Hebrews 12

IGNT(i)
  1 G5105 τοιγαρουν Therefore G2532 και Also G2249 ημεις We G5118 τοσουτον So Great G2192 (G5723) εχοντες Having G4029 (G5740) περικειμενον Encompassing G2254 ημιν Us G3509 νεφος A Cloud G3144 μαρτυρων Of Witnesses, G3591 ογκον Weight G659 (G5642) αποθεμενοι Having Laid Aside G3956 παντα Every G2532 και And G3588 την The G2139 ευπεριστατον Easily Surrounding G266 αμαρτιαν Sin, G1223 δι With G5281 υπομονης Endurance G5143 (G5725) τρεχωμεν We Should Run G3588 τον The G4295 (G5740) προκειμενον Lying Before G2254 ημιν Us G73 αγωνα Race
  2 G872 (G5723) αφορωντες Looking Away G1519 εις To G3588 τον   G3588 της The G4102 πιστεως Of Faith G747 αρχηγον Leader G2532 και And G5051 τελειωτην Completer G2424 ιησουν Jesus : G3739 ος Who G473 αντι In View Of G3588 της The G4295 (G5740) προκειμενης Lying Before G846 αυτω Him G5479 χαρας Joy G5278 (G5656) υπεμεινεν Endured "the" G4716 σταυρον Cross, "the" G152 αισχυνης Shame G2706 (G5660) καταφρονησας Having Despised, G1722 εν   G1188 δεξια   G5037 τε And At "the" Right Hand G3588 του Of The G2362 θρονου   G3588 του Throne G2316 θεου Of God G2523 (G5656) εκαθισεν Sat Down.
  3 G357 (G5663) αναλογισασθε   G1063 γαρ For Consider Well G3588 τον Him Who G5108 τοιαυτην So Great G5278 (G5761) υπομεμενηκοτα Has Endured G5259 υπο   G3588 των From G268 αμαρτωλων Sinners G1519 εις Against G846 αυτον Himself G485 αντιλογιαν Gainsaying, G2443 ινα That G3361 μη Not G2577 (G5632) καμητε Ye Be Wearied, G3588 ταις   G5590 ψυχαις   G5216 υμων In Your Souls G1590 (G5746) εκλυομενοι Fainting.
  4 G3768 ουπω Not Yet G3360 μεχρις Unto G129 αιματος Blood G478 (G5627) αντικατεστητε Resisted Ye G4314 προς   G3588 την Against G266 αμαρτιαν Sin G464 (G5740) ανταγωνιζομενοι Wrestling,
  5 G2532 και And G1585 (G5769) εκλελησθε Ye Have Quite Forgotten G3588 της The G3874 παρακλησεως Exhortation, G3748 ητις Which G5213 υμιν To You, G5613 ως As G5207 υιοις To Sons, G1256 (G5736) διαλεγεται He Addresses : G5207 υιε   G3450 μου My Son, G3361 μη   G3643 (G5720) ολιγωρει Despise Not "the" G3809 παιδειας Discipline G2962 κυριου Of "the" Lord, G3366 μηδε Nor G1590 (G5744) εκλυου Faint, G5259 υπ By G846 αυτου Him G1651 (G5746) ελεγχομενος Being Reproved;
  6 G3739 ον   G1063 γαρ For Whom G25 (G5719) αγαπα Loves "the" G2962 κυριος Lord G3811 (G5719) παιδευει He Disciplines, G3146 (G5719) μαστιγοι   G1161 δε And Scourges G3956 παντα Every G5207 υιον Son G3739 ον Whom G3858 (G5736) παραδεχεται He Receives.
  7 G1487 ει If G3809 παιδειαν Discipline G5278 (G5719) υπομενετε Ye Endure, G5613 ως As G5207 υιοις With Sons G5213 υμιν With You G4374 (G5743) προσφερεται   G3588 ο Is Dealing G2316 θεος God; G5101 τις   G1063 γαρ For Who G2076 (G5748) εστιν Is G5207 υιος "the" Son G3739 ον Whom G3756 ου   G3811 (G5719) παιδευει Disciplines Not "the" G3962 πατηρ Father?
  8 G1487 ει   G1161 δε But If G5565 χωρις Without G2075 (G5748) εστε Ye Are G3809 παιδειας Discipline, G3739 ης Of Which G3353 μετοχοι Partakers G1096 (G5754) γεγονασιν Have Become G3956 παντες All, G686 αρα Then G3541 νοθοι Bastards G2075 (G5748) εστε Ye Are G2532 και And G3756 ουχ Not G5207 υιοι Sons.
  9 G1534 ειτα Moreover G3588 τους   G3303 μεν   G3588 της The G4561 σαρκος Flesh G2257 ημων Of Our G3962 πατερας Fathers G2192 (G5707) ειχομεν We Have Had "as" G3810 παιδευτας Those Who Discipline " Us ", G2532 και And G1788 (G5710) ενετρεπομεθα We Respected "them"; G3756 ου Not G4183 πολλω Much G3123 μαλλον Rather G5293 (G5691) υποταγησομεθα Shall We Be In Subjection G3588 τω To The G3962 πατρι   G3588 των Father G4151 πνευματων Of Spirits, G2532 και And G2198 (G5692) ζησομεν Shall Live?
  10 G3588 οι   G3303 μεν   G1063 γαρ For They Indeed G4314 προς For G3641 ολιγας A Few G2250 ημερας Days G2596 κατα According To G3588 το That Which G1380 (G5723) δοκουν Seemed Good G846 αυτοις To Them G3811 (G5707) επαιδευον Disciplined; G3588 ο   G1161 δε But He G1909 επι   G3588 το For G4851 (G5723) συμφερον Profit, G1519 εις   G3588 το For " Us " G3335 (G5629) μεταλαβειν To Partake G3588 της   G41 αγιοτητος   G846 αυτου Of His Holiness.
  11 G3956 πασα Any G1161 δε But G3809 παιδεια Discipline G4314 προς   G3303 μεν For G3588 το   G3918 (G5752) παρον The Present G3756 ου   G1380 (G5719) δοκει Seems Not " Matter " G5479 χαρας Of Joy G1511 (G5750) ειναι To Be, G235 αλλα But G3077 λυπης Of Grief; G5305 υστερον   G1161 δε But Afterwards G2590 καρπον Fruit G1516 ειρηνικον Peaceable G3588 τοις To Those G1223 δι By G846 αυτης It G1128 (G5772) γεγυμνασμενοις Having Been Exercised G591 (G5719) αποδιδωσιν Renders G1343 δικαιοσυνης Of Righteousness.
  12 G1352 διο Wherefore G3588 τας The G3935 (G5772) παρειμενας Hanging Down G5495 χειρας Hands G2532 και And G3588 τα The G3886 (G5772) παραλελυμενα Enfeebled G1119 γονατα Knees G461 (G5657) ανορθωσατε Lift Up;
  13 G2532 και And G5163 τροχιας Paths G3717 ορθας Straight G4160 (G5657) ποιησατε Make G3588 τοις   G4228 ποσιν   G5216 υμων For Your Feet, G2443 ινα   G3361 μη Lest G3588 το That Which "is" G5560 χωλον Lame G1624 (G5652) εκτραπη Be Turned Aside; G2390 (G5686) ιαθη   G1161 δε But That It May Be Healed G3123 μαλλον Rather.
  14 G1515 ειρηνην Peace G1377 (G5720) διωκετε Pursue G3326 μετα With G3956 παντων All, G2532 και   G3588 τον And G38 αγιασμον Sanctification, G3739 ου Which G5565 χωρις Apart From G3762 ουδεις No One G3700 (G5695) οψεται Shall See G3588 τον The G2962 κυριον Lord;
  15 G1983 (G5723) επισκοπουντες Looking Diligently G3361 μη Lest G5100 τις Any G5302 (G5723) υστερων   G575 απο Lack G3588 της The G5485 χαριτος   G3588 του Grace G2316 θεου Of God; G3361 μη Lest G5100 τις Any G4491 ριζα Root G4088 πικριας Of Bitterness G507 ανω Up G5453 (G5723) φυουσα Springing G1776 (G5725) ενοχλη Should Trouble "you", G2532 και And G1223 δια By G3778 ταυτης This G3392 (G5686) μιανθωσιν Be Defiled G4183 πολλοι Many;
  16 G3361 μη Lest " There Be " G5100 τις Any G4205 πορνος Fornicator G2228 η Or G952 βεβηλος Profane Person, G5613 ως As G2269 ησαυ Esau, G3739 ος Who G473 αντι For G1035 βρωσεως Meal G3391 μιας One G591 (G5639) απεδοτο   G3588 τα Sold G4415 πρωτοτοκια Birthright G846 αυτου His;
  17 G2467 (G5759) ιστε Ye Know G1063 γαρ For G3754 οτι That G2532 και Also G3347 μετεπειτα Afterwards, G2309 (G5723) θελων Wishing G2816 (G5658) κληρονομησαι To Inherit G3588 την The G2129 ευλογιαν Blessing, G593 (G5681) απεδοκιμασθη He Was Rejected, G3341 μετανοιας   G1063 γαρ For Of Repentance G5117 τοπον Place G3756 ουχ   G2147 (G5627) ευρεν He Found Not, G2539 καιπερ Although G3326 μετα With G1144 δακρυων Tears G1567 (G5660) εκζητησας Having Earnestly Sought G846 αυτην It.
  18 G3756 ου   G1063 γαρ For Not G4334 (G5754) προσεληλυθατε Ye Have Come To G5584 (G5746) ψηλαφωμενω Being Touched "the" G3735 ορει Mount G2532 και And G2545 (G5772) κεκαυμενω Having Been Kindled G4442 πυρι With Fire, G2532 και And G1105 γνοφω To Obscurity, G2532 και And G4655 σκοτω To Darkness, G2532 και And G2366 θυελλη To Tempest,
  19 G2532 και And G4536 σαλπιγγος Trumpet's G2279 ηχω To Sound, G2532 και And G5456 φωνη To Voice G4487 ρηματων Of Words; G3739 ης Which " Voice " G3588 οι They That G191 (G5660) ακουσαντες Heard G3868 (G5662) παρητησαντο Excused Themselves " Asking " G3361 μη Not G4369 (G5683) προστεθηναι To Be Addressed G846 αυτοις To Them "the" G3056 λογον Word;
  20 G3756 ουκ   G5342 (G5707) εφερον   G1063 γαρ For They Could Not Bear G3588 το That " Which " G1291 (G5746) διαστελλομενον Was Commanded : G2579 καν And If G2342 θηριον A Beast G2345 (G5632) θιγη Should Touch G3588 του The G3735 ορους Mountain, G3036 (G5701) λιθοβοληθησεται It Shall Be Stoned, G2228 η Or G1002 βολιδι With A Dart G2700 (G5701) κατατοξευθησεται Shot Through;
  21 G2532 και And, G3779 ουτως So G5398 φοβερον Fearful G2258 (G5713) ην Was G3588 το The G5324 (G5746) φανταζομενον Spectacle "that" G3475 μωσης Moses G2036 (G5627) ειπεν Said, G1630 εκφοβος Greatly Afraid G1510 (G5748) ειμι I Am G2532 και And G1790 εντρομος Trembling :
  22 G235 αλλα But G4334 (G5754) προσεληλυθατε Ye Have Come To G4622 σιων Sion G3735 ορει Mount; G2532 και And "the" G4172 πολει City G2316 θεου Of God G2198 (G5723) ζωντος "the" Living, G2419 ιερουσαλημ Jerusalem G2032 επουρανιω Heavenly; G2532 και And G3461 μυριασιν To Myraids G32 αγγελων Of Angels,
  23 G3831 πανηγυρει "the" Universal Gathering; G2532 και And G1577 εκκλησια To "the" Assembly G4416 πρωτοτοκων Of "the" Firstborn "ones" G1722 εν In "the" G3772 ουρανοις Heavens G583 (G5772) απογεγραμμενων Registered; G2532 και And G2923 κριτη To "the" Judge G2316 θεω God G3956 παντων Of All; G2532 και And G4151 πνευμασιν To "the" Spirits G1342 δικαιων Of "the" Just G5048 (G5772) τετελειωμενων " Who " Have Been Perfected;
  24 G2532 και And G1242 διαθηκης Of A Covenant G3501 νεας Fresh G3316 μεσιτη Mediator G2424 ιησου To Jesus; G2532 και And G129 αιματι To "the" Blood G4473 ραντισμου Of Sprinkling, G2909 κρειττονα Better Things G2980 (G5723) λαλουντι Speaking G3844 παρα   G3588 τον Than G6 αβελ Abel.
  25 G991 (G5720) βλεπετε Take Heed G3361 μη   G3868 (G5667) παραιτησησθε Ye Refuse Not G3588 τον Him Who G2980 (G5723) λαλουντα Speaks. G1487 ει   G1063 γαρ For If G1565 εκεινοι They G3756 ουκ   G5343 (G5627) εφυγον Escaped Not, G3588 τον Him That G1909 επι On G3588 της The G1093 γης Earth " Who " G3868 (G5666) παραιτησαμενοι Refused G5537 (G5723) χρηματιζοντα Divinely Instructed "them", G4183 πολλω   G3123 μαλλον Much More G2249 ημεις We G3588 οι Who G3588 τον Him G575 απ From "the" G3772 ουρανων Heavens G654 (G5734) αποστρεφομενοι Turn Away From!
  26 G3739 ου   G3588 η Whose G5456 φωνη Voice G3588 την The G1093 γην Earth G4531 (G5656) εσαλευσεν Shook G5119 τοτε Then; G3568 νυν   G1161 δε But Now G1861 (G5766) επηγγελται He Has Promised, G3004 (G5723) λεγων Saying, G2089 ετι Yet G530 απαξ Once G1473 εγω I G4579 (G5719) σειω Shake G3756 ου Not G3440 μονον Only G3588 την The G1093 γην Earth, G235 αλλα But G2532 και Also G3588 τον The G3772 ουρανον Heaven.
  27 G3588 το   G1161 δε But The G2089 ετι Yet G530 απαξ Once, G1213 (G5719) δηλοι Signifies G3588 των Of The "things" G4531 (G5746) σαλευομενων Shaken G3588 την The G3331 μεταθεσιν Removing, G5613 ως As G4160 (G5772) πεποιημενων Having Been Made, G2443 ινα That G3306 (G5661) μεινη May Remain G3588 τα The "things" G3361 μη   G4531 (G5746) σαλευομενα Not Shaken.
  28 G1352 διο Wherefore G932 βασιλειαν A Kingdom G761 ασαλευτον Not To Be Shaken G3880 (G5723) παραλαμβανοντες Receiving, G2192 (G5725) εχωμεν May We Have G5485 χαριν Grace, G1223 δι By G3739 ης Which G3000 (G5725) λατρευωμεν We May Serve G2102 ευαρεστως   G3588 τω Well Pleasingly G2316 θεω God G3326 μετα With G127 αιδους Reverence G2532 και And G2124 ευλαβειας Fear.
  29 G2532 και   G1063 γαρ For Also G3588 ο   G2316 θεος   G2257 ημων Our God G4442 πυρ "is" A Fire G2654 (G5723) καταναλισκον Consuming.