Daniel 8

DSV_Strongs(i)
  1 H7969 In het derde H8141 jaar H4438 des koninkrijks H4428 van den koning H1112 Belsazar H7200 [H8738] , verscheen H2377 mij een gezicht H1840 , mij Daniel H310 , na H8462 hetgeen mij in het eerste H7200 [H8738] verschenen was.
  2 H7200 [H8799] En ik zag H2377 een gezicht H7200 [H8800] , [het geschiedde nu, toen ik het zag H1002 , dat ik in den burg H7800 Susan H4082 was, welke in het landschap H5867 Elam H7200 [H8799] is] ik zag H2377 dan in een gezicht H180 , dat ik aan den vloed H195 Ulai was.
  3 H5375 [H8799] En ik hief H5869 mijn ogen H7200 [H8799] op, en ik zag H259 , en ziet, een H352 ram H5975 [H8802] stond H6440 voor H180 dien vloed H7161 , die had twee hoornen H7161 , en die twee hoornen H1364 waren hoog H259 , en de een H1364 was hoger H8145 dan de andere H1364 , en de hoogste H5927 H0 kwam H314 in het laatste H5927 [H8802] op.
  4 H7200 [H8804] Ik zag H352 , dat de ram H3220 met de hoornen tegen het westen H5055 [H8764] stiet H6828 , en tegen het noorden H5045 , en tegen het zuiden H2416 , en geen dieren H6440 konden voor zijn aangezicht H5975 [H8799] bestaan H3027 , en er was niemand, die uit zijn hand H5337 [H8688] verloste H6213 [H8804] ; maar hij deed H7522 naar zijn welgevallen H1431 [H8689] , en hij maakte zich groot.
  5 H995 [H8688] Toen ik [dit] overlegde H935 [H8802] , ziet, er kwam H5795 H6842 een geitenbok H4628 van het westen H6440 H776 over den gansen aardbodem H5060 H0 , en roerde H776 de aarde H5060 [H8802] niet aan H6842 ; en die bok H2380 had een aanzienlijken H7161 hoorn H5869 tussen zijn ogen.
  6 H935 [H8799] En hij kwam H352 tot den ram H7161 , die de twee hoornen H1167 had H7200 [H8804] , dien ik had zien H5975 [H8802] staan H6440 voor H180 den vloed H7323 [H8799] ; en hij liep H2534 op hem aan in de grimmigheid H3581 zijner kracht.
  7 H7200 [H8804] En ik zag H5060 [H8688] hem, nakende H681 aan H352 den ram H4843 [H8698] , en hij verbitterde zich H5221 [H8686] tegen hem, en hij stiet H352 den ram H7665 [H8762] , en hij brak H8147 zijn beide H7161 hoornen H352 ; en in den ram H3581 was geen kracht H6440 , om voor zijn aangezicht H5975 [H8800] te bestaan H7993 [H8686] ; en hij wierp H776 hem ter aarde H7429 [H8799] , en hij vertrad H352 hem, en er was niemand, die den ram H3027 uit zijn hand H5337 [H8688] verloste.
  8 H6842 H5795 En de geitenbok H3966 H0 maakte zich H1431 [H8689] uitermate H3966 groot H6105 [H8800] ; maar toen hij sterk geworden was H7665 [H8738] , brak H1419 die grote H7161 hoorn H5927 [H8799] , en er kwamen op H702 aan deszelfs plaats vier H2380 aanzienlijke H702 , naar de vier H7307 winden H8064 des hemels.
  9 H259 En uit een H3318 [H8804] van die kwam voort H4704 een kleine H7161 hoorn H3499 , welke uitnemend H1431 [H8799] groot werd H5045 , tegen het zuiden H4217 , en tegen het oosten H6643 , en tegen het sierlijke [land].
  10 H1431 [H8799] En hij werd groot H6635 tot aan het heir H8064 des hemels H5307 H0 ; en hij wierp H6635 er [sommigen] van dat heir H3556 , namelijk van de sterren H776 , ter aarde H5307 [H8686] neder H7429 [H8799] , en hij vertrad ze.
  11 H1431 [H8689] Ja, hij maakte zich groot H8269 tot aan den Vorst H6635 diens heirs H7311 H7311 [H8717] , en van Denzelven werd weggenomen H8548 het gedurig H4349 [offer], en de woning H4720 Zijns heiligdoms H7993 [H8717] werd nedergeworpen.
  12 H6635 En het heir H6588 werd in den afval H5414 [H8735] overgegeven H8548 tegen het gedurig H7993 [H8686] [offer]; en hij wierp H571 de waarheid H776 ter aarde H6213 [H8804] ; en deed H6743 [H8689] het, en het gelukte wel.
  13 H8085 [H8799] Daarna hoorde ik H259 een H6918 heilige H1696 [H8764] spreken H259 ; en de H6918 heilige H559 [H8799] zeide H6422 tot den onbenoemde H1696 [H8764] , die daar sprak H2377 : Tot hoelang zal dat gezicht H8548 van het gedurig H8074 [H8802] [offer] en [van] den verwoestenden H6588 afval H6944 zijn, dat zo het heiligdom H6635 als het heir H4823 [ter] vertreding H5414 [H8800] zal overgegeven worden?
  14 H559 [H8799] En hij zeide H505 tot mij: Tot twee duizend H7969 H3967 en driehonderd H6153 avonden H1242 [en] morgens H6944 ; dan zal het heiligdom H6663 [H8738] gerechtvaardigd worden.
  15 H2377 En het geschiedde, toen ik dat gezicht H7200 [H8800] zag H1840 , ik Daniel H1245 [H8762] , zo zocht ik H998 het verstand H5975 [H8802] [deszelven], en ziet, er stond H4758 voor mij als de gedaante H1397 eens mans.
  16 H8085 [H8799] En ik hoorde H195 tussen Ulai H120 eens mensen H6963 stem H7121 [H8799] , die riep H559 [H8799] en zeide H1403 : Gabriel H1975 ! geef dezen H4758 het gezicht H995 [H8685] te verstaan.
  17 H935 [H8799] En hij kwam H681 nevens H5977 waar ik stond H935 [H8800] ; en als hij kwam H1204 [H8738] , verschrikte ik H5307 [H8799] , en viel H6440 op mijn aangezicht H559 [H8799] . Toen zeide hij H995 [H8685] tot mij: Versta H1121 H120 , gij mensenkind H2377 ! want dit gezicht H6256 zal zijn tot den tijd H7093 van het einde.
  18 H1696 [H8763] Als hij nu met mij sprak H7290 [H8738] , viel ik in een diepen slaap H6440 op mijn aangezicht H776 ter aarde H5060 [H8799] ; toen roerde hij mij aan H5975 [H8686] , en hij stelde H5977 mij op mijn standplaats.
  19 H559 [H8799] En hij zeide H3045 [H8688] : Zie, ik zal u te kennen geven H319 , wat er geschieden zal ten einde H2195 dezer gramschap H4150 ; want ter bestemder tijd H7093 zal het einde zijn.
  20 H352 De ram H1167 met H7161 de twee hoornen H7200 [H8804] , dien gij gezien hebt H4428 , zijn de koningen H4074 der Meden H6539 en der Perzen.
  21 H8163 Die harige H6842 bok H4428 nu, is de koning H3120 van Griekenland H1419 ; en de grote H7161 hoorn H5869 , welke tussen zijn ogen H7223 is, is de eerste H4428 koning.
  22 H702 Dat er nu vier H5975 [H8799] aan zijn plaats stonden H7665 [H8737] , toen hij verbroken was H702 ; vier H4438 koninkrijken H1471 zullen uit dat volk H5975 [H8799] ontstaan H3581 , doch niet met zijn kracht.
  23 H319 Doch op het laatste H4438 huns koninkrijks H6586 [H8802] , als het de afvalligen H8552 [H8687] op het hoogste gebracht zullen hebben H4428 , zo zal er een koning H5975 [H8799] staan H5794 , stijf H6440 van aangezicht H2420 , en raadselen H995 [H8688] verstaande;
  24 H3581 En zijn kracht H6105 [H8804] zal sterk worden H3581 , doch niet door zijn kracht H6381 [H8737] ; en hij zal het wonderlijk H7843 [H8686] verderven H6743 [H8689] , en zal geluk hebben H6213 [H8804] , en zal het doen H6099 ; en hij zal de sterken H6918 , mitsgaders het heilige H5971 volk H7843 [H8689] verderven;
  25 H7922 En door zijn kloekheid H4820 zo zal hij de bedriegerij H6743 [H8689] doen gedijen H3027 in zijn hand H3824 ; en hij zal zich in zijn hart H1431 [H8686] verheffen H7962 ; en in stille rust H7227 zal hij er velen H7843 [H8686] verderven H5975 [H8799] , en zal staan H8269 tegen den Vorst H8269 der vorsten H657 , doch hij zal zonder H3027 hand H7665 [H8735] verbroken worden.
  26 H4758 Het gezicht H6153 nu van avond H1242 en morgen H559 [H8738] , dat er gezegd is H571 , is de waarheid H5640 H0 ; en gij, sluit H2377 dit gezicht H5640 [H8798] toe H7227 , want er zijn nog vele H3117 dagen toe.
  27 H1961 H0 Toen werd ik H1840 , Daniel H1961 [H8738] , zwak H3117 , en was [enige] dagen H2470 [H8738] krank H6965 [H8799] ; daarna stond ik op H6213 [H8799] , en deed H4428 des konings H4399 werk H8074 [H8709] ; en ik was ontzet H4758 over dit gezicht H995 [H8688] ; maar niemand merkte het.