Proverbs 22

DSV_Strongs(i)
  1 H8034 De naam H977 [H8737] is uitgelezener H7227 dan grote H6239 rijkdom H2896 , de goede H2580 gunst H3701 dan zilver H2091 en dan goud.
  2 H6223 Rijken H7326 [H8802] en armen H6298 [H8738] ontmoeten elkander H3068 ; de HEERE H6213 [H8802] heeft hen allen gemaakt.
  3 H6175 Een kloekzinnig H7200 [H8804] mens ziet H7451 het kwaad H5641 H5641 [H8738] , en verbergt zich H6612 ; maar de slechten H5674 [H8804] gaan henen door H6064 [H8738] , en worden gestraft.
  4 H6118 Het loon H6038 der nederigheid H3374 , [met] de vreze H3068 des HEEREN H6239 , is rijkdom H3519 , en eer H2416 , en leven.
  5 H6791 Doornen H6341 [en] strikken H1870 zijn in den weg H6141 des verkeerden H5315 ; die zijn ziel H8104 [H8802] bewaart H7368 [H8799] , zal zich verre van die maken.
  6 H2596 H0 Leer H5288 den jongen H2596 [H8798] de eerste beginselen H6310 naar den eis H1879 zijns wegs H2204 [H8686] ; als hij ook oud zal geworden zijn H5493 [H8799] , zal hij daarvan niet afwijken.
  7 H6223 De rijke H4910 [H8799] heerst H7326 [H8802] over de armen H3867 [H8801] ; en die ontleent H376 H3867 [H8688] , is des leners H5650 knecht.
  8 H5766 Die onrecht H2232 [H8802] zaait H205 , zal moeite H7114 [H8799] maaien H7626 ; en de roede H5678 zijner verbolgenheid H3615 [H8799] zal een einde nemen.
  9 H2896 Die goed H5869 van oog H1288 [H8792] is, die zal gezegend worden H3899 ; want hij heeft van zijn brood H1800 den armen H5414 [H8804] gegeven.
  10 H1644 H0 Drijf H3887 [H8801] den spotter H1644 [H8763] uit H4066 , en het gekijf H3318 [H8799] zal weggaan H1779 , en het geschil H7036 met de schande H7673 [H8799] zal ophouden.
  11 H2890 H2889 [H8675] Die de reinheid H3820 des harten H157 [H8802] liefheeft H8193 , wiens lippen H2580 aangenaam H7453 zijn, diens vriend H4428 is de koning.
  12 H5869 De ogen H3068 des HEEREN H5341 [H8804] bewaren H1847 de wetenschap H1697 ; maar de zaken H898 [H8802] des trouwelozen H5557 [H8762] zal Hij omkeren.
  13 H6102 De luiaard H559 [H8804] zegt H738 : Er is een leeuw H2351 buiten H8432 ; ik mocht op het midden H7339 der straten H7523 [H8735] gedood worden!
  14 H6310 De mond H2114 [H8801] der vreemde H6013 vrouwen is een diepe H7745 gracht H3068 ; op welken de HEERE H2194 [H8803] vergramd is H5307 [H8799] , zal daarin vallen.
  15 H200 De dwaasheid H3820 is in het hart H5288 des jongen H7194 [H8803] gebonden H7626 ; de roede H4148 der tucht H7368 [H8686] zal ze verre van hem wegdoen.
  16 H1800 Die den arme H6231 [H8802] verdrukt H7235 [H8687] , om het zijne te vermeerderen H6223 , [en] den rijke H5414 [H8802] geeft H4270 , [komt] zekerlijk tot gebrek.
  17 H5186 [H8685] Neig H241 uw oor H8085 [H8798] , en hoor H1697 de woorden H2450 der wijzen H7896 [H8799] , en stel H3820 uw hart H1847 tot mijn wetenschap;
  18 H5273 Want het is liefelijk H990 , als gij die in uw binnenste H8104 [H8799] bewaart H3162 ; zij zullen samen H8193 op uw lippen H3559 [H8735] gepast worden.
  19 H4009 Opdat uw vertrouwen H3068 op den HEERE H3117 zij, maak ik u [die] heden H3045 [H8689] bekend; gij ook [maak] [ze] [bekend].
  20 H7991 Heb ik u niet heerlijke H3789 H8032 [H8804] dingen geschreven H4156 van allerlei raad H1847 en wetenschap?
  21 H3045 [H8687] Om u bekend te maken H7189 de zekerheid H561 van de redenen H571 der waarheid H561 ; opdat gij de redenen H571 der waarheid H7725 [H8687] antwoorden moogt H7971 [H8802] dengenen, die u zenden.
  22 H1497 [H8799] Beroof H1800 den arme H1800 niet, omdat hij arm H1792 [H8762] is; en verbrijzel H6041 den ellendige H8179 niet in de poort.
  23 H3068 Want de HEERE H7379 zal hun twistzaak H7378 [H8799] twisten H6906 [H8802] , en Hij zal dengenen, die hen beroven H5315 , de ziel H6906 [H8804] roven.
  24 H7462 [H8691] Vergezelschap u H639 H1167 niet met een grammoedige H935 [H8799] , en ga niet om H2534 met een zeer grimmig H376 man;
  25 H734 Opdat gij zijn paden H502 [H8799] niet leert H4170 , en een strik H5315 over uw ziel H3947 [H8804] haalt.
  26 H3709 Wees niet onder degenen, die in de hand H8628 [H8802] klappen H4859 , onder degenen, die voor schulden H6148 [H8802] borg zijn.
  27 H7999 [H8763] Zo gij niet hadt om te betalen H4904 , waarom zou men uw bed H3947 [H8799] van onder u wegnemen?
  28 H5253 H0 Zet H5769 de oude H1366 palen H5253 [H8686] niet terug H1 , die uw vaderen H6213 [H8804] gemaakt hebben.
  29 H376 Hebt gij een man H2372 [H8804] gezien H4106 , die vaardig H4399 in zijn werk H6440 is? Hij zal voor het aangezicht H4428 der koningen H3320 [H8691] gesteld worden H6440 ; voor het aangezicht H2823 der ongeachte H3320 [H8691] lieden zal hij niet gesteld worden.