Ezekiel 36

  36:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επί against 3588 τα the 3735 όρη mountains * Ισραήλ of Israel! 2532 και and 2036 ειπέ say 3588 τοις to the 3735 όρεσιν mountains * Ισραήλ of Israel! 191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord!   36:2   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 438.1 ανθ΄ ου Because 2036 είπεν [3said 1473 υμάς 4against you 3588 ο 1the 2190 εχθρός 2enemy], 2103.1 εύγε Well done, 2048 έρημα [3desolate places 166 αιώνια 2the eternal 1519 εις 1for now 2697-1473 κατάσχεσιν ημίν 5our possession 1096 εγενήθη 4became].   36:3   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 4395 προφήτευσον prophesy 2532 και and 2036 ειπέ say! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 473 αντί Because 3588 του   818-1473 ατιμασθήναι υμάς of you being dishonored, 2532 και and 3404-1473 μισηθήναι υμάς being detested 5259 υπό by 3588 των the ones 2945 κύκλω round about 1473 υμών you, 3588 του   1510.1-1473 είναι υμάς for you to be 1519 εις for 2697 κατάσχεσιν a possession 3588 τοις to the 3062 λοιποίς rest 1484 έθνεσι of the nations, 2532 και and 305 ανέβητε you ascended 2980.1 λάλημα [2of discussion 1100 γλώσση 1as a tongue], 2532 και and 3679.1 ονειδισμός a scorn 1484 έθνεσι to nations.   36:4   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3735 όρη O mountains * Ισραήλ of Israel, 191 ακούσατε hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord. 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 τοις to the 3735 όρεσι mountains, 2532 και and 3588 τοις to the 1015 βουνοίς hills, 2532 και and 3588 τοις to the 5493 χειμάρροις rushing streams, 2532 και and 3588 ταις to the 5327 φάραγξι ravines, 2532 και and 3588 τοις to the 1830.2 εξηρημωμένοις places being made quite desolate, 2532 και and 853 ηφανισμένοις being obliterated, 2532 και and 3588 ταις to the 4172 πόλεσι cities 3588 ταις   1459 εγκαταλελειμμέναις being abandoned, 2532 και and 1096 εγένοντο became 1519 εις for 4307.2 προνομήν plunder 2532 και and 1519 εις for 2662.1 καταπάτημα trampling 3588 τοις to the 2641 καταλειφθείσιν [3being left behind 1484 έθνεσι 2nations 4033.1 περικύκλω 1surrounding].   36:5   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 2229 ημήν Assuredly 1722 εν by 4442 πυρί fire 2372-1473 θυμού μου of my rage 2980 ελάλησα I spoke 1909 επί against 3588 τα the 3062 λοιπά remaining 1484 έθνη nations, 2532 και and 1909 επί against 3588 την   *-3956 Ιδουμαίαν πάσαν all Edom; 3754 ότι for 1325 έδωκαν they gave 3588 την   1093-1473 γην μου my land 1438 εαυτοίς to themselves 1519 εις for 2697 κατάσχεσιν a possession 3326 μετ΄ with 2167 ευφροσύνης gladness, 818 ατιμάσαντες dishonoring 5590 ψυχάς lives, 3588 του   853 αφανίσαι to obliterate 1722 εν in 4307.2 προνομή plunder.   36:6   1223 διά On account 3778 τούτο of this, 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επί over 3588 την the 1093 γην land 3588 του   * Ισραήλ of Israel! 2532 και and 2036 ειπέ say 3588 τοις to the 3735 όρεσι mountains, 2532 και and 3588 τοις to the 1015 βουνοίς hills, 2532 και and 3588 ταις to the 5327 φάραγξι ravines, 2532 και and 3588 ταις to the 3486.1 νάπαις groves! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord; 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1722 εν in 3588 τω   2205-1473 ζήλω μου my zeal 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   2372-1473 θυμώ μου my rage 2980 ελάλησα spoke 473 αντί against 3588 του   3680-1473 ονειδισμού σου your scorning 3739 ον which 1484 έθνη nations 5342 ήνεγκαν bore 1473 υμίν to you.   36:7   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 1473 εγώ I 142 αρώ shall lift 3588 την   5495-1473 χείρά μου my hand 1909 επί against 3588 τα the 1484 έθνη nations, 3588 τα the ones 4033.1 περικύκλω surrounding 1473 υμών you; 3778 ούτοι these 3588 την   819-1473 ατιμίαν αυτών [2their dishonor 2983 λήψονται 1shall bear].   36:8   1473-1161 υμών δε But your 3735 όρη [6O mountains * Ισραήλ 7of Israel 3588 την   4718 σταφυλήν 1grape 2532 και 2and 3588 τον   2590-1473 καρπόν υμών 3your fruit 2719 καταφάγεται 5shall eat 2992-1473 λαός μου 4my people]; 3754 ότι for 1679 ελπίζουσι they are hoping 3588 του   2064 ελθείν to come.   36:9   3754 ότι For 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I am 1909 εφ΄ for 1473 υμάς you, 2532 και and 1914 επιβλέψω I will look 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you, 2532 και and 2716 κατεργασθήσεσθε you shall be worked 2532 και and 4687 σπαρήσεσθε sown.   36:10   2532 και And 4129 πληθυνώ I will multiply 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 444 ανθρώπους men, 3956 παν all 3624 οίκον the house * Ισραήλ of Israel 1519 εις to 5056 τέλος the end. 2532 και And 2730 κατοικηθήσονται [3shall be inhabited 3588 αι 1the 4172 πόλεις 2cities], 2532 και and 3588 η the place 2049 ηρημωμένη being made desolate 3618 οικοδομηθήσεται shall be built.   36:11   2532 και And 4129 πληθυνώ I will multiply 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 444 ανθρώπους men 2532 και and 2934 κτήνη cattle; 2532 και and 4129 πληθυνθήσονται they shall be multiplied, 2532 και and 837 αυξηθήσονται they shall be increased. 2532 και And 2733.1 κατοικιώ I will settle 1473 υμάς you 5613 ως as 3588 το the time 1722 εν in 746-1473 αρχή υμών your beginning. 2532 και And 2095 ευ [3good 4160 ποιήσω 1I will do 1473 υμάς 2you] 5618 ώσπερ as 3588 τα the things 1715 έμπροσθεν prior 1473 υμών of you. 2532 και And 1097 γνώσεσθε you shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord.   36:12   2532 και And 1080 γεννήσω I will engender 1909 εφ΄ unto 1473 υμάς you 444 ανθρώπους men 473 αντί against 3588 του   2992-1473 λαού μου my people * Ισραήλ Israel; 2532 και and 2816 κληρονομήσουσιν they shall inherit 1473 υμάς you, 2532 και and 1510.8.5 έσεσθε you will be 1473 αυτοίς to them 1519 εις for 2697 κατάσχεσιν a possession, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4369 προστεθήτε shall you be added 2089 έτι still 815.1 ατεκνωθήναι to be made childless 575 απ΄ of 1473 αυτών them.   36:13   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 446.2 ανθ΄ ων Because 2036 είπάν they said 1473 σοι to you, 2719 κατεσθίουσα O her devouring 444 ανθρώπους men, 2532 και and 815.1 ητεκνωμένη [2made childless 5259 υπό 3by 3588 του   1484-1473 έθνους σου 4your nation 1096 εγένου 1you were].   36:14   1223 διά On account of 3778 τούτο this 444 ανθρώπους [3men 3765 ουκέτι 1no longer 2068 φάγεσαι 2shall you devour], 2532 και and 3588 το   1484-1473 έθνος σου [2your nation 3756-815.1 ουκ ατεκνώσεις 1you shall not make] childless 2089 έτι any more, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.   36:15   2532 και And 3756-191 ουκ ακουσθήσεται [3shall not be heard 3765 ουκέτι 4any longer 1909 εφ΄ 5against 1473 υμάς 6you 819 ατιμία 1dishonor 1484 εθνών 2of nations]. 2532 και And 3680 ονειδισμόν the scorning 2992 λαών of peoples 3766.2 ου μη no way 399 ανενέγκητε shall you bear 2089 έτι any more, 2532 και and 3588 το   1484-1473 έθνος σου your nation 3756-815.1 ουκ ατεκνωθήσεται shall not be childless 2089 έτι still, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord.   36:16   2532 και And 1096 εγένετο [3came 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to 1473 με me, 3004 λέγων saying,   36:17   5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 3624 οίκος the house * Ισραήλ of Israel 2730 κατώκησεν dwelt 1909 επί upon 3588 της   1093-1473 γης αυτών their land, 2532 και and 3392 εμίαναν they defiled 1473 αυτήν it 1722 εν by 3588 τη   3598-1473 οδώ αυτών their way, 2532 και and 1722 εν by 3588 ταις   167-1473 ακαθαρσίαις αυτών their uncleannesses; 2532 και and 2596 κατά according to 3588 την the 167 ακαθαρσίαν uncleanness 3588 της   599.8 αποκαθημένης of a woman sitting apart 1096 εγενήθε was 3588 η   3598-1473 οδος αυτών their way 4253 προ before 4383-1473 προσώπου μου my face.   36:18   2532 και And 1632 εξέχεα I poured out 3588 τον   2372-1473 θυμόν μου my rage 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 473 αντί for 3588 του the 129 αίματος blood 3739 ου of which 1632 εξέχεον they poured out 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην land; 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   946-1473 βδελύγμασιν αυτών their abominations 3435 εμόλυναν they tainted 1473 αυτήν it.   36:19   2532 και And 1289 διέσπειρα I scattered 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2532 και and 3039 ελίκμησα winnowed 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 τας the 5561 χώρας places. 2596 κατά According to 3588 την   3598-1473 οδόν αυτών their way 2532 και and 2596 κατά according to 3588 την   266-1473 αμαρτίαν αυτών their sin 2919 έκρινα I judged 1473 αυτούς them.   36:20   2532 και And 1525 εισήλθον they entered 1519 εις unto 3588 τα the 1484 έθνη nations 3739 ου of which 1525 εισήλθον they entered 1563 εκεί there. 2532 και And 953 εβεβήλωσαν they profaned 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 μου 1my 3588 το   39 άγιον 2holy] 1722 εν in 3588 τω the 3004 λέγεσθαι saying 1473 αυτούς of them, 2992 λαός [2the people 2962 κυρίου 3of the lord 3778 ούτοι 1These are], 2532 και and 1537 εκ [2from out of 3588 της   1093-1473 γης αυτού 3his land 1831 εξεληλύθασι 1they went forth].   36:21   2532 και And 5339 εφεισάμην I spared 1473 αυτών them 1223 διά on account of 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 μου 1my 3588 το   39 άγιον 2holy], 3739 ο which 953 εβεβήλωσαν [3profaned 3624 οίκος 1the house * Ισραήλ 2of Israel] 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations 3739 ου of which 1525 εισήλθοσαν they entered 1563 εκεί there.   36:22   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2036 είπον say 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 3756 ουχ Not 1473 υμίν to you 1473 εγώ do I 4160 ποιώ act, 3624 οίκος O house * Ισραήλ of Israel, 235 αλλά but 1223 διά because of 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 μου 1my 3588 το   39 άγιον 2holy] 3739 ο which 953 εβεβηλώσατε you profaned 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations 3739 ου of which 1525 εισήλθετε you entered 1563 εκεί there.   36:23   2532 και And 37 αγιάσω I will sanctify 3588 το   3686 όνομά [3name 1473 μου 1my 3588 το   3173 μέγα 2great] 3588 το   953 βεβηλωθέν being profaned 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations, 3739 ο which 953 εβεβηλώσατε you profaned 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them. 2532 και And 1097 γνώσονται [3shall know 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations] 3754 ότι that 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 2962 κύριος the lord, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord, 1722 εν in 3588 τω   37-1473 αγιασθήναί με my being sanctified 1722 εν among 1473 υμίν you 2596 κατ΄ before 3788-1473 οφθαλμούς αυτών their eyes.   36:24   2532 και And 2983 λήψομαι I will take 1473 υμάς you 1537 εκ from out of 3588 των the 1484 εθνών nations, 2532 και and 119.1 αθροίσω I will gather 1473 υμάς you 1537 εκ from out of 3956 πασών all 3588 των the 1049.2 γαιών lands, 2532 και and 1521 εισάξω I will bring 1473 υμάς you 1519 εις into 3588 την   1093-1473 γην υμών your land.   36:25   2532 και And 4468.3 ρανώ I will sprinkle 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 2513 καθαρόν clean 5204 ύδωρ water, 2532 και and 2511 καθαρισθήσεσθε you shall be cleansed 575 από from 3956 πασών all 3588 των   167-1473 ακαθαρσιών υμών your uncleannesses; 2532 και and 575 από [3from 3956 πάντων 4all 3588 των   1497 ειδώλων υμών 5your idols 2511 καθαριώ 1I will cleanse 1473 υμάς 2you].   36:26   2532 και And 1325 δώσω I will put 1473 υμίν in you 2588 καρδίαν [2heart 2537 καινήν 1a new], 2532 και and 4151 πνεύμα [3spirit 2537 καινόν 2a new 1325 δώσω 1I will put] 1722 εν in 1473 υμίν you, 2532 και and 851 αφελώ I will remove 3588 την the 2588 καρδίαν [2heart 3588 την   3035 λιθίνην 1stone] 1537 εκ from 3588 της   4561-1473 σαρκός υμών your flesh, 2532 και and 1325 δώσω I will give 1473 υμίν to you 2588 καρδίαν a heart 4560 σαρκίνην of flesh.   36:27   2532 και And 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου [2my spirit 1325 δώσω 1I will put] 1722 εν in 1473 υμίν you, 2532 και and 4160 ποιήσω I shall make it 2443 ίνα that 1722 εν [2by 3588 τοις   1345-1473 δικαιώμασί μου 3my ordinances 4198 πορεύησθε 1you shall go], 2532 και and 3588 τα   2917 κρίματά μου [2my judgments 5442 φυλάξησθε 1you shall keep], 2532 και and 4160 ποιήσητε you shall observe 1473 αυτά them.   36:28   2532 και And 2730 κατοικήσετε you shall dwell 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 3739 ης which 1325 έδωκα I gave 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν υμών your fathers; 2532 και and 1510.8.5 έσεσθέ you will be 1473 μοι to me 1519 εις for 2992 λαόν a people, 2532 και and 1473 εγώ I 1510.8.1 έσομαι will be 1473 υμίν to you 1519 εις for 2316 θεόν God.   36:29   2532 και And 4982 σώσω I will deliver 1473 υμάς you 1537 εκ from out of 3956 πασών all 3588 των   167-1473 ακαθαρσιών υμών your uncleannesses. 2532 και And 2564 καλέσω I will call for 3588 τον the 4621 σίτον grain, 2532 και and 4129 πληθυνώ I will multiply 1473 αυτόν it, 2532 και and 3756 ου I will not 1325 δώσω appoint 1909 εφ΄ [2unto 1473 υμάς 3you 3042 λιμόν 1famine].   36:30   2532 και And 4129 πληθυνώ I will multiply 3588 τον the 2590 καρπόν fruit 3588 του of the 3586 ξύλου tree, 2532 και and 3588 τα the 1081 γεννήματα produce 3588 του of the 68 αγρού field, 3704-302 όπως αν so that 3361-2983 μη λάβητε you should not take 2089 έτι still 3680 ονειδισμόν the scorn 3042 λιμού of famine 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations.   36:31   2532 και And 3403 μνησθήσεσθε you shall remember 3588 τας   3598 οδούς [3ways 1473 υμών 1your 3588 τας   4190 πονηράς 2evil], 2532 και and 3588 τα   2006.1-1473 επιτηδεύματα υμών your practices, 3588 τα the ones 3361 μη not 18 αγαθά good. 2532 και And 4360 προσοχθιείτε you shall loathe 2596-4383 κατά πρόσωπον in front 1473 αυτών of them 1722 εν in 3588 ταις   458 ανομίαις υμών your lawless deeds, 2532 και and 1909 επί for 3588 τοις   946-1473 βδελύγμασιν υμών your abominations.   36:32   3756 ου Not 1223 δι΄ for 1473 υμάς your sakes 1473-4160 εγώ ποιώ do I do this, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord, 1110 γνωστόν [2made known 1510.2.3 εστιν 1it is 1473 υμίν 3to you]. 153 αισχύνθητε Be ashamed 2532 και and 1788 εντράπητε feel remorse 1537 εκ for 3588 των   3598-1473 οδών υμών your ways, 3624 οίκος O house * Ισραήλ of Israel!   36:33   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 1722 εν In 2250 ημέρα the day 3739 η in which 2511 καθαριώ I shall cleanse 1473 υμάς you 1537 εκ from out of 3956 πασών all 458-1473 ανομιών υμών your lawless deeds, 2532 και even 2733.1 κατοικιώ I will settle 3588 τας the 4172 πόλεις cities 2532 και and 3618 οικοδομηθήσονται [2shall be built up 2048 έρημοι 1desolate places].   36:34   2532 και And 3588 η the 1093 γη land 853 ηφανισμένη having been obliterated 2038 εργασθήσεται shall be worked; 446.2 ανθ΄ ων for reason 3754 ότι that 853 ηφανισμένη being obliterated 2596 κατ΄ according to 3788 οφθαλμούς the eyes 3956 παντός of all 3937.1 παροδεύοντος traveling by.   36:35   2532 και And 2046 ερούσιν they shall say, 3588 η   1093-1565 γη εκείνη That land, 3588 η the one 853 ηφανισμένη being obliterated 1096 εγενήθη was become 5613 ως as 2779 κήπος a garden 5172 τρυφής of luxury; 2532 και and 3588 αι the 4172 πόλεις cities -- 3588 αι the 2048 έρημοι desolate 2532 και and 853 ηφανισμέναι ones having been obliterated, 2532 και and 2679 κατεσκαμμέναι having been razed, 3793.1 οχυραί [2fortified 2523 εκάθισαν 1they sat].   36:36   2532 και And 1097 γνώσονται [3shall know 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations], 3745 όσα as many as 302 αν might 2641 καταλειφθώσι be left behind 2945 κύκλω round about 1473 υμών you, 3754 ότι that 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 3618 ωκοδόμησα built up 3588 τας the places 2507 καθηρημένας having been demolished; 2532 και and 2707.3 κατεφύτευσα I planted 3588 τας the places 853 ηφανισμένας having been obliterated. 3754 ότι For 1473 εγώ I 2962 κύριος the lord 2980 ελάλησα spoke, 2532 και and 4160 ποιήσω I will act.   36:37   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord; 2089 έτι Again 3778 τούτο for this 2212 ζητηθήσομαι I shall be sought 3588 τω by the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel 3588 του   4160 ποιήσαι to deal with 1473 αυτούς them; 4129 πληθυνώ I will multiply 1473 αυτούς them -- 5613 ως [2as 4263 πρόβατα 3sheep 444 ανθρώπους 1men],   36:38   5613 ως as 4263 πρόβατα [2sheep 39 άγια 1holy], 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep * Ιερουσαλήμ of Jerusalem 1722 εν in 3588 ταις   1859-1473 εορταίς αυτής her holiday feasts; 3779 ούτως thus 1510.8.6 έσονται [4will be 3588 αι 1the 4172 πόλεις 3cities 2048 έρημοι 2desolate] 4134 πλήρεις full 4263 προβάτων of sheep 444 ανθρώπων of men. 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3754 ότι that 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord.