5610 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

154 occurrences in 146 verses.

Genesis 18:10

  18:10   2036-1161 είπε δε And he said, 1879.1 επαναστρέφων Returning, 2240 ήξω I will come 4314 προς to 1473 σε you 2596 κατά according to 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 1519 εις to 5610 ώρας the hour; 2532 και and 2192 έξει [3will have 5207 υιόν 4a son * Σάρρα 1Sarah 3588 η   1135-1473 γυνή σου 2your wife]. *-1161 Σάρρα δε And Sarah 191 ήκουσε heard 4314 προς by 3588 την the 2374 θύραν door 3588 της of the 4633 σκηνής tent, 1510.6 ούσα being 3693 όπισθεν behind 1473 αυτού him.

Genesis 18:14

  18:14   3361 μη Is 101 αδυνατήσει [2impossible 3844 παρά 3to 2962 κυρίω 4the lord 4487 ρήμα 1the saying]? 1519 εις At 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 1519 εις to 5610 ώρας the hour 390 αναστρέψω I will return 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 1510.8.3 έσται there will be 3588 τη   * Σάρρα to Sarah 5207 υιός a son.

Genesis 29:7

  29:7   2532 και And 2036-* είπεν Ιακώβ Jacob said, 2089-1510.2.3 έτι έστιν There is still 2250 ημέρα [2day 4183 πολλή 1much], 3768 ουπω for not yet 5610 ώρα is the hour 4863 συναχθήναι [3to come together 3588 τα 1for the 2934 κτήνη 2herds]; 4222 ποτίσαντες having watered 3588 τα the 4263 πρόβατα sheep, 565 απελθόντες sending them forth 1006 βόσκετε graze them!

Exodus 9:18

  9:18   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 5313.2 ύω rain 3778 ταύτην this 3588 την   5610 ώραν hour 839 αύριον tomorrow 5464 χάλαζαν [3hail 4183 πολλήν 2great 4970 σφόδρα 1exceedingly], 3748 ήτις in which 5108 τοιαύτη such 3756 ου has not 1096 γέγονεν happened 1722 εν in * Αιγύπτω Egypt 575 αφ΄ from 3739 ης which 2250 ημέρας day 2936 έκτισται it was created, 2532 και and 2193 έως until 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day.

Exodus 10:4

  10:4   1437-1161 εάν δε But if 3361-2309 μη θέλης [2should not want 1473 συ 1you] 1821 εξαποστείλαι to send out 3588 τον   2992-1473 λαόν μου my people, 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 1863 επάγω will bring 3778 ταύτην this 3588 τη in the 5610 ώρα hour 839 αύριον tomorrow -- 200 ακρίδα [2locust 4183 πολλήν 1much] 1909 επί upon 3956 πάντα all 3588 τα   3725-1473 όριά σου your boundaries.

Exodus 13:10

  13:10   2532 και And 5442 φυλάξασθε you shall guard 3588 τον   3551-3778 νόμον τούτον this law 2596 κατά according to 2540 καιρούς the times 5610 ωρών of hours, 575 αφ΄ from 2250 ημερών days 1519 εις to 2250 ημέρας days.

Exodus 18:22

  18:22   2532 και And 2919 κρινούσι they shall judge 3588 τον the 2992 λαόν people 3956 πάσαν at every 5610 ώραν hour. 3588-1161 το δε But the 4487 ρήμα [2thing 3588 το   5246 υπέρογκον 1enormous] 399 ανοίσουσιν they shall offer 1909 επί unto 1473 σε you; 3588-1161 τα δε but the 1024 βραχέα little matters 3588 των of the 2917 κριμάτων judgments, 2919 κρινούσιν they shall judge 1473 αυτοί them; 2532 και and 2893 κουφιούσιν they shall lighten the load 575 από from 1473 σου you, 2532 και and 4878 συναντιλήψονταί shall give aid 1473 σοι to you.

Exodus 18:26

  18:26   2532 και And 2919 έκρινον they judged 3588 τον the 2992 λαόν people 3956 πάσαν every 5610 ώραν hour, 3588-1161 το δε but the 4487 ρήμα [2matter 3588 το   5246 υπέρογκον 1enormous] 399 ανέφερον they offered 1909 επί to * Μωυσήν Moses. 3956-1161 παν δε But every 4487 ρήμα [2matter 1645 ελαφρόν 1light] 2919 έκρινον they judged 1473 αυτοί themselves.

Leviticus 16:2

  16:2   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 2980 λάλησον Speak 4314 προς to * Ααρών Aaron 3588 τον   80-1473 αδελφόν σου your brother! 2532 και that 3361-1531 μη εισπορευέσθω he enters not 3956 πάσαν at any 5610 ώραν hour 1519 εις into 3588 το the 39 άγιον holy place 3588 το   2081.2 εσώτερον inside 3588 του the 2665 καταπετάσματος veil, 1519 εις at 3588 το the 4383 πρόσωπον front 3588 του of the 2435 ιλαστηρίου atonement-seat 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 1909 επί upon 3588 της the 2787 κιβωτού ark 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony, 2532 και that 3756 ουκ he shall not 599 αποθανείται die. 1722-1063 εν γαρ For in 3507 νεφέλη a cloud 3708 οφθήσομαι I will appear 1909 επί upon 3588 του the 2435 ιλαστηρίου atonement-seat.

Numbers 9:2

  9:2   2036 είπον Speak! 2532 και And 4160 ποιείτωσαν let [4prepare 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel] 3588 το the 3957 πάσχα passover 2596 καθ΄ according to 5610-1473 ώραν αυτού its season!

Deuteronomy 11:14

  11:14   2532 και then 1325 δώσει he will give 3588 τον the 5205 υετόν rain 3588 τη   1093-1473 γη σου for your land 2596 καθ΄ according to 5610 ώραν season -- 4406 πρώϊμον early 2532 και and 3797 όψιμον late; 2532 και and 1533 εισοίσεις you shall carry in 3588 τον   4621-1473 σίτόν σου your grain, 2532 και and 3588 τον   3631-1473 οίνόν σου your wine, 2532 και and 3588 το   1637-1473 έλαιόν σου your olive oil.

Deuteronomy 33:13

  33:13   2532 και And 3588 τω   * Ιωσήφ to Joseph 2036 είπεν he said, 575 απ΄ [2is of 2129 ευλογίας 3the blessing 2962 κυρίου 4of the lord 3588 η   1093-1473 γη αυτού 1His hand], 575 από of 5610 ωρών seasons 3772 ουρανού of heaven, 2532 και and 1408.1 δρόσου of dew, 2532 και and 575 από of 12 αβύσσων the deeps 4077 πηγών of springs 2736.3 κάτωθεν below,   33:14   2532 και and 2596 καθ΄ according to 5610 ώραν the season 1081 γενημάτων of the offsprings 2246 ηλίου [2of the sun 5157 τροπών 1of the circuits], 2532 και and 575 από of 4923.1 συνόδων the returns 3376 μηνών of the months;

Deuteronomy 33:16

  33:16   2532 και and 2596 καθ΄ according to 5610 ώραν [3in season 1093 γης 2of the land 4138.1 πληρώσεως 1the fullness], 2532 και and 3588 τα the 1184 δεκτά accepted things 3588 τω   3708 οφθέντι being seen 1722 εν in 3588 τη the 942 βάτω bush -- 2064 έλθοισαν may they come 1909 επί upon 2776 κεφαλήν the head * Ιωσήφ of Joseph, 2532 και and 1909 επί upon 2884.2 κορυφήν the top 1392 δοξασθείς being glorified 1722 εν among 80 αδελφοίς brethren.

Joshua 11:6

  11:6   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Ιησούν Joshua, 3361 μη You should not 5399 φοβηθής fear 575 από from 4383-1473 προσώπου αυτών their face, 3754 ότι for 839 αύριον tomorrow 3588 την   5610-3778 ώραν ταύτην at this hour 1473 εγώ I 3860 παραδίδωμι will deliver 3956 πάντας all 1473 αυτούς of them 5159.1 τετροπωμένους being putting to flight 1726 εναντίον before 5207 υιών the sons * Ισραήλ Israel. 3588 τους   2462-1473 ίππους αυτών Their horses 3505.4 νευροκοπήσεις you shall hamstring, 2532 και and 3588 τα   716-1473 άρματα αυτών their chariots 2618 κατακαύσεις you shall incinerate 4442 πυρί by fire.

Ruth 2:14

  2:14   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτή 3to her * Βοόζ 1Boaz], 2235 ήδη Already 5610 ώρα it is the hour 3588 του   2068 φαγείν to eat; 4334 πρόσελθε draw near 5602 ώδε here! 2532 και for 2068 φάγεσαι you shall eat 3588 των   740-1473 άρτων μου of my bread loaves, 2532 και and 911 βάψεις dip 3588 τον   5596.1-1473 ψωμόν σου your morsel 1722 εν in 3588 τω the 3690 όξει vinegar. 2532 και And 2523-* εκάθισε Ρουθ Ruth sat 1537 εκ by 4104.4 πλαγίων the side 3588 των of the ones 2325 θεριζόντων harvesting, 2532 και and 1014.1 εβούνισεν [2heaped up 1473 αυτή 3to her * Βοόζ 1Boaz] 255.1 άλφιτον toasted grain, 2532 και and 2068 έφαγε she ate, 2532 και and 1705 ενεπλήσθη was filled, 2532 και and 2641 κατέλιπε left.

1 Samuel 25:6

  25:6   2532 και And 2046 ερείτε you shall say 3592 τάδε thus, 1519 εις For 5610 ώρας a season 2532 και may it be for 1473 συ you 5198 υγιαίνων being in health 2532 και and 3588 ο   3624-1473 οίκός σου your house, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 4674 σα of yours 5198 υγιαίνοντα being in health.

2 Samuel 1:26

  1:26   217.1 αλγώ I ache 1909 επί over 1473 σε you, * Ιωναθάν Jonathan, 80-1473 αδελφέ μου O my brother. 5610.1 ωραιώθης You were beautiful 1473 μοι to me, 4970 σφόδρα exceedingly; 2298.1 εθαυμαστώθη [3caused wonder 3588 η   26.1-1473 αγάπησίς σου 1your affection 1473 εμοί 2to me] -- 5228 υπέρ above 26.1 αγάπησιν the affection 1135 γυναικών of women.

2 Samuel 24:15

  24:15   2532 και And 1586 εξελέξατο [2chose 1438 εαυτώ 3for himself * Δαυίδ 1David] 3588 τον   2288 θάνατον plague. 2532 και And 1325-2962 έδωκε κύριος the lord appointed 2288 θάνατον plague 1722 εν in * Ισραήλ Israel 575 από from 4405.1 πρωϊθεν morning 2532 και and 2193 έως unto 5610 ώρας the hour 712 αρίστου of dinner. 2532 και And 599 απέθανεν there died 1537 εκ from out of 3588 του the 2992 λαού people 575 από from * Δαν Dan 2532 και and 2193 έως unto * Βηρσαβεαί Beer-sheba 1440 εβδομήκοντα seventy 5505 χιλιάδες thousand 435 ανδρών men.

1 Kings 19:2

  19:2   2532 και And 649-* απέστειλεν Ιεζάβελ Jezebel sent 4314 προς to * Ηλίαν Elijah, 2532 και and 2036 είπεν said, 3592 τάδε Thus 4160 ποιήσαισάν may [3do 1473 μοι 4to me 3588 οι 1the 2316 θεοί 2gods], 2532 και and 3592 τάδε thus 4369 προσθείησαν may they add, 3754 ότι that 3778 ταύτην this 3588 την   5610 ώραν hour 839 αύριον tomorrow 5087 θήσομαι I shall put 3588 την   5590-1473 ψυχήν σου your life 2531 καθώς as 5590 ψυχήν the life 1520-1537 ενός εξ of one 1473 αυτών of them.

1 Kings 20:6

  20:6   3754 ότι for 3778 ταύτην this 3588 την   5610 ώραν hour 839 αύριον tomorrow 649 αποστελώ I will send 3588 τους   3816-1473 παίδάς μου my servants 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 2045 ερευνήσουσι they will search 3588 τον   3624-1473 οίκον σου your house, 2532 και and 3588 τους the 3624 οίκους houses 3588 των   3816-1473 παίδων σου of your servants. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3956 πάντα that all 3588 τα the 1937.1 επιθυμήματα desires 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτών of their eyes, 1909 εφ΄ of 3739 α what 302 αν ever 1911 επιβάλωσι they should put upon with 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτών their hands, 2983 λήψονται they shall take.

2 Kings 4:16

  4:16   2532 και And 2036-* είπεν Ελισεαί Elisha said 4314 προς to 1473 αυτήν her, 1519 εις At 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time next year, 5613 ως about 3588 η   5610-3778 ώρα αύτη this hour, 2198 ζώσα and living, 1473 συ you 4033.2 περιειληφυία shall be holding 5207 υιόν a son. 3588 η   1161 δε But 2036 είπε she said, 3361 μη No, 2962 κύριε O master, 444 άνθρωπε O man 3588 του   2316 θεού of God, 3361 μη you should not 1316.2 διαψεύση disappoint 3588 την   1399-1473 δούλην σου your maidservant.   4:17   2532 και And 4815 συνέλαβεν [3conceived 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman], 2532 και and 5088 έτεκεν bore 5207 υιόν a son 1519 εις at 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this same time 5613 ως about 3588 η the 5610 ώρα same hour 2198 ζώσα living, 5613 ως as 2980 ελάλησε [2spoke 4314 προς 3to 1473 αυτήν 4her * Ελισεαί 1Elisha].

2 Kings 7:1

  7:1   2532 και And 2036-* είπεν Ελισεαί Elisha said, 191 άκουσον Hear 3588 τον the 3056 λόγον word 2962 κυρίου of the lord! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 5613 ως At 3588 η   5610-3778 ώρα αύτη this same hour 839 αύριον tomorrow, 3358 μέτρον a measure 4585 σεμιδάλεως of fine flour 4608.2 σίκλου shall be sold for a shekel, 2532 και and 1417 δύο two 3358 μέτρα measures 2915 κριθών of barley 4608.2 σίκλου for a shekel, 1722 εν at 3588 τη the 4439 πύλει gate * Σαμαρείας of Samaria.

2 Kings 7:18

  7:18   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2505 καθά as 2980-* ελάλησεν Ελισεαί Elisha said 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 3004 λέγων saying, 1417 δύο Two 3358 μέτρα measures 2915 κριθών of barley 4608.2 σίκλου for a shekel, 2532 και and 3358 μέτρον a measure 4585 σεμιδάλεως of fine flour 4608.2 σίκλου for a shekel, 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 5613 ως at 3588 η this 5610 ώρα hour 839 αύριον tomorrow 1722 εν at 3588 τη the 4439 πύλη gate * Σαμαρείας of Samaria.

2 Kings 10:6

  10:6   2532 και And 1125 έγραψε [2wrote 4314 προς 3to 1473 αυτούς 4them * Ιού 1Jehu 975 βιβλίον 6scroll 1208 δεύτερον 5a second], 3004 λέγων saying, 1487 ει If 1473-1473 εμοί υμείς you are with me, 2532 και and 3588 της   5456-1473 φωνής μου [3my voice 1473 υμείς 1you 191 ακούετε 2listen to], 2983 λάβετε take 2776 κεφαλάς the heads 435 ανδρών of the men 3588 των of the 5207 υιών sons 3588 του   2962-1473 κυρίου υμών of your master, 2532 και and 5342 ενέγκατε bring them 4314 προς to 1473 με me 5613 ως at 3588 η   5610-3778 ώρα αύτη this hour 839 αύριον tomorrow 1722 εν in * Ιεζραήλ Jezreel! 2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons 3588 του of the 935 βασιλέως king 1510.7.6 ήσαν were 1440 εβδομήκοντα seventy 435 άνδρες men, 3739 ους whom 3588 οι the 99.1 αδροί stout men 3588 της of the 4172 πόλεως city 1625 εξέτρεφον nourished 1473 αυτούς them.

Nehemiah 8:3

  8:3   2532 και And 314 ανέγνω he read 1722 εν in 1473 αυτώ it 561 απέναντι before 3588 της the 4113 πλατείας square 3588 της of the one 1715 έμπροσθεν before 3588 της the 4439 πύλης gate 3588 των of the 5204 υδάτων waters, 575 από from 3588 της the 5610 ώρας hour 3588 του of the 1314.2 διαφωτίσαι illuminating 3588 τον by the 2246 ήλιον sun 2193 έως until 3322 μεσούσης the middle 3588 της of the 2250 ημέρας day, 561 απέναντι before 435 ανδρών men 2532 και and 1135 γυναικών women. 2532 και And 1473 αυτοί they 4920 συνιέντες were perceiving, 2532 και even 3775-3956 ώτα παντός all the ears 3588 του of the 2992 λαού people, 1519 εις to 3588 το the 975 βιβλίον scroll 3588 του of the 3551 νόμου law.

Job 5:26

  5:26   2064-1161 ελεύση δε And you shall come 1722 εν unto 5028 τάφω the grave 5618 ώσπερ as 4621 σίτος grain 5611.3 ώριμος in season, 2596 κατά according to 2540 καιρόν the time 2325 θεριζόμενος of harvesting; 2228 η or 5618 ώσπερ as 2338.1 θιμωνία a heap 257 άλωνος of the threshing-floor 2596 καθ΄ according to 5610 ώραν the hour 4792 συγκομισθείσα of its being collected.

Job 15:32

  15:32   3588 η   5113.2-1473 τομή αυτού His pruning 4253 προ [2before 5610 ώρας 3its season 5351 φθαρήσεται 1shall be corrupted], 2532 και and 3588 ο   4466.1-1473 ράδαμνος αυτού his tender branch 3766.2 ου μη in no way 4436.1 πυκάση shall become dense.   15:33   5166-1161 τρυγηθείη δε And may he be gathered 5618 ώπερ as 3675.3 όμφαξ an unripe grape 4253 προ before 5610 ώρας its season; 1601-1161 εκπέσοι δε and may he fall off 5613 ως as 438 άνθος the flower 1636 ελαίας of the olive.