Numbers 32

  32:1   2532 και And 2934 κτήνη [3of cattle 4128 πλήθος 2a multitude 1510.7.3 ην 1there was] 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ρουβήν of Reuben, 2532 και and 3588 τοις to the 5207 υιούς sons * Γαδ of Gad, 4128 πλήθος [3multitude 4183 πολύ 2great 4970 σφόδρα 1an exceedingly]. 2532 και And 1492 είδον they saw 3588 την the 5561 χώραν place * Ιαζήρ of Jazer, 2532 και and 3588 την the 5561 χώραν place * Γαλαάδ of Gilead; 2532 και and 1510.7.3 ην [3was 3588 ο 1the 5117 τόπος 2place] 5117 τόπος a place 2934 κτήνεσι of cattle.   32:2   2532 και And 4334 προσελθόντες [4coming forward 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ρουβήν 3of Reuben], 2532 και and 3588 οι the 5207 υιοί sons * Γαδ of Gad, 2036 είπαν said 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 2532 και and 4314 προς to * Ελεάζαρ Eleazar 3588 τον the 2409 ιερέα priest, 2532 και and 4314 προς to 3588 τους the 758 άρχοντας rulers 3588 της of the 4864 συναγωγής congregation, 3004 λέγοντες saying,   32:3   * Αταρώθ Ataroth 2532 και and * Δεβών Dibon 2532 και and * Ιαζήρ Jazer 2532 και and * Ναμβρών Nimrah 2532 και and * Εσεβών Heshbon 2532 και and * Ελεαλή Elealeh 2532 και and * Σεβαμά Shebam 2532 και and * Ναβαύ Nebo 2532 και and * Βαϊαν Beon,   32:4   3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 3860-2962 παρέδωκε κύριος the lord delivered up 1799 ενώπιον before 3588 των the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 1093 γη [2land 2934.1 κτηνοτρόφος 3for grazing cattle 1510.2.3 εστί 1is], 2532 και and 3588 τοις   3816-1473 παισί σου your servants 2934 κτήνη [2on cattle 5224 υπάρχει 1subsist].   32:5   2532 και And 3004 έλεγον they said, 1487 ει If 2147 εύρομεν we find 5484 χάριν favor 1799 ενώπιόν before 1473 σου you, 1325 δοθήτω give 3588 η   1093-3778 γη αύτη this land 3588 τοις to 3610-1473 οικέταις σου your servants 1722 εν for 2697 κατασχέσει a possession, 2532 και and 3361 μη do not 1226.3-1473 διαβιβάσης ημάς cause us to pass over 3588 τον the * Ιορδάνην Jordan!   32:6   2532 και And 2036-* είπε Μωυσής Moses said 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Γαδ of Gad, 2532 και and 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ρουβήν of Reuben, 3588 οι   80-1473 αδελφοί υμών [2your brethren 4198 πορεύσονται 1Shall] go 1519 εις to 3588 τον   4171 πόλεμον war 2532 και and 1473 υμείς you 2521 καθήσεσθε sit 847 αυτού here?   32:7   2532 και And 2444 ινατί why 1294 διαστρέφετε do you turn aside 3588 τας the 1271 διανοίας thoughts 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel 3361 μη to not 1224 διαβήναι pass over 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 2962 κύριος the lord 1325 δίδωσιν gives 1473 αυτοίς to them?   32:8   3756 ουχ Did not 3779-4160 ούτως εποίησαν [2do thus 3588 οι   3962-1473 πατέρες υμών 1your fathers] 3753 ότε when 649 απέστειλα I sent 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of * Κάδης Kadesh * Βαρνή Barnea 2657 κατανοήσαι to study 3588 την the 1093 γην land?   32:9   2532 και And 305 ανέβησαν they ascended 5327 φάραγγα the Ravine 1009 βότρυος of the Cluster, 2532 και and 2657 κατενόησαν studied 3588 την the 1093 γην land, 2532 και and 868 απέστησαν separated 3588 την the 2588 καρδίαν heart 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 3704 όπως so as to 3361 μη not 1525 εισέλθωσιν enter 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 1325 έδωκεν [2gave 1473 αυτοίς 3to them 2962 κύριος 1the lord].   32:10   2532 και And 3710 ωργίσθη [2was provoked to anger 2372 θυμώ 3in rage 2962 κύριος 1the lord] 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2532 και and 3660 ώμοσε swore by an oath, 3004 λέγων saying,   32:11   1487 ει Shall 3708 όψονται [2see 3588 οι   444-3778 άνθρωποι ούτοι 1these men] 3588 οι (the men 305 αναβάντες ascending 1537 εξ from * Αιγύπτου Egypt, 575 από from 1500.1 εικοσαέτους twenty years old 2532 και and 1883 επάνω up, 3588 οι the 1987 επιστάμενοι ones having knowledge of 3588 το the 18 αγαθόν good 2532 και and 3588 το the 2556 κακόν bad) 3588 την the 1093 γην land 3739 ην which 3660 ώμοσα I swore by an oath 3588 τω to * Αβραάμ Abraham, 2532 και and * Ισαάκ Isaac, 2532 και and * Ιακώβ Jacob, no. 3756-1063 ου γαρ For they did not 4900.4 συνεπηκολούθησαν follow together 3694 οπίσω after 1473 μου me,   32:12   4133 πλην except * Χαλέβ Caleb 5207 υιός son * Ιεφονή of Jephunneh, 3588 ο the 1316 διακεχωρισμένος one being set apart, 2532 και and * Ιησούς Joshua 3588 ο the 3588 του son of * Ναυί Nun, 3754 ότι for 4900.4 συνεπηκολούθησαν he followed 3694 οπίσω after 2962 κυρίου the lord.   32:13   2532 και And 3710 ωργίσθη [2was provoked to anger 2372 θυμώ 3in rage 2962 κύριος 1the lord] 1909 επί over 3588 τον   * Ισραήλ Israel; 2532 και and 2674.3-1473 κατερρέμβευσεν αυτούς he staggered them 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 5062 τεσσαράκοντα forty 2094 έτη years, 2193 έως until 1814.4 εξανηλώθη [8was completely consumed 3956 πάσα 1all 3588 η 2the 1074 γενεά 3generation 3588 οι   4160 ποιούντες 4doing 3588 τα   4190 πονηρά 5evil 1725 έναντι 6before 2962 κυρίου 7the lord].   32:14   2400 ιδού Behold, 450 ανέστητε you rose up 473 αντί in place of 3588 των   3962-1473 πατέρων υμών your fathers, 4961.1 σύστρεμμα a confederation 444 ανθρώπων of men 268 αμαρτωλών of sinners 4369 προσθείναι to add 2089 έτι still 1909 επί unto 3588 τον the 2372 θυμόν rage 3588 της of the 3709 οργής anger 2962 κυρίου of the lord 1909 επί against 3588 τον   * Ισραήλ Israel,   32:15   3754 ότι that 654 αποστραφήσεσθε you shall turn away 575 απ΄ from 1473 αυτού him 4369 προσθείναι to add 2089 έτι still 2641 καταλιπείν to leave 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2532 και and 457.1 ανομήσετε shall act lawlessly 1519 εις against 3650 όλην [2entire 3588 την   4864 συναγωγήν 3congregation 3778 ταύτην 1this].   32:16   2532 και And 4334 προσήλθον they came forward 1473 αυτώ to him, 2532 και and 3004 έλεγον said, 1886 επαύλεις Properties 4263 προβάτων for flocks 3618 οικοδομήσομεν we shall build 5602 ώδε here 3588 τοις for 2934-1473 κτήνεσιν ημών our cattle, 2532 και and 4172 πόλεις cities 3588 ταις for 643.1-1473 αποσκευαίς ημών our chattel.   32:17   2532 και And 1473 ημείς we, 1774.1 ενοπλισάμενοι arming ourselves, 4399.1 προφυλακή will be an advance guard 4387 πρότεροι in front 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 2193 έως until 302 αν when 71 αγάγωμεν we should lead 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 τον   1438 εαυτών their own 5117 τόπον place. 2532 και And 2730 κατοικήσει [2shall dwell 3588 η   643.1-1473 αποσκευή ημών 1our belongings] 1722 εν in 4172 πόλεσι cities 5037.3 τετειχισμέναις being walled, 1223 διά because of 3588 τους the 2730 κατοικούντας ones dwelling 3588 την in the 1093 γην land.   32:18   3766.2 ου μη In no way 654 αποστραφώμεν should we return 1519 εις to 3588 τας   3614-1473 οικίας ημών our dwellings, 2193 έως until 302 αν whenever 2650.1 καταμειρισθώσιν [5should divide 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel 1538 έκαστος 4each] 1519 εις into 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού his inheritance.   32:19   2532 και And 3765 ουκέτι no longer 2816 κληρονομήσομεν shall we be heir 1722 εν with 1473 αυτοίς them 575 από from 3588 του the 4008 πέραν other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 2532 και and 1900 επέκεινα beyond; 3754 ότι because 566 απέχομεν we receive 3588 τους   2819-1473 κλήρους ημών our lots 1722 εν on 3588 τω the 4008 πέραν other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan 1722 εν   395 ανατολαίς eastwards.   32:20   2532 και And 2036 είπε [2said 4314 προς 3to 1473 αυτούς 4them * Μωυσής 1Moses], 1437 εάν If 4160 ποιήσητε you should do 2596 κατά according to 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this thing, 1437 εάν if 1843.3 εξοπλίσησθε you should completely arm 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 1519 εις for 4171 πόλεμον war,   32:21   2532 και and 3928 παρελεύσεται [3shall go over 1473 υμών 1you yourselves 3956 πας 2all 3695.1 οπλίτης 6armed with large shields 3588 τον 4the * Ιορδάνην 5Jordan] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2193 έως until 1625.3 εκτριβή [2shall be obliterated 3588 ο   2190-1473 εχθρός αυτού 1his enemy] 575 από from 4383-1473 προσώπου αυτού his face,   32:22   2532 και and 2634 κατακυριευθή [3shall be dominated 3588 η 1the 1093 γη 2land] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και then 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 654 αποστραφήσεσθε you shall return, 2532 και and 1510.8.5 έσεσθε you will be 121 αθώοι innocent 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 575 από from * Ισραήλ Israel. 2532 και And 1510.8.3 έσται [2shall be 3588 η   1093-3778 γη αύτη 1this land] 1473 υμίν to you 1722 εν for 2697 κατασχέσει a possession 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord.   32:23   1437-1161 εάν δε But if 3361 μη you should not 4160 ποιήσητε do 3779 ούτως so, 264 αμαρτήσεσθε you shall sin 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord; 2532 και and 1097 γνώσεσθε you shall know 3588 την   266-1473 αμαρτίαν υμών your sin, 3752 όταν whenever 1473-2638 υμάς καταλάβη [2should overtake you 3588 τα   2556 κακά 1bad things].   32:24   2532 και And 3618 οικοδομήσετε thus you shall build 1473 υμίν to yourselves 1473 αυτοίς for them 4172 πόλεις cities 3588 τη   643.1-1473 αποσκευή υμών for your belongings, 2532 και and 1886 επαύλεις properties 3588 τοις   2934-1473 κτήνεσιν υμών for your cattle; 2532 και and 3588 το the thing 1607 εκπορευόμενον going forth 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος υμών your mouth 4160 ποιήσετε you shall do.   32:25   2532 και And 2036 είπαν [8spoke 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ρουβήν 3of Reuben 2532 και 4and 3588 οι 5the 5207 υιοί 6the sons * Γαδ 7of Gad] 4314 προς to * Μωυσήν Moses, 3004 λέγοντες saying, 3588 οι   3816-1473 παίδές σου Your servants 4160 ποιήσουσι shall do 2505 καθά as 3588 ο   2962-1473 κυριός ημών our master 1781 εντέλλεται gives charge.   32:26   3588 η   643.1-1473 αποσκευή ημών Our belongings, 2532 και and 3588 αι   1135-1473 γυναίκες ημών our women, 2532 και and 3588 αι   2934.3-1473 κτήσεις ημών our possessions, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα   2934-1473 κτήνη ημών our cattle 1510.8.6 έσονται will be 1563 εκεί there 1722 εν in 3588 ταις the 4172 πόλεσι cities * Γαλαάδ of Gilead.   32:27   3588 οι   1161 δε And 3816-1473 παίδές σου your servants 3928-3956 παρελεύσονται πάντες shall all go over, 1774.1 ενωπλισμένοι being armed 2532 και and 1613.2 εκτεταγμένοι being arrayed 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 1519 εις for 3588 τον   4171 πόλεμον war, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3588 ο the 2962 κύριος master 3004 λέγει says.   32:28   2532 και And 4921-1473 συνέστησεν αυτοίς [2stood together with them * Μωυσής 1Moses], * Ελεάζαρ with Eleazar 3588 τον the 2409 ιερέα priest, 2532 και and * Ιησούν Joshua 5207 υιόν son * Ναυί of Nun, 2532 και and 3588 τους the 758 άρχοντας rulers 3965 πατριών of the patrimony 3588 των of the 5443 φυλών tribes 5207 υιών of the sons * Ισραήλ of Israel.   32:29   2532 και And 2036 είπε [2said 4314 προς 3to 1473 αυτούς 4them * Μωυσής 1Moses], 1437 εάν If 1224 διαβώσιν [8should pass over 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ρουβήν 3of Reuben 2532 και 4and 3588 οι 5the 5207 υιοί 6sons * Γαδ 7of Gad] 3326 μεθ΄ [3with 1473 υμών 4you 3588 τον 1the * Ιορδάνην 2Jordan], 3956 πας every one 1774.1 ενωπλισμένος being armed 1519 εις for 4171 πόλεμον war 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 2634 κατακυριεύσητε you should dominate 3588 της the 1093 γης land 561 απέναντι before 1473 υμών you, 2532 και then 1325 δώσετε you shall give 1473 αυτοίς to them 3588 την the 1093 γην land * Γαλαάδ of Gilead 1722 εν for 2697 κατασχέσει a possession.   32:30   1437-1161 εάν δε But if 3361 μη they should not 1224 διαβώσιν pass over 1774.1 ενωπλισμένοι being armed 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 1519 εις for 3588 τον   4171 πόλεμον war 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και then 1226.3 διαβιβάσετε you shall cause [2to pass over 3588 την 3with their 643.1 αποσκευήν 4belongings 1473 αυτών 1them], 2532 και and 3588 τας   1135-1473 γυναίκας αυτών their women, 2532 και and 3588 τα   2934-1473 κτήνη αυτών their cattle 4387 πρότερα in front 1473 υμών of you 1519 εις into 1093 γην the land * Χαναάν of Canaan; 2532 και and 4783.1 συγκατακληρονομηθήσονται they shall inherit together 1722 εν with 1473 υμίν you 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land * Χαναάν of Canaan.   32:31   2532 και And 611 απεκρίθησαν [8answered 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ρουβήν 3of Reuben 2532 και 4and 3588 οι 5the 5207 υιοί 6sons * Γαδ 7of Gad], 3004 λέγοντες saying, 3745 όσα As much as 3588 ο the 2962 κύριος lord 3004 λέγει says 3588 τοις to 2324-1473 θεράπουσιν αυτού his attendants, 3779 ούτως so 4160 ποιήσωμεν we shall do.   32:32   1473 ημείς We 1224 διαβησόμεθα will pass over 1774.1 ενωπλισμένοι being armed 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 1519 εις into 1093 γην the land * Χαναάν of Canaan. 2532 και And 1325 δώσετε you shall give 3588 την   2697-1473 κατάσχεσιν ημών our possession 1722 εν on 3588 τω the 4008 πέραν other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan.   32:33   2532 και And 1325 έδωκεν [2gave 1473 αυτοίς 3to them * Μωυσής 1Moses], 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Γαδ of Gad, 2532 και and 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ρουβήν of Reuben, 2532 και and 3588 τω to the 2255 ημίσει half 5443 φυλής tribe * Μανασσή of Manasseh 5207 υιών of the sons * Ιωσήφ of Joseph, 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom * Σηών of Sihon 935 βασιλέως king * Αμορραίων of the Amorites, 2532 και and 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom * Ωγ of Og 935 βασιλέως king 3588 της of * Βασάν Bashan, 3588 την the 1093 γην land 2532 και and 3588 τας the 4172 πόλεις cities 4862 συν with 3588 τοις   3725-1473 ορίοις αυτής its boundaries -- 4172 πόλεις the cities 3588 της of the 1093 γης land 2945 κύκλω round about.   32:34   2532 και And 3618 ωκοδόμησαν [4built 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Γαδ 3of Gad] 3588 την   * Δεβών Dibon, 2532 και and 3588 την   * Αταρώθ Ataroth, 2532 και and 3588 την   * Αροήρ Aroer,   32:35   2532 και and 3588 την   * Σοφάρ Shophan, 2532 και and 3588 την   * Ιαζήρ Jaazer. 2532 και And 5312-1473 ύψωσαν αυτάς they raised them up,   32:36   2532 και and 3588 την   * Βηθιαμράμ Beth-nimrah, 2532 και and 3588 την   * Βαιθαρράν Beth-haran -- 4172 πόλεις [2cities 3793.1 οχυράς 1fortified], 2532 και and 1886 επαύλεις properties 4263 προβάτων of flocks.   32:37   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ρουβήν of Reuben 3618 ωκοδόμησαν built 3588 την   * Εσεβών Heshbon, 2532 και and 3588 την   * Ελεαλή Elealeh, 2532 και and 3588 την   * Καριαθαϊμ Kirjathaim,   32:38   2532 και and 3588 την   * Ναβώθ Nebo 2532 και and 3588 την   * Βεελμεών Baal-meon, 4033 περικεκυκλωμένας being surrounded with walls, 2532 και and 3588 την   * Σεβαμά Shibmah. 2532 και And 2028 επωνόμασαν they named 2596 κατά by 3588 τα   3686-1473 ονόματα αυτών their names 3588 τα the 3686 ονόματα names 3588 των of the 4172 πόλεων cities 3739 ας which 3618 ωκοδόμησαν they built.   32:39   2532 και And 4198 επορεύθη [5went 5207 υιός 1a son * Μαχείρ 2of Machir 5207 υιόυ 3son * Μανασσή 4of Manasseh] 1519 εις into * Γαλαάδ Gilead, 2532 και and 2983 έλαβεν took 1473 αυτήν it, 2532 και and 622 απώλεσε destroyed 3588 τον the * Αμορραίον Amorite 3588 τον   2730 κατοικούντα dwelling 1722 εν in 1473 αυτή it.   32:40   2532 και And 1325-* έδωκε Μωυσής Moses gave 3588 την   * Γαλαάδ Gilead 3588 τω   * Μαχείρ to Machir 5207 υιώ son * Μανασσή of Manasseh; 2532 και and 2730 κατώκησεν he dwelt 1563 εκεί there.   32:41   2532 και And * Ιαϊρ Jair 3588 ο the 3588 του son of * Μανασσή Manasseh 4198 επορεύθη went, 2532 και and 2983 έλαβε he took 3588 τας   1886-1473 επαύλεις αυτών their properties, 2532 και and 2028 επωνόμασεν named 1473 αυτάς them 1886 επαύλεις Properties * Ιαϊρ of Jair.   32:42   2532 και And * Ναβαύ Nobah 4198 επορεύθη went 2532 και and 2983 έλαβε took 3588 την   * Καάθ Kenath, 2532 και and 3588 τας   2968-1473 κώμας αυτής her towns, 2532 και and 2028 επωνόμασεν named 1473 αυτάς them * Ναβώθ Nobah, 1537 εκ after 3588 του   3686-1473 ονόματος αυτού his name.