Hebrews 12

  12:1   5105 τοιγαρούν Accordingly 2532 και also, 1473 ημείς we 5118 τοσούτον [2so great 2192 έχοντες 1having 4029 περικείμενον 5encompassing 1473 ημίν 6us 3509 νέφος 3a cloud 3144 μαρτύρων 4of witnesses], 3591 όγκον [3swelling 659 αποθέμενοι 1having put aside 3956 πάντα 2every] 2532 και and 3588 την   2139 ευπερίστατον accessible 266 αμαρτίαν sin, 1223 δι΄ through 5281 υπομονής endurance 5143 τρέχωμεν let us run 3588 τον the 4295 προκείμενον [2being situated before 1473 ημίν 3us 73 αγώνα 1struggle],   12:2   872 αφορώντες looking 1519 εις to 3588 τον [2the 3588 της 6of the 4102 πίστεως 7belief 747 αρχηγόν 3head 2532 και 4and 5051 τελειωτήν 5perfection * Ιησούν 1Jesus], 3739 ος who, 473 αντί instead of 3588 της the 4295 προκειμένης [2being situated before 1473 αυτώ 3him 5479 χαράς 1joy], 5278 υπέμεινε endured 4716 σταυρόν the cross, 152 αισχύνης [2the shame 2706 καταφρονήσας 1disdaining], 1722 εν [2at 1188 δεξιά 3the right 5037 τε 1and] 3588 του of the 2362 θρόνου throne 3588 του   2316 θεού of God 2523 κεκάθικεν has sat.   12:3   357-1063 αναλογίσασθε γαρ For consider the cost 3588 τον by the one 5108 τοιαύτην [2such 5278 υπομεμενηκότα 1enduring 5259 υπό 6by 3588 των 7the 268 αμαρτωλών 8sinners 1519 εις 4against 1473 αυτόν 5him 485 αντιλογίαν 3dispute], 2443 ίνα that 3361 μη you should not 2577 κάμητε weary 3588 ταις [2in 5590-1473 ψυχαίς υμών 3your souls 1590 εκλυόμενοι 1fainting].   12:4   3768 ούπω Not yet 3360 μέχρις unto 129 αίματος blood 478 αντικατέστητε have you stood firm 4314 προς [2against 3588 την   266 αμαρτίαν 3sin 464 ανταγωνιζόμενοι 1struggling],   12:5   2532 και and 1585 εκλέλησθε you have been totally forgotten 3588 της of the 3874 παρακλήσεως exhortation, 3748 ήτις which 1473 υμίν [2to you 5613 ως 3as 5207 υιοίς 4to sons 1256 διαλέγεται 1he reasons], saying, 5207-1473 υιέ μου O my son, 3361 μη do not 3643 ολιγώρει have little regard 3809 παιδείας for the instruction 2962 κυρίου of the Lord, 3366 μηδέ nor 1590 εκλύου be enfeebled 5259 υπ΄ [2by 1473 αυτού 3him 1651 ελεγχόμενος 1being reproved]!   12:6   3739-1063 ον γαρ For whom 25-2962 αγαπά κύριος the Lord loves 3811 παιδεύει he corrects, 3146-1161 μαστιγοί δε and he whips 3956 πάντα every 5207 υιόν son 3739 ον whom 3858 παραδέχεται he welcomes.   12:7   1487 ει If 3809 παιδείαν [2discipline 5278 υπομένετε 1you endure], 5613 ως [4as 5207 υιοίς 5sons 1473 υμίν 3to you 4374 προσφέρεται 2brings discipline 3588 ο   2316 θεός 1God]; 5100-1063 τις γαρ for who 1510.2.3 εστιν is 5207 υιός the son 3739 ον whom 3756 ου [2does not 3811 παιδεύει 3correct 3962 πατήρ 1a father]?   12:8   1487-1161 ει δε And if 5565-1510.2.5 χωρίς εστε you are without the help of 3809 παιδείας instruction, 3739 ης of which 3353 μέτοχοι [3partakers 1096 γεγόνασι 2have become 3956 πάντες 1all], 686 άρα then 3541-1510.2.5 νόθοι εστέ you are illegitimate 2532 και and 3756 ουχ not 5207 υιοί sons.   12:9   1534 είτα So then 3588-3303 τους μεν indeed, 3588 της of the 4561 σαρκός [3flesh 1473 ημών 2of our 3962 πατέρας 1fathers] 2192 είχομεν we have 3810 παιδευτάς correctors, 2532 και and 1788 ενετρεπόμεθα we show respect; 3756 ου [2not 4183 πολλώ 4much 3123 μάλλον 5more 5293 υποταγησόμεθα 1shall we 3be] submitted 3588 τω to the 3962 πατρί father 3588 των of the 4151 πνευμάτων spirits, 2532 και and 2198 ζήσομεν we shall live?   12:10   3588 οι [2they 3303 μεν 3indeed 1063 γαρ 1For] 4314 προς for 3641 ολίγας a few 2250 ημέρας days, 2596 κατά as 3588 το   1380 δοκούν it seemed good 1473 αυτοίς to them, 3811 επαίδευον corrected; 3588-1161 ο δε but he does so 1909 επί for 3588 το the 4851 συμφέρον advantage, 1519 εις for us 3588 το   3335 μεταλαβείν to share in 3588 της   41-1473 αγιότητος αυτού his sanctity.   12:11   3956-1161 πάσα δε But any 3809 παιδεία discipline 4314 προς by 3303 μεν indeed 3588 το the 3918 παρόν hand 3756 ου does not 1380 δοκεί seem 5479-1510.1 χαράς είναι to be joy, 235 αλλά but 3077 λύπης distress; 5305-1161 ύστερον δε but afterwards 2590 καρπόν [3fruit 1516 ειρηνικόν 2peaceable 3588 τοις 5to the ones 1223 δι΄ 7by 1473 αυτής 8it 1128 γεγυμνασμένοις 6having been exercised 591 αποδίδωσι 1it renders 1343 δικαιοσύνης 4of righteousness].   12:12   1352 διό Therefore 3588 τας the 3935 παρειμένας weakened 5495 χείρας hands 2532 και and 3588 τα the 3886 παραλελυμένα disabled 1119 γόνατα knees 461 ανορθώσατε re-erect!   12:13   2532 και And 5163 τροχιάς [3tracks 3717 ορθάς 2straight 4160 ποιήσατε 1make] 3588 τοις to 4228-1473 ποσίν υμών your feet! 2443 ίνα that 3361 μη [4not 3588 το 1the 5560 χωλόν 2lame 1624 εκτραπή 3should] be turned aside, 2390 ιαθή [3should be healed 1161 δε 1but 3123 μάλλον 2rather]!   12:14   1515 ειρήνην [2peace 1377 διώκετε 1Pursue] 3326 μετά with 3956 πάντων all, 2532 και and 3588 τον the 38 αγιασμόν sanctification! 3739-5565 ου χωρίς apart from which 3762 ουδείς no one 3708 όψεται shall see 3588 τον the 2962 κύριον Lord;   12:15   1983 επισκοπούντες overseeing, 3361 μη lest 5100 τις any 5302 υστερών lack 575 από of 3588 της the 5484 χάριτος favor 3588 του   2316 θεού of God; 3361 μη lest 5100 τις any 4491 ρίζα root 4088 πικρίας of bitterness 507 άνω [2upward 5453 φύουσα 1germinating] 1776 ενοχλή should be trouble, 2532 και and 1223 διά through 3778 ταύτης this 3392 μιανθώσι [2should be defiled 4183 πολλοί 1many];   12:16   3361 μη lest 5100 τις there be any 4205 πόρνος fornicator 2228 η or 952 βέβηλος profane person 5613 ως as * Ησαύ Esau, 3739 ος who 473 αντί for 1035 βρώσεως [2of food 1520 μιάς 1one portion] 591 απέδοτο delivered over 3588 τα   4415-1473 πρωτοτόκια αυτού his rights of the first-born.   12:17   2467-1063 ίστε γαρ For you understand 3754 ότι that 2532 και also 3347 μετέπειτα afterwards 2309 θέλων wanting 2816 κληρονομήσαι to inherit 3588 την the 2129 ευλογίαν blessing, 593 απεδοκιμάσθη he was rejected; 3341 μετανοίας [5for repentance 1063 γαρ 1for 5117 τόπον 3place 3756 ουχ 2no 2147 εύρε 4was found], 2539 καίπερ though 3326 μετά with 1144 δακρύων tears 1567 εκζητήσας he sought 1473 αυτήν it.   12:18   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 4334 προσεληλύθατε 2you have] come forward to 5584 ψηλαφωμένω [2being handled 3735 όρει 1the mountain] 2532 και and 2545 κεκαυμένω being kindled 4442 πυρί with fire, 2532 και and 1105 γνόφω to dimness, 2532 και and 4655 σκότω to darkness, 2532 και and 2366 θυέλλη to storm,   12:19   2532 και and 4536 σάλπιγγος to the trumpet's 2279 ήχω sound, 2532 και and 5456 φωνή to the voice 4487 ρημάτων of utterances, 3739 ης of which 3588 οι the ones 191 ακούσαντες hearing 3868 παρητήσαντο asked pardon 3361 μη [2to not 4369 προστεθήναι 3proceed 1473 αυτοίς 4to them 3056 λόγον 1for the word];   12:20   3756 ουκ [2they could not 5342 έφερον 3bear 1063 γαρ 1for] 3588 το the 1291 διαστελλόμενον giving of orders, saying, 2579 καν And if 2342 θηρίον a beast 2345 θίγη should touch lightly upon 3588 του the 3735 όρους mountain, 3036 λιθοβοληθήσεται it shall be stoned, 2228 η or 1002 βολίδι [2an arrow 2700 κατατοξευθήσεται 1shot with].   12:21   2532 και And 3779 ούτω so 5398 φοβερόν fearful 1510.7.3 ην was 3588 το the 5324 φανταζόμενον visible display, * Μωϋσης Moses 2036 είπεν said, 1630-1510.2.1 έκφοβός ειμι I am frightened 2532 και and 1790 έντρομος trembling.   12:22   235 αλλά But 4334 προσεληλύθατε you have come forward *-3735 Σιών όρει to mount Zion, 2532 και and 4172 πόλει the city 2316-2198 θεού ζώντος of the living God, *-2032 Ιερουσαλήμ επουρανίω heavenly Jerusalem; 2532 και and 3461 μυριάσιν to myriads 32 αγγέλων of angels,   12:23   3831 πανηγύρει to the festival 2532 και and 1577 εκκλησία to the assembly 4416 πρωτοτόκων of the first-born 1722 εν [2in 3772 ουρανοίς 3the heavens 583 απογεγραμμένων 1having been registered], 2532 και and 2923-2316 κριτή θεώ to God the judge 3956 πάντων of all, 2532 και and 4151 πνεύματι to spirits 1342 δικαίων of the righteous 5048 τετελειωμένων having been perfected,   12:24   2532 και and 1242 διαθήκης [4covenant 3501 νέας 3of a new 3316 μεσίτη 2the mediator * Ιησού 1Jesus], 2532 και and 129 αίματι to the blood 4473 ραντισμού of sprinkling, 2908 κρείττον [2better 2980 λαλούντι 1speaking] 3844 παρά than 3588 τον the one * Άβελ of Abel.   12:25   991 βλέπετε Take heed 3361 μη that you should not 3868 παραιτήσησθε refuse 3588 τον the one 2980 λαλούντα speaking! 1487-1063 ει γαρ For if 1565 εκείνοι those 3756 ουκ did not 5343 έφυγον flee escaping, 3588 τον [2the one 1909 επί 4upon 1093 γης 5earth 3868 παραιτησάμενοι 1refusing 5537 χρηματίζοντα 3receiving a divine message], 4183 πολλώ how much 3123 μάλλον more 1473 ημείς we 3588 οι the ones 3588 τον [2the one 575 απ΄ 3from 3772 ουρανών 4heavens 654 αποστρεφόμενοι 1turning away],   12:26   3739 ου of whose 3588 η   5456 φωνή voice 3588 την the 1093 γην earth 4531 εσάλευσε shook 5119 τότε then; 3568-1161 νυν δε but now 1861 επήγγελται he has promised, 3004 λέγων saying, 2089 έτι Still 530 άπαξ once more 1473 εγώ I 4579 σείω will shake 3756 ου not 3440 μόνον only 3588 την the 1093 γην earth, 235 αλλά but 2532 και also 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   12:27   3588-1161 το δε And the saying, 2089 έτι Still 530 άπαξ once more, 1213 δηλοί manifests 3588 των [3of the things 4531 σαλευομένων 4being shaken 3588 την 1the 3331 μετάθεσιν 2transposition], 5613 ως as things 4160 πεποιημένων being made, 2443 ίνα that 3306 μείνη [4should abide 3588 τα 1the things 3361 μη 2not 4531 σαλευόμενα 3being shaken].   12:28   1352 διό Therefore 932 βασιλείαν [2a kingdom 761 ασάλευτον 3unshaken 3880 παραλαμβάνοντες 1receiving], 2192 έχωμεν we should have 5484 χάριν favor 1223 δι΄ by 3739 ης which 3000 λατρεύωμεν we should serve 2102 ευαρέστως [2pleasantly 3588 τω   2316 θεώ 1God] 3326 μετά with 127 αιδούς respect 2532 και and 2124 ευλαβείας veneration.   12:29   2532-1063 και γαρ For even 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God 4442 πυρ [2fire 2654 καταναλίσκον 1is a consuming].