Daniel 8

ABP_GRK(i)
  1 G1722 εν G2094 έτει G5154 τρίτω G3588 της G932 βασιλείας G* Βαλτάσαρ G3588 του G935 βασιλέως G3706 όρασις G3708 ώφθη G4314 προς G1473 με G1473 εγώ G* Δανιήλ G3326 μετά G3588 την G3708 οφθείσάν G1473 μοι G3588 την G746 αρχήν
  2 G2532 και G1510.7.1 ήμην G1722 εν G* Σούσοις G3588 τη G919.1 βάρει G3588 η G1510.2.3 εστιν G1722 εν G5561 χώρα G* Αιλάμ G2532 και G1492 είδον G1722 εν G3705 οράματι G2532 και G1510.7.1 ήμην G1909 επί G3588 του G* Ουλαι
  3 G2532 και G142 ήρα G3588 τους G3788 οφθαλμούς μου G1473   G2532 και G1492 είδον G2532 και G2400 ιδού G2919.1 κριός G1520 εις G2476 εστηκώς G4253 προ G3588 του G* Ούβαλ G2532 και G1473 αυτώ G2768 κέρατα G2532 και G3588 τα G2768 κέρατα G5308 υψηλά G2532 και G3588 το G1520 εν G5308 υψηλότερον G3588 του G2087 ετέρου G2532 και G3588 το G5308 υψηλόν G305 ανέβαινεν G1909 επ΄ G2078 εσχάτων
  4 G2532 και G1492 είδον G3588 τον G2919.1 κριόν G2768.3 καρατίζοντα G2596 κατά G2281 θάλασσαν G2532 και G1005 βορράν G2532 και G3558 νότον G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G2342 θηρία G3756 ου στήσονται G2476   G1799 ενώπιον G1473 αυτού G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3588 ο G1807 εξαιρούμενος G1537 εκ G5495 χειρός αυτού G1473   G2532 και G4160 εποίησε G2596 κατά G3588 το G2307 θέλημα αυτού G1473   G2532 και G3170 εμεγαλύνθη
  5 G2532 και G1473 εγώ G1510.7.1 ήμην G4920 συνιών G2532 και G2400 ιδού G5131 τράγος G137.1 αιγών G2064 ήρχετο G575 από G3047 λιβός G1909 επί G4383 πρόσωπον G3956 πάσης G3588 της G1093 γης G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G680 απτόμενος G3588 της G1093 γης G2532 και G3588 τω G5131 τράγω G2768 κέρας G2335.1 θεωρητόν G303.1 αναμέσον G3588 των G3788 οφθαλμών αυτού G1473  
  6 G2532 και G2064 ήλθεν G2193 έως G3588 του G2919.1 κριού G3588 του G3588 τα G2768 κέρατα G2192 έχοντος G3739 ου G1492 είδον G2476 εστώς G1799 ενώπιον G3588 του G* Ούβαλ G2532 και G5143 έδραμε G4314 προς G1473 αυτόν G1722 εν G3730 ορμή G3588 της G2479 ισχύος αυτού G1473  
  7 G2532 και G1492 είδον G1473 αυτόν G5348 φθάνοντα G2193 έως G3588 του G2919.1 κριού G2532 και G1805.2 εξηγριώθη G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G3817 έπαισε G3588 τον G2919.1 κριόν G2532 και G4937 συνέτριψεν G297 αμφότερα G3588 τα G2768 κέρατα αυτού G1473   G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G2479 ισχύς G3588 τω G2919.1 κριώ G3588 του G2476 στήναι G1799 ενώπιον G1473 αυτού G2532 και G4495 έρριψεν G1473 αυτόν G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G4841.1 συνεπάτησεν G1473 αυτόν G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3588 ο G1807 εξαιρούμενος G3588 τον G2919.1 κριόν G1537 εκ G5495 χειρός αυτού G1473  
  8 G2532 και G3588 ο G5131 τράγος G3588 των G137.1 αιγών G3170 εμεγαλύνθη G2193 έως G4970 σφόδρα G2532 και G1722 εν G3588 τω G2480 ισχύσαι αυτόν G1473   G4937 συνετρίβη G3588 το G2768 κέρας G1473 αυτού G3588 το G3173 μέγα G2532 και G305 ανέβη G2087 έτερα G2768 κέρατα G5064 τέσσαρα G5270 υποκάτω G1473 αυτού G1519 εις G1473 τους G5064 τέσσαρας G417 ανέμους G3588 του G3772 ουρανού
  9 G2532 και G1537 εκ G3588 του G1520 ενός G1473 αυτών G1831 εξήλθε G2768 κέρας G1520 εν G2478 ισχυρόν G2532 και G3170 εμεγαλύνθη G4057 περισσώς G4314 προς G3588 τον G3558 νότον G2532 και G4314 προς G3588 την G395 ανατολήν G2532 και G4314 προς G3588 την G1421.1 δύσιν
  10 G2532 και G3170 εμεγαλύνθη G2193 έως G3588 της G1411 δυνάμεως G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G4098 έπεσεν G1909 επί G3588 την G1093 γην G575 από G3588 της G1411 δυνάμεως G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G575 από G3588 των G798 άστρων G2532 και G4841.1 συνεπάτησεν G1473 αυτά
  11 G2532 και G2193 έως G3588 του G751.2 αρχιστρατηγού G3170 εμεγαλύνθη G2532 και G1223 δι΄ G1473 αυτόν G2378 θυσία G5015 εταράχθη G2532 και G3588 το G39 άγιον G2049 ερημωθήσεται
  12 G2532 και G1325 εδόθη G1909 επί G3588 την G2378 θυσίαν G266 αμαρτία G2532 και G4495 ερρίφη G5476 χαμαί G3588 η G1343 δικαιοσύνη G2532 και G4160 εποίησεν G2532 και G2137 ευωδώθη
  13 G2532 και G191 ήκουσα G1520 ενός G39 αγίου G2980 λαλούντος G2532 και G2036 είπεν G1520 εις G39 άγιος G3588 τω G* φελμουνί G3588 τω G2980 λαλούντι G2193 έως πότε G4219   G3588 η G3706 όρασις G2476 στήσεται G3588 η G2378 θυσία G3588 η G142 αρθείσα G2532 και G3588 η G266 αμαρτία G2050 ερημώσεως G3588 η G1325 δοθείσα G2532 και G3588 το G39 άγιον G2532 και G3588 η G1411 δύναμις G4841.1 συμπατηθήσεται
  14 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G2193 έως G2073 εσπέρας G2532 και G4404 πρωϊ G2250 ημέραι G1367 δισχίλιαι G5145 τριακόσιαι G2532 και G2511 καθαρισθήσεται G3588 το G39 άγιον
  15 G2532 και G1096 εγένετο G1722 εν G3588 τω G1492 είδειν με G1473   G1473 εγώ G* Δανιήλ G3588 την G3706 ορασιν G2532 και G2212 εζήτουν G4907 σύνεσιν G2532 και G2400 ιδού G2476 έστη G1799 ενώπιον G1473 μού G5613 ως G3706 όρασις G435 ανδρός
  16 G2532 και G191 ήκουσα G5456 φωνήν G435 ανδρός G303.1 αναμέσον G3588 του G* Ουλαί G2532 και G2564 εκάλεσε G2532 και G2036 είπε G* Γαβριήλ G4907.3 συνέτισον G1565 εκείνον G3588 την G3706 ορασιν
  17 G2532 και G2064 ήλθε G2532 και G2476 έστη G2192 εχόμενος G3588 της G4714 στάσεώς μου G1473   G2532 και G1722 εν G3588 τω G2064 ελθείν αυτόν G1473   G2284 εθαμβήθην G2532 και G4098 πίπτω G1909 επί G4383 πρόσωπόν μου G1473   G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 με G4920 σύνες G5207 υιέ G444 ανθρώπου G2089 έτι G1063 γαρ G1519 εις G2540 καιρού G4009 πέρας G3588 η G3706 όρασις
  18 G2532 και G1722 εν G3588 τω G2980 λαλείν αυτόν G1473   G3326 μετ΄ G1473 εμού G4098 πίπτω G1909 επί G4383 πρόσωπόν μου G1473   G1909 επί G3588 την G1093 γην G2532 και G680 ήψατό G1473 μου G2532 και G2476 έστησέ G1473 με G1909 επί G4228 πόδας
  19 G2532 και G2036 είπεν G2400 ιδού G1473 εγώ G1107 γνωρίζω G1473 σοι G3588 τα G1510.10 εσόμενα G1909 επ΄ G2078 εσχάτων G3588 της G3709 οργής G2089 έτι γαρ G1063   G1519 εις G2540 καιρού G4009 πέρας
  20 G3588 ο G2919.1 κριός G3739 ον G1492 είδες G3588 ο G2192 έχων G3588 τα G2768 κέρατα G935 βασιλεύς G* Μήδων G2532 και G* Περσών
  21 G2532 και G3588 ο G5131 τράγος G3588 των G137.1 αιγών G935 βασιλεύς G* Ελλήνων G2532 και G3588 το G2768 κέρας G3588 το G3173 μέγα G3588 ο G1510.7.3 ην G303.1 αναμέσον G3588 των G3788 οφθαλμών αυτού G1473   G1473 αυτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 ο G4413 πρώτος
  22 G2532 και G3588 του G4937 συντριβέντος G3739 ου G2476 έστησαν G5064 τέσσαρα G2768 κέρατα G5270 υποκάτω G5064 τέσσαρες G935 βασιλείς G1537 εκ G3588 του G1484 έθνους αυτού G1473   G450 αναστήσονται G2532 και G3756 ουκ G1722 εν G3588 τη G2479 ισχύϊ αυτού
  23 G2532 και G1909 επ΄ G2078 εσχάτων G3588 της G932 βασιλείας αυτών G4137 πληρουμένων G3588 των G266 αμαρτιών G1473   G450 αναστήσεται G935 βασιλεύς G335.1 αναιδής G4383 προσώπω G2532 και G4920 συνιών G4265.1 προβλήματα
  24 G2532 και G2900 κραταιά G3588 η G2479 ισχύς αυτού G1473   G2532 και G3756 ουκ G1722 εν G3588 τη G2479 ισχύϊ αυτού G1473   G2532 και G2298 θαυμαστά G1311 διαφθερεί G2532 και G2720 κατευθυνεί G2532 και G4160 ποιήσει G2532 και G1311 διαφθερεί G2478 ισχυρούς G2532 και G2992 λαόν G39 άγιον
  25 G2532 και G3588 ο G2218 ζυγός G3588 του G2827.2 κλοιού G2720 κατευθυνεί G1388 δόλος G1722 εν G5495 χειρί αυτού G1473   G2532 και G1722 εν G2588 καρδία αυτού G1473   G3170 μεγαλυνθήσεται G2532 και G1388 δόλω G1311 διαφθερεί G4183 πολλούς G2532 και G1909 επί G684 απωλεία G4183 πολλών G2476 στήσεται G2532 και G5613 ως G5609 ωά G5495 χειρί G4937 συντρίψει
  26 G2532 και G3588 η G3706 όρασις G3588 της G2073 εσπέρας G2532 και G3588 της G4405 πρωϊας G3588 της G2046 ρηθείσης G227 αληθής εστι G1510.2.3   G2532 και G1473 συ G4972 σφράγισον G3588 την G3706 όρασιν G3754 ότι G1519 εις G2250 ημέρας πολλάς G4183  
  27 G2532 και G1473 εγώ G* Δανιήλ G2837 εκοιμήθην G2532 και G3119.1 εμαλακίσθην G2250 ημέρας G2532 και G450 ανέστην G2532 και G4160 εποίουν G3588 τα G2041 έργα G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G2296 εθαύμαζον G3588 την G3706 όρασιν G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3588 ο G4920 συνιών