Acts

IGNT(i)
  1 G3588 τον THE G3303 μεν INDEED G4413 πρωτον FIRST G3056 λογον ACCOUNT G4160 (G5668) εποιησαμην I MADE G4012 περι CONCERNING G3956 παντων ALL THINGS, G5599 ω O G2321 θεοφιλε THEOPHILUS, G3739 ων WHICH G756 (G5662) ηρξατο   G3588 ο BEGAN G2424 ιησους JESUS G4160 (G5721) ποιειν   G5037 τε BOTH TO DO G2532 και AND G1321 (G5721) διδασκειν TO TEACH,
  2 G891 αχρι UNTIL G3739 ης THE G2250 ημερας DAY IN WHICH, G1781 (G5674) εντειλαμενος HAVING GIVEN COMMAND G3588 τοις TO THE G652 αποστολοις APOSTLES G1223 δια BY G4151 πνευματος "THE" SPIRIT G40 αγιου HOLY G3739 ους WHOM G1586 (G5668) εξελεξατο HE CHOSE, G353 (G5681) ανεληφθη HE WAS TAKEN UP :
  3 G3739 οις TO WHOM G2532 και ALSO G3936 (G5656) παρεστησεν HE PRESENTED G1438 εαυτον HIMSELF G2198 (G5723) ζωντα LIVING G3326 μετα   G3588 το AFTER G3958 (G5629) παθειν HAD SUFFERED, G846 αυτον HE G1722 εν WITH G4183 πολλοις MANY G5039 τεκμηριοις PROOFS, G1223 δι DURING G2250 ημερων DAYS G5062 τεσσαρακοντα FORTY G3700 (G5740) οπτανομενος BEING SEEN G846 αυτοις BY THEM G2532 και AND G3004 (G5723) λεγων SPEAKING G3588 τα THE THINGS G4012 περι CONCERNING G3588 της THE G932 βασιλειας KINGDOM G3588 του OF G2316 θεου GOD :
  4 G2532 και AND G4871 (G5740) συναλιζομενος BEING ASSEMBLED WITH "HIM" G3853 (G5656) παρηγγειλεν HE CHARGED G846 αυτοις THEM G575 απο FROM G2414 ιεροσολυμων JERUSALEM G3361 μη NOT G5563 (G5745) χωριζεσθαι TO DEPART, G235 αλλα BUT G4037 (G5721) περιμενειν TO AWAIT G3588 την THE G1860 επαγγελιαν PROMISE G3588 του OF THE G3962 πατρος FATHER, G3739 ην WHICH "SAID HE" G191 (G5656) ηκουσατε YE HEARD G3450 μου OF ME.
  5 G3754 οτι FOR G2491 ιωαννης JOHN G3303 μεν INDEED G907 (G5656) εβαπτισεν BAPTIZED G5204 υδατι WITH WATER, G5210 υμεις   G1161 δε BUT YE G907 (G5701) βαπτισθησεσθε SHALL BE BAPTIZED G1722 εν WITH "THE" G4151 πνευματι SPIRIT G40 αγιω HOLY G3756 ου NOT G3326 μετα AFTER G4183 πολλας   G3778 ταυτας MANY G2250 ημερας DAYS.
  6 G3588 οι THEY G3303 μεν INDEED G3767 ουν THEREFORE G4905 (G5631) συνελθοντες HAVING COME TOGETHER G1905 (G5707) επηρωτων ASKED G846 αυτον HIM, G3004 (G5723) λεγοντες SAYING, G2962 κυριε   G1487 ει LORD, G1722 εν   G3588 τω AT G5550 χρονω THIS G5129 τουτω TIME G600 (G5719) αποκαθιστανεις RESTOREST THOU G3588 την THE G932 βασιλειαν   G3588 τω KINGDOM G2474 ισραηλ TO ISRAEL?
  7 G2036 (G5627) ειπεν   G1161 δε AND HE SAID G4314 προς TO G846 αυτους THEM, G3756 ουχ NOT G5216 υμων YOURS G2076 (G5748) εστιν IT IS G1097 (G5629) γνωναι TO KNOW G5550 χρονους TIMES G2228 η OR G2540 καιρους SEASONS G3739 ους WHICH G3588 ο THE G3962 πατηρ FATHER G5087 (G5639) εθετο PLACED G1722 εν IN G3588 τη HIS G2398 ιδια OWN G1849 εξουσια AUTHORITY;
  8 G235 αλλα BUT G2983 (G5695) ληψεσθε YE WILL RECEIVE G1411 δυναμιν POWER, G1904 (G5631) επελθοντος HAVING COME G3588 του THE G40 αγιου HOLY G4151 πνευματος SPIRIT G1909 εφ UPON G5209 υμας YOU, G2532 και AND G2071 (G5704) εσεσθε YE SHALL BE G3427 μοι TO ME G3144 μαρτυρες WITNESSES G1722 εν IN G5037 τε BOTH G2419 ιερουσαλημ JERUSALEM G2532 και AND G1722 εν IN G3956 παση   G3588 τη ALL G2449 ιουδαια JUDEA G2532 και AND G4540 σαμαρεια SAMARIA G2532 και AND G2193 εως TO "THE" G2078 εσχατου UTTERMOST PART G3588 της OF G1093 γης THE EARTH.
  9 G2532 και AND G5023 ταυτα THESE THINGS G2036 (G5631) ειπων HAVING SAID, G991 (G5723) βλεποντων BEHOLDING "HIM" G846 αυτων THEY G1869 (G5681) επηρθη HE WAS TAKEN UP, G2532 και AND G3507 νεφελη A CLOUD G5274 (G5627) υπελαβεν WITHDREW G846 αυτον HIM G575 απο   G3588 των FROM G3788 οφθαλμων EYES G846 αυτων THEIR.
  10 G2532 και AND G5613 ως AS G816 (G5723) ατενιζοντες LOOKING INTENTLY G2258 (G5713) ησαν THEY WERE G1519 εις INTO G3588 τον THE G3772 ουρανον HEAVEN G4198 (G5740) πορευομενου AS WAS GOING G846 αυτου HE, G2532 και ALSO G2400 (G5628) ιδου BEHOLD G435 ανδρες MEN G1417 δυο TWO G3936 (G5715) παρειστηκεισαν STOOD BY G846 αυτοις THEM G1722 εν IN G2066 εσθητι APPAREL G3022 λευκη WHITE,
  11 G3739 οι WHO G2532 και ALSO G2036 (G5627) ειπον SAID, G435 ανδρες MEN G1057 γαλιλαιοι GALILEANS, G5101 τι WHY G2476 (G5758) εστηκατε DO YE STAND G1689 (G5723) εμβλεποντες LOOKING G1519 εις INTO G3588 τον THE G3772 ουρανον HEAVEN? G3778 ουτος   G3588 ο THIS G2424 ιησους JESUS G3588 ο WHO G353 (G5685) αναληφθεις WAS TAKEN UP G575 αφ FROM G5216 υμων YOU G1519 εις INTO G3588 τον THE G3772 ουρανον HEAVEN G3779 ουτως THUS G2064 (G5695) ελευσεται WILL COME G3739 ον IN THE G5158 τροπον MANNER G2300 (G5662) εθεασασθε YE BEHELD G846 αυτον HIM G4198 (G5740) πορευομενον GOING G1519 εις INTO G3588 τον THE G3772 ουρανον HEAVEN.
  12 G5119 τοτε THEN G5290 (G5656) υπεστρεψαν THEY RETURNED G1519 εις TO G2419 ιερουσαλημ JERUSALEM G575 απο FROM G3735 ορους   G3588 του "THE" MOUNT G2564 (G5746) καλουμενου CALLED G1638 ελαιωνος OF OLIVES, G3739 ο WHICH G2076 (G5748) εστιν IS G1451 εγγυς NEAR G2419 ιερουσαλημ JERUSALEM, G4521 σαββατου A SABBATH'S G2192 (G5723) εχον BEING DISTANT G3598 οδον JOURNEY.
  13 G2532 και AND G3753 οτε WHEN G1525 (G5627) εισηλθον THEY HAD ENTERED G305 (G5627) ανεβησαν THEY WENT UP G1519 εις TO G3588 το THE G5253 υπερωον UPper GCHAMBER, G3757 ου WHERE G2258 (G5713) ησαν WERE G2650 (G5723) καταμενοντες   G3588 ο STAYING G5037 τε BOTH G4074 πετρος PETER G2532 και AND G2385 ιακωβος JAMES G2532 και AND G2491 ιωαννης JOHN G2532 και AND G406 ανδρεας ANDREW G5376 φιλιππος PHILIP G2532 και AND G2381 θωμας THOMAS, G918 βαρθολομαιος BARTHOLOMEW G2532 και AND G3156 ματθαιος MATTHEW G2385 ιακωβος JAMES G256 αλφαιου "SON" OF ALPHAEUS G2532 και AND G4613 σιμων SIMON G3588 ο THE G2207 ζηλωτης ZEALOT, G2532 και AND G2455 ιουδας JUDE G2385 ιακωβου "BROTHER" OF JAMES.
  14 G3778 ουτοι THESE G3956 παντες ALL G2258 (G5713) ησαν WERE G4342 (G5723) προσκαρτερουντες STEADFASTLY CONTINUING G3661 ομοθυμαδον   G3588 τη WITH ONE ACCORD G4335 προσευχη IN PRAYER G2532 και   G3588 τη AND G1162 δεησει SUPPLICATION G4862 συν WITH "THE" G1135 γυναιξιν WOMEN G2532 και AND G3137 μαρια MARY G3588 τη THE G3384 μητρι   G3588 του MOTHER G2424 ιησου OF JESUS G2532 και AND G4862 συν   G3588 τοις WITH G80 αδελφοις BRETHREN. G846 αυτου HIS
  15 G2532 και AND G1722 εν   G3588 ταις IN G2250 ημεραις THOSE G3778 ταυταις DAYS G450 (G5631) αναστας HAVING STOOD UP G4074 πετρος PETER G1722 εν IN G3319 μεσω "THE" MIDST G3588 των OF THE G3101 μαθητων DISCIPLES G2036 (G5627) ειπεν SAID, G2258 (G5713) ην (WAS G5037 τε AND "THE" G3793 οχλος NUMBER G3686 ονοματων OF NAMES G1909 επι   G3588 το   G846 αυτο TOGETHER G5613 ως ABOUT G1540 εκατον A HUNDRED G1501 εικοσιν AND TWENTY,)
  16 G435 ανδρες MEN G80 αδελφοι BRETHREN, G1163 (G5900) εδει IT WAS NECESSARY G4137 (G5683) πληρωθηναι   G3588 την TO HAVE BEEN FULFILLED G1124 γραφην THIS G3778 ταυτην SCRIPTURE G3739 ην WHICH G4277 (G5627) προειπεν SPOKE BEFORE G3588 το THE G4151 πνευμα SPIRIT G3588 το THE G40 αγιον HOLY G1223 δια BY "THE" G4750 στοματος MOUTH G1138 δαβιδ OF DAVID G4012 περι CONCERNING G2455 ιουδα JUDAS G3588 του WHO G1096 (G5637) γενομενου BECAME G3595 οδηγου GUIDE G3588 τοις TO THOSE WHO G4815 (G5631) συλλαβουσιν   G3588 τον TOOK G2424 ιησουν JESUS;
  17 G3754 οτι FOR G2674 (G5772) κατηριθμημενος NUMBERED G2258 (G5713) ην HE WAS G4862 συν WITH G2254 ημιν US, G2532 και AND G2975 (G5627) ελαχεν   G3588 τον OBTAINED G2819 κληρον   G3588 της A PART G1248 διακονιας IN THIS G3778 ταυτης SERVICE.
  18 G3778 ουτος THIS "MAN" G3303 μεν INDEED G3767 ουν THEN G2932 (G5662) εκτησατο GOT G5564 χωριον A FIELD G1537 εκ OUT OF G3588 του THE G3408 μισθου REWARD G3588 της OF G93 αδικιας UNRIGHTEOUSNESS, G2532 και AND G4248 πρηνης HEADLONG G1096 (G5637) γενομενος HAVING FALLEN G2997 (G5656) ελακησεν BURST G3319 μεσος IN "THE" MIDST G2532 και AND G1632 (G5681) εξεχυθη GUSHED OUT G3956 παντα   G3588 τα ALL G4698 σπλαγχνα BOWELS. G846 αυτου HIS
  19 G2532 και AND G1110 γνωστον KNOWN G1096 (G5633) εγενετο IT BECAME G3956 πασιν TO ALL G3588 τοις THOSE G2730 (G5723) κατοικουσιν DWELLING G2419 ιερουσαλημ IN JERUSALEM, G5620 ωστε SO THAT G2564 (G5683) κληθηναι   G3588 το WAS CALLED G5564 χωριον THAT G1565 εκεινο FIELD G3588 τη   G2398 ιδια IN G1258 διαλεκτω OWN LANGUAGE G846 αυτων THEIR G184 ακελδαμα ACELDAMA; G5123 τουτεστιν   G5123 (G5748) THAT IS, G5564 χωριον FIELD G129 αιματος OF BLOOD.
  20 G1125 (G5769) γεγραπται IT HAS BEEN WRITTEN G1063 γαρ FOR G1722 εν IN "THE" G976 βιβλω BOOK G5568 ψαλμων OF PSALMS, G1096 (G5676) γενηθητω   G3588 η LET BECOME G1886 επαυλις HOMESTEAD G846 αυτου HIS G2048 ερημος DESOLATE, G2532 και AND G3361 μη LET THERE G2077 (G5749) εστω   G3588 ο NOT BE "ONE" G2730 (G5723) κατοικων DWELLING G1722 εν IN G846 αυτη IT; G2532 και   G3588 την AND, G1984 επισκοπην OVERSEERSHIP G846 αυτου HIS G2983 (G5630) λαβοι LET TAKE G2087 ετερος ANOTHER.
  21 G1163 (G5904) δει IT BEHOOVES G3767 ουν THEREFORE G3588 των OF THOSE G4905 (G5631) συνελθοντων CONSORTING G2254 ημιν WITH US G435 ανδρων MEN G1722 εν DURING G3956 παντι ALL "THE" G5550 χρονω TIME G1722 εν IN G3739 ω WHICH G1525 (G5627) εισηλθεν CAME IN G2532 και AND G1831 (G5627) εξηλθεν WENT OUT G1909 εφ AMONG G2248 ημας US G3588 ο THE G2962 κυριος LORD G2424 ιησους JESUS,
  22 G756 (G5671) αρξαμενος BEGINNING G575 απο FROM G3588 του THE G908 βαπτισματος BAPTISM G2491 ιωαννου OF JOHN G2193 εως UNTIL G3588 της THE G2250 ημερας DAY G3739 ης IN WHICH G353 (G5681) ανεληφθη HE WAS TAKEN UP G575 αφ FROM G2257 ημων US, G3144 μαρτυρα A WITNESS G3588 της OF G386 αναστασεως RESURRECTION G846 αυτου HIS G1096 (G5635) γενεσθαι TO BECOME G4862 συν WITH G2254 ημιν US G1520 ενα ONE G5130 τουτων OF THESE.
  23 G2532 και AND G2476 (G5627) εστησαν THEY SET FORTH G1417 δυο TWO, G2501 ιωσηφ   G3588 τον JOSEPH G2564 (G5746) καλουμενον CALLED G923 βαρσαβαν BARSABAS, G3739 ος WHO G1941 (G5681) επεκληθη WAS SURNAMED G2459 ιουστος JUSTUS, G2532 και AND G3159 ματθιαν MATTHIAS.
  24 G2532 και AND G4336 (G5666) προσευξαμενοι PRAYING G2036 (G5627) ειπον THEY SAID G4771 συ THOU G2962 κυριε LORD, G2589 καρδιογνωστα KNOWER OF THE HEARTS G3956 παντων OF ALL G322 (G5657) αναδειξον SHOW G1537 εκ OF G5130 τουτων   G3588 των THESE G1417 δυο TWO G1520 ενα ONE G3739 ον WHICH G1586 (G5668) εξελεξω THOU DIDST CHOOSE
  25 G2983 (G5629) λαβειν TO RECEIVE G3588 τον THE G2819 κληρον   G3588 της PART G1248 διακονιας   G3778 ταυτης OF THIS SERVICE G2532 και AND G651 αποστολης APOSTLESHIP, G1537 εξ FROM G3739 ης WHICH G3845 (G5627) παρεβη TRANSGRESSING FELL G2455 ιουδας JUDAS, G4198 (G5677) πορευθηναι TO GO G1519 εις TO G3588 τον HIS G5117 τοπον   G3588 τον PLACE G2398 ιδιον OWN.
  26 G2532 και AND G1325 (G5656) εδωκαν THEY GAVE G2819 κληρους LOTS G846 αυτων THEIR, G2532 και AND G4098 (G5627) επεσεν FELL G3588 ο THE G2819 κληρος LOT G1909 επι ON G3159 ματθιαν MATTHIAS, G2532 και AND G4785 (G5681) συγκατεψηφισθη HE WAS NUMBERED G3326 μετα WITH G3588 των THE G1733 ενδεκα ELEVEN G652 αποστολων APOSTLES.