Titus

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G1401 , een dienstknecht G2316 Gods G1161 , en G652 een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G2596 , naar G4102 het geloof G1588 der uitverkorenen G2316 Gods G2532 , en G1922 de kennis G225 der waarheid G3588 , die G2596 naar G2150 de godzaligheid is;
  2 G1909 In G1680 de hoop G166 des eeuwigen G2222 levens G3739 , welke G2316 God G893 , Die niet liegen kan G1861 [G5662] , beloofd heeft G4253 , voor G5550 de tijden G166 der eeuwen G1161 , maar G5319 [G5656] geopenbaard heeft G2398 te Zijner G2540 tijd;
  3 G846 [Namelijk] Zijn G3056 Woord G1722 , door G2782 de prediking G3739 , die G1473 mij G4100 [G5681] toebetrouwd is G2596 , naar G2003 het bevel G2316 van God G2257 , onze G4990 Zaligmaker G5103 ; aan Titus G1103 , [mijn] oprechten G5043 zoon G2596 , naar G2839 het gemeen G4102 geloof:
  4 G5485 Genade G1656 , barmhartigheid G1515 , vrede G575 zij [u] van G2316 God G3962 den Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G4990 Zaligmaker.
  5 G5127 Om die G5484 oorzaak G4571 heb ik u G1722 te G2914 Kreta G2641 [G5627] gelaten G2443 , opdat G3007 [G5723] gij, hetgeen [nog] ontbrak G1930 [G5672] , voorts zoudt te recht brengen G2532 , en G2596 [dat] gij van G4172 stad G4245 tot stad zoudt ouderlingen G2525 [G5661] stellen G5613 , gelijk G1473 ik G4671 u G1299 [G5668] bevolen heb:
  6 G1536 Indien iemand G410 onberispelijk G2076 [G5748] is G3391 , ener G1135 vrouwe G435 man G4103 , gelovige G5043 kinderen G2192 [G5723] hebbende G3361 , die niet G1722 G2724 te beschuldigen G810 zijn van overdadigheid G2228 , of G506 ongehoorzaam zijn.
  7 G1063 Want G1985 een opziener G1163 [G5748] moet G410 onberispelijk G1511 [G5750] zijn G5613 , als G3623 een huisverzorger G2316 Gods G3361 , niet G829 eigenzinnig G3361 , niet G3711 genegen tot toornigheid G3361 , niet G3943 genegen tot den wijn G3361 , geen G4131 smijter G3361 , geen G146 vuil-gewinzoeker;
  8 G235 Maar G5382 die gaarne herbergt G5358 , die de goeden liefheeft G4998 , matig G1342 , rechtvaardig G3741 , heilig G1468 , kuis;
  9 G472 [G5740] Die vasthoudt aan G4103 het getrouwe G3056 woord G2596 , dat naar G1322 de leer G2443 is, opdat G1415 hij machtig G5600 [G5753] zij G2532 , beide G3870 [G5721] om te vermanen G1722 door G5198 [G5723] de gezonde G1319 leer G2532 , en G483 [G5723] om de tegensprekers G1651 [G5721] te wederleggen.
  10 G1063 Want G1526 [G5748] er zijn G2532 ook G4183 vele G506 ongeregelden G3151 , ijdelheidsprekers G2532 en G5423 verleiders van zinnen G3122 , inzonderheid G1537 die uit G4061 de besnijdenis zijn;
  11 G3739 Welken G1163 [G5748] men moet G1993 [G5721] den mond stoppen G3748 , die G3650 gehele G3624 huizen G396 [G5719] verkeren G1321 [G5723] , lerende G3739 wat G3361 niet G1163 [G5748] behoort G5484 , om G150 vuil G2771 gewins wil.
  12 G5100 Een G1537 uit G846 hen G846 , zijnde hun G2398 eigen G4396 profeet G2036 [G5627] , heeft gezegd G2912 : De Kretensen G104 zijn altijd G5583 leugenachtig G2556 , kwade G2342 beesten G692 , luie G1064 buiken.
  13 G3778 Deze G3141 getuigenis G2076 [G5748] is G227 waar G1223 G3739 G156 . Daarom G1651 [G5720] bestraf G846 hen G664 scherpelijk G2443 , opdat G5198 [G5725] zij gezond mogen zijn G1722 in G4102 het geloof.
  14 G3361 En zich niet G4337 [G5723] begeven tot G2451 Joodse G3454 fabelen G2532 , en G1785 geboden G444 der mensen G225 , die [hen] van de waarheid G654 [G5734] afkeren.
  15 G3956 Alle dingen G3303 zijn wel G2513 rein G2513 den reinen G1161 , maar G3392 [G5772] den bevlekten G2532 en G571 ongelovigen G3762 is geen ding G2513 rein G235 , maar G2532 beide G846 hun G3563 verstand G2532 en G4893 geweten G3392 [G5769] zijn bevlekt.
  16 G3670 [G5719] Zij belijden G2316 , dat zij God G1492 [G5760] kennen G1161 , maar G720 [G5736] zij verloochenen G2041 [Hem] met de werken G947 , alzo zij gruwelijk G5607 [G5752] zijn G2532 en G545 ongehoorzaam G2532 , en G4314 tot G3956 alle G18 goed G2041 werk G96 ongeschikt.