Acts 12

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G2596 omtrent G1565 denzelfden G2540 tijd G1911 [G5627] sloeg G935 de koning G2264 Herodes G5495 de handen G5100 aan sommigen G575 van G1577 de Gemeente G2559 [G5658] , om die kwalijk te handelen.
  2 G1161 En G337 [G5627] hij doodde G2385 Jakobus G80 , den broeder G2491 van Johannes G3162 , met het zwaard.
  3 G2532 En G1492 [G5631] toen hij zag G3754 , dat G2453 het den Joden G701 behagelijk G2076 [G5748] was G4369 [G5639] , voer hij voort G2532 , om ook G4074 Petrus G4815 [G5629] te vangen G1161 [en G2258 [G5713] het waren G2250 de dagen G106 der ongehevelde [broden]];
  4 G2532 Denwelken ook G4084 [G5660] gegrepen hebbende G1519 , hij in G5438 de gevangenis G5087 [G5639] zette G3860 [G5631] , en gaf [hem] over G5064 aan vier G5069 [wachten], [elk] van vier G4757 krijgsknechten G846 , om hem G5442 [G5721] te bewaren G1014 [G5740] , willende G3326 na G3957 het paas [feest G846 ] hem G321 [G5629] voorbrengen G2992 voor het volk.
  5 G3303   G4074 Petrus G3767 dan G1722 werd in G5438 de gevangenis G5083 [G5712] bewaard G1161 ; maar G5259 van G1577 de Gemeente G2258 [G5713] werd G1618 een gedurig G4335 gebed G4314 tot G2316 God G5228 voor G846 hem G1096 [G5740] gedaan.
  6 G3753 Toen G846 hem G1161 nu G2264 Herodes G3195 [G5707] zou G4254 [G5721] voorbrengen G2258 G2837 [G5713] , sliep G4074 Petrus G1565 dienzelfden G3571 nacht G3342 tussen G1417 twee G4757 krijgsknechten G1210 [G5772] , gebonden G1417 met twee G254 ketenen G5037 ; en G5441 de wachters G4253 voor G2374 de deur G5083 [G5707] bewaarden G5438 de gevangenis.
  7 G2532 En G2400 [G5628] ziet G32 , een engel G2962 des Heeren G2186 [G5627] stond daar G2532 , en G5457 een licht G2989 [G5656] scheen G1722 in G3612 de woning G1161 , en G3960 [G5660] slaande G4125 de zijde G4074 van Petrus G1453 [G5656] , wekte hij G846 hem G3004 [G5723] op, zeggende G450 [G5628] : Sta G1722 G5034 haastelijk G2532 op. En G846 zijn G254 ketenen G1601 [G5627] vielen af G1537 van G5495 de handen.
  8 G5037 En G32 de engel G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G4024 [G5669] : Omgord u G2532 , en G5265 [G5669] bind G4675 uw G4547 schoenzolen G1161 aan. En G4160 [G5656] hij deed G3779 alzo G2532 . En G3004 [G5719] hij zeide G846 tot hem G4016 H : Werp G4675 uw G2440 mantel G4016 [G5640] om G2532 , en G190 [G5720] volg G3427 mij.
  9 G2532 En G1831 [G5631] uitgaande G190 [G5707] volgde hij G846 hem G2532 , en G1492 [G5715] wist G3756 niet G3754 , dat G227 het waarachtig G2076 [G5748] was G3588 , hetgeen G1223 door G32 den engel G1096 [G5740] geschiedde G1161 , maar G1380 [G5707] hij meende G3705 , dat hij een gezicht G991 [G5721] zag.
  10 G1161 En als G4413 zij door de eerste G2532 en G1208 tweede G5438 wacht G1330 [G5631] gegaan waren G2064 [G5627] , kwamen zij G1909 aan G4603 de ijzeren G4439 poort G1519 , die naar G4172 de stad G5342 [G5723] leidt G3748 ; dewelke G844 van zelve G846 hun G455 [G5681] geopend werd G2532 . En G1831 [G5631] uitgegaan zijnde G4281 [G5627] , gingen zij G3391 een G4505 straat G2532 voort, en G2112 terstond G868 [G5627] scheidde G32 de engel G575 van G846 hem.
  11 G2532 En G4074 Petrus G1722 , tot G1438 zichzelven G1096 [G5637] gekomen zijnde G2036 [G5627] , zeide G3568 : Nu G1492 [G5758] weet ik G230 waarachtiglijk G3754 dat G2962 de Heere G846 Zijn G32 engel G1821 [G5656] uitgezonden heeft G2532 , en G3165 mij G1807 [G5639] verlost heeft G1537 uit G5495 de hand G2264 van Herodes G2532 , en G3956 [uit] G4329 de verwachting G2992 van het volk G2453 der Joden.
  12 G5037 En G4894 [G5631] als hij [alles] overlegd had G2064 [G5627] , ging hij G1909 naar G3614 het huis G3137 van Maria G3384 , de moeder G2491 van Johannes G1941 [G5746] , die toegenaamd was G3138 Markus G3757 , alwaar G2425 velen G4867 [G5772] samenvergaderd G2532 en G4336 [G5740] biddende G2258 [G5713] waren.
  13 G1161 En G4074 als Petrus G2374 aan de deur G4440 van de voorpoort G2925 [G5660] klopte G4334 [G5627] , kwam G3814 een dienstmaagd G5219 [G5658] voor om te luisteren G3686 , met name G4498 Rhode.
  14 G2532 En G5456 zij de stem G4074 van Petrus G1921 [G5631] bekennende G455 H , deed G575 van G5479 blijdschap G4440 de voorpoort G3756 niet G455 [G5656] open G1161 , maar G1532 [G5631] liep naar binnen G518 [G5656] en boodschapte G4074 , dat Petrus G4253 voor G4440 [aan] de voorpoort G2476 [G5760] stond.
  15 G1161 En G2036 [G5627] zij zeiden G4314 tot G846 haar G3105 [G5736] : Gij raast G1161 . Doch G1340 [G5711] zij bleef er sterk bij G3779 , dat het alzo G2192 [G5721] was G1161 . En G3004 [G5707] zij zeiden G2076 [G5748] : Het is G846 zijn G32 engel.
  16 G1161 Maar G4074 Petrus G1961 [G5707] bleef G2925 [G5723] kloppende G1161 : en G455 [G5660] als zij opengedaan hadden G1492 [G5627] , zagen zij G846 hem G2532 , en G1839 [G5627] ontzetten zich.
  17 G1161 En G846 als hij hen G5495 met de hand G2678 [G5660] gewenkt had G4601 [G5721] , dat zij zwijgen zouden G1334 [G5662] , verhaalde hij G846 hun G4459 , hoe G846 hem G2962 de Heere G1537 uit G5438 de gevangenis G1806 [G5627] uitgeleid had G1161 , en G2036 [G5627] zeide G518 [G5657] : Boodschapt G5023 dit G2385 aan Jakobus G2532 en G80 de broederen G2532 . En G1831 [G5631] hij uitgegaan zijnde G4198 [G5675] , reisde G1519 naar G2087 een andere G5117 plaats.
  18 G1161 En G2250 als het dag G1096 [G5637] was geworden G2258 [G5713] , was er G3756 geen G3641 kleine G5017 beroerte G1722 onder G4757 de krijgsknechten G5101 , wat G686 toch G4074 aan Petrus G1096 [G5633] mocht geschied zijn.
  19 G1161 En G2264 als Herodes G846 hem G1934 [G5660] gezocht had G2532 , en G3361 niet G2147 [G5631] vond G5441 , en de wachters G350 [G5660] rechtelijk ondervraagd had G2753 [G5656] , gebood hij G520 [G5683] , dat zij weggeleid zouden worden G2532 . En G2718 [G5631] hij vertrok G575 van G2449 Judea G1519 naar G2542 Cesarea G1304 [G5707] , en hield zich [aldaar].
  20 G1161 En G2264 Herodes G2258 [G5713] had G2371 H in den zin G5183 tegen de Tyriers G2532 en G4606 Sidoniers G2371 [G5723] te krijgen G1161 ; maar G3918 [G5713] zij kwamen G3661 eendrachtelijk G4314 tot G846 hem G2532 , en G986 Blastus G1909 , die des G935 konings G2846 kamerling G3982 [G5660] was, overreed hebbende G154 [G5710] , begeerden G1515 vrede G1223 , omdat G846 hun G5561 land G5142 [G5745] gespijzigd werd G575 van G937 des konings [land].
  21 G1161 En G5002 op een gezetten G2250 dag G2264 , Herodes G937 , een koninklijk G2066 kleed G1746 [G5671] aangedaan hebbende G2532 , en G1909 op G846 den G968 rechterstoel G2523 [G5660] gezeten zijnde G1215 [G5707] , deed een rede G4314 tot G846 hen.
  22 G1161 En G1218 het volk G2019 [G5707] riep G5456 [hem] toe: Een stem G2316 Gods G2532 , en G3756 niet G444 eens mensen!
  23 G1161 En G3916 van stonde aan G3960 [G5656] sloeg G846 hem G32 een engel G2962 des Heeren G473 , daarom G3739 dat G2316 hij Gode G1391 de eer G3756 niet G1325 [G5656] gaf G2532 ; en G1096 [G5637] hij werd G4662 van de wormen gegeten G1634 [G5656] , en gaf den geest.
  24 G1161 En G3056 het Woord G2316 Gods G837 [G5707] wies G2532 , en G4129 [G5712] vermenigvuldigde.
  25 G921 Barnabas G1161 nu G2532 en G4569 Saulus G5290 [G5656] keerden wederom G1537 van G2419 Jeruzalem G1248 , als zij den dienst G4137 [G5660] volbracht hadden G4838 [G5631] , medegenomen hebbende G2532 ook G2491 Johannes G1941 [G5685] , die toegenaamd werd G3138 Markus.