Esther 4

  4:1   3588 ο   1161 δε But * Μαρδοχαίος Mordecai 1921 επιγνούς realizing 3588 το the 4931 συντελούμενον end, 1284 διέρρηξε tore 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτού his garments, 2532 και and 1746 ενεδύσατο put on 4526 σάκκον sackcloth, 2532 και and 2661.3 κατεπάσατο strewed 4700 σποδόν ashes; 2532 και and 1600.1 εκπηδήσας rushing 1223 διά through 3588 της the 4113 πλατείας square 3588 της of the 4172 πόλεως city, 994 εβόα he yelled 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great], 142 αίρεται [4is going to be taken away 1484 έθνος 1A nation 3367 μηδέν 3no one 91 ηδικηκός 2having wronged].   4:2   2532 και And 2064 ήλθεν he came 2193 έως unto 3588 της the 4439 πύλης gate 3588 του of the 935 βασιλέως king, 2532 και and 2476 έστη stood; 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1510.7.3 ην 2it was 1473 αυτώ 5for him 1832 εξόν 4allowed] 1525 εισελθείν to enter 1519 εις into 3588 την the 833 αυλήν courtyard 4526 σάκκον [2sackcloth 2192 έχοντι 1having on] 2532 και and 4700 σποδόν ashes.   4:3   2532 και And 1722 εν in 3956 πάση every 5561 χώρα place 3739 ου where 1620 εξετίθετο [3were displayed 3588 τα 1the 1121 γράμματα 2letters] 2906 κραυγή there was a cry, 2532 και and 2870 κοπετός beating of the breast, 2532 και and 3997 πένθος [2mourning 3173 μέγα 1great] 3588 τοις among the * Ιουδαίοις Jews; 2532 και and with 4526 σάκκον sackcloth 2532 και and 4700 σποδόν ashes 4766 έστρωσαν they made beds 1438 εαυτοίς for themselves.   4:4   2532 και And 1525 εισήλθον [8entered 3588 αι 1the 10.3 άβραι 2handmaidens 2532 και 3and 3588 οι 4the 2135 ευνούχοι 5eunuchs 3588 της 6of the 938 βασιλίσσης 7queen], 2532 και and 312 ανήγγειλαν they announced 1473 αυτή to her. 2532 και And 5015 εταράχθη she was disturbed 191 ακούσασα hearing 3588 το the thing 1096 γεγονός taking place. 2532 και And 649 απέστειλε she sent 4749.1 στολίσαι to robe 3588 τον   * Μαρδοχαίον Mordecai, 2532 και and 851 αφελέσθαι to remove 1473 αυτού from him 3588 τον the 4526 σάκκον sackcloth; 3588 ο   1161 δε but 3756 ουκ he did not 3982 επείσθη yield.   4:5   3588-1161 η δε And then * Εσθήρ Esther 4341 προσεκαλέσατο called on * Αθάχ Hatach 3588 τον   2135-1473 ευνούχον αυτής her eunuch 3739 ος who 3936 παρειστήκει stood beside 1473 αυτή her. 2532 και And 649 απέστειλε she sent 3129 μαθείν to learn 1473 αυτή for herself 3844 παρά from 3588 του   * Μαρδοχαίου Mordecai 3588 το the 196 ακριβές exact situation.   4:7   3588 ο   1161 δε And * Μαρδοχαίος Mordecai 5263 υπέδειξεν indicated 1473 αυτώ to him 3588 το the thing 1096 γεγονός taking place, 2532 και and 3588 την the 1860 επαγγελίαν promise 3739 ην which 1861-* επηγγείλατο Αμάν Haman promised 3588 τω to the 935 βασιλεί king, 1519 εις for 3588 την [3to the 1047 γάζαν 4treasury 5007 ταλάντων 2talents to be paid 3463 μυρίων 1ten thousand], 2443 ίνα that 622 απολέση he should destroy 3588 τους the * Ιουδαίους Jews.   4:8   2532 και And 3588 το the 474.1 αντίγραφον copy, 3588 το the one 1722 εν in * Σούσοις Shushan 1620 εκτεθέν being displayed 5228 υπέρ for 3588 του purpose of 622 απολέσθαι destroying 1473 αυτούς them, 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτώ to him 1166 δείξαι to show 3588 τη   * Εσθήρ to Esther. 2532 και And 2036 είπεν he told 1473 αυτώ him 1781 εντείλασθαι to give charge to 1473 αυτή her 1525 εισελθούση to enter 3868 παραιτήσασθαι to ask pardon of 3588 τον the 935 βασιλέα king, 2532 και and 515 αξιώσαι to be found worthy 1473 αυτόν by him 4012 περί for 3588 του the 2992 λαού people, 3403 μνησθείσα remembering, said he, 2250 ημερών The days 5014-1473 ταπεινώσεώς σου of your low estate, 5613 ως how 5142 ετράφης you were maintained 1722 εν by 5495-1473 χειρί μου my hand; 1360 διότι because * Αμάν Haman 3588 ο the one 1206.1 δευτερεύων being second 3588 τω to the 935 βασιλεί king 2980 ελάλησε speaks 2596 καθ΄ against 1473 ημών us 1519 εις for 2288 θάνατον death. 1941 επικάλεσαι You call upon 3588 τον the 2962 κύριον lord, 2532 και and 2980 λάλησον speak 3588 τω to the 935 βασιλεί king 4012 περί concerning 1473 ημών us! 2532 και even 4506 ρύσαι to rescue 1473 ημάς us 1537 εκ from 2288 θανάτου death.   4:9   1525 εισελθών [3entered 1161 δε 1And 3588 ο   * Αθάχ 2Hatach] 2980 ελάλησεν and spoke * Εσθήρ to Esther 3956 πάντας all 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words.   4:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Εσθήρ 2Esther] 4314 προς to * Αθάχ Hatach, 4198 πορεύθητι You go 4314 προς to * Μαρδοχαίον Mordecai, 2532 και and 2036 είπον say!   4:11   3754 ότι that, 3588 τα [2the 1484 έθνη 3nations 3956 πάντα 1All] 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom 1097 γινώσκει know 3754 ότι that 3956 πας every 444 άνθρωπος man 2228 η or 1135 γυνή woman, 3739 ος who 1525 εισελεύσεται shall enter 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 1519 εις into 3588 την the 833 αυλήν [2courtyard 3588 την   2082 εσωτέραν 1inner] 185.6 άκλητος uncalled, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 1473-4991 αυτώ σωτηρία deliverance to him, 4133 πλην except 3739-1437 ω εάν to whomever 1614 εκτείνη [3stretches out 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 την the 5552 χρυσήν golden 4464 ράβδον rod, 3778 ούτος this one 4982 σωθήσεται shall be delivered; 2504 καγώ and I 3756 ου have not 2564 κέκλημαι been called 1525 εισελθείν to enter 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king -- 1510.2.6 εισίν they are 3778 αύται these 2250 ημέραι [2days 5144 τριάκοντα 1thirty].   4:12   2532 και And 518-* απήγγειλεν Αθάχ Hatach reported 3588 τω to * Μαρδοχαίω Mordecai 3956 πάντας all 3588 τους the 3056 λόγους words * Εσθήρ of Esther.   4:13   2532 και And 2036-* είπε Μαρδοχαίος Mordecai said 4314 προς to * Αθάχ Hatach, 4198 πορεύθητι Go 2532 και and 2036 είπον say 1473 αυτή to her! * Εσθήρ Esther, 3361 μη you should not 2036 είπης say 4572 σεαυτή to yourself 3754 ότι that 4982 σωθήση you shall be delivered 3441 μόνη alone 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3844 παρά of 3956 πάντας all 3588 τους the * Ιουδαίους Jews.   4:14   5613 ως So 3754 ότι that 1437 εάν if 3878 παρακούσης you should disregard 1722 εν at 3778 τούτω this 3588 τω   2540 καιρώ time, 237 αλλαχόθεν from elsewhere 996 βοήθεια help 2532 και and 4629.2 σκέπη protection 1510.8.3 έσται will be 3588 τοις to the * Ιουδαίοις Jews, 1473-1161 συ δε but you 2532 και and 3588 ο the 3624 οίκος house 3588 του   3962-1473 πατρός σου of your father 622 απολείσθε will be destroyed; 2532 και and 5100 τις who 1492 οίδεν knows 1487 ει if it be 1519 εις for 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this occasion 936 εβασίλευσας you reigned.   4:15   2532 και And 1821-* εξαπέστειλεν Εσθήρ Esther sent 3588 τον the 2240 ήκοντα one having come 4314 προς to 1473 αυτήν her 4314 προς to * Μαρδοχαίον Mordecai, 3004 λέγουσα saying,   4:16   897.2 βαδίσας In proceeding, 1577.1 εκκλησίασον you hold an assembly 3588 τους of the * Ιουδαίους Jews 3588 τους   1722 εν in * Σούσοις Shushan, 2532 και and 3522 νηστεύσατε you all fast 1909 επ΄ for 1473 εμοί me! 2532 και And 3361-2068 μη φάγητε you should not eat 3366 μηδέ nor 4095 πιήτε drink 1909 επί for 2250 ημέρας [2days 5140 τρεις 1three] -- 3571 νύκτα night 2532 και and 2250 ημέραν day. 2504 καγώ And I 2532 και and 3588 αι the 10.3 άβραι handmaidens 1473 μου of mine 775.2 ασιτήσομεν shall go without food; 2532 και and 5119 τότε then 1525 εισελεύσομαι I shall enter 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king 3844 παρά contrary to 3588 τον the 3551 νόμον law, 1437-2532 εάν και even if 622 απολέσθαι [3to perish 1473 με 2for me 1163 δέη 1it is necessary].   4:17   2532 και And 897.2 βαδίσας proceeding, * Μαρδοχαίος Mordecai 4160 εποίησεν did 3745 όσα as much as 1781 ενετείλατο [2gave charge 1473 αυτώ 3to him * Εσθήρ 1Esther].