Ezekiel 36:32

  36:32   3756 ου Not 1223 δι΄ for 1473 υμάς your sakes 1473-4160 εγώ ποιώ do I do this, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord 2962 κύριος the lord, 1110 γνωστόν [2made known 1510.2.3 εστιν 1it is 1473 υμίν 3to you]. 153 αισχύνθητε Be ashamed 2532 και and 1788 εντράπητε feel remorse 1537 εκ for 3588 των   3598-1473 οδών υμών your ways, 3624 οίκος O house * Ισραήλ of Israel!