Hebrews 13

  13:1   3588 η   5360 φιλαδελφία [2brotherly affection 3306 μενέτω 1Let] abide!   13:2   3588 της   5381-3361 φιλοξενίας μη Let not hospitality 1950 επιλανθάνεσθε be forgotten! 1223 διά [2by 3778 ταύτης 3this 1063 γαρ 1for] 2990 έλαθόν τινες some were unaware 3579 ξενίσαντες having lodged 32 αγγέλους angels.   13:3   3403 μιμνήσκεσθε Remember 3588 των the 1198 δεσμίων prisoners! 5613 ως as 4887 συνδεδεμένοι being tied with them, 3588 των the ones 2558 κακουχουμένων being mistreated, 5613 ως as 2532 και also 1473 αυτοί yourselves 1510.6 όντες being 1722 εν in 4983 σώματι the body.   13:4   5093 τίμιος [3is esteemed 3588 ο 1The 1062 γάμος wedding] 1722 εν in 3956 πάσι every way, 2532 και and 3588 η the 2845 κοίτη marriage-bed 283 αμίαντος undefiled; 4205-1161 πόρνους δε but fornicators 2532 και and 3432 μοιχούς adulterers 2919-3588-2316 κρινεί ο θεός God will judge.   13:5   866 αφιλάργυρος Let not loving money 3588 ο be the 5158 τρόπος manner, 714 αρκούμενοι but being sufficient 3588 τοις with the things 3918 παρούσιν at hand. 1473-1063 αυτός γαρ For 2046 είρηκεν he has said, 3766.2 ου μη In no way 1473-447 σε ανώ will I forsake you, 3761 ουδ΄ nor 3766.2 ου μη in no way 1473-1459 σε εγκαταλίπω will I abandon you.   13:6   5620 ώστε So that 2292 θαρρούντας taking courage 1473 ημάς we 3004 λέγειν say, 2962 κύριος The Lord 1473 εμοί is to me 998 βοηθός a helper, 2532 και and 3756 ου I will not 5399 φοβηθήσομαι be afraid. 5100 τι What 4160 ποιήσει shall [2do 1473 μοι 3to me 444 άνθρωπος 1man]?   13:7   3421 μνημονεύετε Remember 3588 των the ones 2233 ηγουμένων leading 1473 υμών you! 3748 οίτινες ones who 2980 ελάλησαν spoke 1473 υμίν to you 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God; 3739 ων whom 333 αναθεωρούντες contemplating 3588 την the 1545 έκβασιν result 3588 της of the 391 αναστροφής behavior, 3401 μιμείσθε you imitate 3588 την the 4102 πίστιν belief!   13:8   * Ιησούς Jesus 5547 χριστός Christ 5504 χθές yesterday 2532 και and 4594 σήμερον today 3588 ο the 1473 αυτός same, 2532 και and 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons.   13:9   1322 διδαχαίς [6teachings 4164 ποικίλαις 3by various 2532 και 4and 3581 ξέναις 5strange 3361 μη 1Be not 4064 περιφέρεσθε 2carried about]! 2570-1063 καλόν γαρ For it is a good thing 5484 χάριτι [4with favor 950 βεβαιούσθαι 1to be firmed up 3588 την 2in the 2588 καρδίαν 3heart], 3756 ου not 1033 βρώμασιν by foods, 1722 εν in 3739 οις which 3756-5623 ουκ ωφελήθησαν [3derive no benefit 3588 οι 1the ones 4043 περιπατήσαντες 2walking].   13:10   2192 έχομεν We have 2379 θυσιαστήριον an altar, 1537 εξ of 3739 ου which 2068 φαγείν [8to eat 3756 ουκ 5do not 2192 έχουσιν 6have 1849 εξουσίαν 7authority 3588 οι 1the ones 3588 τη 3the 4633 σκηνή 4tent 3000 λατρεύοντες 2serving].   13:11   3739-1063 ων γαρ For those [2whose 1533 εισφέρεται 4is carried in 2226 ζώων 1creatures 3588 το   129 αίμα 3blood] 4012 περί for 266 αμαρτίας a sin offering 1519 εις into 3588 τα the 39 άγια holies 1223 διά by 3588 του the 749 αρχιερέως chief priest, 3778 τούτών of these 3588 τα the 4983 σώματα bodies 2618 κατακαίεται are incinerated 1854 έξω outside 3588 της the 3925 παρεμβολής camp.   13:12   1352 διό Therefore 2532 και also * Ιησούς Jesus, 2443 ίνα that 37 αγιάση he should sanctify 1223 διά [3by 3588 του   2398 ιδίου 4his own 129 αίματος 5blood 3588 τον 1the 2992 λαόν 2people 1854 έξω 7outside 3588 της 8the 4439 πύλης 9gate 3958 έπαθε 6suffered].   13:13   5106 τοίνυν Therefore 1831 εξερχώμεθα let us go forth 4314 προς to 1473 αυτόν him 1854 έξω outside 3588 της the 3925 παρεμβολής camp, 3588 τον   3680 ονειδισμόν [3scorn 1473 αυτού 2his 5342 φέροντες 1bearing].   13:14   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 2192 έχομεν 2we do] have 5602 ώδε here 3306 μένουσαν an abiding 4172 πόλιν city, 235 αλλά but 3588 την [2the one 3195 μέλλουσαν 3about to be 1934 επιζητούμεν 1we anxiously seek].   13:15   1223 δι΄ By 1473 αυτού him 3767 ούν then 399 αναφέρωμεν we should offer 2378 θυσίαν a sacrifice 133 αινέσεως of praise 1275-3956 διά πάντος at all times 3588 τω   2316 θεώ to God, 5123 τουτ΄ έστι that is to say, 2590 καρπόν fruit 5491 χειλέων of the lips 3670 ομολογούντων of acknowledging 3588 τω to 3686-1473 ονόματι αυτού his name.   13:16   3588-1161 της δε But of the 2140 ευποιϊας well-doing 2532 και and 2842 κοινωνίας fellowship 3361 μη do not 1950 επιλανθάνεσθε forget! 5108-1063 τοιαύταις γαρ for with such 2378 θυσίαις sacrifices 2100-3588-2316 ευαρεστείται ο θεός God is well-pleased.   13:17   3982 πείθεσθε Comply with 3588 τοις the ones 2233 ηγουμένοις leading 1473 υμών you, 2532 και and 5226 υπείκετε give precedence! 1473-1063 αυτοί γαρ for they 69 αγρυπνούσιν are sleepless 5228 υπέρ over 3588 των   5590-1473 ψυχών υμών your souls, 5613 ως for 3056 λόγον [2a reckoning 591 αποδώσοντες 1recompensing], 2443 ίνα that 3326 μετά with 5479 χαράς joy 3778-4160 τούτο ποιώσι they should do this, 2532 και and 3361 μη not 4727 στενάζοντες moaning; 255 αλυσιτελές [3would be unserviceable 1063 γαρ 1for 1473 υμίν 4to you 3778 τούτο 2this].   13:18   4336 προσεύχεσθε Pray 4012 περί for 1473 ημών us! 3982-1063 πεποίθαμεν γαρ for we are persuaded 3754 ότι that 2570 καλήν [2a good 4893 συνείδησιν 3conscience 2192 έχομεν 1we have] 1722 εν in 3956 πάσι all things 2573 καλώς [3well 2309 θέλοντες 1wanting 390 αναστρέφεσθαι 2to behave].   13:19   4056-1161 περισσοτέρως δε And more exceedingly 3870 παρακαλώ I encourage 3778-4160 τούτο ποιήσαι you to do this, 2443 ίνα that 5032 τάχιον more quickly 600 αποκατασταθώ I should be restored 1473 υμίν to you.   13:20   3588-1161 ο δε And the 2316 θεός God 3588 της   1515 ειρήνης of peace, 3588 ο the one 321 αναγαγών leading 1537 εκ [5from 3498 νεκρών 6the dead 3588 τον 1the 4166 ποιμένα 2shepherd 3588 των 3of the 4263 προβάτων 4sheep], 3588 τον the 3173 μέγαν great one 1722 εν in 129 αίματι the blood 1242 διαθήκης [2covenant 166 αιωνόυ 1of the eternal], 3588 τον the one 2962-1473 κύριον ημών of our Lord * Ιησούν Jesus 5547 χριστόν Christ,   13:21   2675 καταρτίσαι ready 1473 υμάς you 1722 εν in 3956 παντί every 2041 έργω [2work 18 αγαθώ 1good], 1519 εις for 3588 το the 4160 ποιήσαι doing 3588 το the 2307 θέλημα will 1473 αυτού of his; 4160 ποιών doing 1722 εν in 1473 υμίν you 3588 το the thing 2101 ευάρεστον well-pleasing 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him, 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3739 ω to whom 3588 η is the 1391 δόξα glory 1519 εις in 3588 τους the 165 αιώνας eons 3588 των of the 165 αιώνων eons. 281 αμήν Amen.   13:22   3870-1161 παρακαλώ δε But I exhort 1473 υμάς you, 80 αδελφοί brethren, 430 ανέχεσθε endure 3588 του the 3056 λόγου word 3588 της of the 3874 παρακλήσεως exhortation! 2532-1063 και γαρ for also 1223 διά in 1024 βραχέων short 1989 επέστειλα I wrote 1473 υμίν to you.   13:23   1097 γινώσκετε Know 3588 τον the 80 αδελφόν brother * Τιμόθεον Timothy 630 απολελυμένον having been released, 3326 μεθ΄ with 3739 ου whom 1437 εάν if 5032 τάχιον [2more quickly 2064 έρχηται 1he should come], 3708 όψομαι I shall see 1473 υμάς you.   13:24   782 ασπάσασθε Greet 3956 πάντας all 3588 τους   2233-1473 ηγουμένους υμών your leaders, 2532 και and 3956 παντός all 3588 τους the 39 αγίους holy ones! 782 ασπάζονται [4greet 1473 υμάς 5you 3588 οι 1The ones 575 από 2from 3588 της   * Ιταλίας 3Italy].   13:25   3588 η   5484 χάρις Favor 3326 μετά be with 3956-1473 πάντων υμών you all. 281 αμήν Amen.