1 Chronicles 16

  16:1   2532 και And 1533 εισήνεγκαν they carried in 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 562.1 απηρείσαντο fastened 1473 αυτήν it 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 4633 σκηνής tent, 3739 ης which 4078 έπηξεν [2pitched 1473 αυτή 3for it * Δαυίδ 1David]. 2532 και And 4374 προσήνεγκαν they offered 3646 ολοκαυτώματα whole burnt-offerings 2532 και and 1516 ειρηνικάς peace offerings 1726 εναντίον before 3588 του   2316 θεού God.   16:2   2532 και And 4931-* συνετέλεσε Δαυίδ David completed 399 αναφέρων offering 3646 ολοκαυτώματα the whole burnt-offerings 2532 και and 3588 τας   1516 ειρηνικάς the peace offerings, 2532 και and 2127 ευλόγησε he blessed 3588 τον the 2992 λαόν people 1722 εν by 3686 ονόματι the name 2962 κυρίου of the lord.   16:3   2532 και And 1266 διεμέρισε he divided unto 3956 παντί every 435 ανδρί man * Ισραήλ of Israel, 575 από from 435 ανδρός man 2532 και   2193 έως unto 1135 γυναικός woman, 3588 τω to every 435 ανδρί man 740 άρτον [2bread loaf 1520 ένα 1one] 739.2 αρτοκοπικόν of a baker, 2532 και and 287.1 αμορίτην honey-bread.   16:4   2532 και And 5021 έταξε he arranged 2596 κατά in 4383 πρόσωπον front of 3588 της the 2787 κιβωτού ark 1242 διαθήκης of the covenant 2962 κυρίου of the lord 1537 εκ certain of 3588 των the * Λευιτών Levites 3008 λειτουργούντας officiating, 2532 και and 400 αναφωνούντας sounding out loud, 2532 και even 1843 εξομολογείσθαι to acknowledge 2532 και and 134 αινείν to give praise 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316 θεώ God * Ισραήλ of Israel.   16:5   * Ασάφ Asaph 3588 ο the 2233 ηγούμενος ruler, 2532 και and 1208-1473 δεύτερος αυτού his second * Ζαχαρίας Zachariah, 2532 και and * Ιεϊήλ Jeiel, 2532 και and * Σεμιραμώθ Shemiramoth, 2532 και and * Ιαήλ Jehiel, 2532 και and * Ματθθίας Mattithiah, 2532 και and * Ελιάβ Eliab, 2532 και and * Βανέας Benaiah, 2532 και and * Ωβήδ Obed * Εδώμ Edom, 2532 και and * Ιειήλ Jeiel 1722 εν with 3708.1 οργάνοις instruments, 1722 εν with 3476.1 νάβλαις stringed instruments 2532 και and 2796.1 κινύραις lutes; 2532 και and * Ασάφ Asaph 1722 εν with 2950 κυμβάλοις cymbals 400 αναφωνών sounding out loud.   16:6   2532 και And * Βανέας Benaiah 2532 και and * Ιεζιήλ Jahaziel 3588 οι the 2409 ιερείς priests 1722 εν with 3588 ταις the 4536 σάλπιγξι trumpets sounding 1275 διαπαντός continually 1799 ενώπιον before 3588 της the 2787 κιβωτού ark 3588 της of the 1242 διαθήκης covenant 3588 του   2316 θεού of God.   16:7   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 5119 τότε then 5021-* έταξε Δαυίδ David arranged 1722 εν this psalm in 746 αρχή the beginning 3588 του of the 134 αινείν praising 3588 τον   2962 κύριον the lord 1722 εν by 5495 χειρί the hand * Ασάφ of Asaph 2532 και and 3588 των   80-1473 αδελφών αυτού his brethren.   16:8   1843 εξομολογείσθε Acknowledge 3588 τω the 2962 κυρίω lord! 1941 επικαλείσθε Call upon 1473 αυτόν him 1722 εν by 3686-1473 ονόματι αυτού his name! 1107 γνωρίσατε Make known 1722 εν to 3588 τοις the 2992 λαοίς peoples 3588 τα   2006.1-1473 επιτηδεύματα αυτού his practices!   16:9   103 άσατε Sing 1473 αυτώ to him, 2532 και even 5214 υμνήσατε sing praise 1473 αυτώ to him! 1334 διηγήσασθε Describe 3956 πάσι all 3588 τα   2297-1473 θαυμάσια αυτού his wonders! 3739 α what 4160-2962 εποίησε κύριος the lord did.   16:10   134 αινείτε Give praise 1722 εν in 3686 ονόματι [2name 39-1473 αγίω αυτού 1his holy]! 2165 ευφρανθήσεται You shall be glad 2588 καρδία in heart 2212 ζητούσα seeking 3588 την   2107-1473 ευδοκίαν αυτού his good-pleasure.   16:11   2212 ζητήσατε Seek 3588 τον the 2962 κύριον lord, 2532 και and 2480 ισχύσατε be strong! 2212 ζητήσατε Seek 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 1275 διαπαντός always!   16:12   3421 μνημονεύετε Remember 3588 τα   2297-1473 θαυμάσια αυτού his wonders! 3739 α what 4160 εποίησε he did; 3588 τα   5059-1473 τέρατα αυτού his miracles 2532 και and 2917 κρίματα the judgments 3588 του   4750-1473 στόματος αυτού of his mouth.   16:13   4690 σπέρμα Seed * Ισραήλ of Israel 3816-1473 παίδες αυτού his servants; 5207 υιοί sons * Ιακώβ of Jacob 1588-1473 εκλεκτοί αυτού his chosen.   16:14   1473 αυτός He is 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God; 1722 εν [2are in 3956 πάση 3all 3588 τη 4the 1093 γη 5earth 3588 τα   2917-1473 κρίματα αυτού 1his judgments].   16:15   3421 μνημονεύετε Remember 1519 εις [2into 165 αιώνα 3the eon 1242-1473 διαθήκης αυτού 1his covenant]! 3056-1473 λόγου αυτού his word 3739 ον which 1781 ενετείλατο he gave charge 1519 εις to 5507 χιλίας a thousand 1074 γενεάς generations;   16:16   3739 ον which 1303 διέθετο he ordained 3588 τω   * Αβραάμ with Abraham, 2532 και and 3588 τον   3727-1473 όρκον αυτού his oath 3588 τω   * Ισαάκ to Isaac.   16:17   2532 και And 2476 έστησεν he established 1473 αυτόν it 3588 τω to * Ιακώβ Jacob 1519 εις for 4366.2 πρόσταγμα an order, 2532 και and 3588 τω to * Ισραήλ Israel 1242 διαθήκην [2covenant 166 αιώνιον 1for an eternal].   16:18   3004 λέγων Saying, 1473 σοι To you 1325 δώσω I shall give 3588 την the 1093 γην land * Χαναάν of Canaan, 4979.1 σχοίνισμα a piece of measured out land 2817-1473 κληρονομίας υμών for your inheritance,   16:19   1722 εν in 3588 τω the 1510.1-1473 είναι αυτούς being of them 3641.1 ολιγοστούς very few 706 αριθμω in number, 5613 ως as 3397 μικρούς few 2532 και and 3941 παροίκους sojourners 1722 εν in 1473 αυτή it.   16:20   2532 και And 4198 επορεύθησαν they went 575 εξ from 1484 έθνους nation 1519 εις to 1484 έθνος nation, 2532 και and 575 από from 932 βασιλείας kingdom 1519 εις to 2992 λαόν [2people 2087 έτερον 1another].   16:21   3756-863 ουκ αφήκεν He did not allow 435 άνδρα a man 3588 του   1412.2 δυναστεύσαι to overpower 1473 αυτούς them, 2532 και and 1651 ήλεγξε he reproved 4012 περί [2on account of 1473 αυτών 3them 935 βασιλείς 1kings],   16:22   3361-680 μη άπτεσθε Saying, Touch not 3588 των   5547-1473 χριστών μου my anointed ones! 2532 και and 1722 εν among 3588 τοις   4396-1473 προφήταις μου my prophets 3361 μη do not 4188.2 πονηρεύεσθε do wickedly.   16:23   103 άσατε Sing 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3956 πάσα all 3588 η the 1093 γη earth! 312 αναγγείλατε announce 1537 εξ from 2250 ημέρας day 1519 εις to 2250 ημέραν day 4991-1473 σωτήριαν αυτού his deliverance!   16:24   1834 εξηγείσθε Describe 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory; 1722 εν to 3956 πάσι all 3588 τοις the 2992 λαοίς peoples 3588 τα   2297-1473 θαυμάσια αυτού his wonders!   16:25   3754 ότι For 3173 μέγας great 2962 κύριος is the lord, 2532 και and 133.1 αινετός praiseworthy 4970 σφόδρα exceedingly. 5398-1510.2.3 φοβερός εστιν He is fearful 1909 επί above 3956 πάντας all 3588 τους the 2316 θεούς gods.   16:26   3754 ότι For 3956 πάντες all 3588 οι the 2316 θεοί gods 3588 των of the 1484 εθνών nations 1497 είδωλα are idols; 2532 και and 3588 ο the 2962 κύριος lord 3588 τους [2the 3772 ουρανούς 3heavens 4160 εποίησε 1made].   16:27   1391 δόξα Glory 2532 και and 1868 έπαινος high praise 2596 κατά are before 4383-1473 πρόσωπον αυτού his face; 2479 ισχύς strength 2532 και and 2745 καύχημα boasting 1722 εν are in 5117 τόπω [2place 39-1473 αγίω αυτού 1his holy].   16:28   1325 δότε Give 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 3588 αι O 3965 πατριαί families 3588 των of the 1484 εθνών nations! 1325 δότε Give 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 1391 δόξαν glory 2532 και and 2479 ισχύν strength!   16:29   1325 δότε Give 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 1391 δόξαν glory 3686-1473 ονόματι αυτού due his name! 142 άρατε Take 2378 θυσίας sacrifices, 2532 και and 1531 εισπορεύεσθε enter 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him! 2532 και And 4352 προσκυνήσατε do obeisance to 3588 τω the 2962 κυρίω lord 1722 εν in 833 αυλαίς [2courtyards 39-1473 αγίαις αυτού 1his holy]!   16:30   5399 φοβηθήτω Fear 575 από before 4383-1473 προσώπου αυτού his face, 3956 πάσα all 3588 η the 1093 γη earth! 2532-1063 και γαρ for even 2734.2 κατόρθωσε [3is set up 3588 η 1the 3611 οικουμένην 2inhabitable world], 3748 ήτις which 3756-4531 ου σαλευθήσεται shall not be shaken.   16:31   2165 ευφρανθήτω Be glad 3588 ο   3772 ουρανός O heaven, 2532 και and 21 αγαλλιάσθω exult 3588 η   1093 γη O earth! 2532 και And 2036 ειπάτωσαν let them say 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations! 3588 ο the 2962 κύριος lord 936 βασίλευων is reigning.   16:32   1002.2 βομβήσει [3shall resonate 3588 η 1The 2281 θάλασσα 2sea] 4862 συν with 3588 τω the 4138 πληρώματι fullness 1473 αυτής of it; 21 αγαλλιάσθω let [3exult 3588 ο 1the 68 αγρός 2field], 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτώ it!   16:33   5119 τότε Then 2165 ευφρανθήσεται [5shall be glad 3588 τα 1the 3586 ξύλα 2trees 3588 του 3of the 1409.1 δρυμού 4grove] 575 από before 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the lord, 3754 ότι for 2240 ήκει he comes 2919 κρίναι to judge 3588 την the 1093 γην earth.   16:34   1843 εξομολογείσθε Make acknowledgment 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 3754 ότι for 18 αγαθόν good! 3754 ότι for 1519 εις [2into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού 1his mercy].   16:35   2532 και And 2036 είπατε say, 4982 σώσον Deliver 1473 ημάς us, 3588 ο   2316 θεός O God 3588 των   4991-1473 σωτηρίων ημών of our deliverance! 2532 και And 119.1 άθροισον gather 1473 ημάς us, 2532 και and 1807 εξελού rescue 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 3588 των the 1484 εθνών nations! 3588 του   134 αινείν to praise 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name, 3588 το the 39 άγιον holy one; 3588 του   2744 καυχάσθαι to boast 1722 εν in 3588 ταις   133-1473 αινέσεσί σου your praises.   16:36   2127 ευλογητός Blessed be 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel 575 από from 3588 του the 165 αιώνος eon 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon. 2532 και And 2046 ερεί [4shall say 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people], 281 αμήν Amen. 2532 και And 134 ήνεσαν they gave praise 3588 τω to the 2962 κυρίω lord.   16:37   2532 και And 2641 κατέλιπεν was left behind 1563 εκεί there 1726 εναντίον before 3588 της the 2787 κιβωτού ark 1242 διαθήκης of the covenant 2962 κυρίου of the lord 3588 τον   * Ασάφ Asaph 2532 και and 3588 τους   80-1473 αδελφούς αυτού his brethren, 3588 του   3008 λειτουργείν to officiate 1726 εναντίον before 3588 της the 2787 κιβωτού ark 1275 διαπαντός continually 1519 εις to 3056 λόγον the matter, 3588 το that 3588 της of the 2250 ημέρας day 1519 εις to 2250-1473 ημέραν αυτού its day.   16:38   2532 και And * Ωβήδ Obed * Εδώμ Edom 2532 και and 3588 οι   80-1473 αδελφοί αυτού his brethren -- 1835 εξήκοντα sixty 2532 και and 3638 οκτώ eight. 2532 και And * Ωβήδ Obed * Εδώμ Edom 5207 υιός son * Ιδιθούν of Jeduthun 2532 και and * Οσά Hosah 1519 εις were as 4440.1 πυλωρούς gatekeepers.   16:39   2532 και And 3588 τον   * Σαδώκ Zadok 3588 τον the 2409 ιερέα priest, 2532 και and 3588 τους   80-1473 αδελφούς αυτού his brethren 3588 τους of the 2409 ιερείς priests 1799 ενώπιον were before 3588 της the 4633 σκηνής tent 3588 του of the 2962 κυρίου lord 1722 εν in 3588 τη   * Βαμάν Bama, 3588 τη the one 1722 εν in * Γαβαών Gibeon,   16:40   3588 του   399 αναφέρειν to offer 3646 ολοκαυτώματα whole burnt-offerings 3588 τω to the 2962 κυρίω lord 1909 επί upon 3588 του the 2379 θυσιαστηρίου altar 3588 των of the 3646 ολοκαυτωμάτων whole burnt-offerings 1275 διαπαντός continually 4404 τοπρωϊ in the morning 2532 και and 3588 το the 2073 εσπέρας evening, 2532 και and 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3588 τα the things 1125 γεγραμμένα being written 1722 εν in 3551 νόμω the law 2962 κυρίου of the lord, 3745 όσα as much as 1781 ενετείλατο he gave charge 1909 εφ΄ unto 5207 υιοίς the sons * Ισραήλ of Israel.   16:41   2532 και And 3326 μετ΄ with 1473 αυτού them * Αιμάν Heman 2532 και and * Ιδιθούμ Jeduthun, 2532 και and 3588 οι the 3062 λοιποί rest, 3588 οι the ones 1586 εκλεγέντες being chosen 1909 επ΄ by 3686 ονόματος name 3588 του   134 αινείν to praise 3588 τον the 2962 κύριον lord, 3754 ότι for 1519 εις [2is into 3588 τον 3the 165 αιώνα 4eon 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού 1his mercy].   16:42   2532 και And 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them * Αιμάν Heman 2532 και and * Ιδιθούμ Jeduthun 4536 σάλπιγξι with trumpets 2532 και and 2950 κυμβάλοις cymbals 3588 του   400 αναφωνείν to sound out loud, 2532 και and 3708.1 οργάνοις instruments 3588 των for the 5603 ωδών odes 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ιδιθούμ of Jeduthun 1519 εις were at 3588 την the 4439 πύλην gate.   16:43   2532 και And 4198 επορεύθη [5went 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people 1538 έκαστος 4each] 1519 εις to 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house; 2532 και and 1994-1473 επέστρεψε Δαυίδ David returned 3588 του   2127 ευλογήσαι to bless 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house.