Esther 4:3

  4:3   2532 και And 1722 εν in 3956 πάση every 5561 χώρα place 3739 ου where 1620 εξετίθετο [3were displayed 3588 τα 1the 1121 γράμματα 2letters] 2906 κραυγή there was a cry, 2532 και and 2870 κοπετός beating of the breast, 2532 και and 3997 πένθος [2mourning 3173 μέγα 1great] 3588 τοις among the * Ιουδαίοις Jews; 2532 και and with 4526 σάκκον sackcloth 2532 και and 4700 σποδόν ashes 4766 έστρωσαν they made beds 1438 εαυτοίς for themselves.