Ezekiel 36:1

  36:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy 1909 επί against 3588 τα the 3735 όρη mountains * Ισραήλ of Israel! 2532 και and 2036 ειπέ say 3588 τοις to the 3735 όρεσιν mountains * Ισραήλ of Israel! 191 ακούσατε Hear 3056 λόγον the word 2962 κυρίου of the lord!