Numbers 9

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H4057 in de woestijn H5514 van Sinai H8145 , in het tweede H8141 jaar H776 H4714 , nadat zij uit Egypteland H3318 [H8800] uitgetogen waren H7223 , in de eerste H2320 maand H559 [H8800] , zeggende:
  2 H1121 Dat de kinderen H3478 Israels H6453 het pascha H6213 [H8799] houden zouden H4150 , op zijn gezetten tijd.
  3 H702 H6240 Op den veertienden H3117 dag H2320 in deze maand H6153 , tussen twee avonden H6213 [H8799] zult gij dat houden H4150 , op zijn gezetten tijd H2708 ; naar al zijn inzettingen H4941 , en naar al zijn rechten H6213 [H8799] zult gij dat houden.
  4 H4872 Mozes H1696 [H8762] dan sprak H1121 tot de kinderen H3478 Israels H6453 , dat zij het pascha H6213 [H8800] zouden houden.
  5 H6213 [H8799] En zij hielden H6453 het pascha H702 H6240 op den veertienden H3117 dag H7223 der eerste H2320 maand H6153 , tussen de twee avonden H4057 , in de woestijn H5514 van Sinai H3068 ; naar alles, wat de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had H6213 [H8804] , alzo deden H1121 de kinderen H3478 Israels.
  6 H582 Toen waren er lieden H5315 geweest, die over het dode lichaam H120 eens mensen H2931 onrein H3117 [waren], en op denzelven dag H6453 het pascha H3201 [H8804] niet hadden kunnen H6213 [H8800] houden H7126 [H8799] ; daarom naderden zij H6440 voor het aangezicht H4872 van Mozes H6440 , en voor het aangezicht H175 van Aaron H3117 op dienzelven dag.
  7 H1992 En diezelve H582 lieden H559 [H8799] zeiden H2931 tot hem: Wij zijn onrein H5315 over het dode lichaam H120 eens mensen H1639 [H8735] ; waarom zouden wij verkort worden H7133 , dat wij de offerande H3068 des HEEREN H4150 op zijn gezetten tijd H7126 [H8687] niet zouden offeren H8432 , in het midden H1121 van de kinderen H3478 Israels?
  8 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H5975 [H8798] tot hen: Blijft staande H8085 [H8799] , dat ik hoor H3068 , wat de HEERE H6680 [H8762] u gebieden zal.
  9 H1696 [H8762] Toen sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  10 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H376 H376 : Wanneer iemand H1755 onder u, of onder uw geslachten H5315 , over een dood lichaam H2931 onrein H7350 , of op een verren H1870 weg H3068 zal zijn, hij zal dan nog den HEERE H6453 het pascha H6213 [H8804] houden.
  11 H8145 In de tweede H2320 maand H702 H6240 , op den veertienden H3117 dag H6153 , tussen de twee avonden H6213 [H8799] , zullen zij dat houden H4682 ; met ongezuurde H4844 [broden] en bittere H398 [H8799] saus zullen zij dat eten.
  12 H7604 [H8686] Zij zullen daarvan niet overlaten H1242 tot den morgen H6106 , en zullen daaraan geen been H7665 [H8799] breken H2708 ; naar alle inzetting H6453 van het pascha H6213 [H8799] zullen zij dat houden.
  13 H376 Als een man H2889 , die rein H1870 is, en op den weg H2308 [H8804] niet is, en nalaten zal H6453 het pascha H6213 [H8800] te houden H5315 , zo zal diezelve ziel H5971 uit haar volken H3772 [H8738] uitgeroeid worden H7133 ; want hij heeft de offerande H3068 des HEEREN H4150 op zijn gezetten tijd H7126 [H8689] niet geofferd H376 , diezelve man H2399 zal zijn zonde H5375 [H8799] dragen.
  14 H1616 En wanneer een vreemdeling H1481 [H8799] bij u als vreemdeling verkeert H6453 , en hij het pascha H3068 den HEERE H6213 [H8804] ook houden zal H2708 , naar de inzetting H6453 van het pascha H4941 , en naar zijn wijze H6213 [H8799] , alzo zal hij het houden H259 ; het zal enerlei H2708 inzetting H1616 voor ulieden zijn, beiden den vreemdeling H249 en den inboorling H776 des lands.
  15 H3117 En op den dag H6965 [H8687] van het oprichten H4908 des tabernakels H3680 [H8765] bedekte H6051 de wolk H4908 den tabernakel H168 , op de tent H5715 der getuigenis H6153 ; en in den avond H4908 was over den tabernakel H4758 als een gedaante H784 des vuurs H1242 , tot aan den morgen.
  16 H8548 Alzo geschiedde het geduriglijk H6051 ; de wolk H3680 [H8762] bedekte H3915 denzelven, en des nachts H4758 was er een gedaante H784 des vuurs.
  17 H6310 Maar nadat H6051 de wolk H5927 [H8736] opgeheven werd H168 van boven de tent H5265 [H8799] , zo verreisden H310 ook daarna H1121 de kinderen H3478 Israels H4725 ; en in de plaats H6051 , waar de wolk H7931 [H8799] bleef H2583 [H8799] , daar legerden zich H1121 de kinderen H3478 Israels.
  18 H6310 Naar den mond H3068 des HEEREN H5265 [H8799] , verreisden H1121 de kinderen H3478 Israels H3068 , en naar des HEEREN H6310 mond H2583 [H8799] legerden zij zich H3117 ; al de dagen H6051 , in dewelke de wolk H4908 over den tabernakel H7931 [H8799] bleef H2583 [H8799] , legerden zij zich.
  19 H6051 En als de wolk H7227 vele H3117 dagen H4908 over den tabernakel H748 [H8687] verbleef H8104 H0 , zo namen H1121 de kinderen H3478 Israels H4931 de wacht H3068 des HEEREN H8104 [H8804] waar H5265 [H8799] , en verreisden niet.
  20 H3426 Als het nu was H6051 , dat de wolk H4557 weinige H3117 dagen H4908 op den tabernakel H6310 was, naar den mond H3068 des HEEREN H2583 [H8799] legerden zij zich H6310 , en naar den mond H3068 des HEEREN H5265 [H8799] verreisden zij.
  21 H3426 Maar was het H6051 , dat de wolk H6153 van den avond H1242 tot den morgen H6051 daar was, en de wolk H1242 in den morgen H5927 [H8738] opgeheven werd H5265 [H8804] , zo verreisden zij H3119 ; of des daags H3915 , of des nachts H6051 , als de wolk H5927 [H8738] opgeheven werd H5265 [H8804] , zo verreisden zij.
  22 H6051 Of als de wolk H3117 twee dagen H2320 , of een maand H3117 , of [vele] dagen H748 [H8687] vertoog H4908 op den tabernakel H7931 [H8800] , blijvende H2583 [H8799] daarop, zo legerden zich H1121 de kinderen H3478 Israels H5265 [H8799] , en verreisden H5927 [H8736] niet; en als zij verheven werd H5265 [H8799] , verreisden zij.
  23 H6310 Naar den mond H3068 des HEEREN H2583 [H8799] legerden zij zich H6310 , en naar den mond H3068 des HEEREN H5265 [H8799] verreisden zij H8104 H0 ; zij namen H4931 de wacht H3068 des HEEREN H8104 [H8804] waar H6310 , naar den mond H3068 des HEEREN H3027 , door de hand H4872 van Mozes.