Acts 12

BIB(i) 1 Κατ’ (At) ἐκεῖνον (that) δὲ (now) τὸν (-) καιρὸν (time), ἐπέβαλεν (put forth) Ἡρῴδης (Herod) ὁ (the) βασιλεὺς (king) τὰς (the) χεῖρας (hands) κακῶσαί (to mistreat) τινας (some) τῶν (of those) ἀπὸ (of) τῆς (the) ἐκκλησίας (church). 2 ἀνεῖλεν (He put to death) δὲ (then) Ἰάκωβον (James), τὸν (the) ἀδελφὸν (brother) Ἰωάννου (of John), μαχαίρῃ (with the sword). 3 ἰδὼν (Having seen) δὲ (now) ὅτι (that) ἀρεστόν (pleasing) ἐστιν (it is) τοῖς (to the) Ἰουδαίοις (Jews), προσέθετο (he proceeded) συλλαβεῖν (to take) καὶ (also) Πέτρον (Peter) — ἦσαν (these were) δὲ (now) [αἱ] (the) ἡμέραι (days) τῶν (of the) ἀζύμων (Unleavened Bread) — 4 ὃν (whom) καὶ (also) πιάσας (having seized), ἔθετο (he put) εἰς (in) φυλακήν (prison), παραδοὺς (having delivered him) τέσσαρσιν (to four) τετραδίοις (sets of four) στρατιωτῶν (soldiers) φυλάσσειν (to guard) αὐτόν (him), βουλόμενος (intending) μετὰ (after) τὸ (the) πάσχα (Passover) ἀναγαγεῖν (to bring out) αὐτὸν (him) τῷ (to the) λαῷ (people). 5 Ὁ (-) μὲν (Indeed) οὖν (therefore) Πέτρος (Peter) ἐτηρεῖτο (was kept) ἐν (in) τῇ (the) φυλακῇ (prison); προσευχὴ (prayer) δὲ (however) ἦν (was) ἐκτενῶς (fervent) γινομένη (being made) ὑπὸ (by) τῆς (the) ἐκκλησίας (church) πρὸς (to) τὸν (-) Θεὸν (God) περὶ (concerning) αὐτοῦ (him). 6 Ὅτε (When) δὲ (then) ἤμελλεν (was about) προαγαγεῖν (to bring forth) αὐτὸν (him) ὁ (-) Ἡρῴδης (Herod), τῇ (the) νυκτὶ (night) ἐκείνῃ (that), ἦν (was) ὁ (-) Πέτρος (Peter) κοιμώμενος (sleeping) μεταξὺ (between) δύο (two) στρατιωτῶν (soldiers), δεδεμένος (having been bound) ἁλύσεσιν (with chains) δυσίν (two), φύλακές (guards) τε (also) πρὸ (before) τῆς (the) θύρας (door) ἐτήρουν (were watching) τὴν (the) φυλακήν (prison). 7 καὶ (And) ἰδοὺ (behold), ἄγγελος (an angel) Κυρίου (of the Lord) ἐπέστη (stood by), καὶ (and) φῶς (a light) ἔλαμψεν (shone) ἐν (in) τῷ (the) οἰκήματι (cell). πατάξας (Having struck) δὲ (then) τὴν (the) πλευρὰν (side) τοῦ (-) Πέτρου (of Peter), ἤγειρεν (he woke up) αὐτὸν (him), λέγων (saying), “Ἀνάστα (Rise up) ἐν (in) τάχει (haste).” καὶ (And) ἐξέπεσαν (fell) αὐτοῦ (of him) αἱ (the) ἁλύσεις (chains) ἐκ (off) τῶν (the) χειρῶν (hands). 8 εἶπεν (Said) δὲ (then) ὁ (the) ἄγγελος (angel) πρὸς (to) αὐτόν (him), “Ζῶσαι (Gird yourself about) καὶ (and) ὑπόδησαι (put on) τὰ (the) σανδάλιά (sandals) σου (of you).” ἐποίησεν (He did) δὲ (and) οὕτως (so). καὶ (And) λέγει (he says) αὐτῷ (to him), “Περιβαλοῦ (Wrap around you) τὸ (the) ἱμάτιόν (cloak) σου (of you) καὶ (and) ἀκολούθει (follow) μοι (me).” 9 Καὶ (And) ἐξελθὼν (having gone forth), ἠκολούθει (he was following) καὶ (and) οὐκ (not) ᾔδει (did know) ὅτι (that) ἀληθές (real) ἐστιν (is) τὸ (what) γινόμενον (is happening) διὰ (by means of) τοῦ (the) ἀγγέλου (angel); ἐδόκει (he was thinking) δὲ (however) ὅραμα (a vision) βλέπειν (he saw). 10 διελθόντες (Having passed through) δὲ (then) πρώτην (a first) φυλακὴν (guard) καὶ (and) δευτέραν (a second), ἦλθαν (they came) ἐπὶ (to) τὴν (the) πύλην (gate) τὴν (-) σιδηρᾶν (iron) τὴν (-) φέρουσαν (leading) εἰς (into) τὴν (the) πόλιν (city), ἥτις (which) αὐτομάτη (by itself) ἠνοίγη (opened) αὐτοῖς (to them). καὶ (And) ἐξελθόντες (having gone out) προῆλθον (they went on through) ῥύμην (street) μίαν (one), καὶ (and) εὐθέως (immediately) ἀπέστη (departed) ὁ (the) ἄγγελος (angel) ἀπ’ (from) αὐτοῦ (him). 11 Καὶ (And) ὁ (-) Πέτρος (Peter) ἐν (to) ἑαυτῷ (himself) γενόμενος (having come), εἶπεν (said), “Νῦν (Now) οἶδα (I know) ἀληθῶς (truly) ὅτι (that) ἐξαπέστειλεν (has sent forth) ὁ (the) Κύριος (Lord) τὸν (the) ἄγγελον (angel) αὐτοῦ (of Him) καὶ (and) ἐξείλατό (delivered) με (me) ἐκ (out of) χειρὸς (the hand) Ἡρῴδου (of Herod) καὶ (and) πάσης (all) τῆς (the) προσδοκίας (expectation) τοῦ (of the) λαοῦ (people) τῶν (of the) Ἰουδαίων (Jews).” 12 Συνιδών (Having considered it) τε (also), ἦλθεν (he came) ἐπὶ (to) τὴν (the) οἰκίαν (house) τῆς (of) Μαρίας (Mary) τῆς (the) μητρὸς (mother) Ἰωάννου (of John), τοῦ (who) ἐπικαλουμένου (is called) Μάρκου (Mark), οὗ (where) ἦσαν (were) ἱκανοὶ (many) συνηθροισμένοι (having gathered together) καὶ (and) προσευχόμενοι (praying). 13 κρούσαντος (Having knocked) δὲ (then) αὐτοῦ (of him) τὴν (at the) θύραν (door) τοῦ (of the) πυλῶνος (gate), προσῆλθεν (came) παιδίσκη (a girl) ὑπακοῦσαι (to answer), ὀνόματι (named) Ῥόδη (Rhoda). 14 καὶ (And) ἐπιγνοῦσα (having recognized) τὴν (the) φωνὴν (voice) τοῦ (-) Πέτρου (of Peter), ἀπὸ (from) τῆς (-) χαρᾶς (joy) οὐκ (not) ἤνοιξεν (she opened) τὸν (the) πυλῶνα (gate), εἰσδραμοῦσα (having run in); δὲ (but) ἀπήγγειλεν (she reported) ἑστάναι (to be standing) τὸν (-) Πέτρον (Peter) πρὸ (before) τοῦ (the) πυλῶνος (gate). 15 Οἱ (-) δὲ (And) πρὸς (to) αὐτὴν (her) εἶπαν (they said), “Μαίνῃ (You are out of your mind).” ἡ (-) δὲ (But) διϊσχυρίζετο (she kept insisting) οὕτως (it so) ἔχειν (to be). οἱ (-) δὲ (And) ἔλεγον (they kept saying), “Ὁ (The) ἄγγελός (angel) ἐστιν (it is) αὐτοῦ (of him).” 16 Ὁ (-) δὲ (But) Πέτρος (Peter) ἐπέμενεν (continued) κρούων (knocking); ἀνοίξαντες (having opened it) δὲ (then), εἶδαν (they saw) αὐτὸν (him) καὶ (and) ἐξέστησαν (were amazed). 17 κατασείσας (Having made a sign) δὲ (then) αὐτοῖς (to them) τῇ (with the) χειρὶ (hand) σιγᾶν (to be silent), διηγήσατο (he related) αὐτοῖς (to them) πῶς (how) ὁ (the) Κύριος (Lord) αὐτὸν (him) ἐξήγαγεν (had brought) ἐκ (out of) τῆς (the) φυλακῆς (prison). εἶπέν (He said) τε (then), “Ἀπαγγείλατε (Report) Ἰακώβῳ (to James) καὶ (and) τοῖς (to the) ἀδελφοῖς (brothers) ταῦτα (these things).” καὶ (And) ἐξελθὼν (having gone out), ἐπορεύθη (he went) εἰς (to) ἕτερον (another) τόπον (place). 18 Γενομένης (Having come) δὲ (now) ἡμέρας (day), ἦν (there was) τάραχος (disturbance) οὐκ (no) ὀλίγος (small) ἐν (among) τοῖς (the) στρατιώταις (soldiers), τί (what) ἄρα (then of) ὁ (-) Πέτρος (Peter) ἐγένετο (has become). 19 Ἡρῴδης (Herod) δὲ (then) ἐπιζητήσας (having sought after) αὐτὸν (him), καὶ (and) μὴ (not) εὑρὼν (having found him), ἀνακρίνας (having examined) τοὺς (the) φύλακας (guards), ἐκέλευσεν (he commanded them) ἀπαχθῆναι (to be led away to death). καὶ (And) κατελθὼν (having gone down) ἀπὸ (from) τῆς (-) Ἰουδαίας (Judea) εἰς (to) Καισάρειαν (Caesarea), διέτριβεν (he stayed there). 20 Ἦν (He had been) δὲ (now) θυμομαχῶν (furiously angry) Τυρίοις (with the Tyrians) καὶ (and) Σιδωνίοις (Sidonians); ὁμοθυμαδὸν (with one accord) δὲ (then) παρῆσαν (they came) πρὸς (to) αὐτόν (him). καὶ (And) πείσαντες (having gained) Βλάστον (Blastus), τὸν (who was) ἐπὶ (over) τοῦ (the) κοιτῶνος (bedchamber) τοῦ (of the) βασιλέως (king), ᾐτοῦντο (they were seeking) εἰρήνην (peace), διὰ (because of) τὸ (-) τρέφεσθαι (being nourished) αὐτῶν (their) τὴν (-) χώραν (region) ἀπὸ (by) τῆς (the) βασιλικῆς (king’s). 21 τακτῇ (On the appointed) δὲ (now) ἡμέρᾳ (day), ὁ (-) Ἡρῴδης (Herod), ἐνδυσάμενος (having put on) ἐσθῆτα (apparel) βασιλικὴν (royal) ‹καὶ› (and) καθίσας (having sat) ἐπὶ (on) τοῦ (the) βήματος (throne), ἐδημηγόρει (was making an address) πρὸς (to) αὐτούς (them). 22 ὁ (-) δὲ (And) δῆμος (the people) ἐπεφώνει (were crying out), “Θεοῦ (Of a god) φωνὴ (this is the voice), καὶ (and) οὐκ (not) ἀνθρώπου (of a man)!” 23 Παραχρῆμα (Immediately) δὲ (then) ἐπάταξεν (struck) αὐτὸν (him) ἄγγελος (an angel) Κυρίου (of the Lord), ἀνθ’ (in return) ὧν (for that) οὐκ (not) ἔδωκεν (he gave) τὴν (the) δόξαν (glory) τῷ (-) Θεῷ (to God); καὶ (and) γενόμενος (having been) σκωληκόβρωτος (eaten by worms), ἐξέψυξεν (he breathed his last). 24 Ὁ (-) δὲ (But) λόγος (the word) τοῦ (-) θεοῦ* (of God) ηὔξανεν (continued to grow) καὶ (and) ἐπληθύνετο (to multiply). 25 Βαρνάβας (Barnabas) δὲ (then) καὶ (and) Σαῦλος (Saul) ὑπέστρεψαν (returned), εἰς* (to) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem) πληρώσαντες (having fulfilled) τὴν (the) διακονίαν (mission), συμπαραλαβόντες (having taken with them) Ἰωάννην (John), τὸν (the one) ἐπικληθέντα (having been called) Μάρκον (Mark).