2 Timothy 2

DSV_Strongs(i)
  1 G4771 Gij G3767 dan G3450 , mijn G5043 zoon G1743 [G5744] , word gesterkt G1722 in G5485 de genade G1722 , die in G5547 Christus G2424 Jezus is;
  2 G2532 En G3739 hetgeen G3844 gij van G1700 mij G191 [G5656] gehoord hebt G1223 onder G4183 vele G3144 getuigen G3908 [G5639] , betrouw G5023 dat G4103 aan getrouwe G444 mensen G3748 , welke G2425 bekwaam G2071 [G5704] zullen zijn G2532 om ook G2087 anderen G1321 [G5658] te leren.
  3 G4771 Gij G3767 dan G2553 [G5657] , lijd verdrukkingen G5613 , als G2570 een goed G4757 krijgsknecht G2424 van Jezus G5547 Christus.
  4 G3762 Niemand G4754 [G5734] , die in den krijg dient G1707 [G5743] , wordt ingewikkeld G4230 in de handelingen G979 des leeftochts G2443 , opdat G700 [G5661] hij dien moge behagen G4758 [G5660] , die [hem] tot den krijg aangenomen heeft.
  5 G1161 En G1437 indien G2532 ook G5100 iemand G118 [G5725] strijdt G3756 , die wordt niet G4737 [G5743] gekroond G1437 , zo G3361 hij niet G3545 wettelijk G118 [G5661] heeft gestreden.
  6 G1092 De landman G2872 [G5723] , als hij arbeidt G1163 [G5748] , moet G4413 alzo eerst G2590 de vruchten G3335 [G5721] genieten.
  7 G3539 [G5720] Merk G3739 , hetgeen G3004 [G5719] ik zeg G1063 ; doch G2962 de Heere G1325 [G5630] geve G4671 u G4907 verstand G1722 in G3956 alle dingen.
  8 G3421 [G5720] Houd in gedachtenis G2424 , dat Jezus G5547 Christus G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5772] is opgewekt G1537 , Welke is uit G4690 den zade G1138 Davids G2596 , naar G3450 mijn G2098 Evangelie;
  9 G1722 Om G3739 hetwelk G2553 [G5719] ik verdrukkingen lijde G3360 tot G1199 de banden G5613 toe, als G2557 een kwaaddoener G235 ; maar G3056 het Woord G2316 Gods G3756 is niet G1210 [G5769] gebonden.
  10 G1223 G5124 Daarom G5278 [G5719] verdraag ik G3956 alles G1223 G1588 om de uitverkorenen G2443 , opdat G2532 ook G846 zij G4991 de zaligheid G5177 [G5632] zouden verkrijgen G3588 , die G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G3326 is, met G166 eeuwige G1391 heerlijkheid.
  11 G4103 Dit is een getrouw G3056 woord G1063 ; want G1487 indien G4880 [G5627] wij met [Hem] gestorven zijn G2532 , zo zullen wij ook G4800 [G5692] met [Hem] leven;
  12 G1487 Indien G5278 [G5719] wij verdragen G2532 , wij zullen ook G4821 [G5692] met [Hem] heersen G1487 ; indien G720 [G5736] wij [Hem] verloochenen G2248 , Hij zal ons G2548 ook G720 [G5695] verloochenen;
  13 G1487 Indien G569 [G5719] wij ontrouw zijn G1565 , Hij G3306 [G5719] blijft G4103 getrouw G1410 [G5736] ; Hij kan G1438 Zichzelven G3756 niet G720 [G5664] verloochenen.
  14 G5279 H Breng G5023 deze dingen G5279 [G5720] in gedachtenis G1263 [G5740] , en betuig G1799 voor G2962 den Heere G3361 , dat zij geen G3054 [G5721] woordenstrijd voeren G1519 , [hetwelk] tot G3762 geen ding G5539 nut G1909 [is], [dan] tot G2692 verkering G191 [G5723] der toehoorders.
  15 G4704 [G5657] Benaarstig u G4572 , om uzelven G2316 Gode G1384 beproefd G3936 [G5658] voor te stellen G2040 , een arbeider G422 , die niet beschaamd wordt G3056 , die het Woord G225 der waarheid G3718 [G5723] recht snijdt.
  16 G1161 Maar G4026 [G5732] stel u tegen G952 het ongoddelijk G2757 ijdelroepen G1063 ; want G1909 zij zullen in G4119 meerdere G763 goddeloosheid G4298 [G5692] toenemen.
  17 G2532 En G846 hun G3056 woord G2192 G3542 [G5692] zal voorteten G5613 , gelijk G1044 de kanker G3739 ; onder welke G2076 [G5748] is G5211 Hymeneus G2532 en G5372 Filetus;
  18 G3748 Die G4012 van G225 de waarheid G795 [G5656] zijn afgeweken G3004 [G5723] , zeggende G386 , dat de opstanding G2235 alrede G1096 [G5755] geschied is G2532 , en G396 [G5719] verkeren G5100 sommiger G4102 geloof.
  19 G3303 G3305 G5104 Evenwel G4731 het vaste G2310 fondament G2316 Gods G2476 [G5758] staat G2192 [G5723] , hebbende G5026 dit G4973 zegel G2962 : De Heere G1097 [G5627] kent G846 degenen, die de Zijnen G5607 [G5752] zijn G2532 ; en G3956 : Een iegelijk G3686 , die den Naam G5547 van Christus G3687 [G5723] noemt G868 [G5628] , sta af G575 van G93 ongerechtigheid.
  20 G1161 Doch G1722 in G3173 een groot G3614 huis G2076 [G5748] zijn G3756 niet G3440 alleen G5552 gouden G2532 en G693 zilveren G4632 vaten G235 , maar G2532 ook G3585 houten G2532 en G3749 aarden G2532 [vaten]; en G3739 G3303 sommige G1519 ter G5092 ere G1161 , maar G3739 sommige G1519 ter G819 onere.
  21 G1437 Indien G3767 dan G5100 iemand G1438 zichzelven G575 van G5130 deze G1571 [G5661] reinigt G4632 , die zal een vat G2071 [G5704] zijn G1519 ter G5092 ere G37 [G5772] , geheiligd G2532 en G2173 bekwaam tot gebruik G1203 des Heeren G1519 , tot G3956 alle G18 goed G2041 werk G2090 [G5772] toebereid.
  22 G1161 Maar G5343 [G5720] vlied G1939 de begeerlijkheden G3512 der jonkheid G1161 ; en G1377 [G5720] jaag naar G1343 rechtvaardigheid G4102 , geloof G26 , liefde G1515 , vrede G3326 , met G2962 degenen, die den Heere G1941 [G5734] aanroepen G1537 uit G2513 een rein G2588 hart.
  23 G1161 En G3868 [G5737] verwerp G2214 de vragen G3474 , die dwaas G2532 en G521 zonder lering G1492 [G5761] zijn, wetende G3754 , dat G3163 zij twistingen G1080 [G5719] voortbrengen.
  24 G1161 En G1401 een dienstknecht G2962 des Heeren G1163 [G5748] moet G3756 niet G3164 [G5738] twisten G235 , maar G2261 vriendelijk G1511 [G5750] zijn G4314 jegens G3956 allen G1317 , bekwaam om te leren G420 , [en] die de kwaden kan verdragen;
  25 G1722 Met G4236 zachtmoedigheid G3811 [G5723] onderwijzende G475 [G5734] degenen, die tegenstaan G3361 ; of G846 hun G2316 God G4218 te eniger tijd G3341 bekering G1325 [G5632] gave G1519 tot G1922 erkentenis G225 der waarheid;
  26 G2532 En G366 [G5661] zij wederom ontwaken mochten G1537 uit G3803 den strik G1228 des duivels G5259 , onder G846 welken G2221 [G5772] zij gevangen waren G1519 tot G1565 zijn G2307 wil.