Ecclesiastes

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 De woorden H6953 van den prediker H1121 , den zoon H1732 van David H4428 , den koning H3389 te Jeruzalem.
  2 H1892 Ijdelheid H1892 der ijdelheden H559 [H8804] , zegt H6953 de prediker H1892 ; ijdelheid H1892 der ijdelheden H1892 , het is al ijdelheid.
  3 H3504 Wat voordeel H120 heeft de mens H5999 van al zijn arbeid H5998 [H8799] , dien hij arbeidt H8121 onder de zon?
  4 H1755 Het ene geslacht H1980 [H8802] gaat H1755 , en het andere geslacht H935 H935 [H8802] komt H776 ; maar de aarde H5975 [H8802] staat H5769 in der eeuwigheid.
  5 H2224 [H8804] Ook rijst H8121 de zon H8121 op, en de H935 [H8804] zon gaat onder H7602 [H8802] , en zij hijgt H4725 naar haar plaats H2224 [H8802] , waar zij oprees.
  6 H1980 [H8802] Zij gaat H1864 naar het zuiden H5437 [H8802] , en zij gaat om H6828 naar het noorden H7307 ; de wind H1980 [H8802] gaat steeds omgaande H7307 , en de wind H7725 [H8804] keert weder H5439 tot zijn omgangen.
  7 H5158 Al de beken H1980 [H8802] gaan H3220 in de zee H3220 , nochtans wordt de zee H4392 niet vol H4725 ; naar de plaats H5158 , waar de beken H1980 [H8802] heengaan H3212 [H8800] , derwaarts gaande H7725 [H8802] keren zij weder.
  8 H1697 Al deze dingen H3023 worden [zo] moede H376 , dat het niemand H3201 [H8799] zou kunnen H1696 [H8763] uitspreken H5869 ; het oog H7646 [H8799] wordt niet verzadigd H7200 [H8800] met zien H241 ; en het oor H4390 [H8735] wordt niet vervuld H8085 [H8800] van horen.
  9 H6213 [H8738] Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is H6213 [H8735] , hetzelve zal er gedaan worden H2319 ; zodat er niets nieuws H8121 is onder de zon.
  10 H3426 Is er H1697 enig ding H559 [H8799] , waarvan men zou kunnen zeggen H7200 [H8798] : Ziet H2319 dat, het is nieuw H3528 ? Het is alreeds H5769 geweest in de eeuwen H6440 , die voor ons geweest zijn.
  11 H2146 Er is geen gedachtenis H7223 van de voorgaande H314 dingen; en van de navolgende H2146 dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis H314 zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.
  12 H6953 Ik, prediker H4428 , was koning H3478 over Israel H3389 te Jeruzalem.
  13 H5414 [H8804] En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om met wijsheid H1875 [H8800] te onderzoeken H8446 [H8800] , en na te speuren H6213 [H8738] al wat er geschiedt H8064 onder den hemel H7451 . Deze moeilijke H6045 bezigheid H430 heeft God H1121 den kinderen H120 der mensen H5414 [H8804] gegeven H6031 [H8800] , om zich daarin te bekommeren.
  14 H7200 [H8804] Ik zag H4639 al de werken H8121 aan, die onder de zon H6213 [H8738] geschieden H1892 ; en ziet, het was al ijdelheid H7469 en kwelling H7307 des geestes.
  15 H5791 [H8794] Het kromme H3201 [H8799] kan H8626 [H8800] niet recht gemaakt worden H2642 ; en hetgeen ontbreekt H3201 [H8799] , kan H4487 [H8736] niet geteld worden.
  16 H1696 [H8765] Ik sprak H3820 met mijn hart H559 [H8800] , zeggende H2451 : Zie, ik heb wijsheid H1431 [H8689] vergroot H3254 [H8689] en vermeerderd H6440 , boven allen, die voor H3389 mij te Jeruzalem H3820 geweest zijn; en mijn hart H7235 [H8687] heeft veel H2451 wijsheid H1847 en wetenschap H7200 [H8804] gezien.
  17 H5414 [H8799] En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om wijsheid H3045 [H8800] en wetenschap H3045 [H8800] te weten H1947 , onzinnigheden H5531 en dwaasheid H3045 [H8804] ; ik ben gewaar geworden H1571 , dat ook dit H7475 een kwelling H7307 des geestes is.
  18 H7230 Want in veel H2451 wijsheid H7230 is veel H3708 verdriet H1847 ; en die wetenschap H3254 [H8686] vermeerdert H3254 [H8686] , vermeerdert H4341 smart.