Acts 12

ABP_GRK(i)
  1 G2596 κατ΄ G1565 εκείνον G1161 δε G3588 τον G2540 καιρόν G1911 επέβαλεν G* Ηρώδης G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 τας G5495 χείρας G2559 κακώσαί G5100 τινας G3588 των G575 από G3588 της G1577 εκκλησίας
  2 G337 ανείλε δε G1161   G* Ιάκωβον G3588 τον G80 αδελφόν G* Ιωάννου G3162 μαχαίρα
  3 G2532 και G1492 ιδών G3754 ότι G701 αρεστόν εστι G1510.2.3   G3588 τοις G* Ιουδαίοις G4369 προσέθετο G4815 συλλαβείν G2532 και G* Πέτρον G1510.7.6 ήσαν δε G1161   G3588 αι G2250 ημέραι G3588 των G106 αζύμων
  4 G3739 ον G2532 και G4084 πιάσας G5087 έθετο G1519 εις G5438 φυλακήν G3860 παραδούς G5064 τέσσαρσι G5069 τετραδίοις G4757 στρατιωτών G5442 φυλάσσειν G1473 αυτόν G1014 βουλόμενος G3326 μετά G3588 το G3957 πάσχα G321 αναγαγείν G1473 αυτόν G3588 τω G2992 λαώ
  5 G3588 ο G3303 μεν ουν G3767   G* Πέτρος G5083 ετηρείτο G1722 εν G3588 τη G5438 φυλακή G4335 προσευχή G1161 δε G1510.7.3 ην G1618 εκτενής G1096 γινομένη G5259 υπό G3588 της G1577 εκκλησίας G4314 προς G3588 τον G2316 θεόν G5228 υπέρ G1473 αυτού
  6 G3753 οτε δε G1161   G3195 έμελλε G1473 αυτόν προαγείν G4254   G3588 ο G* Ηρώδης G3588 τη G3571 νυκτί εκείνη G1565   G1510.7.3 ην ο Πέτρος G3588   G*   G2837 κοιμώμενος G3342 μεταξύ G1417 δύο G4757 στρατιωτών G1210 δεδεμένος G254 αλύσεσι G1417 δυσί G5441 φύλακές τε G5037   G4253 προ G3588 της G2374 θύρας G5083 ετήρουν G3588 την G5438 φυλακήν
  7 G2532 και G2400 ιδού G32 άγγελος G2962 κυρίου G2186 επέστη G2532 και G5457 φως G2989 έλαμψεν G1722 εν G3588 τω G3612 οικήματι G3960 πατάξας δε G1161   G3588 την G4125 πλευράν G3588 του G* Πέτρου G1453 ήγειρεν G1473 αυτόν G3004 λέγων G450 ανάστα G1722 εν τάχει G5034   G2532 και G1601 εξέπεσον G1473 αυτού G3588 αι G254 αλύσεις G1537 εκ G3588 των G5495 χειρών
  8 G2036 είπέ G5037 τε G3588 ο G32 άγγελος G4314 προς G1473 αυτόν G4024 περίζωσαι G2532 και G5265 υπόδησαι G3588 τα G4547 σανδάλιά σου G1473   G4160 εποίησε δε G1161   G3779 ούτως G2532 και G3004 λέγει G1473 αυτώ G4016 περιβαλού G3588 το G2440 ιμάτιόν σου G1473   G2532 και G190 ακολούθει G1473 μοι
  9 G2532 και G1831 εξελθών G190 ηκολούθει G1473 αυτώ G2532 και G3756 ουκ G1492 ήδει G3754 ότι G227 αληθές εστι G1510.2.3   G3588 το G1096 γινόμενον G1223 διά G3588 του G32 αγγέλου G1380 εδόκει δε G1161   G3705 όραμα G991 βλέπειν
  10 G1330 διελθόντες δε G1161   G4413 πρώτην G5438 φυλακήν G2532 και G1208 δευτέραν G2064 ήλθον G1909 επί G3588 την G4439 πύλην G3588 την G4603 σιδηράν G3588 την G5342 φέρουσαν G1519 εις G3588 την G4172 πόλιν G3748 ήτις G844 αυτομάτη G455 ηνοίχθη G1473 αυτοίς G2532 και G1831 εξελθόντες G4281 προήλθον G4505 ρύμην G1520 μιαν G2532 και G2112 ευθέως G868 απέστη G3588 ο G32 άγγελος G575 απ΄ G1473 αυτού
  11 G2532 και G3588 ο G* Πέτρος G1096 γενόμενος G1722 εν G1438 εαυτώ G2036 είπε G3568 νυν G1492 οίδα G230 αληθώς G3754 ότι G1821 εξαπέστειλε κύριος G2962   G3588 τον G32 άγγελον αυτού G1473   G2532 και G1807 εξείλετό G1473 με G1537 εκ G5495 χειρός G* Ηρώδου G2532 και G3956 πάσης G3588 της G4329 προσδοκίας G3588 του G2992 λαού G3588 των G* Ιουδαίων
  12 G4894 συνιδών τε G5037   G2064 ήλθεν G1909 επί G3588 την G3614 οικίαν G* Μαρίας G3588 της G3384 μητρός G* Ιωάννου G3588 του G1941 επικαλουμένου G* Μάρκου G3739 ου G1510.7.6 ήσαν G2425 ικανοί G4867 συνηθροισμένοι G2532 και G4336 προσευχόμενοι
  13 G2925 κρούσαντος G1161 δε G3588 του G* Πέτρου G3588 την G2374 θύραν G3588 του G4440 πυλώνος G4334 προσήλθε G3814 παιδίσκη G5219 υπακούσαι G3686 ονόματι G* Ρόδη
  14 G2532 και G1921 επιγνούσα G3588 την G5456 φωνήν G3588 του G* Πέτρου G575 από G3588 της G5479 χαράς G3756 ουκ G455 ήνοιξε G3588 τον G4440 πυλώνα G1532 εισδραμούσα δε G1161   G518 απήγγειλεν G2476 εστάναι τον Πέτρον G3588   G*   G4253 προ G3588 του G4440 πυλώνος
  15 G3588 οι δε G1161   G4314 προς G1473 αυτήν G2036 είπον G3105 μαίνη G3588 η G1161 δε G1340 διϊσχυρίζετο G3779 ούτως G2192 έχειν G3588 οι G1161 δε G3004 έλεγον G3588 ο G32 άγγελος αυτού G1473   G1510.2.3 εστιν
  16 G3588 ο G1161 δε G* Πέτρος G1961 επέμενε G2925 κρούων G455 ανοίξαντες δε G1161   G1492 είδον G1473 αυτόν G2532 και G1839 εξέστησαν
  17 G2678 κατασείσας δε G1161   G1473 αυτοίς G3588 τη G5495 χειρί G4601 σιγάν G1334 διηγήσατο G1473 αυτοίς G4459 πως G3588 ο G2962 κύριος G1473 αυτόν εξήγαγεν G1806   G1537 εκ G3588 της G5438 φυλακής G2036 είπε δε G1161   G518 απαγγείλατε G* Ιακώβω G2532 και G3588 τοις G80 αδελφοίς G3778 ταύτα G2532 και G1831 εξελθών G4198 επορεύθη G1519 εις G2087 έτερον G5117 τόπον
  18 G1096 γενομένης G1161 δε G2250 ημέρας G1510.7.3 ην G5017 τάραχος G3756 ουκ G3641 ολίγος G1722 εν G3588 τοις G4757 στρατιώταις G5100 τι G686 άρα G3588 ο G* Πέτρος εγένετο G1096  
  19 G* Ηρώδης δε G1934 επιζητήσας αυτόν G1473   G2532 και G3361 μη G2147 ευρών G350 ανακρίνας G3588 τους G5441 φύλακας G2753 εκέλευσεν G520 απαχθήναι G2532 και G2718 κατελθών G575 από G3588 της G* Ιουδαίας G1519 εις G3588 την G* Καισάρειαν G1304 διέτριβεν
  20 G1510.7.3 ην G1161 δε G* Ηρώδης G2371 θυμομαχών G* Τυρίοις G2532 και G* Σιδωνίοις G3661 ομοθυμαδόν δε G1161   G3918 παρήσαν G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G3982 πείσαντες G* Βλάστον G3588 τον G1909 επί G3588 του G2846 κοιτώνος G3588 του G935 βασιλεώς G154 ητούντο G1515 ειρήνην G1223 διά G3588 το G5142 τρέφεσθαι G1473 αυτών G3588 την G5561 χώραν G575 από G3588 της G937 βασιλικής
  21 G5002 τακτή G1161 δε G2250 ημέρα G3588 ο G* Ηρώδης G1746 ενδυσάμενος G2066 εσθήτα G937 βασιλικήν G2532 και G2523 καθίσας G1909 επί G3588 του G968 βήματος G1215 εδημηγόρει G4314 προς G1473 αυτούς
  22 G3588 ο δε G1161   G1218 δήμος G2019 επεφώνει G5456 φωνή G2316 θεού G2532 και G3756 ουκ G444 ανθρώπου
  23 G3916 παραχρήμα δε G1161   G3960 επάταξεν G1473 αυτόν G32 άγγελος G2962 κυρίου G446.2 ανθ΄ ων G3756 ουκ G1325 έδωκε G3588 την G1391 δόξαν G3588 τω G2316 θεώ G2532 και G1096 γενόμενος G4662 σκωληκόβρωτος G1634 εξέψυξεν
  24 G3588 ο δε G1161   G3056 λόγος G3588 του G2316 θεού G837 ηύξανε G2532 και G4129 επληθύνετο
  25 G* Βαρνάβας δε G1161   G2532 και G* Σαύλος G5290 υπέστρεψαν G1537 εξ G* Ιερουσαλήμ G4137 πληρώσαντες G3588 την G1248 διακονίαν G4838 συμπαραλαβόντες G2532 και G* Ιωάννην G3588 τον G1941 επικληθέντα G* Μάρκον