Proverbs 22

  22:1   141.1 αιρετώτερον [3is more preferred 3686 όνομα 2name 2570 καλόν 1A good] 2228 η than 4149 πλούτος [2riches 4183 πολύς 1many]; 5228 υπέρ [4over 1161 δε 1and 694 αργύριον 5silver 2532 και 6and 5553 χρυσίον 7gold 5484 χάρις 3favor 18 αγαθή 2good].   22:2   4145 πλούσιος Rich 2532 και and 4434 πτωχός poor 4876 συνήντησαν meet with 240 αλλήλοις one another; 297 αμφοτέρους [5both 1161 δε 1but 3588 ο 2the 2962 κύριος 3 lord 4160 εποίησε 4made].   22:3   3835 πανούργος A clever man 1492 ιδών seeing 4190 πονηρόν the wicked 5097 τιμωρούμενον [2being punished 2901.2 κραταιώς 1forcefully] 1473 αυτός is himself 3811 παιδεύεται corrected; 3588-1161 οι δε but the 878 άφρονες fools 3928 παρελθόντες passing by 2210 εζημιώθησαν are penalized.   22:4   1074 γενεά [3is the generation 4678 σοφίας 4of wisdom 5401 φόβος 1The fear 2962 κυρίου 2of the lord], 2532 και and 4149 πλούτος riches, 2532 και and 1391 δόξα glory, 2532 και and 2222 ζωή life.   22:5   5146 τρίβολοι Thistles 2532 και and 3803 παγίδες snares 1722 εν are in 3598 οδοίς [2ways 4646 σκολιαίς 1crooked]; 3588-1161 ο δε but the one 5442 φυλάσσων guarding 3588 την   1438 εαυτού his own 5590 ψυχήν soul 566 αφέξεται is at a distance 1473 αυτών from them.   22:6   1457 εγκαίνισον Dedicate 3588 το the 3813 παιδίον child 2596 κατά according to 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way; 2532 και and 1065 γε indeed 1437 εάν if 1095 γηράση he should grow old, 3756-868 ουκ αποστήσεται he will not depart 575 απ΄ from 1473 αυτής it.   22:7   4145 πλούσιοι The rich 4434 πτωχών [2the poor 756 άρξουσι 1shall control], 2532 και and 3610 οικέται servants 2398 ιδίοις [2to their own 1203 δεσπόταις 3masters 1155 δανιούσιν 1will lend].   22:8   3588 ο The 4687 σπείρων one sowing 5337 φαύλα heedlessly 2325 θερίσει harvests 2556 κακά bad things; 4127-1161 πληγήν δε and the calamity 2041-1473 έργων αυτού of his works 4931 συντελέσει he shall complete. 435 άνδρα [2man 2431 ιλαρόν 1A happy] 2532 και and 1395 δότην a giver 25-3588-2316 αγαπά ο θεός God loves; 3153-1161 ματαιότητα δε and the folly 2041-1473 έργων αυτού of his works 4931 συντελέσει he shall end.   22:9   3588 ο The one 1653 ελεών showing mercy 4434 πτωχόν on the poor 1473 αυτός [2himself 1303.5 διατραφήσεται 1nourishes]; 3588 των   1063 γαρ for 1438 εαυτού of his own 740 άρτων bread loaves 1325 δέδωκε he gives 3588 τω to the 4434 πτωχώ poor. 3529 νίκην [5victory 2532 και 6and 5092 τιμήν 7honor 4046 περιποιείται 4procures 3588 ο 1The one 1435 δώρα 3gifts 1325 δους 2giving]; 3588 την   3305 μέντοι however 5590 ψυχήν [2the life 851 αφαιρείται 1it removes] 3588 των of the ones 2932 κεκτημένων possessing.   22:10   1544 έκβαλε Cast out 1537 εκ from 4892 συνεδρίου the sanhedrin 3061 λοιμόν the mischievous one! 2532 και and 4900.3 συνεξελεύσεται [2shall go out together 1473 αυτώ 3with him 3497.2 νείκος 1altercation]. 3752-1063 όταν γαρ For whenever 2523 καθίση he sits 1722 εν in 4892 συνεδρίω the sanhedrin 3956 πάντας [2all 818 ατιμάζει 1he dishonors].   22:11   25-2962 αγαπά κύριος The lord loves 3741 οσίας sacred 2588 καρδίας hearts; 1184 δεκτοί [4are acceptable 1161 δε 1and 1473 αυτώ 5to him 3956 πάντες 2all 299 άμωμοι 3unblemished ones] 1722 εν in 3588 ταις   3598-1473 οδοίς αυτών their ways. 5491 χείλεσι [3with his lips 4165 ποιμαίνει 2tends 935 βασιλεύς 1A king].   22:12   3588-1161 οι δε But the 3788 οφθαλμοί eyes 2962 κυρίου of the lord 1301 διατηρούσιν carefully keep 144 αίσθησιν good sense; 5336.3-1161 φαυλίζει δε but he treats as worthless 3056 λόγους the words 3892.1 παράνομος of a lawbreaker.   22:13   4391.1 προφασίζεται [2makes an excuse 2532 και 3and 3004 λέγει 4says 3636 οκνηρός 1The lazy one], 3023 λέων There is a lion 1722 εν in 3588 ταις the 3598 οδοίς streets, 1722-1161 εν δε and in 3588 ταις the 4113 πλατείαις squares 5406.1 φονευταί are murderers.   22:14   998.1 βόθρος [4cesspool 901 βαθύς 3is a deep 4750 στόμα 1The mouth 3892.1 παρανόμου 2of a lawbreaker]; 3588-1161 ο δε and the one 3404 μισηθείς being detested 5259 υπό by 2962 κυρίου the lord 1706 εμπεσείται shall fall 1519 εις into 1473 αυτόν it.   22:15   454 άνοια Thoughtlessness 1821.1 εξήπται lights up 2588 καρδίας the heart 3501 νέου of a young person; 4464-1161 ράβδος δε but the rod 2532 και and 3809 παιδεία instruction 3112 μακράν will drive it far 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   22:16   3588 ο The one 4811 συκοφαντών extorting 3993 πένητα the needy 4183 πολλά [2many 4160 ποιεί 1produces 3588 τα   1438 εαυτού 4for himself 2556 κακά 3evils]; 1325-1161 δίδωσι δε and he gives 4145 πλουσίω to the rich 1909-1640 επ΄ ελάσσονι to make it less.   22:17   3056 λόγοις [3to the words 4680 σοφών 4of the wise 3846 παράβαλλε 1Set aside 3588 το   3775-1473 ους σου 2your ear], 2532 και and 191 άκουε hear 1699 εμών my 3056 λόγων words! 3588 την   1161 δε and 4674 σην [2your 2588 καρδίαν 3heart 2186 επίστησον 1set] 2443 ίνα that 1097 γνως you should know!   22:18   3754 ότι for 2570-1510.2.6 καλοί εισι they are good, 2532 και and 1437 εάν if 1685 εμβάλης you put 1473 αυτούς them 1519 εις in 3588 την   2588-1473 καρδίαν σου your heart, 2165 ευφρανούσί they shall gladden 1473 σε you 260 άμα at the same time 1909 επί upon 4674 σοις your 5491 χείλεσιν lips;   22:19   2443 ίνα that 1473 σου your 1096 γένηται [2should be 1909 επί 3upon 2962 κύριον 4the lord 3588 η   1680 ελπίς 1hope], 2532 και and 1107 γνωρίση he shall make known 1473 σοι to you 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way;   22:20   2532-1473-1161 και συ δε but also you 583 απόγραψαι register 1473 αυτά them 4572 σεαυτώ to yourself, 5151.6 τρισσώς even thrice 1519 εις for 1012 βουλήν counsel 2532 και and 1108 γνώσιν knowledge!   22:21   1321 διδάσκω I teach 3767-1473 ουν σε you then 227 αληθή a true 3056 λόγον word, 2532 και and 1108 γνώσιν knowledge 18 αγαθήν good 5219 υπακούειν to hearken to; 3588 του   611-1473 αποκρίνεσθαί σε for you to answer 3056 λόγους words 225 αληθείας of truth 3588 τοις to the 4261 προβαλλομένοις ones propounding things 1473 σοι to you.   22:22   3361 μη Do not 577.1 αποβιάζου repel 3993 πένητα the needy! 4434 πτωχός [3poor 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστι 2he is]. 2532 και And 3361 μη you shall not 818 ατιμάσης dishonor 772 ασθενή the weak 1722 εν at 4439 πύλαις the gates;   22:23   3588-1161 ο γαρ for the 2962 κύριος lord 2919 κρινεί will arbitrate 1473 αυτού his 3588 την   1349 δίκην cause, 2532 και and 4506 ρύση you shall rescue 4674 σην your 799.1 άσυλον [2against reprisal 5590 ψυχήν 1soul].   22:24   3361-1510.5 μη ίσθι Be not 2083 εταίρος a companion 435 ανδρί to a man 2373.1 θυμώδει inclined to rage! 5384-1161 φίλω δε and a friend 3711 οργίλω prone to anger 3361 μη do not 4884.1 συναυλίζου lodge with!   22:25   3379 μήποτε lest at any time 3129 μάθης you should learn 3588 των   3598-1473 οδών αυτού of his ways, 2532 και and 2983 λάβης should receive 1029 βρόχους nooses 3588 τη for 4674 ση your 5590 ψυχή soul.   22:26   3361 μη Do not 1325 δίδου give 4572 σεαυτόν yourself 1519 εις for 1449.2 εγγυήν surety! 153 αισχυνόμενος shaming 4383 πρόσωπον the face,   22:27   1437-1063 εάν γαρ for if 3361 μη you should not 2192 έχης have 4159 πόθεν from any place 661 αποτίσης to pay, 2983 λήψονται they shall take 3588 το the 4765.6 στρώμα bedding 3588 το   5259 υπό under 3588 τας   4125-1473 πλευράς σου your sides.   22:28   3361 μη Do not 3332 μέταιρε remove 3725 όρια [2boundaries 166 αιώνια 1the everlasting]! 3739 α which 2476 έστησαν [2set 3588 οι   3962-1473 πατέρες σου 1your fathers].   22:29   3706.2 ορατικόν An observant 435 άνδρα man, 2532 και and 3691 οξύν one sharp 1722 εν in 3588 τοις   2041-1473 έργοις αυτού his works 935 βασιλεύσι [3kings 1163 δει 1must 3936 παρεστάναι 2stand beside], 2532 και and 3361 μη should not 3936 παρεστάναι stand beside 435 ανδράσι [2men 3576 νωθροίς 1dull].