 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is * Ιωάννης John 3588 ο the 910 βαπτιστής Baptist; 1473 αυτός he 1453 ηγέρθη is risen 575 από from 3588 των the 3498 νεκρών dead; 2532 και and 1223 διά because of 3778 τούτο this 3588 αι the 1411 δυνάμεις works of power 1754 ενεργούσιν are exerted 1722 εν in 1473 αυτώ him.   14:3   3588 ο   1063 γαρ For * Ηρώδης Herod 2902 κρατήσας having held 3588 τον   * Ιωάννην John, 1210 έδησεν bound 1473 αυτόν him 2532 και and 5087 έθετο put him 1722 εν in 5438 φυλακή prison, 1223 διά on account of * Ηρωδιάδα Herodias 3588 την the 1135 γυναίκα wife * Φιλίππου of Philip 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother.   14:4   3004 έλεγε [3said 1063 γαρ 1For 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Ιωάννης 2John], 3756-1832 ουκ έξεστί It is not allowed 1473 σοι to you 2192 έχειν to have 1473 αυτήν her.   14:5   2532 και And 2309 θέλων wanting 1473-615 αυτόν αποκτείναι to kill him, 5399 εφοβήθη he feared 3588 τον the 3793 όχλον multitude, 3754 ότι for 5613 ως [3as 4396 προφήτην 4a prophet 1473 αυτόν 2him 2192 είχον 1they held].   14:6   1077-1161 γενεσίων δε And a birthday 71 αγομένων being celebrated 3588 του   * Ηρώδου of Herod, 3738 ωρχήσατο [4danced 3588 η 1the 2364 θυγάτηρ 2daughter 3588 της   * Ηρωδιάδος 3of Herodias] 1722 εν in 3588 τω the 3319 μέσω midst, 2532 και and 700 ήρεσε she pleased 3588 τω   * Ηρώδη Herod.   14:7   3606 όθεν Whereupon 3326 μεθ΄ with 3727 όρκου an oath 3670 ωμολόγησεν he acknowledged 1473-1325 αυτή δούναι to give to her 3739 ο what 1437 εάν ever 154 αιτήσηται she asked.   14:8   3588-1161 η δε And she, 4264 προβιβασθείσα being forced 5259 υπό by 3588 της   3384-1473 μητρός αυτής her mother -- 1325 δος Give 1473 μοι to me, 5346 φησίν she says, 5602 ώδε here 1909 επί upon 4094 πίνακι a platter 3588 την the 2776 κεφαλήν head * Ιωάννου of John 3588 του the 910 βαπτιστού Baptist!   14:9   2532 και And 3076 ελυπήθη [3fretted 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 1223-1161 διά δε but on account of 3588 τους the 3727 όρκους oaths, 2532 και and 3588 τους the ones 4873 συνανακειμένους reclining together with him, 2753 εκέλευσεν he bid 1325 δοθήναι it to be given.   14:10   2532 και And 3992 πέμψας having sent forth, 607 απεκεφάλισε he beheaded 3588 τον   * Ιωάννην John 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison.   14:11   2532 και And 3588 η   2776 κεφαλή αυτού his head 5342 ηνέχθη was brought 1909 επί upon 4094 πίνακι a platter, 2532 και and 1325 εδόθη was given 3588 τω to the 2877 κορασίω young woman. 2532 και And 5342 ήνεγκε she brought it 3588 τη to 3384-1473 μητρί αυτής her mother.   14:12   2532 και And 4334 προσελθόντες [2having come 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples] 142 ήραν carried 3588 το the 4983 σώμα body, 2532 και and 2290 έθαψαν buried 1473 αυτό it. 2532 και And 2064 ελθόντες having come, 518 απήγγειλαν they reported 3588 τω to * Ιησού Jesus.   14:13   2532 και And 191 ακούσας [2having heard 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 402 ανεχώρησεν withdrew 1564 εκείθεν from there 1722 εν in 4143 πλοίω a boat 1519 εις unto 2048 έρημον a desolate 5117 τόπον place 2596-2398 κατ΄ ιδίαν in private. 2532 και And 191 ακούσαντες having heard, 3588 οι the 3793 όχλοι multitudes 190 ηκολούθησαν followed 1473 αυτώ him 3979 πεζή on foot 575 από from 3588 των the 4172 πόλεων cities.   14:14   2532 και And 1831 εξελθών having come forth, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 1492 είδε beheld 4183 πολύν a great 3793 όχλον multitude, 2532 και and 4697 εσπλαγχνίσθη he was moved with compassion 1909 επ΄ over 1473 αυτοίς them, 2532 και and 2323 εθεράπευσε he cured 3588 τους   732-1473 αρρώστους αυτών their ill ones.   14:15   3798-1161 οψίας δε And evening 1096 γενομένης having become, 4334 προσήλθον there came forward 1473 αυτώ to him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples, 3004 λέγοντες saying, 2048-1510.2.3 έρημός εστιν [3is desolate 3588 ο 1The 5117 τόπος 2place], 2532 και and 3588 η the 5610 ώρα hour 2235 ήδη already 3928 παρήλθεν went by; 630 απόλυσον dismiss 3588 τους the 3793 όχλους multitudes, 2443 ίνα that 565 απελθόντες having gone forth 1519 εις into 3588 τας the 2968 κώμας towns 59 αγοράσωσιν they should buy 1438-1033 εαυτοίς βρώματα foods for themselves!   14:16   3588 ο   1161 δε But * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου No 5532 χρείαν need 2192 έχουσιν do they have 565 απελθείν to go forth, 1325 δότε you give 1473 αυτοίς to them 1473 υμείς yourselves 2068 φαγείν something to eat!   14:17   3588-1161 οι δε And they 3004 λέγουσιν say 1473 αυτώ to him, 3756 ουκ We do not 2192 έχομεν have anything 5602 ώδε here 1508 ει μη except for 4002 πέντε five 740 άρτους bread loaves 2532 και and 1417 δύο two 2486 ιχθύας fishes.   14:18   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said, 5342 φέρετέ Bring 1473-1473 μοι αυτούς them to me 5602 ώδε here!   14:19   2532 και And 2753 κελεύσας having bid 3588 τους the 3793 όχλους multitudes 347 ανακλιθήναι to lie down 1909 επί upon 3588 τους the 5528 χόρτους grass, 2532 και and 2983 λαβών having taken 3588 τους the 4002 πέντε five 740 άρτους bread loaves, 2532 και and 3588 τους the 1417 δύο two 2486 ιχθύας fishes, 308 αναβλέψας having looked up 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2127 ευλόγησε he blessed. 2532 και And 2806 κλάσας having broken, 1325 έδωκε he gave 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples 3588 τους the 740 άρτους bread loaves, 3588-1161 ο δε and the 3101 μαθηταί disciples 3588 τοις to the 3793 όχλοις multitudes.   14:20   2532 και And 2068-3956 έφαγον πάντες all ate 2532 και and 5526 εχορτάσθησαν were filled. 2532 και And 142 ήραν they lifted 3588 το the 4052 περισσεύον abounding 3588 των   2801 κλασμάτων pieces -- 1427 δώδεκα twelve 2894 κοφίνους hampers 4134 πλήρεις full.   14:21   3588-1161 οι δε And the ones 2068 εσθίοντες having eaten 1510.7.6 ήσαν were 435 άνδρες [3men 5616 ωσεί 1about 4000 πεντακισχίλιοι 2five thousand], 5565 χωρίς apart from 1135 γυναικών women 2532 και and 3813 παιδίων children.   14:22   2532 και And 2112 ευθέως immediately 315 ηνάγκασεν [2compelled 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples 1684 εμβήναι to step 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 2532 και and 4254 προάγειν to lead before 1473 αυτόν him 1519 εις unto 3588 το the 4008 πέραν other side, 2193 εώς until 3739 ου of which 630 απολύση he should dismiss 3588 τους the 3793 όχλους multitudes.   14:23   2532 και And 630 απολύσας having dismissed 3588 τους the 3793 όχλους multitudes, 305 ανέβη he ascended 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private 4336 προσεύξασθαι to pray. 3798-1161 οψίας δε And evening 1096 γενομένης being come, 3441 μόνος [3alone 1510.7.3 ην 1he was 1563 εκεί 2there].   14:24   3588-1161 το δε And the 4143 πλοίον boat 2235 ήδη [2already 3319 μέσον 3in the midst 3588 της 4of the 2281 θαλάσσης 5sea 1510.7.3 ην 1was], 928 βασανιζόμενον being tormented 5259 υπό by 3588 των the 2949 κυμάτων waves; 1510.7.3 ην [4was 1063 γαρ 1for 1727 εναντίος 5adverse 3588 ο 2the 417 άνεμος 3wind].   14:25   5067-1161 τετάρτη δε And the fourth 5438 φυλακή watch 3588 της of the 3571 νυκτός night 565 απήλθε [2went forth 4314 προς 3to 1473 αυτούς 4them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 4043 περιπατών walking 1909 επί upon 3588 της the 2281 θαλάσσης sea.   14:26   2532 και And 1492 ιδόντες [3seeing 1473 αυτόν 4him 3588 οι 1the 3101 μαθηταί 2disciples 1909 επί 6upon 3588 την 7the 2281 θάλασσαν 8sea 4043 περιπατούντα 5walking] 5015 εταράχθησαν were disturbed, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 5326-1510.2.3 φάντασμά εστι It is a phantom! 2532 και And 575 από from 3588 του the 5401 φόβου fear 2896 έκραξαν they cried out.   14:27   2112-1161 ευθέως δε And immediately 2980 ελάλησεν [2spoke 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3004 λέγων saying, 2293 θαρσείτε Courage! 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 3361 μη do not 5399 φοβείσθε be fearful!   14:28   611-1161 αποκριθείς δε And responding 1473 αυτώ to him, 3588 ο   * Πέτρος Peter 2036 είπε said, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει if 1473-1510.2.2 συ ει you are he, 2753 κέλευσόν bid 1473 με me 4314 προς to 1473-2064 σε ελθείν come to you 1909 επί upon 3588 τα the 5204 ύδατα waters!   14:29   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said, 2064 ελθέ Come! 2532 και And 2597 καταβάς [2descending 575 από 3from 3588 του 4the 4143 πλοίου 5boat 3588 ο   * Πέτρος 1Peter] 4043 περιεπάτησεν walked 1909 επί upon 3588 τα the 5204 ύδατα waters 2064 ελθείν to go 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus.   14:30   991-1161 βλέπων δε But seeing 3588 τον the 417 άνεμον [2wind 2478 ισχυρόν 1strong], 5399 εφοβήθη he feared. 2532 και And 756 αρξάμενος beginning 2670 καταποντίζεσθαι to sink, 2896 έκραξε he cried out, 3004 λέγων saying, 2962 κύριε O Lord, 4982 σώσόν save 1473 με me!   14:31   2112-1161 ευθέως δε And immediately 3588 ο   * Ιησούς Jesus 1614 εκτείνας having stretched out 3588 την the 5495 χείρα hand 1949 επελάβετο took hold of 1473 αυτού him, 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 3640 ολιγόπιστε O one of little belief, 1519 εις for 5100 τι why 1365 εδίστασας did you hesitate?   14:32   2532 και And 1684-1473 εμβάντων αυτών of their stepping 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 2869 εκόπασεν [3abated 3588 ο 1the 417 άνεμος 2wind].   14:33   3588-1161 οι δε And the ones 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat 2064 ελθόντες having come 4352 προσεκύνησαν did obeisance to 1473 αυτώ him, 3004 λέγοντες saying, 230 αληθώς Truly 2316 θεού [3of God 5207 υιός 2son 1510.2.2 ει 1you are].   14:34   2532 και And 1276 διαπεράσαντες having passed through, 2064 ήλθον they came 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην land * Γεννησαρέτ of Gennesaret.   14:35   2532 και And 1921 επιγνόντες having recognized 1473 αυτόν him, 3588 οι the 435 άνδρες men 3588 του   5117-1565 τόπου εκείνου of that place 649 απέστειλαν sent 1519 εις into 3650 όλην all 3588 την   4066 περίχωρον [2round about place 1565 εκείνην 1that], 2532 και and 4374 προσήνεγκαν they brought 1473 αυτώ to him 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2560 κακώς [2illnesses 2192 έχοντας 1having].   14:36   2532 και And 3870 παρεκάλουν they enjoined 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 3440 μόνον only 680 άψωνται they might touch 3588 του the 2899 κρασπέδου decorative hem 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού of his cloak. 2532 και And 3745 όσοι as many as 680 ήψαντο touched 1295 διεσώθησαν were delivered.