2 Timothy

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 den wil G2316 van God G2596 , naar G1860 de belofte G2222 des levens G3588 , dat G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus is,
  2 G5095 Aan Timotheus G27 , [mijn] geliefden G5043 zoon G5485 : genade G1656 , barmhartigheid G1515 , vrede G575 zij [u] van G2316 God G3962 den Vader G2532 , en G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere.
  3 G2192 G5485 [G5719] Ik dank G2316 God G3739 , Wien G3000 [G5719] ik diene G575 van G4269 [mijn] voorouderen G1722 aan in G2513 een rein G4893 geweten G5613 , gelijk G88 ik zonder ophouden G4012 G4675 uwer G3417 gedachtig G2192 [G5719] ben G1722 in G3450 mijn G1162 gebeden G3571 nacht G2532 en G2250 dag;
  4 G1971 [G5723] Zeer begerig zijnde G4571 om u G1492 [G5629] te zien G3415 [G5772] , als ik gedenk G4675 aan uw G1144 tranen G2443 , opdat G5479 ik met blijdschap G4137 [G5686] moge vervuld worden;
  5 G5280 Als ik mij in gedachtenis G2983 [G5723] breng G505 het ongeveinsd G4102 geloof G1722 , dat in G4671 u G3748 is, hetwelk G4412 eerst G1774 [G5656] gewoond heeft G1722 in G4675 uw G3125 grootmoeder G3090 Lois G2532 , en G4675 in uw G3384 moeder G2131 Eunice G1161 ; en G3982 [G5769] ik ben verzekerd G3754 , dat G2532 het ook G1722 in G4671 u [woont].
  6 G1223 Om G3739 welke G156 oorzaak G4571 ik u G363 [G5719] indachtig maak G329 [G5721] , dat gij opwekt G5486 de gave G2316 Gods G3739 , die G1722 in G4671 u G2076 [G5748] is G1223 , door G1936 de oplegging G3450 mijner G5495 handen.
  7 G1063 Want G2316 God G2254 heeft ons G3756 niet G1325 [G5656] gegeven G4151 een geest G1167 der vreesachtigheid G235 , maar G1411 der kracht G2532 , en G26 der liefde G2532 , en G4995 der gematigdheid.
  8 G1870 [G5680] Schaam u G3767 dan G3361 niet G3142 der getuigenis G2257 onzes G2962 Heeren G3366 , noch G1691 mijns G846 die Zijn G1198 gevangene G235 ben; maar G4777 [G5657] lijd verdrukkingen G2098 met het Evangelie G2596 , naar G1411 de kracht G2316 Gods;
  9 G3588 Die G2248 ons G4982 [G5660] heeft zalig gemaakt G2532 , en G2564 [G5660] geroepen G40 met een heilige G2821 roeping G3756 ; niet G2596 naar G2257 onze G2041 werken G235 , maar G2596 naar G2398 Zijn eigen G4286 voornemen G2532 en G5485 genade G3588 , die G2254 ons G1325 [G5685] gegeven is G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G4253 , voor G5550 de tijden G166 der eeuwen;
  10 G1161 Doch G3568 nu G5319 [G5685] geopenbaard is G1223 door G2015 de verschijning G2257 van onzen G4990 Zaligmaker G2424 Jezus G5547 Christus G3303 , Die G2288 den dood G2673 [G5660] heeft te niet gedaan G1161 , en G2222 het leven G2532 en G861 de onverderfelijkheid G5461 [G5660] aan het licht gebracht G1223 door G2098 het Evangelie;
  11 G1519 G3739 Waartoe G1473 ik G5087 [G5681] gesteld ben G2783 een prediker G2532 , en G652 een apostel G2532 , en G1320 een leraar G1484 der heidenen;
  12 G1223 Om G3739 welke G156 oorzaak G2532 ik ook G5023 deze dingen G3958 [G5719] lijde G235 , maar G3756 word niet G1870 [G5736] beschaamd G1063 ; want G1492 [G5758] ik weet G3739 , Wien G4100 [G5758] ik geloofd heb G2532 , en G3982 [G5769] ik ben verzekerd G3754 , dat G1415 Hij machtig G2076 [G5748] is G3450 , mijn G3866 pand G5442 [G5658] , bij [Hem] weggelegd, te bewaren G1519 tot G1565 dien G2250 dag.
  13 G2192 [G5720] Houd G5296 het voorbeeld G5198 [G5723] der gezonde G3056 woorden G3739 , die G3844 gij van G1700 mij G191 [G5656] gehoord hebt G1722 , in G4102 geloof G2532 en G26 liefde G3588 , die G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus is.
  14 G5442 [G5657] Bewaar G2570 het goede G3872 pand, dat [u] toebetrouwd is G1223 , door G40 den Heiligen G4151 Geest G3588 , Die G1722 in G2254 ons G1774 [G5723] woont.
  15 G1492 [G5758] Gij weet G5124 dit G3754 , dat G3956 allen G1722 , die in G773 Azie G3165 zijn, zich van mij G654 [G5648] afgewend hebben G3739 ; onder dewelke G2076 [G5748] is G5436 Fygellus G2532 en G2061 Hermogenes.
  16 G2962 De Heere G1325 [G5630] geve G3624 den huize G3683 van Onesiforus G1656 barmhartigheid G3754 ; want G3165 hij heeft mij G4178 dikmaals G404 [G5656] verkwikt G2532 , en G3450 heeft zich mijner G254 keten G3756 niet G1870 [G5681] geschaamd.
  17 G235 Maar G1722 als hij te G4516 Rome G1096 [G5637] gekomen was G3165 , heeft hij mij G4706 zeer naarstiglijk G2212 [G5656] gezocht G2532 , en G2147 [G5627] heeft [mij] gevonden.
  18 G2962 De Heere G1325 [G5630] geve G846 hem G1656 , dat hij barmhartigheid G2147 [G5629] vinde G3844 bij G2962 den Heere G1722 , in G1565 dien G2250 dag G2532 ; en G3745 hoeveel G1722 hij [mij] te G2181 Efeze G1247 [G5656] gediend heeft G1097 [G5719] , weet G4771 gij G957 zeer wel.