2 Timothy 2

  2:1   1473 συ You 3767 ούν then, 5043-1473 τέκνον μου my child, 1743 ενδυναμού be empowered 1722 εν in 3588 τη the 5484 χάριτι favor, 3588 τη in the one 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus!   2:2   2532 και And 3739 α the things 191 ήκουσας you heard 3844 παρ΄ from 1473 εμού me 1223 διά through 4183 πολλών many 3144 μαρτύρων witnesses, 3778 ταύτα these things 3908 παράθου place unto 4103 πιστοίς trustworthy 444 ανθρώποις men, 3748 οίτινες ones who 2425-1510.8.6 ικανοί έσονται will be fit 2532 και also 2087 ετέρους [2others 1321 διδάξαι 1to teach]!   2:3   1473 συ You 3767 ούν then 2553 κακοπάθησον suffer hardship 5613 ως as 2570 καλός a good 4757 στρατιώτης soldier * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ!   2:4   3762 ουδείς No one 4754 στρατευόμενος soldiering 1707 εμπλέκεται entangles himself 3588 ταις in the 3588 του   979 βίου [2existence 4230 πραγματείαις 1matters of]; 2443 ίνα that 3588 τω [2the 4758 στρατολογήσαντι 3one recruiting him 700 αρέση 1he should have pleased].   2:5   1437-1161 εάν δε And if 2532 και also 118-5100 αθλή τις anyone should fight, 3756 ου he is not 4737 στεφανούται crowned 1437 εάν if 3361 μη [2not 3545 νομίμως 4lawfully 118 αθλήση 1he should 3fight].   2:6   3588 τον The 2872 κοπιώντα [3tire by labor 1092 γεωργόν 1farmer 1163 δει 2must] 4413 πρώτον before first 3588 των [2the 2590 καρπών 3fruits 3335 μεταλαμβάνειν 1sharing].   2:7   3539 νόει Comprehend 3739 α what 3004 λέγω I say! 1325 δώη [2may 5give 1063 γαρ 1for 1473 σοι 6to you 3588 ο 3the 2962 κύριος 4Lord] 4907 σύνεσιν understanding 1722 εν in 3956 πάσι all things.   2:8   3421 μνημόνευε Remember * Ιησούν Jesus 5547 χριστόν Christ 1453 εγηγερμένον being raised 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead! 1537 εκ from 4690 σπέρματος the seed * Δαβίδ of David, 2596 κατά according to 3588 το   2098-1473 ευαγγέλιόν μου my good news,   2:9   1722 εν in 3739 ω which 2553 κακοπαθώ I suffer hardship 3360 μέχρι unto 1199 δεσμών bonds 5613 ως as 2557 κακούργος an evildoer; 235 αλλ΄ but 3588 ο the 3056 λόγος word 3588 του   2316 θεού of God 3756 ου is not 1210 δέδεται bound.   2:10   1223 διά Because of 3778 τούτο this 3956 πάντα [2all things 5278 υπομένω 1I endure] 1223 διά on account of 3588 τους the 1588 εκλεκτούς chosen, 2443 ίνα that 2532 και also 1473 αυτοί they 4991 σωτηρίας [2deliverance 5177 τύχωσι 1should attain], 3588 της of the one 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus 3326 μετά with 1391 δόξης [2glory 166 αιωνίου 1eternal].   2:11   4103 πιστός Trustworthy is 3588 ο the 3056 λόγος word, 1487-1063 ει γαρ For if 4880 συναπεθάνομεν we died together, 2532 και also 4800 συζήσομεν we shall live together;   2:12   1487 ει if 5278 υπομένομεν we endure, 2532 και also 4821 συμβασιλεύσομεν we shall reign together; 1487 ει if 720 αρνούμεθα we deny, 2548 κακείνος that one also 720 αρνήσεται will deny 1473 ημάς us;   2:13   1487 ει if 569 απιστούμεν we disbelieve, 1565 εκείνος that one 4103 πιστός is sure 3306 μένει to abide; 720 αρνήσασθαι to deny 1438 εαυτόν himself 3756 ου he is not 1410 δύναται able.   2:14   3778 ταύτα These things 5279 υπομίμνησκε be reminded! 1263 διαμαρτυρόμενος testifying 1799 ενώπιον before 3588 του the 2962 κυρίου Lord 3361 μη not 3054 λογομαχείν to argue over words, 1519 εις for 3762 ουδέν no 5539 χρήσιμον profit 1909 επί unto 2692 καταστροφή the undoing 3588 των of the ones 191 ακουόντων hearing.   2:15   4704 σπούδασον Hurry 4572 σεαυτόν [2yourself 1384 δόκιμον 3unadulterated 3936 παραστήσαι 1to present] 3588 τω   2316 θεώ to God! 2040 εργάτην a worker 422 ανεπαίσχυντον unashamed, 3718 ορθοτομούντα cutting straight 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 της   225 αληθείας of truth.   2:16   3588-1161 τας δε And the 952 βεβήλους profane 2757 κενοφωνίας idle talk 4026 περιϊστασο stand from! 1909 επί [2unto 4183 πλείον 3more 1063 γαρ 1for] 4298 προκόψουσιν they will progress 763 ασεβείας in impious deeds,   2:17   2532 και and 3588 ο   3056-1473 λόγος αυτών their word 5613 ως as 1044 γάγγραινα a gangrenous 3542 νομήν pasture 2192 έξει holds forth; 3739 ων whom 1510.2.3 εστίν is * Υμέναιος Hymeneus 2532 και and * Φιλητός Philetus;   2:18   3748 οίτινες who 4012 περί concerning 3588 την the 225 αλήθειαν truth 795 ηστόχησαν miss the aim, 3004 λέγοντες saying, 3588 την The 386 ανάστασιν resurrection 2235 ήδη already 1096 γεγονέναι has taken place; 2532 και and 396 ανατρέπουσι are upsetting 3588 την the 5100-4102 τινων πίστιν belief of some.   2:19   3588 ο   3305 μέντοι However 4731 στερεός [4solid 2310 θεμέλιος 1the foundation 3588 του   2316 θεού 2of God 2476 έστηκεν 3stands], 2192 έχων having 3588 την   4973-3778 σφραγίδα ταύτην this seal, 1097-2962 έγνω κύριος The Lord knows 3588 τους the ones 1510.6 όντας being 1473 αυτού his, 2532 και and, 868 αποστήτω Let [6abstain 575 από 7from 93 αδικίας 8iniquity 3956 πας 1every one 3588 ο   3687 ονομάζων 2naming 3588 το 3the 3686 όνομα 4name 5547 χριστού 5of Christ]!   2:20   1722 εν [2in 3173 μεγάλη 3a great 1161 δε 1But] 3614 οικία house 3756 ουκ not 1510.2.3-3440 έστι μόνον only are there 4632 σκεύη utensils 5552 χρυσά of gold 2532 και and 693 αργυρά silver, 235 αλλά but 2532 και also 3585 ξύλινα wooden 2532 και and 3749 οστράκινα earthenware, 2532 και and 3739-3303 α μεν some 1519 εις for 5092 τιμήν honor, 3739-1161 α δε but others 1519 εις for 819 ατιμίαν dishonor.   2:21   1437 εάν If 3767 ούν then 5100 τις one 1571 εκκαθάρη should have cleared 1438 εαυτόν himself 575 από from 3778 τούτων these, 1510.8.3 έσται he shall be 4632 σκεύος a utensil 1519 εις for 5092 τιμήν honor, 37 ηγιασμένον having been sanctified 2532 και and 2173 εύχρηστον useful 3588 τω to the 1203 δεσπότη master, 1519 εις [2for 3956 παν 3every 2041 έργον 5work 18 αγαθόν 4good 2090 ητοιμασμένον 1having been prepared].   2:22   3588-1161 τας δε But the 3512 νεωτερικάς youthful 1939 επιθυμίας desires 5343 φεύγε flee from, 1377-1161 δίωκε δε and pursue 1343 δικαιοσύνην righteousness, 4102 πίστιν belief, 26 αγάπην love, 1515 ειρήνην peace 3326 μετά with 3588 των the ones 1941 επικαλουμένων calling upon 3588 τον the 2962 κύριον Lord 1537 εκ out of 2513 καθαράς a clean 2588 καρδίας heart!   2:23   3588-1161 τας δε But the 3474 μωράς moronish 2532 και and 521 απαιδεύτους uninstructed 2214 ζητήσεις inquiries 3868 παραιτού ask pardon from! 1492 ειδώς knowing 3754 ότι that 1080 γεννώσι they engender 3163 μάχας fights.   2:24   1401-1161 δούλον δε And a bondman 2962 κυρίου of the Lord 3756-1163 ου δει must not 3164 μάχεσθαι quarrel; 235 αλλ΄ but 2261-1510.1 ήτιον είναι be calm 4314 προς to 3956 πάντας all, 1317 διδακτικόν qualified for teaching, 420 ανεξίκακον enduring evil,   2:25   1722 εν in 4236 πραότητι gentleness 3811 παιδεύοντα correcting 3588 τους the ones 475 αντιδιατιθεμένους being in opposition; 3379 μηποτέ lest at any time 1325 δω [2should give 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   2316 θεός 1God] 3341 μετάνοιαν a change of heart 1519 εις to 1922 επίγνωσιν full knowledge 225 αληθείας of truth;   2:26   2532 και and 366 ανανήψωσιν they should recover 1537 εκ from out of 3588 της the 3588 του [2of the 1228 διαβόλου 3devil 3803 παγίδος 1snare], 2221 εζωγρημένοι having been taken alive 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him 1519 εις for 3588 το   1565 εκείνου that ones's 2307 θέλημα will.